Manuál Optivus 5.94

 1. Optivus
 2. Minimálne požiadavky, inštalácia programu
  1. Minimálne požiadavky
  2. Sieťová inštalácia
  3. Príprava prostredia pred aktualizáciou
  4. Aktualizácia programu
  5. Optivus Service
  6. Spustenie programu
  7. Licencia programu
  8. Postup pri získaní trvalej licencie
  9. Postup pri získaní užívateľskej podpory
  10. Postup pri získaní licencie na ďalšie moduly
 3. Prihlásenie do programu
 4. Užívatelia programu
  1. Užívateľské skupiny
  2. Oddelenia firmy
  3. Vytváranie užívateľov
  4. Nadriadení a podriadení
  5. Nezobrazovať užívateľov v ponukách
  6. Nastavenie programu
  7. Položky programu
  8. Vnútorný telefónny zoznam
 5. Úvodné okno programu
  1. Všeobecné informácie o vkladaní a zmene údajov
  2. Ovládanie programu pomocou klávesnice
  3. Práca viacerých užívateľov
  4. Jednotný filter
  5. Jednotná tlač dokumentov
   1. Obmedzenie prístupu
  6. Aktuálny rok a hospodársky rok
  7. Nastavenie vzhľadu tabuliek
  8. Pohľady nad tabuľkami
  9. Nastavenie písma v programe
  10. Údaje, ktoré sa netlačia
  11. Číselné rady
  12. Užívateľské vlastnosti
   1. Navrhovanie zoznamu užívateľských vlastností
   2. Typy užívateľských vlastností
   3. Filtrovanie pomocou užívateľských vlastností
   4. Export užívateľských vlastností
   5. Import užívateľských vlastností
   6. Navrhovanie užívateľských vlastností
    1. Špeciálne funkcie
    2. Farebné značenie
   7. Prehliadanie užívateľských vlastností
   8. Filtrovanie užívateľských vlastností
   9. Vypĺňanie užívateľských vlastností
 6. Poznámky
 7. Termíny
 8. Súvislosti
 9. Detaily
 10. Export do XML
 11. Práca s firmami
  1. Základné pojmy: Firmy
  2. Rozmiestnenie informácií o firmách
  3. Číselníky pre prácu s firmami
  4. Filtrovanie údajov
  5. Pridanie novej firmy
   1. Prepojenie firiem s databázou Finstat
  6. Rýchle vkladanie firiem
  7. Zmena firmy
  8. Vymazanie firmy
  9. Vyhľadanie firmy
  10. Upozornenia na firme
  11. Kontakty
   1. Hľadanie kontaktu
  12. Firmy na Internete
  13. Hľadanie osoby
  14. Výstupy
  15. Tlač obálok
  16. Tlač štítkov
  17. Telefonovanie s firmou
  18. Hromadné operácie s firmami
  19. Hromadný mailing
  20. Import osôb a firiem z Outlooku
  21. Import osôb a firiem z Excelu
  22. Export firiem a osôb do programu Outlook
  23. Export firiem a osôb do programu Outlook Express
 12. Osoby
  1. Rozmiestnenie informácií na okne
  2. Číselníky pre prácu s osobami
  3. Filtrovanie osôb
  4. Pridanie novej osoby
  5. Zmena osoby
  6. Vymazanie osoby
  7. Presunutie osoby do firmy
  8. Kópia osoby do inej firmy
  9. Výstupy
  10. Telefonovanie s osobou
  11. SMS na osobu
  12. Upozornenie na osobe
  13. Hromadné operácie s osobami
  14. Hromadný mailing
  15. GDPR
 13. Úlohy
