Manuál Optivus 5.94

 1. Optivus
 2. Minimálne požiadavky, inštalácia programu
  1. Minimálne požiadavky
  2. Sieťová inštalácia
  3. Príprava prostredia pred aktualizáciou
  4. Aktualizácia programu
  5. Optivus Service
  6. Spustenie programu
  7. Licencia programu
  8. Postup pri získaní trvalej licencie
  9. Postup pri získaní užívateľskej podpory
  10. Postup pri získaní licencie na ďalšie moduly
 3. Prihlásenie do programu
 4. Užívatelia programu
  1. Užívateľské skupiny
  2. Oddelenia firmy
  3. Vytváranie užívateľov
  4. Nadriadení a podriadení
  5. Nezobrazovať užívateľov v ponukách
  6. Nastavenie programu
  7. Položky programu
  8. Vnútorný telefónny zoznam
 5. Úvodné okno programu
  1. Všeobecné informácie o vkladaní a zmene údajov
  2. Ovládanie programu pomocou klávesnice
  3. Práca viacerých užívateľov
  4. Jednotný filter
  5. Jednotná tlač dokumentov
   1. Obmedzenie prístupu
  6. Aktuálny rok a hospodársky rok
  7. Nastavenie vzhľadu tabuliek
  8. Pohľady nad tabuľkami
  9. Nastavenie písma v programe
  10. Údaje, ktoré sa netlačia
  11. Číselné rady
  12. Užívateľské vlastnosti
   1. Navrhovanie zoznamu užívateľských vlastností
   2. Typy užívateľských vlastností
   3. Filtrovanie pomocou užívateľských vlastností
   4. Export užívateľských vlastností
   5. Import užívateľských vlastností
   6. Navrhovanie užívateľských vlastností
    1. Špeciálne funkcie
    2. Farebné značenie
   7. Prehliadanie užívateľských vlastností
   8. Filtrovanie užívateľských vlastností
   9. Vypĺňanie užívateľských vlastností
 6. Poznámky
 7. Termíny
 8. Súvislosti
 9. Detaily
 10. Export do XML
 11. Práca s firmami
  1. Základné pojmy: Firmy
  2. Rozmiestnenie informácií o firmách
  3. Číselníky pre prácu s firmami
  4. Filtrovanie údajov
  5. Pridanie novej firmy
   1. Prepojenie firiem s databázou Finstat
  6. Rýchle vkladanie firiem
  7. Zmena firmy
  8. Vymazanie firmy
  9. Vyhľadanie firmy
  10. Upozornenia na firme
  11. Kontakty
   1. Hľadanie kontaktu
  12. Firmy na Internete
  13. Hľadanie osoby
  14. Výstupy
  15. Tlač obálok
  16. Tlač štítkov
  17. Telefonovanie s firmou
  18. Hromadné operácie s firmami
  19. Hromadný mailing
  20. Import osôb a firiem z Outlooku
  21. Import osôb a firiem z Excelu
  22. Export firiem a osôb do programu Outlook
  23. Export firiem a osôb do programu Outlook Express
 12. Osoby
  1. Rozmiestnenie informácií na okne
  2. Číselníky pre prácu s osobami
  3. Filtrovanie osôb
  4. Pridanie novej osoby
  5. Zmena osoby
  6. Vymazanie osoby
  7. Presunutie osoby do firmy
  8. Kópia osoby do inej firmy
  9. Výstupy
  10. Telefonovanie s osobou
  11. SMS na osobu
  12. Upozornenie na osobe
  13. Hromadné operácie s osobami
  14. Hromadný mailing
  15. GDPR
 13. Úlohy
  1. Základné pojmy: Úlohy
  2. Úloha – popis
  3. Plánovací kalendár – popis
  4. Rozmiestnenie informácií na obrazovke
  5. Číselníky pre prácu s úlohami
  6. Filtrovanie úloh
  7. Nová úloha
  8. Splnená úloha
  9. Periodická úloha
  10. Zmena úlohy
  11. Vymazanie úlohy
  12. Oznamovanie úlohy
  13. Splnenie úlohy
  14. Pripomenutie úlohy
  15. Presunutie úlohy na iný dátum
  16. Vyhľadanie úlohy v kalendári
  17. Prepojenie úlohy a spisu
  18. Prepojenie úlohy a obchodu
  19. Spoločné plánovanie úloh
  20. Filtrovanie udalostí
  21. Nová udalosť
  22. Zmena udalosti
  23. Vymazanie udalosti
  24. Kalendár termínov
  25. Splnenie udalosti
  26. Posunutie udalosti
