LICENČNÁ ZMLUVA

pre softvérové licencie produktu IS Optivus

 (Licenčné podmienky)

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Počítačový program IS Optivus (ďalej len „program“) je dielom v zmysle Zákona č. 185/2015 Z. z. (Autorský zákon). Právo na používanie programu a ďalšie autorské práva k aplikácii sú chránené autorským zákonom a ďalšími vnútroštátnymi a medzinárodnoprávnymi predpismi.
 2. Inštaláciou programu uzatvárate ako Prevádzkovateľ licenčnú zmluvu (stávate sa zmluvnou stranou licenčnej zmluvy) so spoločnosťou AKCENT NOVA s.r.o., so sídlom Partizánska cesta 112, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 046 124 , spol. zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vl. č. 6877/S, ako Sprostredkovateľ licencie (ďalej len „licenčná zmluva“, „Prevádzkovateľ“ a „Sprostredkovateľ“, Prevádzkovateľ a Sprostredkovateľ spolu tiež aj „zmluvné strany“), v nasledovnom znení.

II. Predmet zmluvy

 1. Predmetom tejto zmluvy poskytnutie práva na používanie počítačového programu s označením IS Optivus. Optivus je CRMinformačný systém, ktorý organizuje dôležité firemné údaje, sleduje komunikáciu so zákazníkmi a automatizuje všetky opakujúce sa činnosti. Skladá sa z jednotlivých, navzájom prepojených, ale aj nezávislých modulov.
 2. Sprostredkovateľ na základe tejto zmluvy udeľuje Prevádzkovateľovi právo na použitie programu (ďalej len „licencia“) a Prevádzkovateľ sa zaväzuje zaplatiť Sprostredkovateľovi odplatu, prípadne iné poplatky podľa tejto zmluvy.
 3. Prevádzkovateľ berie na vedomie, že na základe tejto zmluvy nedochádza k prevodu vlastníckeho práva k programu, Prevádzkovateľ je oprávnený používať program len v rozsahu udeleného súhlasu v zmysle tejto zmluvy.

 

III. Podmienky udelenia licencie

 1. Program je možné nainštalovať len na technické zariadenie zodpovedajúce minimálnej špecifikácii Sprostredkovateľa, zverejnenej na stránke optivus.sk ku dňu inštalácie, a užívať ho iba spôsobom a za účelom, na ktorý je program určený.
 2. Program je Prevádzkovateľ oprávnený používať len v rozsahu zakúpenej licencie, a to vo verzii programu aktuálnej ku dňu zakúpenia licencie. Užívať program vo vyššom rozsahu má Prevádzkovateľ právo len s predchádzajúcim súhlasom Sprostredkovateľa.
 3. Po vypršaní časovo obmedzenej licencie stratí program svoju funkčnosť, čo Prevádzkovateľ berie na vedomie.
 4. Licencia Prevádzkovateľa je nevýhradná, Sprostredkovateľ je oprávnený udeliť licenciou ďalším osobám; nároky Sprostredkovateľa z týchto podmienok nie sú udelením licencie tretím osobám dotknuté.