  1. Základné pojmy: Úlohy
  2. Úloha – popis
  3. Plánovací kalendár – popis
  4. Rozmiestnenie informácií na obrazovke
  5. Číselníky pre prácu s úlohami
  6. Filtrovanie úloh
  7. Nová úloha
  8. Splnená úloha
  9. Periodická úloha
  10. Zmena úlohy
  11. Vymazanie úlohy
  12. Oznamovanie úlohy
  13. Splnenie úlohy
  14. Pripomenutie úlohy
  15. Presunutie úlohy na iný dátum
  16. Vyhľadanie úlohy v kalendári
  17. Prepojenie úlohy a spisu
  18. Prepojenie úlohy a obchodu
  19. Spoločné plánovanie úloh
  20. Filtrovanie udalostí
  21. Nová udalosť
  22. Zmena udalosti
  23. Vymazanie udalosti
  24. Kalendár termínov
  25. Splnenie udalosti
  26. Posunutie udalosti
  27. Prehľad mojich úloh
  28. Výstupy
  29. Synchronizácia úloh do služby Kalendár Google
   1. Terminológia synchronizácie úloh
   2. Podmienky použitia synchronizácie úloh
   3. Nastavenie synchronizácie úloh
   4. Autorizácia aplikácie Optivus Google Calendar synchronizátor
   5. Odstránenie povolenia synchronizácie pre aplikáciu Optivus
   6. Výber cieľového kalendára synchronizácie
   7. Synchronizácia úloh do služby Kalendár Google
   8. Synchronizácia úloh viacerých užívateľov do služby Kalendár Google
   9. Aké položky sa synchronizujú do služby Kalendár Google
   10. Automatická synchronizácia úloh
   11. Sumarizácia synchronizácie úloh
 14. Externé kalendáre
 15. Spisy
  1. Základné pojmy: Spisy
  2. Kolobeh života spisu
  3. Rozmiestnenie informácií o spisoch
  4. Číselníky pre spisy
  5. Filtrovanie údajov
  6. Multivýber
  7. Pridanie nového spisu
  8. Zmena spisu
  9. Vymazanie spisu
  10. Podfarbenie spisov
  11. Úlohy v spise
   1. Použité diely
  12. Termíny v spise
  13. Dokumenty
   1. Vzorové dokumenty
   2. Dokument z programu Outlook
  14. Obchod v spise
  15. Pokladňa v spise
  16. Poznámka
  17. Kontakty v spise
  18. História zmien
  19. Ochrana prístupu ku spisu
  20. Automaticky vytvárané spisy
  21. Vzory spisov
  22. Kópia spisu
  23. Hromadné operácie so spismi
  24. Preväzbovanie spisov
  25. Výstupy
   1. Prehľad práce nad spisom
  26. Odosielanie SMS zo spisu
  27. Prepojenie spisov s ostatnými modulmi
  28. Automatické nastavenie súvislostí podľa hypertextu v spise
  29. Odosielanie dokumentov zo spisu
   1. Hromadné odosielanie dokumentov zo spisu
   2. Odosielanie prílohy e-mailov cez CLOUD
  30. Požičiavanie spisov
  31. Odpisy spisov
  32. Vyraďovanie spisov
  33. Prevod neuzatvorených spisov do nového roku
  34. Oprava problémov v úložisku dokumentov
 16. Plánovanie projektov
  1. Základné pojmy: Plán
  2. Univerzálny postup plánovania
  3. Kalendáre v projekte
  4. Ganttov diagram
  5. Pridanie plánu do spisu
  6. Vkladanie údajov pomocou vpisovania do tabuľky
  7. Úlohy plánu
  8. Predchodcovia