  27. Prehľad mojich úloh
  28. Výstupy
  29. Synchronizácia úloh do služby Kalendár Google
   1. Terminológia synchronizácie úloh
   2. Podmienky použitia synchronizácie úloh
   3. Nastavenie synchronizácie úloh
   4. Autorizácia aplikácie Optivus Google Calendar synchronizátor
   5. Odstránenie povolenia synchronizácie pre aplikáciu Optivus
   6. Výber cieľového kalendára synchronizácie
   7. Synchronizácia úloh do služby Kalendár Google
   8. Synchronizácia úloh viacerých užívateľov do služby Kalendár Google
   9. Aké položky sa synchronizujú do služby Kalendár Google
   10. Automatická synchronizácia úloh
   11. Sumarizácia synchronizácie úloh
 14. Externé kalendáre
 15. Spisy
  1. Základné pojmy: Spisy
  2. Kolobeh života spisu
  3. Rozmiestnenie informácií o spisoch
  4. Číselníky pre spisy
  5. Filtrovanie údajov
  6. Multivýber
  7. Pridanie nového spisu
  8. Zmena spisu
  9. Vymazanie spisu
  10. Podfarbenie spisov
  11. Úlohy v spise
   1. Použité diely
  12. Termíny v spise
  13. Dokumenty
   1. Vzorové dokumenty
   2. Dokument z programu Outlook
  14. Obchod v spise
  15. Pokladňa v spise
  16. Poznámka
  17. Kontakty v spise
  18. História zmien
  19. Ochrana prístupu ku spisu
  20. Automaticky vytvárané spisy
  21. Vzory spisov
  22. Kópia spisu
  23. Hromadné operácie so spismi
  24. Preväzbovanie spisov
  25. Výstupy
   1. Prehľad práce nad spisom
  26. Odosielanie SMS zo spisu
  27. Prepojenie spisov s ostatnými modulmi
  28. Automatické nastavenie súvislostí podľa hypertextu v spise
  29. Odosielanie dokumentov zo spisu
   1. Hromadné odosielanie dokumentov zo spisu
   2. Odosielanie prílohy e-mailov cez CLOUD
  30. Požičiavanie spisov
  31. Odpisy spisov
  32. Vyraďovanie spisov
  33. Prevod neuzatvorených spisov do nového roku
  34. Oprava problémov v úložisku dokumentov
 16. Plánovanie projektov
  1. Základné pojmy: Plán
  2. Univerzálny postup plánovania
  3. Kalendáre v projekte
  4. Ganttov diagram
  5. Pridanie plánu do spisu
  6. Vkladanie údajov pomocou vpisovania do tabuľky
  7. Úlohy plánu
  8. Predchodcovia
  9. Posúvanie času úloh v pláne
  10. Parametrický plán
  11. Použitie strojov
  12. Prepojenie úloh a zdrojov
  13. Zdroje plánu
  14. Vyhľadanie voľných zdrojov
  15. Uloženie plánu a informácie o ňom v spise
  16. Tlač plánu
  17. Kópia plánu a vzory
  18. Generovanie ponuky z plánu
  19. Spravovanie viacerých plánov
  20. Využitie zdrojov po dňoch a súbežná práca
  21. Materiálový rozpis
  22. Plánovací terminál
  23. Extra činnosti v plánovacom termináli
  24. Extra činnosti napojené na plán
  25. Presun úlohy v plánovacom termináli
  26. Sledovanie výroby v plánovacom termináli
  27. Vyhodnocovanie výroby
  28. Odhadované náklady na spisoch
  29. Odhadované náklady na projekte
 17. Projekty
  1. Číselníky k projektom
  2. Požiadavky
 18. Registratúra
  1. Základné pojmy: Registratúra
  2. Dokumenty v elektronickej podobe
  3. Rozmiestnenie informácií o dokumentoch
  4. Hromadná tlač obsahu dokumentov v registratúre
  5. Ukladanie dokumentov z registratúry
  6. Číselníky pre registratúru
  7. Filtrovanie údajov
  8. Vytvorenie registratúrneho plánu
  9. Pridanie dokumentu do registratúry
  10. Pridanie dokumentu zo súboru
  11. Pridanie dokumentu z Prieskumníka
  12. Skenovanie
  13. Zobrazenie obsahu dokumentu
  14. Chránené dokumenty
  15. Vymazanie dokumentu
  16. Revízia dokumentu
   1. Prehľad revízií
  17. Presunutie súboru dokumentu do iného dokumentu
