Manuál Optivus 5.90

 1. Optivus
 2. Minimálne požiadavky, inštalácia programu
  1. Minimálne požiadavky
  2. Sieťová inštalácia
  3. Príprava prostredia pred aktualizáciou
  4. Aktualizácia programu
  5. Optivus Service
  6. Spustenie programu
  7. Licencia programu
  8. Postup pri získaní trvalej licencie
  9. Postup pri získaní užívateľskej podpory
  10. Postup pri získaní licencie na ďalšie moduly
 3. Prihlásenie do programu
 4. Užívatelia programu
  1. Užívateľské skupiny
  2. Oddelenia firmy
  3. Vytváranie užívateľov
  4. Nadriadení a podriadení
  5. Nezobrazovať užívateľov v ponukách
  6. Nastavenie programu
  7. Položky programu
  8. Vnútorný telefónny zoznam
 5. Úvodné okno programu
  1. Všeobecné informácie o vkladaní a zmene údajov
  2. Ovládanie programu pomocou klávesnice
  3. Práca viacerých užívateľov
  4. Jednotný filter
  5. Jednotná tlač dokumentov
   1. Obmedzenie prístupu
  6. Aktuálny rok a hospodársky rok
  7. Nastavenie vzhľadu tabuliek
  8. Pohľady nad tabuľkami
  9. Nastavenie písma v programe
  10. Údaje, ktoré sa netlačia
  11. Číselné rady
  12. Užívateľské vlastnosti
   1. Navrhovanie zoznamu užívateľských vlastností
   2. Typy užívateľských vlastností
   3. Filtrovanie pomocou užívateľských vlastností
   4. Export užívateľských vlastností
   5. Import užívateľských vlastností
   6. Navrhovanie užívateľských vlastností
    1. Špeciálne funkcie
    2. Farebné značenie
   7. Prehliadanie užívateľských vlastností
   8. Filtrovanie užívateľských vlastností
   9. Vypĺňanie užívateľských vlastností
 6. Poznámky
 7. Termíny
 8. Súvislosti
 9. Detaily
 10. Export do XML
 11. Práca s firmami
  1. Základné pojmy: Firmy
  2. Rozmiestnenie informácií o firmách
  3. Číselníky pre prácu s firmami
  4. Filtrovanie údajov
  5. Pridanie novej firmy
   1. Prepojenie firiem s databázou Finstat
  6. Rýchle vkladanie firiem
  7. Zmena firmy
  8. Vymazanie firmy
  9. Vyhľadanie firmy
  10. Upozornenia na firme
  11. Kontakty
   1. Hľadanie kontaktu
  12. Firmy na Internete
  13. Hľadanie osoby
  14. Výstupy
  15. Tlač obálok
  16. Tlač štítkov
  17. Telefonovanie s firmou
  18. Hromadné operácie s firmami
  19. Hromadný mailing
  20. Import osôb a firiem z Outlooku
  21. Import osôb a firiem z Excelu
  22. Export firiem a osôb do programu Outlook
  23. Export firiem a osôb do programu Outlook Express
 12. Osoby
  1. Rozmiestnenie informácií na okne
  2. Číselníky pre prácu s osobami
  3. Filtrovanie osôb
  4. Pridanie novej osoby
  5. Zmena osoby
  6. Vymazanie osoby
  7. Presunutie osoby do firmy
  8. Kópia osoby do inej firmy
  9. Výstupy
  10. Telefonovanie s osobou
  11. SMS na osobu
  12. Upozornenie na osobe
  13. Hromadné operácie s osobami
  14. Hromadný mailing
  15. GDPR
 13. Úlohy
  1. Základné pojmy: Úlohy
  2. Úloha – popis
  3. Plánovací kalendár – popis
  4. Rozmiestnenie informácií na obrazovke
  5. Číselníky pre prácu s úlohami
  6. Filtrovanie úloh
  7. Nová úloha
  8. Splnená úloha
  9. Periodická úloha
  10. Zmena úlohy
  11. Vymazanie úlohy
  12. Oznamovanie úlohy
  13. Splnenie úlohy
  14. Pripomenutie úlohy
  15. Presunutie úlohy na iný dátum
  16. Vyhľadanie úlohy v kalendári
  17. Prepojenie úlohy a spisu
  18. Prepojenie úlohy a obchodu
  19. Spoločné plánovanie úloh
  20. Filtrovanie udalostí
  21. Nová udalosť
  22. Zmena udalosti
  23. Vymazanie udalosti
  24. Kalendár termínov
  25. Splnenie udalosti
  26. Posunutie udalosti
  27. Prehľad mojich úloh
  28. Výstupy
  29. Synchronizácia úloh do služby Kalendár Google
   1. Terminológia synchronizácie úloh
   2. Podmienky použitia synchronizácie úloh
   3. Nastavenie synchronizácie úloh
   4. Autorizácia aplikácie Optivus Google Calendar synchronizátor
   5. Odstránenie povolenia synchronizácie pre aplikáciu Optivus
   6. Výber cieľového kalendára synchronizácie