  9. Posúvanie času úloh v pláne
  10. Parametrický plán
  11. Použitie strojov
  12. Prepojenie úloh a zdrojov
  13. Zdroje plánu
  14. Vyhľadanie voľných zdrojov
  15. Uloženie plánu a informácie o ňom v spise
  16. Tlač plánu
  17. Kópia plánu a vzory
  18. Generovanie ponuky z plánu
  19. Spravovanie viacerých plánov
  20. Využitie zdrojov po dňoch a súbežná práca
  21. Materiálový rozpis
  22. Plánovací terminál
  23. Extra činnosti v plánovacom termináli
  24. Extra činnosti napojené na plán
  25. Presun úlohy v plánovacom termináli
  26. Sledovanie výroby v plánovacom termináli
  27. Vyhodnocovanie výroby
  28. Odhadované náklady na spisoch
  29. Odhadované náklady na projekte
 17. Projekty
  1. Číselníky k projektom
  2. Požiadavky
 18. Registratúra
  1. Základné pojmy: Registratúra
  2. Dokumenty v elektronickej podobe
  3. Rozmiestnenie informácií o dokumentoch
  4. Hromadná tlač obsahu dokumentov v registratúre
  5. Ukladanie dokumentov z registratúry
  6. Číselníky pre registratúru
  7. Filtrovanie údajov
  8. Vytvorenie registratúrneho plánu
  9. Pridanie dokumentu do registratúry
  10. Pridanie dokumentu zo súboru
  11. Pridanie dokumentu z Prieskumníka
  12. Skenovanie
  13. Zobrazenie obsahu dokumentu
  14. Chránené dokumenty
  15. Vymazanie dokumentu
  16. Revízia dokumentu
   1. Prehľad revízií
  17. Presunutie súboru dokumentu do iného dokumentu
  18. Automaticky vytvárané spisy
  19. Spolupráca registratúry s knihou pošty
  20. Spolupráca registratúry s inými aplikáciami
  21. Výstupy
 19. Intranet
  1. Intranet v registratúre
  2. Intranet v spise
 20. Oznamy
  1. Zaslanie oznamu
  2. Indikácia nového oznamu
  3. Čítanie nového oznamu
  4. Odoslané oznamy
  5. Oznamy cez SMTP
 21. Dochádzka
  1. Nastavenie dochádzky
   1. Vkladanie
   2. Pridanie mesiaca
   3. Zmena parametrov mesiaca
   4. Vymazanie mesiaca
   5. Uzatváranie mesiacov
   6. Uzatvorenie dňa dochádzky
   7. Vymazanie dňa v kalendári
   8. Prehľady
   9. Spočítavanie obedov na konci mesiaca
  2. Turniket
  3. Dochádzka cez prístupový systém OptivusKontrol
   1. Rekonštrukcia dochádzky cez prístupový systém OptivusKontrol
  4. Priepustky
  5. Dovolenky
  6. História dochádzky
  7. Plánovanie smien
  8. Príprava na plánovanie smien
  9. Pridanie nového plánu smien
  10. Tlač plánu smien
 22. Podateľňa
  1. Základné pojmy: Podateľňa
  2. Pošta a registratúra
  3. Skenovanie doručenej pošty
  4. Rozmiestnenie informácií
  5. Filtrovanie pošty
  6. Nová pošta
  7. Zmena pošty
  8. Vymazanie pošty
  9. Zobrazenie obsahu dokumentu alebo spisu
  10. Vytlačenie obálky ku pošte
  11. Potvrdzovanie prečítania pridelenej pošty
  12. Výstupy
  13. ePodací hárok
 23. Štatistika
  1. Filtrovanie
  2. Zoznam prihlásených užívateľov