  18. Automaticky vytvárané spisy
  19. Spolupráca registratúry s knihou pošty
  20. Spolupráca registratúry s inými aplikáciami
  21. Výstupy
 19. Intranet
  1. Intranet v registratúre
  2. Intranet v spise
 20. Oznamy
  1. Zaslanie oznamu
  2. Indikácia nového oznamu
  3. Čítanie nového oznamu
  4. Odoslané oznamy
  5. Oznamy cez SMTP
 21. Dochádzka
  1. Nastavenie dochádzky
   1. Vkladanie
   2. Pridanie mesiaca
   3. Zmena parametrov mesiaca
   4. Vymazanie mesiaca
   5. Uzatváranie mesiacov
   6. Uzatvorenie dňa dochádzky
   7. Vymazanie dňa v kalendári
   8. Prehľady
   9. Spočítavanie obedov na konci mesiaca
  2. Turniket
  3. Dochádzka cez prístupový systém OptivusKontrol
   1. Rekonštrukcia dochádzky cez prístupový systém OptivusKontrol
  4. Priepustky
  5. Dovolenky
  6. História dochádzky
  7. Plánovanie smien
  8. Príprava na plánovanie smien
  9. Pridanie nového plánu smien
  10. Tlač plánu smien
 22. Podateľňa
  1. Základné pojmy: Podateľňa
  2. Pošta a registratúra
  3. Skenovanie doručenej pošty
  4. Rozmiestnenie informácií
  5. Filtrovanie pošty
  6. Nová pošta
  7. Zmena pošty
  8. Vymazanie pošty
  9. Zobrazenie obsahu dokumentu alebo spisu
  10. Vytlačenie obálky ku pošte
  11. Potvrdzovanie prečítania pridelenej pošty
  12. Výstupy
  13. ePodací hárok
 23. Štatistika
  1. Filtrovanie
  2. Zoznam prihlásených užívateľov
 24. Jazdy
  1. Pridanie nového vozidla
  2. Zmena vozidla
  3. Vymazanie vozidla
  4. Pridanie novej jazdy
  5. Zmena jazdy
  6. Vymazanie jazdy
  7. Pokračovanie jazdy
  8. Návrat domov
  9. Generátor jázd
  10. Prepočítanie tachometra
  11. Filtrovanie jázd
  12. Cestovné príkazy
   1. Nový cestovný príkaz
  13. Výstupy
 25. Pokladňa
  1. Nová pokladňa
  2. Zmena pokladne
  3. Vymazanie pokladne
  4. Nová transakcia
  5. Zmena transakcie
  6. Vymazanie transakcie
  7. Sledovanie zostatku hotovosti
  8. Filtrovanie transakcií
  9. Oprava číslovania transakcií
  10. Výstupy
 26. Obchod
  1. Základné pojmy: Obchod
  2. Rozmiestnenie informácií o obchode
  3. Číselníky pre prácu s obchodom
  4. Filtrovanie údajov
  5. Faktúry
   1. Vystavenie faktúry
   2. Kontrola splatnosti konkrétneho odberateľa
   3. Prijatie faktúry
   4. Zmena faktúry
   5. Potvrdenie faktúry
   6. Kópia faktúry
   7. Iné spôsoby vystavenia faktúry
   8. Vymazanie faktúry
   9. Tlač faktúry
   10. Storno faktúry
   11. Hromadná faktúra a subfaktúry
   12. Predfaktúra
   13. Ochrana voči nízkej cene pri vystavovaní faktúry
   14. Faktúra vystavená v inej mene
   15. Párovanie platieb
   16. Vzájomné započítanie pohľadávok
   17. Inventarizácia pohľadávok
   18. Export a import faktúry
   19. Export faktúr do iných programov
   20. Zapisovanie poznámky do uzavretej faktúry
  6. Objednávky
   1. Vystavenie objednávky
   2. Prijatie objednávky
   3. Zmena objednávky
   4. Kópia objednávky
   5. Vymazanie objednávky
   6. Rozdelenie objednávky
   7. Vybavenie objednávky
   8. Dátum dodania tovaru v objednávke
   9. Detaily na objednávkach
   10. Objednávanie tovaru do skladu
   11. Prepojenie kasy a objednávky
   12. Tlač objednávky
  7. Ponuky
  8. Skladové karty
   1. Pridanie skladovej karty
   2. Obrázok ku skladovej karte
   3. Detaily na skladovej karte
   4. Import skladovej karty z Excelu
   5. Import cenníkov
   6. Sledovanie množstva tovaru na sklade
   7. Zmena skladovej karty
   8. Vymazanie skladovej karty
   9. Kópia skladovej karty