IV. Práva a obmedzenia Prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený :
  1. používať iba jednu kópiu dodaného programu na jednom počítači v tom istom reálnom čase,
  2. vytvoriť si pre účely archivácie jednu záložnú kópiu dodaného programu,
  3. používať dodaný program v počítačovej sieti iba vtedy, ak sa jedná o multilicenciu.
 2. Prevádzkovateľ berie na vedomie, že používanie programu je viazané cez jedinečný licenčný kľúč programu na konkrétny počítač (MAC adresu počítača), na ktorom bol program nainštalovaný. Zmena MAC adresy počítača (pri preinštalovaní operačného systému alebo pri výmene počítača) spôsobuje zánik pôvodného licenčného čísla a Prevádzkovateľ je povinný požiadať Sprostredkovateľa o vygenerovanie nového licenčného kľúča. Prevádzkovateľ má právo na bezplatné vygenerovanie nového licenčného kľúča len v prípade, ak je Prevádzkovateľom služby Upgrade.
 3. V prípade, ak jeden počítač Prevádzkovateľa má pridelené dve MAC adresy z dôvodu pripájania sa k sieti internet cestou technológie wi-fi ako aj pevným pripojením cez ethernet, Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť funkčnosť programu napriek nutnosti vygenerovania dvoch samostatných licenčných kľúčov.
 4. Prevádzkovateľ nie je oprávnený:
  1. vykonávať na dodanom programe akékoľvek zmeny, ani ho dekódovať a využívať získaný kód, alebo databázu alebo jej časti samostatne, alebo v spojení s iným programovým vybavením, spätne analyzovať, dekompilovať ani rozkladať program na súčasti s výnimkou takejto činnosti v rozsahu, v akom ju i napriek uvedeným obmedzeniam výslovne povoľuje slovenský právny poriadok. Prvým spojením alebo použitím programu (alebo jeho častí) Sprostredkovateľa s iným programovým vybavením, na ktoré Prevádzkovateľ nemá písomný súhlas od Sprostredkovateľa, Prevádzkovateľ stráca licenciu na používanie programu bez náhrad (takýmto spojením alebo použitím sa rozumie akákoľvek činnosť smerujúca k zisteniu zdrojového kódu programu),
  2. prenechať do užívania, prenajať, vypožičať alebo akýmkoľvek iným spôsobom poskytnúť bezodplatne alebo za odplatu dodaný program a jeho časť tretej osobe,
  3. poskytnúť program iným na kopírovanie,
  4. využívať program akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý nie je v súlade s touto licenčnou zmluvou a právnymi predpismi.
 5. Prevádzkovateľ je povinný:
  1. zabrániť prípadnému odcudzeniu alebo neoprávnenému použitiu programu,
  2. pred začatím reálneho používania programu sa plne oboznámiť so všetkými jeho funkciami, aj s funkciami nepopísanými v manuáli a s funkciami operačného systému, pod ktorým je produkt používaný,
  3. skontrolovať všetky výstupy z programu s aktuálnou daňovou a právnou legislatívou, v prípade nezrovnalostí urobiť príslušnú nápravu na vlastné náklady.
  4. zabrániť prístupu k programu osobám neznalým jeho funkcií a funkcií operačného systému, pod ktorým je používaný,
  5. bez odkladu informovať Sprostredkovateľa v prípade podozrenia na neoprávnené použitie programu alebo akejkoľvek jeho časti neautorizovaným spôsobom akoukoľvek treťou osobou,
  6. používať program iba na bezporuchovom počítači nenapadnutom počítačovými vírusmi.
 6. Prevádzkovateľ berie na vedomie, že je výlučným vlastníkom všetkých dát, ktoré vloží do programu on alebo ním poverené osoby. Sprostredkovateľ nezodpovedá za obsah dát, ktoré Prevádzkovateľ alebo ním poverené osoby vložia do programu. Prevádzkovateľ ako vlastník dát v plnom rozsahu zodpovedá za stratu, poškodenie alebo zničenie týchto dát a z tohto dôvodu je povinný pravidelne a primeraným spôsobom svoje dáta zálohovať.

 

V. Odplata

 1. Poskytnutie programu je odplatné a to v zmysle platného cenníka Sprostredkovateľa, alebo cenovej ponuky Sprostredkovateľa, s ktorým Prevádzkovateľ uzavretím tejto licenčnej zmluvy prejavuje súhlas.
 2. Poskytovanie služieb Upgrade a Cloud je spoplatnené samostatne v zmysle platného cenníka Sprostredkovateľa, alebo cenovej ponuky Sprostredkovateľa, s ktorým Prevádzkovateľ uzavretím tejto licenčnej zmluvy prejavuje súhlas.

Platený upgrade zahŕňa:

 • Základná užívateľská podpora, 1 x mesačne, do 5 minút na tel. linke 048/412 43 02, alebo mailom na adrese: optivus@akcent.sk . (nie je náhradou školenia na obsluhu programu, neplatí pre nahlasovanie chýb IS)
 • Úprava programu z dôvodu zmeny legislatívy SR, EÚ
 • Prístup k aktuálnym verziám programu
 • Vydávanie nových licencií na PC v prípade zmeny počítača, preinštalovania OS a pod., automatizovaným systémom
 1. Používanie programu a ďalších služieb Sprostredkovateľa je kombinovateľné, čo má dopad aj na výslednú odplatu, čo Prevádzkovateľ berie na vedomie.
 2. Aktuálna cena v zmysle platného cenníka „Cloud“ pre Prevádzkovateľa je mesačne 99,00€ + n x 6,00€; pričom n je počet užívateľov Prevádzkovateľa prihlásených v danom mesiaci v IS Optivus.
 3. Aktuálny cenník je zverejnený na optivus.sk
 4. Sprostredkovateľ si vyhradzuje zmenu a aktualizáciu cenníka v prípade uskutočnenia zmeny cenovej politiky.

 

VI. Postúpenie a prechod licencie

 1. Prevádzkovateľ nie je oprávnený dať súhlas tretej osobe na použitie diela v rozsahu udelenej licencie (sublicencia).
 2. Prevádzkovateľ nie je oprávnený postúpiť (previesť) licenciu na tretiu osobu.
 3. Licencia je neprechodná a nepredajná.
 4. Zánikom právnej subjektivity Prevádzkovateľa (aj pri zániku s právnym nástupcom aj bez právneho nástupcu) dochádza k zániku licencie v plnom rozsahu.

