Manuál Optivus 5.94

 1. Optivus
 2. Minimálne požiadavky, inštalácia programu
  1. Minimálne požiadavky
  2. Sieťová inštalácia
  3. Príprava prostredia pred aktualizáciou
  4. Aktualizácia programu
  5. Optivus Service
  6. Spustenie programu
  7. Licencia programu
  8. Postup pri získaní trvalej licencie
  9. Postup pri získaní užívateľskej podpory
  10. Postup pri získaní licencie na ďalšie moduly
 3. Prihlásenie do programu
 4. Užívatelia programu
  1. Užívateľské skupiny
  2. Oddelenia firmy
  3. Vytváranie užívateľov
  4. Nadriadení a podriadení
  5. Nezobrazovať užívateľov v ponukách
  6. Nastavenie programu
  7. Položky programu
  8. Vnútorný telefónny zoznam
 5. Úvodné okno programu
  1. Všeobecné informácie o vkladaní a zmene údajov
  2. Ovládanie programu pomocou klávesnice
  3. Práca viacerých užívateľov
  4. Jednotný filter
  5. Jednotná tlač dokumentov
   1. Obmedzenie prístupu
  6. Aktuálny rok a hospodársky rok
  7. Nastavenie vzhľadu tabuliek
  8. Pohľady nad tabuľkami
  9. Nastavenie písma v programe
  10. Údaje, ktoré sa netlačia
  11. Číselné rady
  12. Užívateľské vlastnosti
   1. Navrhovanie zoznamu užívateľských vlastností
   2. Typy užívateľských vlastností
   3. Filtrovanie pomocou užívateľských vlastností
   4. Export užívateľských vlastností
   5. Import užívateľských vlastností
   6. Navrhovanie užívateľských vlastností
    1. Špeciálne funkcie
    2. Farebné značenie
   7. Prehliadanie užívateľských vlastností
   8. Filtrovanie užívateľských vlastností
   9. Vypĺňanie užívateľských vlastností
 6. Poznámky
 7. Termíny
 8. Súvislosti
 9. Detaily
 10. Export do XML
 11. Práca s firmami
  1. Základné pojmy: Firmy
  2. Rozmiestnenie informácií o firmách
  3. Číselníky pre prácu s firmami
  4. Filtrovanie údajov
  5. Pridanie novej firmy
   1. Prepojenie firiem s databázou Finstat
  6. Rýchle vkladanie firiem
  7. Zmena firmy
  8. Vymazanie firmy
  9. Vyhľadanie firmy
  10. Upozornenia na firme
  11. Kontakty
   1. Hľadanie kontaktu
  12. Firmy na Internete
  13. Hľadanie osoby
  14. Výstupy
  15. Tlač obálok
  16. Tlač štítkov
  17. Telefonovanie s firmou
  18. Hromadné operácie s firmami
  19. Hromadný mailing
  20. Import osôb a firiem z Outlooku
  21. Import osôb a firiem z Excelu
  22. Export firiem a osôb do programu Outlook
  23. Export firiem a osôb do programu Outlook Express
 12. Osoby
  1. Rozmiestnenie informácií na okne
  2. Číselníky pre prácu s osobami
  3. Filtrovanie osôb
  4. Pridanie novej osoby
  5. Zmena osoby
  6. Vymazanie osoby
  7. Presunutie osoby do firmy
  8. Kópia osoby do inej firmy
  9. Výstupy
  10. Telefonovanie s osobou
  11. SMS na osobu
  12. Upozornenie na osobe
  13. Hromadné operácie s osobami
  14. Hromadný mailing
  15. GDPR
 13. Úlohy
  1. Základné pojmy: Úlohy
  2. Úloha – popis
  3. Plánovací kalendár – popis
  4. Rozmiestnenie informácií na obrazovke
  5. Číselníky pre prácu s úlohami
  6. Filtrovanie úloh
  7. Nová úloha
  8. Splnená úloha
  9. Periodická úloha
  10. Zmena úlohy
  11. Vymazanie úlohy
  12. Oznamovanie úlohy
  13. Splnenie úlohy
  14. Pripomenutie úlohy
  15. Presunutie úlohy na iný dátum
  16. Vyhľadanie úlohy v kalendári
  17. Prepojenie úlohy a spisu
  18. Prepojenie úlohy a obchodu
  19. Spoločné plánovanie úloh
  20. Filtrovanie udalostí
  21. Nová udalosť
  22. Zmena udalosti
  23. Vymazanie udalosti
  24. Kalendár termínov
  25. Splnenie udalosti
  26. Posunutie udalosti