   10. Zlúčenie duplicitných kariet
   11. Akcie na skladovej karte
   12. Cenové hladiny
   13. Hromadné operácie skladových kariet
   14. Skladová karta s variantmi
   15. Tlač skladovej karty
  9. Skladové pohyby
   1. Nová príjemka
   2. Nová výdajka
   3. Nová výrobka
   4. Nová spotreba
   5. Nová prevodka
   6. Manko pri inventúre
   7. Prebytok pri inventúre
   8. Zmena pohybu
   9. Vymazanie pohybu
   10. Prepočítanie zostatku v sklade
   11. Potvrdenie skladového pohybu
   12. Akcie na skladovom pohybe
    1. Oznam zo skladového pohybu
    2. Poznámka na skladovom pohybe
    3. Pomenovanie skladového pohybu
   13. Výrobné čísla / šarže
   14. Uzávierky skladu
   15. Predaj do mínusu
   16. Tlač skladového pohybu
  10. Receptúry
  11. Obchod – export do XML
  12. Import xml s objednávkou z e-shopu
  13. Kasa
   1. Príprava kasy na predaj
   2. Predaj na virtuálnej kase
   3. Predaj na vzdialenej kase
   4. TM4000B/TM5000B
   5. Rozmiestnenie informácií o kase
   6. Naskladnenie tovaru pre kasu
   7. Vystavenie účtenky na kase
   8. Pridanie firmy na účtenku
   9. Vkladanie ceny na účtenku
   10. Zľavy na účtenke
   11. História predaja na kase
   12. Potvrdenie predaja bločku
   13. Zaokrúhľovanie centov
   14. Uzávierky na kase
   15. Kópie dokladov z fiskálneho modulu
   16. Refundácia účtenky
   17. Úhrada faktúry cez kasu
   18. Výstupy z histórie predaja
   19. Prepojenie kasy a pokladne
 27. Zariadenia
  1. Dialóg zariadenie
  2. Vytvorenie zariadenie podľa skladového pohybu
  3. Priraďovanie termínov ku zariadeniam
  4. Filtrovanie zariadení podľa termínov
  5. Detaily ku zariadeniu
  6. Spisy ku zariadeniu
  7. Zariadenia a technické preukazy
  8. Zlúčenie zariadení
  9. Pohľady na zariadenia
 28. Vernostný systém
  1. Nastavenie programu na používanie vernostného systému
 29. Vernostné karty
  1. Ručné pridávanie vernostných bodov
  2. Automatické pridávanie vernostných bodov
  3. Používanie vernostných bodov
 30. Mobilný skladník
  1. Mobilný skladník export
  2. Mobilný skladník import
 31. Registračné pokladnice Elcom
  1. Elcom – Nastavenie oprávnení
  2. Elcom – Scenáre použitia registračnej pokladnice
  3. Elcom - Zoznam registračných pokladníc
  4. Elcom - Export zoznamu skladových kariet
  5. Elcom – Import predaja
  6. Elcom – nulovanie pokladnice
  7. Elcom – praktické rady
 32. OLAP Dátová kocka
  1. OLAP všeobecné ovládanie
  2. OLAP obchod
 33. Integrátor procesov
  1. Integrácia do programu Outlook
  2. E-mail do spisu
  3. Outlook a záznamy v registratúre
  4. Využitie Integrátora na iných miestach programu
 34. API rozhranie pre e-shop
 35. API - rozhranie pre MODO
 36. API - lokálne dokumenty
 37. Zálohovanie údajov
  1. Čo sa udeje pri zálohovaní
  2. Ručná záloha pre JET
  3. Automatická záloha pre JET
  4. Obnovovanie STS
  5. Shadow copies
  6. Zálohovanie SQL databázy
 38. Špeciálne nastavenia v programe
  1. Pobočka vlastnej firmy s obmedzeným prístupom k firmám a osobám
  2. Multilicencia
  3. V prípade technických problémov s programom
  4. Využitie sériovej čítačky čiarových kódov na vkladanie údajov
  5. Konfigurácia TAPI
  6. Zavedenie eura
  7. DPH 20%
  8. Návody
   1. Používanie firemných zliav
   2. Neplatiči a prešvihnutý kredit v zozname firiem
   3. Odhadovanie skutočných nákladov pomocou plánu
   4. Vytvorenie plánu z objednávky
   5. Vytvorenie multiobjednávky a multiplánu
   6. Vzorový príklad užívateľských vlastností na spise