 24. Jazdy
  1. Pridanie nového vozidla
  2. Zmena vozidla
  3. Vymazanie vozidla
  4. Pridanie novej jazdy
  5. Zmena jazdy
  6. Vymazanie jazdy
  7. Pokračovanie jazdy
  8. Návrat domov
  9. Generátor jázd
  10. Prepočítanie tachometra
  11. Filtrovanie jázd
  12. Cestovné príkazy
   1. Nový cestovný príkaz
  13. Výstupy
 25. Pokladňa
  1. Nová pokladňa
  2. Zmena pokladne
  3. Vymazanie pokladne
  4. Nová transakcia
  5. Zmena transakcie
  6. Vymazanie transakcie
  7. Sledovanie zostatku hotovosti
  8. Filtrovanie transakcií
  9. Oprava číslovania transakcií
  10. Výstupy
 26. Obchod
  1. Základné pojmy: Obchod
  2. Rozmiestnenie informácií o obchode
  3. Číselníky pre prácu s obchodom
  4. Filtrovanie údajov
  5. Faktúry
   1. Vystavenie faktúry
   2. Kontrola splatnosti konkrétneho odberateľa
   3. Prijatie faktúry
   4. Zmena faktúry
   5. Potvrdenie faktúry
   6. Kópia faktúry
   7. Iné spôsoby vystavenia faktúry
   8. Vymazanie faktúry
   9. Tlač faktúry
   10. Storno faktúry
   11. Hromadná faktúra a subfaktúry
   12. Predfaktúra
   13. Ochrana voči nízkej cene pri vystavovaní faktúry
   14. Faktúra vystavená v inej mene
   15. Párovanie platieb
   16. Vzájomné započítanie pohľadávok
   17. Inventarizácia pohľadávok
   18. Export a import faktúry
   19. Export faktúr do iných programov
   20. Zapisovanie poznámky do uzavretej faktúry
  6. Objednávky
   1. Vystavenie objednávky
   2. Prijatie objednávky
   3. Zmena objednávky
   4. Kópia objednávky
   5. Vymazanie objednávky
   6. Rozdelenie objednávky
   7. Vybavenie objednávky
   8. Dátum dodania tovaru v objednávke
   9. Detaily na objednávkach
   10. Objednávanie tovaru do skladu
   11. Prepojenie kasy a objednávky
   12. Tlač objednávky
  7. Ponuky
  8. Skladové karty
   1. Pridanie skladovej karty
   2. Obrázok ku skladovej karte
   3. Detaily na skladovej karte
   4. Import skladovej karty z Excelu
   5. Import cenníkov
   6. Sledovanie množstva tovaru na sklade
   7. Zmena skladovej karty
   8. Vymazanie skladovej karty
   9. Kópia skladovej karty
   10. Zlúčenie duplicitných kariet
   11. Akcie na skladovej karte
   12. Cenové hladiny
   13. Hromadné operácie skladových kariet
   14. Skladová karta s variantmi
   15. Tlač skladovej karty
  9. Skladové pohyby
   1. Nová príjemka
   2. Nová výdajka
   3. Nová výrobka
   4. Nová spotreba
   5. Nová prevodka
   6. Manko pri inventúre
   7. Prebytok pri inventúre
   8. Zmena pohybu
   9. Vymazanie pohybu
   10. Prepočítanie zostatku v sklade
   11. Potvrdenie skladového pohybu
   12. Akcie na skladovom pohybe
    1. Oznam zo skladového pohybu
    2. Poznámka na skladovom pohybe
    3. Pomenovanie skladového pohybu
   13. Výrobné čísla / šarže
   14. Uzávierky skladu
   15. Predaj do mínusu