  27. Prehľad mojich úloh
  28. Výstupy
  29. Synchronizácia úloh do služby Kalendár Google
   1. Terminológia synchronizácie úloh
   2. Podmienky použitia synchronizácie úloh
   3. Nastavenie synchronizácie úloh
   4. Autorizácia aplikácie Optivus Google Calendar synchronizátor
   5. Odstránenie povolenia synchronizácie pre aplikáciu Optivus
   6. Výber cieľového kalendára synchronizácie
   7. Synchronizácia úloh do služby Kalendár Google
   8. Synchronizácia úloh viacerých užívateľov do služby Kalendár Google
   9. Aké položky sa synchronizujú do služby Kalendár Google
   10. Automatická synchronizácia úloh
   11. Sumarizácia synchronizácie úloh
 14. Externé kalendáre
 15. Spisy
  1. Základné pojmy: Spisy
  2. Kolobeh života spisu
  3. Rozmiestnenie informácií o spisoch
  4. Číselníky pre spisy
  5. Filtrovanie údajov
  6. Multivýber
  7. Pridanie nového spisu
  8. Zmena spisu
  9. Vymazanie spisu
  10. Podfarbenie spisov
  11. Úlohy v spise
   1. Použité diely
  12. Termíny v spise
  13. Dokumenty
   1. Vzorové dokumenty
   2. Dokument z programu Outlook
  14. Obchod v spise
  15. Pokladňa v spise
  16. Poznámka
  17. Kontakty v spise
  18. História zmien
  19. Ochrana prístupu ku spisu
  20. Automaticky vytvárané spisy
  21. Vzory spisov
  22. Kópia spisu
  23. Hromadné operácie so spismi
  24. Preväzbovanie spisov
  25. Výstupy
   1. Prehľad práce nad spisom
  26. Odosielanie SMS zo spisu
  27. Prepojenie spisov s ostatnými modulmi
  28. Automatické nastavenie súvislostí podľa hypertextu v spise
  29. Odosielanie dokumentov zo spisu
   1. Hromadné odosielanie dokumentov zo spisu
   2. Odosielanie prílohy e-mailov cez CLOUD
  30. Požičiavanie spisov
  31. Odpisy spisov
  32. Vyraďovanie spisov
  33. Prevod neuzatvorených spisov do nového roku
  34. Oprava problémov v úložisku dokumentov
 16. Plánovanie projektov
  1. Základné pojmy: Plán
  2. Univerzálny postup plánovania
  3. Kalendáre v projekte
  4. Ganttov diagram
  5. Pridanie plánu do spisu
  6. Vkladanie údajov pomocou vpisovania do tabuľky
  7. Úlohy plánu
  8. Predchodcovia
  9. Posúvanie času úloh v pláne
  10. Parametrický plán
  11. Použitie strojov
  12. Prepojenie úloh a zdrojov
  13. Zdroje plánu
  14. Vyhľadanie voľných zdrojov
  15. Uloženie plánu a informácie o ňom v spise
  16. Tlač plánu
  17. Kópia plánu a vzory
  18. Generovanie ponuky z plánu
  19. Spravovanie viacerých plánov
  20. Využitie zdrojov po dňoch a súbežná práca
  21. Materiálový rozpis
  22. Plánovací terminál
  23. Extra činnosti v plánovacom termináli
  24. Extra činnosti napojené na plán
  25. Presun úlohy v plánovacom termináli
  26. Sledovanie výroby v plánovacom termináli
  27. Vyhodnocovanie výroby
  28. Odhadované náklady na spisoch
  29. Odhadované náklady na projekte
 17. Projekty
  1. Číselníky k projektom
  2. Požiadavky
 18. Registratúra
  1. Základné pojmy: Registratúra
  2. Dokumenty v elektronickej podobe
  3. Rozmiestnenie informácií o dokumentoch
  4. Hromadná tlač obsahu dokumentov v registratúre
  5. Ukladanie dokumentov z registratúry
  6. Číselníky pre registratúru
  7. Filtrovanie údajov
  8. Vytvorenie registratúrneho plánu
  9. Pridanie dokumentu do registratúry
  10. Pridanie dokumentu zo súboru
  11. Pridanie dokumentu z Prieskumníka
  12. Skenovanie
  13. Zobrazenie obsahu dokumentu
  14. Chránené dokumenty
  15. Vymazanie dokumentu
  16. Revízia dokumentu
   1. Prehľad revízií
  17. Presunutie súboru dokumentu do iného dokumentu