26.9.16.Tlač skladového pohybu

Môžete vytlačiť nasledovné typy výstupov:

 • Skladový pohyb – Vytlačí sa skladový pohyb. Skladový pohyb vytlačíte príkazom Výstupy/Skladový pohyb… Voliteľné možnosti:
  • Objednávka – Číslo objednávky a došlý doklad v ľavom hornom rohu.
  • Faktúra – Číslo faktúry a došlý doklad v ľavom hornom rohu.
  • Stĺpce s cenami sú voliteľné podľa potrieb užívateľa.
 • Dodací a záručný list – Dodací list sa dodáva spolu s faktúrou. Obsahuje doplňujúce údaje o tovare, záruku a zoznam výrobných čísiel. Preto je potrebné pred samotnou tlačou skladový pohyb potvrdiť a doplniť chýbajúce výrobné čísla. Dodací list vytlačíte príkazom Výstupy/Dodací a záručný list…
 • Objednávka prepravy – Tento výstup sa používa pri objednávaní prepravy u prepravcu. Vystupujú na ňom štyri firmy. Platca prepravy, čo je obvykle vaša firma. Prepravca, ktorý tovar prevezie. Odosielateľ, ktorý má tovar. Konečný príjemca, ktorému bude tovar dopravený. Na tlačovej zostave sa objavuje niekoľko voliteľných stĺpcov:
  • Počet v kusoch – Počíta sa z hmotnosti tovaru. Ak tovar predávate v kilogramoch a hmotnosť vyplníte za jedno vrece, počet v kusoch bude celkové množstvo/hmotnosť jedného balenia.
  • Jednotková hmotnosť – Hmotnosť jedného balíka zo skladovej karty.
  • Objem – Objem jedného balíka zo skladovej karty.
  • Rozmer – Rozmer jedného balíka zo skladovej karty.
 • Zoznam skladových pohybov – Vytlačí sa presne to, čo vidíte na obrazovke. Výstup má podobu tabuľky. Zoznam skladových pohybov vytlačíte príkazom Výstupy/Zoznam skladových pohybov…
 • Nefakturované pohyby – Report sa spúšťa pomocou príkazu Výstupy/Nefakturované pohyby. Vyberiete si obdobie a report vytvorí rozdiel medzi naskladnenými a vyskladnenými skladovými kartami.
 • Podklad pre inventúru – Vytlačí sa zostava, ktorá slúži ako podklad pre inventúru. Zoznam skladových kariet si treba nastaviť pomocou filtra anásledne vytlačíte túto zostavu. Podklad pre inventúru vytlačíte príkazom Výstupy/Inventúra…
  • Výrobné čísla – Voliteľný stĺpec. Zobrazí názvy a počty jednotlivých výrobných čísiel/šarží.
  • Umiestnenie v sklade – Voliteľný stĺpec.
 • Inventúra ku dnešnému dňu – Inventúra ku poslednému stanu tovaru na sklade.
 • Inventúra ku dňu – Inventúra podľa skladových pohybov. Vo filtri je treba nastaviť dátum do a konkrétny sklad.
 • Hodnota skladu – Hodnota skladu k aktuálnemu dňu.
 • Hodnota skladu ku dňu – Hodnota skladu podľa skladových pohybov.
 • Hodnota skladu podľa stromu – Hodnota skladu ku konkrétnemu dňu, triedená a sumarizovaná podľa stromu skladových kariet.
 • Skladové pohyby COGS – Viď nasledovný text.
 • Viac …
  • Skladové pohyby – položky – Za nastavené obdobie sa vypíšu všetky pohyby podľa jednotlivých položiek.
  • Skladové pohyby – položky podľa typu – Za nastavené obdobie sa vypíšu príjmy a výdaje, zotriedené podľa jednotlivých položiek.
  • Skladové pohyby – príjmy – Za nastavené obdobie sa vypíšu všetky príjmy.
  • Skladové pohyby – výdaje – Za nastavené obdobie sa vypíšu všetky výdaje.
  • Ležiaky – Program si vypýta dva dátumy a konkrétny sklad. Potom vypočíta porovnaním skladových pohybov všetok tovar, ktorý bol naskladnený a nepredaný. Je uvedený počet kusov a predpokladaná priemerná skladová cena. Na samotnom dialógu reportu je uvedené, ako presne algoritmus funguje. Praktické nacvičenie si jeho použitia si bude vyžadovať určitý cvik.