   16. Tlač skladového pohybu
  10. Receptúry
  11. Obchod – export do XML
  12. Import xml s objednávkou z e-shopu
  13. Kasa
   1. Príprava kasy na predaj
   2. Predaj na virtuálnej kase
   3. Predaj na vzdialenej kase
   4. TM4000B/TM5000B
   5. Rozmiestnenie informácií o kase
   6. Naskladnenie tovaru pre kasu
   7. Vystavenie účtenky na kase
   8. Pridanie firmy na účtenku
   9. Vkladanie ceny na účtenku
   10. Zľavy na účtenke
   11. História predaja na kase
   12. Potvrdenie predaja bločku
   13. Zaokrúhľovanie centov
   14. Uzávierky na kase
   15. Kópie dokladov z fiskálneho modulu
   16. Refundácia účtenky
   17. Úhrada faktúry cez kasu
   18. Výstupy z histórie predaja
   19. Prepojenie kasy a pokladne
 27. Zariadenia
  1. Dialóg zariadenie
  2. Vytvorenie zariadenie podľa skladového pohybu
  3. Priraďovanie termínov ku zariadeniam
  4. Filtrovanie zariadení podľa termínov
  5. Detaily ku zariadeniu
  6. Spisy ku zariadeniu
  7. Zariadenia a technické preukazy
  8. Zlúčenie zariadení
  9. Pohľady na zariadenia
 28. Vernostný systém
  1. Nastavenie programu na používanie vernostného systému
 29. Vernostné karty
  1. Ručné pridávanie vernostných bodov
  2. Automatické pridávanie vernostných bodov
  3. Používanie vernostných bodov
 30. Mobilný skladník
  1. Mobilný skladník export
  2. Mobilný skladník import
 31. Registračné pokladnice Elcom
  1. Elcom – Nastavenie oprávnení
  2. Elcom – Scenáre použitia registračnej pokladnice
  3. Elcom - Zoznam registračných pokladníc
  4. Elcom - Export zoznamu skladových kariet
  5. Elcom – Import predaja
  6. Elcom – nulovanie pokladnice
  7. Elcom – praktické rady
 32. OLAP Dátová kocka
  1. OLAP všeobecné ovládanie
  2. OLAP obchod
 33. Integrátor procesov
  1. Integrácia do programu Outlook
  2. E-mail do spisu
  3. Outlook a záznamy v registratúre
  4. Využitie Integrátora na iných miestach programu
 34. API rozhranie pre e-shop
 35. API - rozhranie pre MODO
 36. API - lokálne dokumenty
 37. Zálohovanie údajov
  1. Čo sa udeje pri zálohovaní
  2. Ručná záloha pre JET
  3. Automatická záloha pre JET
  4. Obnovovanie STS
  5. Shadow copies
  6. Zálohovanie SQL databázy
 38. Špeciálne nastavenia v programe
  1. Pobočka vlastnej firmy s obmedzeným prístupom k firmám a osobám
  2. Multilicencia
  3. V prípade technických problémov s programom
  4. Využitie sériovej čítačky čiarových kódov na vkladanie údajov
  5. Konfigurácia TAPI
  6. Zavedenie eura
  7. DPH 20%
  8. Návody
   1. Používanie firemných zliav
   2. Neplatiči a prešvihnutý kredit v zozname firiem
   3. Odhadovanie skutočných nákladov pomocou plánu
   4. Vytvorenie plánu z objednávky
   5. Vytvorenie multiobjednávky a multiplánu
   6. Vzorový príklad užívateľských vlastností na spise