VII. Obmedzenie záruky

 1. Sprostredkovateľ neručí, že program a služby budú pracovať bez chýb alebo bez prerušenia, alebo, že vyhovejú všetkým požiadavkám Prevádzkovateľa, rovnako neručí za to, budú stále dostupné, bez prerušení, aktuálne, bezpečné alebo bezchybné; výsledky, ktoré sa dosiahnu vďaka používaniu programu a služieb, budú efektívne, presné alebo spoľahlivé; kvalita programu a služieb bude spĺňať očakávania Prevádzkovateľa; alebo že chyby a nedostatky v programe a službách budú odstránené.
 2. Program je licencovaný „v aktuálnom stave, tak ako je“ a Sprostredkovateľ v maximálnom rozsahu povolenom zákonom konkrétne vylučuje a zrieka sa všetkých záruk na predajnosť, vhodnosť programu na konkrétny účel, povinnosť neporušovania intelektuálnych vlastníckych práv tretej strany a akejkoľvek záruky, ktorá môže vyplynúť z obchodného užívania, zákazníckeho alebo priebežného obchodovania.

VIII. Obmedzenie zodpovednosti

 1. Prevádzkovateľ berie na vedomie, že Sprostredkovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek úkony, ktoré budú vyplývať z použitia programu a služieb Prevádzkovateľom.
 2. Sprostredkovateľ nezodpovedá najmä za:
 3. akúkoľvek stratu použiteľnosti údajov, dôvery alebo ziskov, prerušením práce, poruchou, alebo nesprávnou funkčnosťou počítača, či už predvídateľných alebo nie,
 4. akékoľvek zvláštne, náhodné, nepriame, následné alebo trestnoprávne škody, vrátane tých, ktoré vyplývajú zo straty použiteľnosti, údajov alebo ziskov, či už predvídateľných alebo nie,
 5. stratu, poškodenie, alebo zničenie dát uložených Prevádzkovateľom do programu alebo služieb,
 6. výstupné zostavy z informačného systému, akými sú napr. faktúry, cenníky, štatistiky a podobne.

 

 1. IX. Služba Upgrade
 2. Služba Upgrade je časovo ohraničená služba, ktorou je Prevádzkovateľovi zo strany Sprostredkovateľa poskytnutá zvýšená starostlivosť v zmysle špecifikácie tejto služby Sprostredkovateľ.
 3. Služba Upgrade je spoplatnená ako samostatná položka v zmysle cenníka Sprostredkovateľa.
 4. V prípade využitia služby Upgrade, táto je Prevádzkovateľovi poskytnutá za odplatu časovo obmedzene na jeden rok.
 5. Prevádzkovateľ berie na vedomie, že v prípade, ak po uplynutí času, na ktorý mal službu Upgrade zaplatenú, zaplatením neobnoví službu Upgrade, nemá nárok na zvýšenú starostlivosť, ktorá je obsahom tejto služby od Sprostredkovateľa. V prípade, ak následne bude mať znovu záujem o poskytovanie služby Upgrade, je povinný zaplatiť Sprostredkovateľovi odplatu za všetky predchádzajúce verzie tejto služby až do služby vo verzii, v ktorej ju mal naposledy zaplatenú.

