Táto verzia programu sa sústredila na vylepšenie filtrovania vo firmách. Druhou oblasťou, kam sa pôvodne mal sústrediť vývoj, bol prechod kás na novú verziu. Ale vďaka problémom, ktoré nastali pri certifikácii kás firmy Varos, boli tieto úpravy vykonané iba čiastočne. Preto je aj napriek nejakým zmienkam v zmenách o kase celý tento kód pozdržaný a bude uvoľnený až v niektorej nasledujúcej aktualizácii.

Zvyšok času sme venovali vylepšovaniu obchodu. Optimalizovala sa práca programu v prípade, že niekto používa viac ako 100 000 skladových kariet. Program pamätá aj na to, že niekto v jednom roku vytvorí takéto množstvo skladových kariet. Upravovali sme aj vkladanie obrázkov k skladovým kartám. Ukázalo sa, že užívatelia nevedia zmeniť veľkosť obrázkov a tak to teraz robí náš program automaticky. Tieto zmeny súvisia aj s používaním nášho API, kde sme upravili správanie API pri spracovaní veľkých obrázkov.

Dochádzka

 • Oprava generovania priepustky z úlohy.
  Teraz sa program prepne na záložku s priepustkami a po pridaní priepustky zobrazí novú priepustku v zozname.

Firmy

 • Webovú stránku so štatistikami na Finstat možno otvoriť aj z hlavného okna.
  Doteraz sa to dalo iba na dialógu firmy.
 • Vylepšené filtrovanie firiem podľa dátumu kontaktu.
  Dátumový filter teraz obsahuje viac možností. Môžete filtrovať firmy, ktoré mali v danom období kontakt. Môžete filtrovať firmy, ktoré nemali v danom období kontakt.
 • Vylepšenie hľadania firmy podľa IČO na Obchodnom registri.
  Teraz ak má firma IČO, tak rovno nájde stránku s jej výpismi.
 • Filter na firme podľa dátumu vytvorenia faktúry.
  Možno takto filtrovať firmy, ktoré mali v danom období vystavenú faktúru, predfaktúru alebo predaj na kase. Možno filtrovať aj opačný prípad, kedy v danom období nebola vystavená žiadna faktúra.

Kasa

 • Odstránenie fiskálneho modulu Varos FM2000 zo zoznamu.
  Čistenie zastaraného kódu v programe.
 • Odstránenie fiskálneho modulu Varos FM3000 zo zoznamu.
  Čistenie zastaraného kódu v programe.

Obchod

 • V zozname obrázkov ku skladovým kartám je stĺpec s veľkosťou súboru.
  Toto súvisí s úpravami v API, ktoré dodá súbor s obrázkom iba vtedy, ak má veľkosť menšiu ako 2 MB.
 • Filter skladových kariet podľa obrázkov.
  Možno filtrovať podľa viacerých možností. Filter Má obrázky vyberie iba karty, na ktorých sú obrázky. Filter Nemá obrázky vyberie iba také karty, ktoré nemajú obrázky. Filter Má veľké obrázky vyberie karty, ktoré majú obrázky väčšie ako 2 MB. Filter Má veľké obrázky pre E-shop vyberie také skladové karty, ktoré majú príliš veľké obrázky a je potrebné ich resamplovať preto, aby boli prístupné cez API.
 • Upozorňovanie na veľkosť obrázkov pre skladové karty.
  Program upozorňuje na veľkosť obrázku pri jeho vložení do skladovej karty, alebo pri zmene viditeľnosti pre e-shop. Povolená veľkosť je 2 MB. Väčšie obrázky nie sú cez API prístupné a musíte si ich resamplovať.
 • Pri pridaní obrázka na skladovú kartu možno nastaviť prístupnosť cez API pre E-shop.
  Toto urýchľuje pridávanie obrázkov.
 • Oprava porovnania predajnej ceny položky voči poslednému nákupu, ak sa použili zľavy.
  Porovnávala sa jednotková cena s cenou po zľave na poslednom nákupe. Chyba sa mohla prejaviť iba vtedy, ak na prijatej faktúre bola výraznejšia zľava. Vtedy program upozorňoval na možný predaj lacnejšie, než bolo nakúpené.
 • Doplnené nové možnosti do importu skladových kariet.
  Teraz možno pri importe nastaviť viac parametrov. Napríklad záruka, typ, výrobné čísla a dodávatelia a výrobcovia skladovej karty.
 • Na dialógu skladový pohyb sa pridali stĺpce kód a EAN.
  Stĺpce sú na dialógu implicitne vypnuté.
 • Optimalizácia databázy pre veľké množstvá skladových kariet.
  Pridali sme do databázy optimalizované indexy. To by malo urýchliť prácu s databázami, ktoré majú viac ako 10 000 skladových kariet.
 • Optimalizácia otvárania dialógov faktúry, objednávky a skladového pohybu.
  Teraz program efektívnejšie pracuje s databázou a potrebuje omnoho menej prístupov do databázy pri vytvorení položiek na dialógu. Prejaví sa to najmä pri otvorení takej faktúry, ktorá má veľa položiek a súčasne je v databáze viac ako 10 000 skladových kariet.
 • Hromadná tlač faktúr nevyžaduje potvrdzovanie každej faktúry.
  V prípade označenia viac faktúr sa na dialógu zmení tlačidlo tlačiť, na ktoré pribudla voľba hromadnej tlače. Po výbere hromadnej tlače sa všetky faktúry vytlačia a nie je potrebná žiadna interakcia zo strany užívateľa.
 • Automatické resamplovanie vkladaných obrázkov k skladovej karte.
  Užívateľ si môže nastaviť požadované rozmery a veľkosť súboru a program automaticky uloží obrázok v čo najvyššej kvalite.
 • Funkcia na export obrázka k skladovej karte.
  Označený obrázok skladovej karty možno exportovať do vybraného adresára. Funkcia implicitne ponúkne cestu, z ktorej bol obrázok nahrávaný do programu.
 • V programe možno nastaviť, že skladové karty majú číslo so šiestimi číslicami.
  Po nastavení (Práva užívateľov/Obchod/Skladové karty/Číslo skladovej karty má 6 číslic) bude program vytvárať skladové karty so šiestimi číslicami. V menu sa sprístupní aj funkcia na prepočítanie čísel existujúcich skladových kariet. Funkcia sa nachádza v menu Sklad/Prepočty/Upraviť skladové karty na 6 číslic. Funkcia je určená pre užívateľov, ktorí majú viac ako 100 000 nových skladových kariet ročne.

Plánovanie

 • Oprava zobrazenia rozpracovanej úlohy vo výrobnom termináli.
  Teraz sa úloha kontroluje pri ukladaní plánu do databázy a ak bola úloha medzičasom rozpracovaná v plánovacom termináli a v pláne bola vymazaná, je korektne opravený aj údaj o rozpracovaných úlohách.