leziaky

 

 • Skladové pohyby – zľava – Tento výstup slúži na presné zistenie poskytnutej zľavy na položke zo skladu. Výstup sa vypočíta podľa aktuálne nastaveného filtra skladových kariet. Doporučené nastavenie je len pre skladové pohyby typu výdajka. Pri výpočte program postupuje nasledovne:

Ak je vytvorený len skladový pohyb, program nemá odkiaľ vedieť, za čo bude vo faktúre predaný. Vtedy používa predpokladanú predajnú cenu a zľava je vždy 0%.

Ak sa jedná o skladový pohyb, vytvorený z objednávky, sú známe zľavy aj navrhovaná cena, preto na výpočet použije to čo bolo nastavené v objednávke.

Ak sa jedná o skladový pohyb, ktorý je napojený na faktúru, je informácia najpresnejšia, pretože je prebraná priamo z faktúry.

Podstatná informácia je uvedená na výstupe v stĺpci zľava sum. Záporné čísla znamenajú poskytnutú zľavu voči predajnej cene skladovej karty. Kladné čísla sa môžu objaviť vtedy, ak je predajná cena nižšia, než cena, za ktorú ste ju naozaj predali na faktúre.

 • Skladové pohyby – zisk

Ak nie je vo filtri skladových pohybov v položke Číslo skladovej karty nič vyplnené, neobjaví sa žiaden doplňujúci dialóg a report sa vypočíta. Ak je v danej položke vyplnené číslo konkrétnej skladovej karty, zobrazí sa dialóg s dvomi položkami. Ak sa vyberie prvá položka, filter vyberie iba pohyby, ktoré majú obsahujú skladovú kartu a report sa vypočíta pre všetky položky. Ak sa vyberie druhá možnosť, report sa vypočíta iba pre riadky skladového pohybu, ktoré zodpovedajú danému filtru.

skladové pohyby zisk

 

Hodnota skladu podľa stromu skladových kariet

Funkciou Výstupy/Viac/Hodnota skladu podľa stromu spustíte tento report. Musíte vybrať konkrétny deň, ku ktorému sa počíta. Výpočet je ku koncu daného dňa.

Následne sa zobrazí dialóg, na ktorom sú v riadkoch umiestnené jednotlivé položky zo stromu skladových kariet a v stĺpcoch sú jednotlivé sklady. Posledný stĺpec ukazuje sumár za všetky sklady.