  18. Automaticky vytvárané spisy
  19. Spolupráca registratúry s knihou pošty
  20. Spolupráca registratúry s inými aplikáciami
  21. Výstupy
 19. Intranet
  1. Intranet v registratúre
  2. Intranet v spise
 20. Oznamy
  1. Zaslanie oznamu
  2. Indikácia nového oznamu
  3. Čítanie nového oznamu
  4. Odoslané oznamy
  5. Oznamy cez SMTP
 21. Dochádzka
  1. Nastavenie dochádzky
   1. Vkladanie
   2. Pridanie mesiaca
   3. Zmena parametrov mesiaca
   4. Vymazanie mesiaca
   5. Uzatváranie mesiacov
   6. Uzatvorenie dňa dochádzky
   7. Vymazanie dňa v kalendári
   8. Prehľady
   9. Spočítavanie obedov na konci mesiaca
  2. Turniket
  3. Dochádzka cez prístupový systém OptivusKontrol
   1. Rekonštrukcia dochádzky cez prístupový systém OptivusKontrol
  4. Priepustky
  5. Dovolenky
  6. História dochádzky
  7. Plánovanie smien
  8. Príprava na plánovanie smien
  9. Pridanie nového plánu smien
  10. Tlač plánu smien
 22. Podateľňa
  1. Základné pojmy: Podateľňa
  2. Pošta a registratúra
  3. Skenovanie doručenej pošty
  4. Rozmiestnenie informácií
  5. Filtrovanie pošty
  6. Nová pošta
  7. Zmena pošty
  8. Vymazanie pošty
  9. Zobrazenie obsahu dokumentu alebo spisu
  10. Vytlačenie obálky ku pošte
  11. Potvrdzovanie prečítania pridelenej pošty
  12. Výstupy
  13. ePodací hárok
 23. Štatistika
  1. Filtrovanie
  2. Zoznam prihlásených užívateľov
 24. Jazdy
  1. Pridanie nového vozidla
  2. Zmena vozidla
  3. Vymazanie vozidla
  4. Pridanie novej jazdy
  5. Zmena jazdy
  6. Vymazanie jazdy
  7. Pokračovanie jazdy
  8. Návrat domov
  9. Generátor jázd
  10. Prepočítanie tachometra
  11. Filtrovanie jázd
  12. Cestovné príkazy
   1. Nový cestovný príkaz
  13. Výstupy
 25. Pokladňa
  1. Nová pokladňa
  2. Zmena pokladne
  3. Vymazanie pokladne
  4. Nová transakcia
  5. Zmena transakcie
  6. Vymazanie transakcie
  7. Sledovanie zostatku hotovosti
  8. Filtrovanie transakcií
  9. Oprava číslovania transakcií
  10. Výstupy
 26. Obchod
  1. Základné pojmy: Obchod
  2. Rozmiestnenie informácií o obchode
  3. Číselníky pre prácu s obchodom
  4. Filtrovanie údajov
  5. Faktúry
   1. Vystavenie faktúry
   2. Kontrola splatnosti konkrétneho odberateľa
   3. Prijatie faktúry
   4. Zmena faktúry
   5. Potvrdenie faktúry
   6. Kópia faktúry
   7. Iné spôsoby vystavenia faktúry
   8. Vymazanie faktúry
   9. Tlač faktúry
   10. Storno faktúry
   11. Hromadná faktúra a subfaktúry
   12. Predfaktúra
   13. Ochrana voči nízkej cene pri vystavovaní faktúry
   14. Faktúra vystavená v inej mene
   15. Párovanie platieb
   16. Vzájomné započítanie pohľadávok
   17. Inventarizácia pohľadávok
   18. Export a import faktúry
   19. Export faktúr do iných programov
   20. Zapisovanie poznámky do uzavretej faktúry
  6. Objednávky
   1. Vystavenie objednávky
   2. Prijatie objednávky
   3. Zmena objednávky
   4. Kópia objednávky
   5. Vymazanie objednávky
   6. Rozdelenie objednávky
   7. Vybavenie objednávky
   8. Dátum dodania tovaru v objednávke
   9. Detaily na objednávkach
   10. Objednávanie tovaru do skladu
   11. Prepojenie kasy a objednávky
   12. Tlač objednávky
  7. Ponuky
  8. Skladové karty
   1. Pridanie skladovej karty
   2. Obrázok ku skladovej karte
   3. Detaily na skladovej karte
   4. Import skladovej karty z Excelu
   5. Import cenníkov
   6. Sledovanie množstva tovaru na sklade
   7. Zmena skladovej karty
   8. Vymazanie skladovej karty
   9. Kópia skladovej karty
