Reklamačný poriadok spoločnosti AKCENT NOVA s.r.o.

Spoločnosť AKCENT NOVA s.r.o. so sídlom Partizánska cesta 112, 974 01 Banská Bystrica 1, IČO: 36 046 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 6877/S (ďalej len „AKCENT NOVA s.r.o.“) vydáva tento Reklamačný poriadok v súlade s § 13 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len“ZoOS“).

 1. Účelom Reklamačného poriadku je informovať spotrebiteľa o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za chyby výrobkov a služieb (ďalej len „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.
 2. Termín „predávajúci“ používaný v tomto Reklamačnom poriadku označuje spoločnosť AKCENT NOVA s.r.o.
 3. Termín „kupujúci“ označuje spotrebiteľa v zmysle definície uvedenej v zákone o ochrane spotrebiteľa, ktorý kúpil u predávajúceho alebo prostredníctvom e-shopu predávajúceho určitý tovar.
 4. Tento Reklamačný poriadok:
  1. je zverejnený na internetovej stránke www.akcent.sk, www.optivus.sk
  2. je viditeľne umiestnený v sídle AKCENT NOVA s.r.o., v ktorej sa predávajú výrobky spotrebiteľovi alebo poskytujú služby spotrebiteľovi
 5. Uzavretím kúpnej zmluvy medzi AKCENT NOVA s.r.o. a spotrebiteľom alebo uzavretím zmluvy o dielo medzi AKCENT NOVA s.r.o. a spotrebiteľom pristupuje spotrebiteľ k podmienkam uvedeným v tomto Reklamačnom poriadku. Odkaz na tento Reklamačný poriadok je uvedený na doklade, ktorý potvrdzuje zaplatenie kúpnej ceny alebo ceny za vykonanie diela prípadne na doklade, ktorým sa potvrdzuje záručná doba tovaru alebo služby (záručný list)
 6. Tento Reklamačný poriadok upravuje práva spotrebiteľa tak, aby neboli dotknuté jeho práva garantované kogentnými ustanoveniami právnych predpisov najmä ustanoveniami ZoOS a Občianskeho zákonníka. Po uplynutí záručnej doby upravenej kogentnými ustanoveniami právnych predpisov, majú podmienky stanovené v tomto Reklamačnom poriadku prednosť pred ustanoveniami právnych predpisov.
 7. Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na predaj výrobkov a poskytovanie služieb zo strany AKCENT NOVA s.r.o. pre zákazníkov, ktorí spĺňajú definíciu spotrebiteľa v zmysle platných právnych predpisov
 8. Tento Reklamačný poriadok nahrádza vyhlásenie predávajúceho v zmysle ustanovenia § 620 ods. 3 Občianskeho zákonníka, ktorým predávajúci určuje podmienky a rozsah záruky, ak záručná doba vyznačená v záručnom liste je dlhšia ako zákonom garantovaná záručná doba.
 9. Podmienky záruky vyznačené predávajúcim v záručnom liste majú prednosť aj pred ustanoveniami tohto Reklamačného poriadku.
 10. Zodpovednosť za chyby:
  1. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má predaná vec (ďalej len „tovar“) pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci môže tovar pred prevzatím prezrieť. Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré mohol kupujúci pri prehliadke zistiť, najmä nezodpovedá za to, ak kupujúci neskôr bude reklamovať chýbajúce príslušenstvo tovaru alebo mechanické poškodenie veci zistiteľné pri prehliadke. Predávajúci za takéto chyby nezodpovedá ani vtedy ak kupujúci nevyužil možnosť vykonať prehliadku tovaru.
  2. Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
  3. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Dĺžka trvania záručnej doby sa spravuje ustanoveniami právnych predpisov najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, pokiaľ predávajúci v doklade potvrdzujúcom prevzatie veci nevyznačí dlhšiu dobu trvania záručnej doby. Funkciu záručného listu môže spĺňať aj faktúra alebo dodací list, pokiaľ predávajúci na nich vyznačí dĺžku trvania záručnej doby.
  4. Ak je na tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie veci a táto končí neskôr ako lehota vyznačená predajcom v záručnom liste, má prednosť vyznačenie záručnej doby predávajúcim. Predávajúcim vyznačená záručná doba však nesmie byť kratšia ako zákonom garantovaná záručná doba.
  5. Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy spôsobené výrobnou chybou. Záruka sa nevzťahuje najmä na:

