LICENČNÁ ZMLUVA

pre softvérové licencie produktu IS Optivus

 (Licenčné podmienky)

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Počítačový program IS Optivus (ďalej len „program“) je dielom v zmysle Zákona č. 185/2015 Z. z. (Autorský zákon). Právo na používanie programu a ďalšie autorské práva k aplikácii sú chránené autorským zákonom a ďalšími vnútroštátnymi a medzinárodnoprávnymi predpismi.
 2. Inštaláciou programu uzatvárate ako užívateľ licenčnú zmluvu (stávate sa zmluvnou stranou licenčnej zmluvy) so spoločnosťou AKCENT NOVA s.r.o., so sídlom Partizánska cesta 112, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 046 124 , spol. zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vl. č. 6877/S, ako poskytovateľom licencie (ďalej len „licenčná zmluva“, „užívateľ“ a „poskytovateľ“, užívateľ a poskytovateľ spolu tiež aj „zmluvné strany“), v nasledovnom znení.

II. Predmet zmluvy

 1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie práva na používanie počítačového programu s označením IS Optivus. Optivus je CRM informačný systém, ktorý organizuje dôležité firemné údaje, sleduje komunikáciu so zákazníkmi a automatizuje opakujúce sa činnosti. Skladá sa z jednotlivých, navzájom prepojených, ale aj nezávislých modulov.
 2. Poskytovateľ na základe tejto zmluvy udeľuje užívateľovi právo na použitie programu (ďalej len „licencia“) a užívateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi odplatu, prípadne iné poplatky podľa tejto zmluvy.
 3. Užívateľ berie na vedomie, že na základe tejto zmluvy nedochádza k prevodu vlastníckeho práva k programu, užívateľ je oprávnený používať program len v rozsahu udeleného súhlasu v zmysle tejto zmluvy.

III. Podmienky udelenia licencie

 1. Program je možné nainštalovať len na technické zariadenie zodpovedajúce minimálnej špecifikácii poskytovateľa, zverejnenej na stránke www.optivus.sk ku dňu inštalácie, a užívať ho iba spôsobom a za účelom, na ktorý je program určený.
 2. Program je užívateľ oprávnený používať len v rozsahu zakúpenej licencie, a to vo verzii programu aktuálnej ku dňu zakúpenia licencie. Užívať program vo vyššom rozsahu má užívateľ právo len s predchádzajúcim súhlasom poskytovateľa.
 3. Užívateľ berie na vedomie, že poskytovateľ nie je viazaný jeho návrhmi na zmenu tejto zmluvy. Po vypršaní časovo obmedzenej licencie stratí program svoju funkčnosť, čo užívateľ berie na vedomie.
 4. Licencia užívateľa je nevýhradná, poskytovateľ je oprávnený udeliť licenciu ďalším osobám; nároky poskytovateľa z týchto podmienok nie sú udelením licencie tretím osobám dotknuté.

IV. Práva a obmedzenia užívateľa

 1. Užívateľ je oprávnený :

a) používať iba jednu kópiu dodaného programu na jednom počítači v tom istom reálnom čase,

b) vytvoriť si pre účely archivácie jednu záložnú kópiu dodaného programu

2. Užívateľ berie na vedomie, že používanie programu je viazané cez jedinečný licenčný kľúč programu na konkrétny počítač (MAC adresu počítača), na ktorom bol program nainštalovaný. Zmena MAC adresy počítača (pri preinštalovaní operačného systému alebo pri výmene počítača) spôsobuje zánik pôvodného licenčného čísla a užívateľ je povinný požiadať poskytovateľa o vygenerovanie nového licenčného kľúča. Užívateľ má právo na bezplatné vygenerovanie nového licenčného kľúča len v prípade, ak je užívateľom služby Upgrade

3. V prípade, ak jeden počítač užívateľa má pridelené dve MAC adresy z dôvodu pripájania sa k sieti internet cestou technológie wi-fi ako aj pevným pripojením cez ethernet, poskytovateľ je povinný zabezpečiť funkčnosť programu napriek nutnosti vygenerovania dvoch samostatných licenčných kľúčov