   10. Zlúčenie duplicitných kariet
   11. Akcie na skladovej karte
   12. Cenové hladiny
   13. Hromadné operácie skladových kariet
   14. Skladová karta s variantmi
   15. Tlač skladovej karty
  9. Skladové pohyby
   1. Nová príjemka
   2. Nová výdajka
   3. Nová výrobka
   4. Nová spotreba
   5. Nová prevodka
   6. Manko pri inventúre
   7. Prebytok pri inventúre
   8. Zmena pohybu
   9. Vymazanie pohybu
   10. Prepočítanie zostatku v sklade
   11. Potvrdenie skladového pohybu
   12. Akcie na skladovom pohybe
    1. Oznam zo skladového pohybu
    2. Poznámka na skladovom pohybe
    3. Pomenovanie skladového pohybu
   13. Výrobné čísla / šarže
   14. Uzávierky skladu
   15. Predaj do mínusu
   16. Tlač skladového pohybu
  10. Receptúry
  11. Obchod – export do XML
  12. Import xml s objednávkou z e-shopu
  13. Kasa
   1. Príprava kasy na predaj
   2. Predaj na virtuálnej kase
   3. Predaj na vzdialenej kase
   4. TM4000B/TM5000B
   5. Rozmiestnenie informácií o kase
   6. Naskladnenie tovaru pre kasu
   7. Vystavenie účtenky na kase
   8. Pridanie firmy na účtenku
   9. Vkladanie ceny na účtenku
   10. Zľavy na účtenke
   11. História predaja na kase
   12. Potvrdenie predaja bločku
   13. Zaokrúhľovanie centov
   14. Uzávierky na kase
   15. Kópie dokladov z fiskálneho modulu
   16. Refundácia účtenky
   17. Úhrada faktúry cez kasu
   18. Výstupy z histórie predaja
   19. Prepojenie kasy a pokladne
 27. Zariadenia
  1. Dialóg zariadenie
  2. Vytvorenie zariadenie podľa skladového pohybu
  3. Priraďovanie termínov ku zariadeniam
  4. Filtrovanie zariadení podľa termínov
  5. Detaily ku zariadeniu
  6. Spisy ku zariadeniu
  7. Zariadenia a technické preukazy
  8. Zlúčenie zariadení
  9. Pohľady na zariadenia
 28. Vernostný systém
  1. Nastavenie programu na používanie vernostného systému
 29. Vernostné karty
  1. Ručné pridávanie vernostných bodov
  2. Automatické pridávanie vernostných bodov
  3. Používanie vernostných bodov
 30. Mobilný skladník
  1. Mobilný skladník export
  2. Mobilný skladník import
 31. Registračné pokladnice Elcom
  1. Elcom – Nastavenie oprávnení
  2. Elcom – Scenáre použitia registračnej pokladnice
  3. Elcom - Zoznam registračných pokladníc
  4. Elcom - Export zoznamu skladových kariet
  5. Elcom – Import predaja
  6. Elcom – nulovanie pokladnice
  7. Elcom – praktické rady
 32. OLAP Dátová kocka
  1. OLAP všeobecné ovládanie
  2. OLAP obchod
 33. Integrátor procesov
  1. Integrácia do programu Outlook
  2. E-mail do spisu
  3. Outlook a záznamy v registratúre
  4. Využitie Integrátora na iných miestach programu
 34. API rozhranie pre e-shop
 35. API - rozhranie pre MODO
 36. API - lokálne dokumenty
 37. Zálohovanie údajov
  1. Čo sa udeje pri zálohovaní
  2. Ručná záloha pre JET
  3. Automatická záloha pre JET
  4. Obnovovanie STS
  5. Shadow copies
  6. Zálohovanie SQL databázy
 38. Špeciálne nastavenia v programe
  1. Pobočka vlastnej firmy s obmedzeným prístupom k firmám a osobám
  2. Multilicencia
  3. V prípade technických problémov s programom
  4. Využitie sériovej čítačky čiarových kódov na vkladanie údajov
  5. Konfigurácia TAPI
  6. Zavedenie eura
  7. DPH 20%
  8. Návody
   1. Používanie firemných zliav
   2. Neplatiči a prešvihnutý kredit v zozname firiem
   3. Odhadovanie skutočných nákladov pomocou plánu
   4. Vytvorenie plánu z objednávky
   5. Vytvorenie multiobjednávky a multiplánu
   6. Vzorový príklad užívateľských vlastností na spise