26.8.1.Pridanie skladovej karty

Novú skladovú kartu pridáte:

Príkazom menu Sklad/Nová skladová karta…

Stlačením príslušnej ikony

Pravým tlačidlom myšky nad tabuľkou so zoznamom skladových kariet.

skladová karta

Zobrazený dialóg skladovej karty obsahuje záložky:

 • Všeobecne
 • Podrobnosti
 • Cena
 • Variant
 • Výrobné čísla
 • Výrobok
 • Súvisiaci tovar
 • Odkazy
 • Reg. pokladnica
 • Poznámky
 • Termíny
 • Užívateľské
 • Súvisí
 • História

Všeobecne

Na záložke môžete vyplniť nasledovné položky:

 • Číslo – Je pridelené automaticky.
 • Vytvorené – Dátum vytvorenia karty.
 • Vytvoril – Meno užívateľa, ktorý kartu vytvoril.
 • Názov – Názov tovaru.
 • Kód – Kód, pomocou ktorého môžete tovar hľadať. Obvykle sa používa skratka, ktorá je zostavená z písmen a čísel. Napr. SMSOF 2003 môže predstavovať software od Microsoftu, konkrétne Office 2003.
  • Kód 1 – kód, používaný dodávateľom 1
  • Kód 2 – kód, používaný dodávateľom 2
 • Všeob. – popisný všeobecný názov, líšiaci sa od katalógového názvu
 • Popis – Podrobnejší popis tovaru.
 • MJ – Množstevná jednotka.
 • Min – Minimálne množstvo tovaru na sklade.
 • Bežne – Bežné množstvo tovaru na sklade.
 • Max – Maximálne množstvo tovaru na sklade.
 • Výdaj – Obvykle vydávané množstvo. Túto hodnotu program automaticky ponúkne na faktúru pri výbere položky zo skladu.
 • EAN – Čiarový kód.
 • Záruka – Záruku možno stanoviť v rokoch, mesiacoch alebo dňoch.
 • Typ – Typ skladovej karty – napríklad Tovar, Služba, Výrobok, Variant..  Typy sa definujú cez číselník.
 • Výrobné čísla – Ak je zaškrtnuté, ku karte sa sledujú výrobné čísla. Výrobné čísla sa sprístupnia na samostatnej záložke.
 • Dodávateľ 1 a 2 – Zoznam implicitných dodávateľov.
 • Odberateľ – Implicitný odberateľ.
 • Výrobca – Môžete si definovať zoznamy výrobcov. Ku každému tovaru potom môžete priradiť výrobcu. Neskôr môžete túto hodnotu využiť pri sledovaní štatistík podľa jednotlivých výrobcov.
 • Sklad – Treba vybrať minimálne jeden z vašich skladov, ktorý tento tovar obsahuje.
 • Predajná cena – Výsledná priemerná cena zo záložky Cena.
 • Na sklade MJ – Zostatok tovaru na sklade.
 • Hmotnosť, objem, rozmery – Môžete definovať základné veličiny skladovej karty. Hmotnosť sa stanovuje v kg, objem v m3. Rozmery vyplňte v tvare AxBxC.
 • Komis – Tento tovar je len v komise, nevlastníte ho. Takéto tovary je vhodné združiť do jednej vetvy v strome. Zaškrtnutie položky umožňuje lepšie filtrovanie tovaru v komise v hlavnom okne programu.
Po nastavení (Práva užívateľov/Obchod/Skladové karty/Číslo skladovej karty má 6 číslic) bude program vytvárať skladové karty so šiestimi číslicami. V menu sa sprístupní aj funkcia na prepočítanie čísel existujúcich skladových kariet. Funkcia sa nachádza v menu Sklad/Prepočty/Upraviť skladové karty na 6 číslic. Funkcia je určená pre užívateľov, ktorí majú viac ako 100 000 nových skladových kariet ročne.
Na pravej strane dialógu sa nachádzajú štyri hodnoty. Zobrazujú celkové množstvá tovaru na sklade. Tlačidlom Sklady… si môžete zobraziť množstvá tovaru na jednotlivých skladoch. Tlačidlom Pohyby… si môžete zobraziť všetky predchádzajúce transakcie s tovarom.

Podrobnosti

Na záložke môžete vyplniť:

 • Doplňujúce merné jednotky – Môžete pridať alternatívne jednotky a ich pomer voči hlavnej jednotke. Pri pridávaní alternatívnej jednotky program zobrazuje vzájomné prepočítavacie pomery. Ak omylom vložíte pomer opačne, môžete ho ľahko otočiť tlačidlom 1/P. Na získanie okamžitého prehľadu v alternatívnych jednotkách použite výstup Výstupy/Sklad v alternatívnych jednotkách.
 • Hierarchia – Zaradenie karty v strome. Správne zaradenie uľahčuje výbery z kariet do faktúry a výpočet predajnej ceny.
 • Umiestnenie v sklade – Vyberá sa z číselníka možných umiestnení.
 • ID1 a ID2 dodávateľa – Sem si môžete poznačiť identifikačné čísla kariet, ktoré tovaru prideľuje váš dodávateľ. Môže sa vám to hodiť pri následnej komunikácii, keď pracujete s identifikačným kódom, ktorý používa on.
 • Recyklačný poplatok – Ak je tu uvedená cena recyklačného poplatku a v nastavení programu je vybraná karta, ktorá predstavuje recyklačný poplatok, program automaticky vytvorí riadok vo faktúre, kde je tento poplatok uvedený.
 • Autorský poplatok – Ak je tu uvedená cena autorského poplatku a v nastavení programu je vybraná karta, ktorá predstavuje autorský poplatok, program automaticky vytvorí riadok vo faktúre, kde je tento poplatok uvedený.
 • Účtová osnova  – nastavenie, ktoré nemôžete meniť a zobrazuje hodnoty podľa stromu skladových kariet