4. Užívateľ nie je oprávnený:

a) vykonávať na dodanom programe akékoľvek zmeny, ani ho dekódovať a využívať získaný kód, alebo databázu alebo jej časti samostatne, alebo v spojení s iným programovým vybavením, spätne analyzovať, dekompilovať ani rozkladať program na súčasti s výnimkou takejto činnosti v rozsahu, v akom ju i napriek uvedeným obmedzeniam výslovne povoľuje slovenský právny poriadok. Prvým spojením alebo použitím programu (alebo jeho častí) poskytovateľa s iným programovým vybavením, na ktoré užívateľ nemá písomný súhlas od poskytovateľa, užívateľ stráca licenciu na používanie programu bez náhrad (takýmto spojením alebo použitím sa rozumie akákoľvek činnosť smerujúca k zisteniu zdrojového kódu programu),

b) prenechať do užívania, prenajať, vypožičať alebo akýmkoľvek iným spôsobom poskytnúť bezodplatne alebo za odplatu dodaný program a jeho časť tretej osobe,

c) poskytnúť program iným na kopírovanie,

d) využívať program akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý nie je v súlade s touto licenčnou zmluvou a právnymi predpismi

5. Užívateľ je povinný:

a) zabrániť prípadnému odcudzeniu alebo neoprávnenému použitiu programu,

b) pred začatím reálneho používania programu sa plne oboznámiť so všetkými jeho funkciami, aj s funkciami nepopísanými v manuáli a s funkciami operačného systému, pod ktorým je produkt používaný,

c) vo vlastnom záujme robiť pravidelné zálohy všetkých dát na kvalitné záznamové médiá,

d) skontrolovať všetky výstupy z programu s aktuálnou daňovou a právnou legislatívou, v prípade nezrovnalostí urobiť príslušnú nápravu na vlastné náklady.

e) zabrániť prístupu k programu osobám neznalým jeho funkcií a funkcií operačného systému, pod ktorým je používaný,

f) bez odkladu informovať poskytovateľa v prípade podozrenia na neoprávnené použitie programu alebo akejkoľvek jeho časti neautorizovaným spôsobom akoukoľvek treťou osobou,

g) používať program iba na bezporuchovom počítači nenapadnutom počítačovými vírusmi

6. Užívateľ berie na vedomie, že je výlučným vlastníkom všetkých dát, ktoré vloží do programu on alebo ním poverené osoby. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah dát, ktoré užívateľ alebo ním poverené osoby vložia do programu. Užívateľ ako vlastník dát v plnom rozsahu zodpovedá za stratu, poškodenie alebo zničenie týchto dát a z tohto dôvodu je povinný pravidelne a primeraným spôsobom svoje dáta zálohovať.

 V. Odplata

 1. Poskytnutie programu je odplatné a to v zmysle aktuálneho cenníka poskytovateľa, alebo aktuálnej cenovej ponuky poskytovateľa, s ktorým užívateľ uzavretím tejto licenčnej zmluvy prejavuje súhlas.
 2. Poskytovanie služieb Upgrade a Cloud je spoplatnené samostatne v zmysle aktuálneho cenníka poskytovateľa, alebo cenovej ponuky poskytovateľa, s ktorým užívateľ uzavretím tejto licenčnej zmluvy prejavuje súhlas.
 3. Používanie programu a ďalších služieb poskytovateľa je kombinovateľné, čo má dopad aj na výslednú odplatu, čo užívateľ berie na vedomie.

VI. Postúpenie a prechod licencie

 1. Užívateľ nie je oprávnený dať súhlas tretej osobe na použitie diela v rozsahu udelenej licencie (sublicencia).
 2. Užívateľ nie je oprávnený postúpiť (previesť) licenciu na tretiu osobu.
 3. Licencia je neprechodná a nepredajná.
 4. Zánikom právnej subjektivity užívateľa (aj pri zániku s právnym nástupcom aj bez právneho nástupcu) dochádza k zániku licencie v plnom rozsahu.