   7. Synchronizácia úloh do služby Kalendár Google
   8. Synchronizácia úloh viacerých užívateľov do služby Kalendár Google
   9. Aké položky sa synchronizujú do služby Kalendár Google
   10. Automatická synchronizácia úloh
   11. Sumarizácia synchronizácie úloh
 14. Externé kalendáre
 15. Spisy
  1. Základné pojmy: Spisy
  2. Kolobeh života spisu
  3. Rozmiestnenie informácií o spisoch
  4. Číselníky pre spisy
  5. Filtrovanie údajov
  6. Multivýber
  7. Pridanie nového spisu
  8. Zmena spisu
  9. Vymazanie spisu
  10. Podfarbenie spisov
  11. Úlohy v spise
   1. Použité diely
  12. Termíny v spise
  13. Dokumenty
   1. Vzorové dokumenty
   2. Dokument z programu Outlook
  14. Obchod v spise
  15. Pokladňa v spise
  16. Poznámka
  17. Kontakty v spise
  18. História zmien
  19. Ochrana prístupu ku spisu
  20. Automaticky vytvárané spisy
  21. Vzory spisov
  22. Kópia spisu
  23. Hromadné operácie so spismi
  24. Preväzbovanie spisov
  25. Výstupy
   1. Prehľad práce nad spisom
  26. Odosielanie SMS zo spisu
  27. Prepojenie spisov s ostatnými modulmi
  28. Automatické nastavenie súvislostí podľa hypertextu v spise
  29. Odosielanie dokumentov zo spisu
   1. Hromadné odosielanie dokumentov zo spisu
   2. Odosielanie prílohy e-mailov cez CLOUD
  30. Požičiavanie spisov
  31. Odpisy spisov
  32. Vyraďovanie spisov
  33. Prevod neuzatvorených spisov do nového roku
  34. Oprava problémov v úložisku dokumentov
 16. Plánovanie projektov
  1. Základné pojmy: Plán
  2. Univerzálny postup plánovania
  3. Kalendáre v projekte
  4. Ganttov diagram
  5. Pridanie plánu do spisu
  6. Vkladanie údajov pomocou vpisovania do tabuľky
  7. Úlohy plánu
  8. Predchodcovia
  9. Posúvanie času úloh v pláne
  10. Parametrický plán
  11. Použitie strojov
  12. Prepojenie úloh a zdrojov
  13. Zdroje plánu
  14. Vyhľadanie voľných zdrojov
  15. Uloženie plánu a informácie o ňom v spise
  16. Tlač plánu
  17. Kópia plánu a vzory
  18. Generovanie ponuky z plánu
  19. Spravovanie viacerých plánov
  20. Využitie zdrojov po dňoch a súbežná práca
  21. Materiálový rozpis
  22. Plánovací terminál
  23. Extra činnosti v plánovacom termináli
  24. Extra činnosti napojené na plán
  25. Presun úlohy v plánovacom termináli
  26. Sledovanie výroby v plánovacom termináli
  27. Vyhodnocovanie výroby
  28. Odhadované náklady na spisoch
  29. Odhadované náklady na projekte
 17. Projekty
  1. Číselníky k projektom
  2. Požiadavky
 18. Registratúra
  1. Základné pojmy: Registratúra
  2. Dokumenty v elektronickej podobe
  3. Rozmiestnenie informácií o dokumentoch
  4. Hromadná tlač obsahu dokumentov v registratúre
  5. Ukladanie dokumentov z registratúry
  6. Číselníky pre registratúru
  7. Filtrovanie údajov
  8. Vytvorenie registratúrneho plánu
  9. Pridanie dokumentu do registratúry
  10. Pridanie dokumentu zo súboru
  11. Pridanie dokumentu z Prieskumníka
  12. Skenovanie
  13. Zobrazenie obsahu dokumentu
  14. Chránené dokumenty
  15. Vymazanie dokumentu
  16. Revízia dokumentu
   1. Prehľad revízií
  17. Presunutie súboru dokumentu do iného dokumentu
  18. Automaticky vytvárané spisy
  19. Spolupráca registratúry s knihou pošty
  20. Spolupráca registratúry s inými aplikáciami
  21. Výstupy
 19. Intranet
  1. Intranet v registratúre
  2. Intranet v spise
 20. Oznamy
  1. Zaslanie oznamu
  2. Indikácia nového oznamu
  3. Čítanie nového oznamu
  4. Odoslané oznamy
  5. Oznamy cez SMTP
 21. Dochádzka
  1. Nastavenie dochádzky
   1. Vkladanie
   2. Pridanie mesiaca
   3. Zmena parametrov mesiaca
   4. Vymazanie mesiaca
   5. Uzatváranie mesiacov
   6. Uzatvorenie dňa dochádzky
   7. Vymazanie dňa v kalendári
   8. Prehľady
   9. Spočítavanie obedov na konci mesiaca
  2. Turniket
  3. Dochádzka cez prístupový systém OptivusKontrol
   1. Rekonštrukcia dochádzky cez prístupový systém OptivusKontrol