Umiestnenie v sklade

Od v. 5.37  nastala zmena pri nastavovaní umiestnenia na sklade. Predchádzajúce verzie programu umožňovali vyplnenie informácie iba priamo na skladovej karte do jedného poľa, kde sa informácie vypĺňali. Informácia pre viac skladov sa od seba oddeľovala iba čiarkou, čo bolo nepraktické. Teraz program podporuje umiestnenie ako textovú položku na konkrétnom sklade.

Informáciu o umiestnení na sklade si môžete skontrolovať v prehľadnej tabuľke, ktorá sa zobrazí po stlačení tlačidla Sklady na dialógu skladovej karty.

karta-umiestnenie-sklady

Samotné nastavenie umiestnenia sa robí alebo externe cez import z aplikácie MODO, alebo sa nastavuje na dialógu, ktorý je prístupný pomocou tlačidla V skladoch na záložke Podrobnosti.

karta-umiestnenie-setup

 

Cena

Záložka cena sa delí na tri logické celky:

 • Vstup – Umožňuje nastavenie vstupnej ceny.
 • Výpočet ceny – Stanovuje algoritmus výpočtu predajnej ceny.
 • Predajná cena – Výsledná predajná cena.

Vstup:

 • Priemerná skladová – Táto položka sa počíta automaticky na základe skladového príjmu. Cena sa priemeruje na základe pôvodnej priemernej ceny a počtu ostávajúcich kusov a na základe novej ceny a počtu kusov.
 • Posledná obstarávacia – Táto položka sa počíta automaticky na základe skladového príjmu. Cena obsahuje posledný zaznamenaný skladový pohyb.
 • Posledný nákup – Posledná cena, ktorá sa objavila na došlej faktúre. Medzi týmito cenami je rozdiel iba vtedy, keď na faktúre rozpočítate náklady. Vtedy je obstarávacia cena vyššia o samotné rozpočítané náklady.
 • Vlastná cena – Na špeciálne stanovenie predajnej ceny možno použiť vlastnú cenu, ktorá sa nemení.
 • Režijné náklady
 • Náklady na službu – tento parameter má znížiť dosiahnutý zisk pri predaji takejto skladovej karty o vyznačený Náklad na službu. Tento parameter sa zohľadňuje len v reporte …“FV Polozky, uzivatelia oddelenia…“   Ine reporty tento parameter neovplyvňuje.

 

skladova karta naklady na sluzbu

Predajná cena

Výpočet ceny sa stanovuje na základe niekoľkých jednoduchých pravidiel. Optimálne je, ak výpočet ceny stanovíte v hierarchii skladových kariet (Číselník/Obchod/Strom skladových kariet…). Vtedy môžete mať rovnaké pravidlá na celej skupine kariet a nemusíte stanovovať rovnaké pravidla pre každú kartu osobitne. Rovnako sa zjednodušuje aj hromadné zmenenie spôsobu výpočtu predajnej ceny. Stačí upraviť iba vetvu v strome a ostatne údaje sa automaticky zmenia. Prepojenie so stromom ovplyvňujete zaškrtávacím poľom Podľa hierarchie. Ak ho odškrtnete, môžete cenu vypočítať pre kartu osobitne.

Do výpočtu si vyberiete, ktorú z troch vstupných cien budete používať, stanovíte si percento marže alebo rabatu (pozri základné pojmy) a výsledok sa okamžite prejaví v poli predajná cena.