   1. chyby a poškodenia tovaru spôsobené nedodržaním zásad používania
   2. chyby a poškodenia tovaru spôsobené mechanickým poškodením, vrátane náhodného, najmä na poškodenie plastových častí
   3. elektrické poškodenie tovaru neodborným zásahom, prepätím v sieti, prípadne pôsobením elektrostatického výboja
   4. chyby a poškodenia tovaru spôsobené jeho prevádzkovaním mimo špecifikácií daných výrobcom
   5. chyby a poškodenia tovaru spôsobené prírodnými živlami
   6. chyby a poškodenia tovaru spôsobené prevádzkovaním v nevhodnom prostredí a nevhodnou obsluhou. (Produkty informačných technológií sú určené na prevádzkovanie v bežnom kancelárskom prostredí. Nie sú určené na použitie v prašnom, alebo vlhkom prostredí. Záruka na monitor je uvedená na dodacom liste, alebo 2500 prevádzkových hodín.)
   7. tovar s neúplným, poškodeným alebo odstráneným výrobným číslom alebo iným identifikačným znakom
   8. tovar s poškodenými záručnými plombami, nálepkami poprípade inými ochrannými znakmi
   9. kompatibilitu distribuovaných počítačových komponentov a produktov, mimo kombinácií garantovaných výrobcami daných komponentov a produktov
   10. prirodzené opotrebenie tovaru a jeho komponentov
   11. diely spotrebného charakteru spotrebované pred koncom záruky
   12. tovar u ktorého vypršala dňom prevzatia do opravy záručná doba
   13. poruchy spôsobené použitím komponentov iných, než odporúčaných výrobcom, alebo dodávateľom, rovnako ako aj opravou či modifikáciou osobami inými, než osobami autorizovanými výrobcom, alebo dodávateľom
   14. firmware, alebo predinštalované programové vybavenie poškodené nesprávnym používaním, alebo vplyvom počítačového vírusu, ani na prípadné škody v tomto dôsledku vzniknuté
   15. poškodenie spôsobené použitím neoriginálneho spotrebného materiálu (pásky, tonery a pod.)
   16. závady spôsobené náhodným alebo zámerným vniknutím kvapaliny, hmyzu alebo cudzích premetov do útrob tovaru
   17. poškodenia, vzniknuté z profesionálneho či komerčného využívania výrobkov, určených pre domácu potrebu
   18. vybité batérie, zníženie kapacity batérie spôsobené jej opotrebovaním nebo vytečeným elektrolytom
   19. prípady, ak tovar javí známky násilného pokusu o otvorenie – Pri reklamácií LGA dosiek je potrebné vrátiť aj ochranné kryty Socketu LGA775. V opačnom prípade nebude reklamácia uznaná
  6. Uplatnenie zodpovednosti za chyby (reklamácia):
   1. Práva zo zodpovednosti za chyby sa uplatňujú v servisnom stredisku predávajúceho, alebo v prevádzke, v ktorej bol tovar kúpený
   2. Pri reklamácii je potrebné doložiť záručný list a doklad o zaplatení kúpnej ceny. Osoba, ktorá uplatňuje nároky z vád, vyplní spolu s pracovníkom predávajúceho reklamačný protokol, v ktorom presne popíše chybu a spôsob akým sa chyba prejavuje a odovzdá poškodenú vec v pôvodnom balení s kompletným príslušenstvom a dokumentáciou predávajúcemu. V reklamačnom protokole uvedie osoba uplatňujúca reklamáciu kontaktnú adresu (e-mail, telefónne číslo), na ktorú bude predávajúcim vyrozumená o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.
  7. Spôsob vybavenia reklamácie:
   1. Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa prevzatia reklamácie odstrániť.
   2. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybnú vec za bezchybnú.
   3. Ak sa po prijatí reklamácie zistí, že vec má chybu, ktorá je neodstrániteľná a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
   4. Tie isté práva ako sú uvedené v predchádzajúcom  bode prislúchajú kupujúcemu v prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.
   5. Po uplynutí zákonom garantovanej záručnej doby, ale ešte počas trvania záručnej doby vyznačenej predávajúcim v záručnom liste platia všetky ustanovenia o spôsobe vybavovania reklamácií uvedené v bodoch 12.1 až 12.5 s tým rozdielom, že právo voľby spôsobu vybavenia reklamácie prechádza na predávajúceho a lehota na vybavenie reklamácie sa predlžuje na 60 dní. Vzhľadom k rýchlemu technologickému vývoju v oblasti výrobkov predávaných predávajúcim, môže v prípade výmeny predávajúci vymeniť kupujúcemu chybnú vec za inú bezchybnú (hoci aj inej značky), ktorá spĺňa minimálne také výkonnostné parametre ako reklamovaná vec.