21.2.Turniket

Zobrazujú sa údaje z turniketu. Turniket je samostatne spustiteľná aplikácia (opttime.exe), ktorá umožňuje presné sledovanie odchodov a príchodov. Používa sa v prostredí, ktoré nie je založené na dôvere. Turniket umožňuje vyplniť iba vybrané údaje. Zo sledovaných údajov sa automaticky vypracúvajú záznamy do dochádzky.

image177

Ovládanie turniketu je maximálne jednoduché. Pozostáva z nasledovných krokov:

 • Vloží sa prihlasovacie meno a stlačí sa Enter.
 • Vloží sa heslo a stlačí sa Enter.
 • Vloží sa popis prerušenia (nie je nutný).
 • Stlačí sa F1F7 a tým sa vyberie typ činnosti.

Potom je program pripravený na vloženie ďalších údajov a kurzor bliká v poli meno.

Základné typy sú PríchodOdchod. Vyznačujú začiatok a koniec pracovnej doby. Po príchode do práce sa vyznačí príchod a pri odchode odchod.

Počas pracovnej doby môžu nastať prerušenia. Prerušenia rozdeľujeme na:

 • Súkromné – Obed, Súkromne. Tieto prerušenia sa odrátajú od pracovného času.
 • Služobné – Služobne, Lekár, Doprovod. Tieto prerušenia sa zarátajú ako súčasť pracovného času.

Po návrate z prerušenia je potrebné zadať ako typ Príchod. Časový interval medzi prerušením a nasledovným príchodom sa berie ako základ pre ďalší výpočet. Špeciálnym prípadom sú prerušenia ku koncu pracovnej doby. Vtedy sa môže stať, že zamestnanec poobede odíde na služobné prerušenie a už sa nevráti. Vtedy program automaticky použije čas 16:30 ako čas, kedy sa skončila pracovná doba a automaticky doplní príchod do práce na 16:30 a hneď na to odchod z práce.