VII. Obmedzenie záruky

 1. Poskytovateľ neručí, že program a služby budú pracovať bez chýb alebo bez prerušenia, alebo, že vyhovejú všetkým požiadavkám užívateľa, rovnako neručí za to, budú stále dostupné, bez prerušení, aktuálne, bezpečné alebo bezchybné; výsledky, ktoré sa dosiahnu vďaka používaniu programu a služieb, budú efektívne, presné alebo spoľahlivé; kvalita programu a služieb bude spĺňať očakávania užívateľa; alebo že chyby a nedostatky v programe a službách budú odstránené.
 2. Program je licencovaný „v aktuálnom stave, tak ako je“ a poskytovateľ v maximálnom rozsahu povolenom zákonom konkrétne vylučuje a zrieka sa všetkých záruk na predajnosť, vhodnosť programu na konkrétny účel, povinnosť neporušovania intelektuálnych vlastníckych práv tretej strany a akejkoľvek záruky, ktorá môže vyplynúť z obchodného užívania, zákazníckeho alebo priebežného obchodovania.

VIII. Obmedzenie zodpovednosti

 1. Užívateľ berie na vedomie, že poskytovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek úkony, ktoré budú vyplývať z použitia programu a služieb užívateľom.
 2. Poskytovateľ nezodpovedá najmä za:

a) akúkoľvek stratu použiteľnosti údajov, dôvery alebo ziskov, prerušením práce, poruchou, alebo nesprávnou funkčnosťou počítača, či už predvídateľných alebo nie,

b) akékoľvek zvláštne, náhodné, nepriame, následné alebo trestnoprávne škody, vrátane tých, ktoré vyplývajú zo straty použiteľnosti, údajov alebo ziskov, či už predvídateľných alebo nie,

c) stratu, poškodenie, alebo zničenie dát uložených užívateľom do programu alebo služieb,

d) výstupné zostavy z informačného systému, akými sú napr. faktúry, cenníky, štatistiky a podobne.

IX. Služba Upgrade

 1. Služba Upgrade je časovo ohraničená služba, ktorou je užívateľovi zo strany poskytovateľa poskytnutá zvýšená starostlivosť v zmysle špecifikácie tejto služby poskytovateľom.
 2. Služba Upgrade je spoplatnená ako samostatná položka v zmysle cenníka poskytovateľa.
 3. V prípade využitia služby Upgrade, táto je užívateľovi poskytnutá za odplatu časovo obmedzene na jeden rok.
 4. Užívateľ berie na vedomie, že v prípade, ak po uplynutí času, na ktorý mal službu Upgrade zaplatenú, zaplatením neobnoví službu Upgrade, nemá nárok na zvýšenú starostlivosť, ktorá je obsahom tejto služby od poskytovateľa. V prípade, ak následne bude mať znovu záujem o poskytovanie služby Upgrade, je povinný zaplatiť poskytovateľovi odplatu za všetky predchádzajúce verzie tejto služby až do služby vo verzii, v ktorej ju mal naposledy zaplatenú.

X. Služba Cloud

 1. Služba Cloud je časovo ohraničená služba, v rámci ktorej je užívateľovi poskytovaný priestor na ukladanie užívateľom v programe vytvorených dát na centrálnom úložisku zabezpečenom poskytovateľom.
 2. Užívateľ berie na vedomie, že pre správnu funkčnosť služby Cloud je nevyhnutné stabilné internetové pripojenie.
 3. Služba Cloud je spoplatnená ako samostatná položka v zmysle cenníka poskytovateľa.
 4. V prípade využitia služby Cloud, táto je užívateľovi poskytnutá za odplatu časovo obmedzene na jeden rok.
 5. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za obsah dát, ktoré užívateľ vytvára a ukladá v službe Cloud programom.
 6. Užívateľ je povinný aspoň 15 dní pred uplynutím doby, na ktorú má zaplatenú službu Cloud, zabezpečiť si lokálnu zálohu dát, ktoré vytvoril programom a ktoré boli počas trvania služby Cloud uložené na centrálnom úložisku poskytovateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za stratu dát, ktorá bude spôsobená nezodpovedným prístupom užívateľa k zálohe dát vytvorených užívateľom.
 7. Po ukončení časovo obmedzeného obdobia, na ktoré mal užívateľ službu Cloud zaplatenú, poskytovateľ je oprávnený zamedziť užívateľovi prístup k dátam, ktoré boli užívateľom vytvorené v programe, ale zároveň je poskytovateľ povinný na vlastné náklady uchovať dáta vytvorené užívateľom v programe po dobu najviac 30 dní od posledného dňa, za ktorý mal užívateľ službu Cloud zaplatenú. Po tom ako si užívateľ po uplynutí časovo obmedzeného obdobia služby Cloud svoje dáta vytvorené programom zazálohuje, najneskôr však po uplynutí 30 dní od posledného dňa, za ktorý mal užívateľ službu Cloud zaplatenú, je poskytovateľ oprávnený dáta užívateľa vytvorené programom z centrálneho úložiska nenávratne zmazať. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá bude za daných podmienok stratou dát užívateľa tomuto spôsobená. Užívateľ si je vedomý svojej zodpovednosti, vrátane trestnoprávnej v prípade straty dát, ktoré sú napr. podkladom účtovníctva, plnenia si daňových povinností užívateľa a podobne.