Na skladovej karte môžete vyplniť pole Náklady na službu na záložke Cena. Toto pole sa použije pri skladovej karte typu služba na reálnejšie výpočty zisku. Pri rekonštrukcii ceny sa táto hodnota nastaví ako priemerná cena skladovej karty. Pri výpočtoch priemernej skladovej ceny počas vytvárania výdajky sa použije tiež.

Vo výpočte môžete používať aj zľavy. Zľava sa prejaví vo vystavenej faktúre. Nastavené pravidlá fungujú ako spúšť na zľavu. Akonáhle je splnená nejaká podmienka, program automaticky ponúkne prislúchajúcu zľavu.

Pravidlo zľavy sa definuje nasledovne:

 • Ak je splnená podmienka
 • Potom sa zľava rovná konkrétnej hodnote.

Podmienku môžete nastaviť na množstvo predaných kusov alebo na cenu.

Zaokrúhľovanie predajnej ceny

Výslednú predajnú cenu môžete zaokrúhliť. Možné dôvody sú, že chcete mať niektoré ceny okrúhlejšie, prípadne chcete mať zaokrúhlenú cenu s DPH. Zaokrúhľovacie pravidla sú automaticky aplikované pri výpočte predajnej ceny. To sa deje na troch miestach v programe:

 • Priamo zmena ceny na skladovej karte.
 • Pri vložení príjemky.
 • Pri prepočte cien celého skladu.

Zaokrúhľovanie ovplyvňujú tri parametre:

 • Počet desatinných miest – Napríklad na celé eurá.
 • Smer zaokrúhlenia – Obvykle budete asi chcieť zaokrúhľovať smerom nahor, ale máte na výber aj ďalšie možnosti.
 • Bez/s DPH – Bez DPH sa zaokrúhľuje predajná cena bez DPH. S DPH sa najprv vypočíta predajná cena s DPH, táto sa zaokrúhli a potom sa z nej zase vypočíta cena bez DPH.

Príklad s 20% DPH

Vstup Zaokrúhliť na Smer S DPH Predajná cena Predajná s DPH
20 0,1 Hore Bez 22,4 26,88
20 1 Hore Bez 23 27,6
20 1 Dole Bez 22 26,4
20 1 Hore S 22,5 27
20 1 Dole S 21,6667 26
20 0,01 Dole S 22,4 26,88

 

Výrobné čísla

Táto záložka je prístupná iba vtedy, ak sú na prvej záložke zaškrtnuté Výrobné čísla. Zobrazí sa tabuľka, ktorá ukazuje výrobné čísla danej karty a dátum a číslo príslušného skladového pohybu, ktorý číslo alebo pridal, alebo vybral zo skladu. Priamo na tejto záložke sa žiadne výrobné čísla nezapisujú. Toto je len informačná tabuľka.

Tlačidlom Oprava čísla… možno opraviť chybne zadané číslo. Často sa môže stať, že je pri vstupe výrobné číslo tovaru zle načítané. Zistí sa to až pri výstupe a vtedy môžete pomocou tejto funkcie opraviť chybne vložené číslo.

Výrobné čísla sa do programu dajú zapísať iba prostredníctvom skladového pohybu.

Variant

Nastavením typu skladovej karty na Variant sa dá zmeniť skladová karta na takú, ktorá podporuje varianty. Takáto skladová karta má uplatnenie v e-shope.

varianty

Výrobok

Zadefinovanie výrobku spočíva v zadefinovaní jednotlivých komponentov. Jednotlivé komponenty sa potom pri skladovom pohybe typu výrobka automaticky odpíšu zo skladu. Odpíšu sa v definovanom množstve na jeden výrobok krát počet výrobkov.

skladová karta súčasť výrobku

Súvisiaci tovar

Na tejto záložke definujete súvisiaci tovar. To je tovar, ktorý z nejakého dôvodu súvisí s týmto tovarom. Napríklad rôzne príslušenstvo k digitálnym fotoaparátom. Zoznam upravujete výberom z číselníka skladových kariet.

Help Guide Powered by Documentor
Suggest Edit