Algoritmus postupuje nasledovne. Ku danému dňu vypočíta priemerné ceny v sklade pre každú skladovú kartu. Potom nájde poslednú uzávierku pred daným dňom a podľa nej nastaví počiatočné stavy v každom uzle. Do uzlov zaraďuje podľa príslušnosti skladovej karty ku konkrétnemu uzlu v strome. Potom program dopočíta všetky skladové pohyby, ktoré nastali od poslednej uzávierky a priráta ich k uzlom. Výsledná hodnota v uzle je sumár za všetky skladové karty v danom uzle (množstvo x priemerná cena v danom čase). Nadriadené uzly obsahujú aj sumu zo všetkých svojich podriadených uzlov.

Tlačidlom Tlač si možno daný výstup vytlačiť. Ak potrebujete výstup spracovať iným spôsobom, môžete si ho skopírovať do schránky pomocou príkazu pravého tlačidla myšky Kopíruj tabuľku do schránky. Následne môžete údaje spracovať napríklad programom Excel.

image260

COGS

Toto je špeciálny typ reportu. Spustíte ho funkciou Výstupy/Viac/Skladové pohyby – COGS. Musíte nastaviť nasledovné položky filtra:

 • Začiatok – Prvý deň výpočtu.
 • Koniec – Posledný deň výpočtu.
 • Obdobie – Preddefinované intervaly pre začiatok a koniec.
 • Sklad – Možno vypočítať výsledok pre celú firmu alebo konkrétny sklad.
 • Strom – Počiatočný uzol v strome skladových kariet, pomocou ktorého možno nastaviť konkrétny zoznam skladových kariet.

Algoritmu postupuje nasledovne. Ku dátumu koniec vypočíta priemerné ceny v sklade ku koncu daného dňa. Zostaví si zoznam skladových kariet podľa nastavenia položiek skladstrom. Použije iba živé skladové karty. Zoberie skladové pohyby typu výdajka a spotreba, ktoré sa nachádzajú medzi začiatkom a koncom a sú živé.

Potom nastúpi druhý výpočet. Nájde poslednú uzávierku a skladové pohyby po nej až do dňa koniec. Z toho stanoví hodnotu skladovej karty ku danému dňu na sklade. Výsledok zapíše do stĺpca On stock.

 • COGS – Množstvo danej skladovej karty x priemerná cena v čase skladového pohybu, ktorá je zaznamenaná na skladovom pohybe.
 • Turnover – Množstvo danej skladovej karty x predajná cena v čase skladového pohybu, ktorá je zaznamenaná na skladovom pohybe. Ak boli medzitým vykonávané úpravy skladových pohybov, ktoré mohli ovplyvniť priemernú a z toho odvodenú predajnú cenu, môže byť výsledok výpočtu skreslený. To z toho dôvodu, že nie je možné zrekonštruovať predajnú cenu skladovej karty v danom čase a na výpočet musí byť použitá tá, ktorá bola zaznamená v čase vytvorenia skladového pohybu.
 • Turnover-COGS – Rozdiel predchádzajúcich hodnôt.
 • On stock – priemerná cena v čase koniec x stav na sklade ku dňu koniec.
Report je určený iba pre MS SQL server.

Objednávka prepravy

Aby sa objednávka korektne vytlačila, je potrebné mať správne nastavený systém a vyplnené údaje:

 • V nastavení programu je potrebné vyplniť popisy užívateľských premenných pre objednávku a skladový pohyb. K dispozícií sú štyri užívateľské polia, kde si možno uložiť doplňujúce údaje o objednávke prepravy. Tieto údaje sa budú tlačiť tesne pod platcu prepravy. Ak ich necháte prázdne, nebudú sa tlačiť.
 • V nastavení programu vyplniť údaje o platcovi, prepravcovi, odosielateľovi a príjemcovi. Nie je nutné vyplniť všetky údaje. Tieto údaje sa použijú pri novej objednávke a program ku nim automaticky pripojí nastavené kontaktné osoby.
 • Na prijatej objednávke treba vyplniť údaje na záložke Užívateľské premenné.
 • Z objednávky treba vystaviť výdajku. Do výdajky sa automaticky prevezmú užívateľské premenné.
 • Potom je možné vytlačiť objednávku prepravy.
Help Guide Powered by Documentor
Suggest Edit