Ak chcete použiť koniec pracovnej doby podľa osobného nastavenia každého užívateľa, musíte povoliť v nastavení programu Globálne nastavenie/Turniket/Povolenie automatického zapisovania. Vtedy si pri štarte turniket načíta aktuálne nastavenie tejto hodnoty z konfigurácie programu.

Samotný prepočet týchto údajov do kalendára dochádzky postupuje nasledovne:

 • V danom dni sa vyhľadá začiatok a koniec pracovnej doby. To sa použije ako vonkajšia obálka pracovného času.
 • V tomto intervale sa vyhľadajú všetky prerušenia av závislosti na ich charaktere sa odpočítajú od pracovného času, alebo sa do neho zahrnú.
 • Pokiaľ vložené údaje nezodpovedajú tomuto modelu, je potrebné ich doplniť do kalendára dochádzky ručne.

Na turniket nie sú stanovené žiadne obmedzenia na množstvo používaných počítačov (na rozdiel od IS Optivus). Na jeho spustenie nie je potrebná žiadna ďalšia licencia. Turniket možno nastaviť tak, aby automaticky ponúkol zoznam užívateľov. Táto možnosť robí program pohodlnejším, súčasne ale znižuje bezpečnosť. Nastavenie môže urobiť administrátor v nastavení programu Globálne nastavenie/Turniket/Ponúkať zoznam užívateľov.

Z turniketu môžete získať aj štatistiku. V IS Optivus sa prepnete na záložku Dochádzka, tam na Turniket, vyberiete pomocou filtra požadované obdobie a použijete funkciu Výstupy/Štatistika z turniketu. Získate výstup, kde vidíte počty jednotlivých prerušení a spočítanú dĺžku v hodinách.

Dochádzka bežných užívateľov

V nastavení má odškrtnutú položku Môže pracovať nočné smeny.

Pri odchode sa vypočíta dochádzka a program sa snaží v danom dni nájsť najnižší príchod a najvyšší odchod. Medzi nimi spočíta dochádzku a odráta všetky prerušenia. Výsledok zapíše do kalendára dochádzky.

Dochádzka užívateľov, ktorí pracujú cez polnoc

V nastavení má zaškrtnutú položku Môže pracovať nočné smeny.

Pri odchode sa program vráti v čase 20 hodín naspäť. Od toho okamihu sa približuje ku odchodu. Ako náhle nájde prvý príchod, poznačí ho medzi týmito dvomi časmi vypočíta dochádzku. Ak to vychádza na nočnú smenu, poznačí to ako dochádzku v predchádzajúcom dni s prechodom do nasledovného dňa.

Turniket ako automatické sledovanie príchodu a odchodu

V sieťovom prostredí možno využiť turniket na automatické vyplnenie príchodu a odchodu zo zamestnania. Vychádza sa pritom zo skutočnosti, že pri príchode sa počítač spustí a pri odchode vypne. Aby toto bolo možné realizovať, musí sa používať server so správou užívateľov, ktorý umožňuje spúšťať pri prihlásení a odhlásení užívateľa skripty.

Je potrebné nastaviť dva skripty pre každého užívateľa:

 • Logon – Spustí sa pri prihlásení užívateľa. exe /uid:XX /enter
 • Logof – Spustí sa pri odhlásení užívateľa. exe /uid:XX /exit

XX je identifikačné číslo užívateľa a nájdete ho na dialógu s nastavením užívateľa (Súbor/Užívatelia…, vybrať užívateľa v položke UID).

Správne nastavenie si môžete skontrolovať spustením programu rsop.msc v položke User configuration/Windows settings/Scripts/Logon a Logof.