XI. Odstúpenie od zmluvy a zánik licencie

 1. Užívateľ berie na vedomie, že uzavretím tejto zmluvy súhlasí, že okrem zákonných a tu uvedených dôvodov nemá právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie licencie, nakoľko predmet zmluvy vzhľadom na jeho vlastnosti má charakter tovaru, ktorý nie je možné vrátiť.
 2. Užívateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy iba v prípade, ak po uzavretí zmluvy nastanú zavinením poskytovateľa skutočnosti, z dôvodu ktorých nie je možné dielo použiť. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za vady chodu programu spôsobené hardwarovým vybavím alebo operačnými systémami užívateľa.
 3. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z nasledovných dôvodov:
 4. užívateľ použije dielo v rozpore so zmluvou,
 5. užívateľ použije dielo spôsobom znižujúcim jeho hodnotu,
 6. užívateľ postúpi dielo na tretiu osobu v rozpore so zmluvou,
 7. užívateľ udelí súhlas tretej osobe na použitie diela.
 8. Doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy licencia zaniká.
 9. Zánik platnosti a účinnosti tejto zmluvy sa netýka platnosti a účinnosti tých jej ustanovení, pri ktorých zo zmluvy alebo z ich povahy vyplýva, že majú ostať záväzné aj po zániku platnosti a účinnosti zmluvy.

XII. Záverečné ustanovenia

 1. Užívateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby v priamom či nepriamom dôsledku poskytnutia licencie podľa tejto zmluvy nedošlo k neoprávnenému zásahu do autorských práv k dielu zo strany tretej osoby (zneužitie licencie). Užívateľ objektívne zodpovedá za škody spôsobené zneužitím licencie.
 2. Platnosť tejto licenčnej zmluvy a licenčných podmienok sa vzťahuje na programy a služby poskytované spoločnosťou  AKCENT NOVA s.r.o.
 3. Skutočnosť, že jedno alebo viacero z dojednaní v tejto zmluve sú alebo sa v budúcnosti z dôvodu prijatej právnej úpravy stanú neplatnými, nemá vplyv na ostatný obsah tejto zmluvy. Zmluva bude trvať aj naďalej a strany prípadne nahradia neplatné ustanovenia zmluvy takými platnými ustanoveniami, ktoré čo najbližšie vystihujú zmysel, účel a ciele neplatnej úpravy.
 4. Poskytovateľ prehlasuje, že pri poskytovaní programu nedochádza k zhromažďovaniu osobných údajov užívateľov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, poskytovateľ prehlasuje, že program poskytuje výlučne právnickým osobám, nezodpovedá za ich činnosť a ani ju nijak nekontroluje.
 5. Užívateľ súhlasí, že poskytovateľ ho môže uviesť vo svojich reklamných materiáloch ako referenciu.
 6. Táto zmluva trvá bez časového obmedzenia.
 7. Táto zmluva nahrádza v plnom rozsahu všetky predchádzajúce, a to dňom, hodinou, minútou jej prijatia užívateľom.

V Banskej Bystrici, dňa 13.02.2017

Ing. Alexander Végsö

konateľ spoločnosti AKCENT NOVA s.r.o.