X. Služba Cloud

 1. Služba Cloud je časovo ohraničená služba, v rámci ktorej je Prevádzkovateľovi poskytovaný priestor na ukladanie Prevádzkovateľom v programe vytvorených dát na centrálnom úložisku zabezpečenom Sprostredkovateľ.
 2. Prevádzkovateľ berie na vedomie, že pre správnu funkčnosť služby Cloud je nevyhnutné stabilné internetové pripojenie.
 3. Služba Cloud je spoplatnená ako samostatná položka v zmysle cenníka Sprostredkovateľa.
 4. V prípade využitia služby Cloud, táto je Prevádzkovateľovi poskytnutá za odplatu časovo neobmedzene.
 5. Sprostredkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah dát, ktoré Prevádzkovateľ vytvára a ukladá v službe Cloud programom.
 6. Prevádzkovateľovi odporúčame 15 dní pred uplynutím doby, na ktorú má zaplatenú službu Cloud, vytlačiť si všetky dokumenty a doklady, ktoré vytvoril programom a ktoré boli počas trvania služby Cloud uložené na centrálnom úložisku Sprostredkovateľa. Sprostredkovateľ nezodpovedá za stratu dát, ktorá bude spôsobená nezodpovedným prístupom Prevádzkovateľa k zálohe dát vytvorených Prevádzkovateľom.
 7. Po ukončení časovo obmedzeného obdobia, na ktoré mal Prevádzkovateľ službu Cloud zaplatenú, Sprostredkovateľ je oprávnený zamedziť Prevádzkovateľovi prístup k dátam, ktoré boli Prevádzkovateľom vytvorené v programe, ale zároveň je Sprostredkovateľ povinný na vlastné náklady uchovať dáta vytvorené Prevádzkovateľom v programe po dobu najviac 30 dní od posledného dňa, za ktorý mal Prevádzkovateľ službu Cloud zaplatenú. Po tom ako si Prevádzkovateľ po uplynutí časovo obmedzeného obdobia služby Cloud svoje dáta vytvorené programom zazálohuje, najneskôr však po uplynutí 30 dní od posledného dňa, za ktorý mal Prevádzkovateľ službu Cloud zaplatenú, je Sprostredkovateľ oprávnený dáta Prevádzkovateľa vytvorené programom z centrálneho úložiska nenávratne zmazať. Sprostredkovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá bude za daných podmienok stratou dát Prevádzkovateľa tomuto spôsobená. Prevádzkovateľ si je vedomý svojej zodpovednosti, vrátane trestnoprávnej v prípade straty dát, ktoré sú napr. podkladom účtovníctva, plnenia si daňových povinností Prevádzkovateľa a podobne.

 

XI. Odstúpenie od zmluvy a zánik licencie

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy iba v prípade, ak po uzavretí zmluvy nastanú zavinením Sprostredkovateľa skutočnosti, z dôvodu ktorých nie je možné dielo použiť. Sprostredkovateľ nenesie zodpovednosť za vady chodu programu spôsobené hardwarovým vybavím alebo operačnými systémami Prevádzkovateľa.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu výpovednou lehotou 3 mesiace.
 3. Sprostredkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z nasledovných dôvodov:
 4. Prevádzkovateľ použije dielo v rozpore so zmluvou,
 5. Prevádzkovateľ použije dielo spôsobom znižujúcim jeho hodnotu,
 6. Prevádzkovateľ postúpi dielo na tretiu osobu v rozpore so zmluvou,
 7. Prevádzkovateľ udelí súhlas tretej osobe na použitie diela.
 8. Doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy licencia zaniká.
 9. Zánik platnosti a účinnosti tejto zmluvy sa netýka platnosti a účinnosti tých jej ustanovení, pri ktorých zo zmluvy alebo z ich povahy vyplýva, že majú ostať záväzné aj po zániku platnosti a účinnosti zmluvy.

 

XII. Záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby v priamom či nepriamom dôsledku poskytnutia licencie podľa tejto zmluvy nedošlo k neoprávnenému zásahu do autorských práv k dielu zo strany tretej osoby (zneužitie licencie). Prevádzkovateľ objektívne zodpovedá za škody spôsobené zneužitím licencie.
 2. Platnosť tejto licenčnej zmluvy a licenčných podmienok sa vzťahuje na programy a služby poskytované spoločnosťou AKCENT NOVA s.r.o.
 3. Skutočnosť, že jedno alebo viacero z dojednaní v tejto zmluve sú alebo sa v budúcnosti z dôvodu prijatej právnej úpravy stanú neplatnými, nemá vplyv na ostatný obsah tejto zmluvy. Zmluva bude trvať aj naďalej a strany prípadne nahradia neplatné ustanovenia zmluvy takými platnými ustanoveniami, ktoré čo najbližšie vystihujú zmysel, účel a ciele neplatnej úpravy.
 4. Sprostredkovateľ prehlasuje, že program poskytuje výlučne právnickým osobám, nezodpovedá za ich činnosť a ani ju nijak nekontroluje.
 5. Zmluvné strany prehlasujú, že spracúvanie osobných údajov na účely plnenia tejto zmluvy je v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. a „GDPR 2016/679“.
 6. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť ochranu osobných údajov fyzických osôb, obsiahnutých vo svojom informačnom systéme, s ktorými môže prísť Sprostredkovateľ pri plnení predmetu tejto Zmluvy do styku, alebo ktoré mu môžu byť sprístupnené, a to v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, vrátane uzatvorenia zmluvy o spracúvaní osobných údajov „Prevádzkovateľ vs Sprostredkovateľ.
 7. Táto zmluva trvá bez časového obmedzenia.
 8. Táto zmluva nahrádza v plnom rozsahu všetky predchádzajúce, a to dňom, hodinou, minútou jej prijatia Prevádzkovateľom.

 

V Banskej Bystrici, dňa 26.4.2022

 

Ing. Alexander Végsö

konateľ spoločnosti AKCENT NOVA s.r.o.