Mechanizmus spúšťania funguje nasledovne:

 • V daný deň sa do úvahy berie iba prvé spustenie počítača a zaznamená sa ako príchod.
 • V daný deň sa berie do úvahy iba posledné vypnutie počítača a zaznamená sa ako odchod. V tom okamihu sa aj dopočíta dochádzka a zapíše sa do kalendára.
 • Toto zabezpečuje, že je možné v priebehu dňa pokojne počítač viackrát vypnúť a stále budú zaznamenané správne intervaly príchodu a odchodu.

Pokiaľ použijete toto nastavenie, musíte ešte užívateľovi zabrániť v modifikácii svojej dochádzky. To urobíte cez Súbor/Nastavenie programu… v položke Práva užívateľov/Dochádzka/Príchod a odchod ovláda turniket. Po aktivovaní tejto voľby nebude môcť užívateľ zmeniť v module dochádzka príchod a odchod. Tieto hodnoty sa vyplnia podľa údajov z turniketu aj v prípade, že sa daný deň vymaže.

Turniket s povinnosťou vyplniť popis prerušenia

Ak sa nastaví Globálne nastavenie/Turniket/Popis prerušenia je povinný, program pri prerušení typu služobné a súkromné kontroluje vyplnenie poľa Popis. Sem je potrebné vyplniť dôvod daného prerušenia.

Turniket s povinnosťou vyplniť osobu, ktorá povolila prerušenie

Ak sa nastaví Globálne nastavenie/Turniket/Popis prerušenia je povinný, program pri prerušení typu služobné a súkromné kontroluje vyplnenie poľa Schválil. Vyplňuje sa meno zodpovednej osoby, ktorá dané prerušenie povolila tomu zamestnancovi, ktorý sa vyznačuje prerušenie do turniketu.

Služobný príchod

Túto funkciu je možné použiť iba ak sa nastaví Globálne nastavenie/Turniket/Povolenie služobného príchodu. Potom je možné prísť do zamestnania aj neskôr a vyznačiť si, že od začiatku pracovnej doby (podľa Práva užívateľov/Dochádzka/Turniket/Začiatok pracovnej doby) bol užívateľ na služobnej ceste (obvykle kratšej). Funkcia vytvorí nasledovné zápisy (príklad):

 • 8:00 Príchod do práce
 • 8:00 Odchod služobne
 • 9:00 Príchod do práce

Dôležité je, že pracovnú dobu musí nastaviť administrátor. Nastavenie, ktoré si môže robiť samotný užívateľ pre uľahčenie práce v dochádzke sa v tomto prípade ignoruje. Nastavenie je možné urobiť alebo pre celú skupinu zamestnancov, alebo aj individuálne.

Dovolenka

Vyznačenie dovolenky, ktorá sa začína nasledovným pracovným dňom. Program si potom vypýta počet dní dovolenky a vyznačí ich v dochádzkovom kalendári. Túto funkciu je možné použiť iba ak sa nastaví Globálne nastavenie/Turniket/Povolenie vyplnenia dovolenky.

Celodenná služobná cesta

Vyznačenie služobnej cesty, ktorá sa začne nasledovný pracovný deň a trvá až do najbližšieho príchodu do práce. Príchod je potrebné vyplniť opäť cez turniket. Túto funkciu je možné použiť iba ak sa nastaví Globálne nastavenie/Turniket/Povolenie celodennej služobnej cesty.

Funkcia bude fungovať korektne iba vtedy, ak bude turniket pustený permanentne. Je to totiž závislé od sledovania aktuálneho času a turniket v príslušnom čase vyznačuje dochádzku za zamestnanca. Rovnako je dôležité mať vyplnený začiatok a koniec pracovnej doby. Nastavenie je podobné ako v prípade využívania funkcie služobný príchod.

Funguje to nasledovne. Pri štarte programu si turniket načíta začiatok a koniec pracovnej doby pre každého zamestnanca. Potom ak niektorý zamestnanec vyznačí celodennú služobnú cestu, program si to poznačí a od nasledovného pracovného dňa začne vypĺňať (príklad):

 • 8:00 Príchod do práce – Vyplní sa to až v +1:00, aby program poskytol užívateľovi dostatok času na príchod do zamestnania a prerušenie automatického vyznačovania
 • 8:00 Odchod služobne
 • 16:30 Príchod do práce
 • 16:30 Odchod domov

Automatické obedy

Funkcia umožňuje riešiť nasledovnú situáciu. Ráno cez turniket prídu do zamestnania robotníci. Majú nárok na obed a obedujú niekde v areáli. Aby nemuseli chodiť ku turniketu, možno nastaviť, že sa im automaticky v čase obeda zapíše prestávka na obed. Túto funkciu je možné použiť iba ak sa nastaví Globálne nastavenie/Turniket/Povolenie automatického zapisovania. Každý potom ešte musí mať správne vyplnenú prestávku na obed v Práva užívateľov/Dochádzka/Turniket/Má obedňajšiu prestávku a Práva užívateľov/Dochádzka/Turniket/ Automaticky vyznačiť obed.

Potom program automaticky vyznačí prestávku bez toho, aby dotyčný musel prejsť cez turniket.

Funkcia bude fungovať korektne iba vtedy, ak bude turniket pustený permanentne. Je to totiž závislé od sledovania aktuálneho času a turniket v príslušnom čase vyznačuje dochádzku za zamestnanca.

Necitlivosť na príchody a odchody

Funkcia umožňuje riešiť nasledovnú situáciu. Ráno cez turniket prídu zamestnanci. So zamestnávateľom majú dohodnutú určitú toleranciu na príchody a odchody. Takže keď prídu o čosi skôr alebo neskôr, obe strany sa tvária, že prišiel zamestnanec presne. A presne toto možno nastavením necitlivosti riešiť.

Túto funkciu je možné použiť iba ak sa nastaví Globálne nastavenie/Turniket/Povolenie automatického zapisovania. Každý potom ešte musí mať zaškrtnuté Práva užívateľov/Dochádzka/Turniket/Necitlivosť príchodov a odchodov. Nastavujú sa štyri hodnoty. Prvé dve sa týkajú príchodu. Druhé dve odchodu. Treba pozorne čítať sprievodný text pri nastavovaní, kde je presne vysvetlené, ktorá hodnota čo znamená.

Funkcia bude fungovať korektne iba vtedy, ak bude turniket pustený permanentne. Je to totiž závislé od sledovania aktuálneho času a turniket v príslušnom čase vyznačuje dochádzku za zamestnanca

Ako nastaviť urýchlenie štartu programu

Aby program štartoval rýchlejšie, urobte v nastavení tieto zmeny:

 • Nastavte Globálne nastavenie/Turniket/Pri štarte uzatvoriť predchádzajúce dni na hodnotu Nie. Program pri štarte neuzatvorí dochádzku v predchádzajúcich dňoch.
 • Na uzatvorenie dochádzky v predchádzajúcom dni použite spustenie programu s parametrom opttime.exe /polnoc. Toto spustenie programu s parametrom si umiestnite na svoj server, kde ho nastavte ako plánovanú úlohu. Čas spustenia nastavte na 02:00. To je vhodný čas na to, aby ste mali istotu, že v programe už nik nepracuje. Čas musíte nastaviť po polnoci, pretože uzatváranie sa riadi aktuálnym dátumom a podľa neho sa snaží uzatvoriť každému užívateľovi dochádzku za -1 až -7 dní.

Kedy sa uzatvorí predchádzajúci deň

Uzatvorenie predchádzajúceho dňa je podmienené tým, aby cez softvérový turniket bolo v danom dni zapísané v dochádzke:

 • Príchod
 • Odchod – F4 služobne, F5 súkromne, F6 k lekárovi alebo F7 doprovod k lekárovi

V tomto prípade si program vyhľadá, kedy má daný užívateľ nastavený odchod domov a do dochádzky doplní dva záznamy na danú hodinu.

 • Príchod
 • Odchod (domov F2)
Help Guide Powered by Documentor
Suggest Edit