  4. Priepustky
  5. Dovolenky
  6. História dochádzky
  7. Plánovanie smien
  8. Príprava na plánovanie smien
  9. Pridanie nového plánu smien
  10. Tlač plánu smien
 22. Podateľňa
  1. Základné pojmy: Podateľňa
  2. Pošta a registratúra
  3. Skenovanie doručenej pošty
  4. Rozmiestnenie informácií
  5. Filtrovanie pošty
  6. Nová pošta
  7. Zmena pošty
  8. Vymazanie pošty
  9. Zobrazenie obsahu dokumentu alebo spisu
  10. Vytlačenie obálky ku pošte
  11. Potvrdzovanie prečítania pridelenej pošty
  12. Výstupy
  13. ePodací hárok
 23. Štatistika
  1. Filtrovanie
  2. Zoznam prihlásených užívateľov
 24. Jazdy
  1. Pridanie nového vozidla
  2. Zmena vozidla
  3. Vymazanie vozidla
  4. Pridanie novej jazdy
  5. Zmena jazdy
  6. Vymazanie jazdy
  7. Pokračovanie jazdy
  8. Návrat domov
  9. Generátor jázd
  10. Prepočítanie tachometra
  11. Filtrovanie jázd
  12. Cestovné príkazy
   1. Nový cestovný príkaz
  13. Výstupy
 25. Pokladňa
  1. Nová pokladňa
  2. Zmena pokladne
  3. Vymazanie pokladne
  4. Nová transakcia
  5. Zmena transakcie
  6. Vymazanie transakcie
  7. Sledovanie zostatku hotovosti
  8. Filtrovanie transakcií
  9. Oprava číslovania transakcií
  10. Výstupy
 26. Obchod
  1. Základné pojmy: Obchod
  2. Rozmiestnenie informácií o obchode
  3. Číselníky pre prácu s obchodom
  4. Filtrovanie údajov
  5. Faktúry
   1. Vystavenie faktúry
   2. Kontrola splatnosti konkrétneho odberateľa
   3. Prijatie faktúry
   4. Zmena faktúry
   5. Potvrdenie faktúry
   6. Kópia faktúry
   7. Iné spôsoby vystavenia faktúry
   8. Vymazanie faktúry
   9. Tlač faktúry
   10. Storno faktúry
   11. Hromadná faktúra a subfaktúry
   12. Predfaktúra
   13. Ochrana voči nízkej cene pri vystavovaní faktúry
   14. Faktúra vystavená v inej mene
   15. Párovanie platieb
   16. Vzájomné započítanie pohľadávok
   17. Inventarizácia pohľadávok
   18. Export a import faktúry
   19. Export faktúr do iných programov
   20. Zapisovanie poznámky do uzavretej faktúry
  6. Objednávky
   1. Vystavenie objednávky
   2. Prijatie objednávky
   3. Zmena objednávky
   4. Kópia objednávky
   5. Vymazanie objednávky
   6. Rozdelenie objednávky
   7. Vybavenie objednávky
   8. Dátum dodania tovaru v objednávke
   9. Detaily na objednávkach
   10. Objednávanie tovaru do skladu
   11. Prepojenie kasy a objednávky
   12. Tlač objednávky
  7. Ponuky
  8. Skladové karty
   1. Pridanie skladovej karty
   2. Obrázok ku skladovej karte
   3. Detaily na skladovej karte
   4. Import skladovej karty z Excelu
   5. Import cenníkov
   6. Sledovanie množstva tovaru na sklade
   7. Zmena skladovej karty
   8. Vymazanie skladovej karty
   9. Kópia skladovej karty
   10. Zlúčenie duplicitných kariet
   11. Akcie na skladovej karte
   12. Cenové hladiny
   13. Hromadné operácie skladových kariet
   14. Skladová karta s variantmi
   15. Tlač skladovej karty
  9. Skladové pohyby
   1. Nová príjemka
   2. Nová výdajka
   3. Nová výrobka
   4. Nová spotreba
   5. Nová prevodka
   6. Manko pri inventúre
   7. Prebytok pri inventúre
   8. Zmena pohybu
   9. Vymazanie pohybu
   10. Prepočítanie zostatku v sklade
   11. Potvrdenie skladového pohybu
   12. Akcie na skladovom pohybe
    1. Oznam zo skladového pohybu
    2. Poznámka na skladovom pohybe
    3. Pomenovanie skladového pohybu
   13. Výrobné čísla / šarže
   14. Uzávierky skladu
   15. Predaj do mínusu
   16. Tlač skladového pohybu
  10. Receptúry
  11. Obchod – export do XML
  12. Import xml s objednávkou z e-shopu
  13. Kasa
   1. Príprava kasy na predaj
   2. Predaj na virtuálnej kase
   3. Predaj na vzdialenej kase
   4. TM4000B/TM5000B
   5. Rozmiestnenie informácií o kase
   6. Naskladnenie tovaru pre kasu
   7. Vystavenie účtenky na kase
   8. Pridanie firmy na účtenku
   9. Vkladanie ceny na účtenku
   10. Zľavy na účtenke
   11. História predaja na kase
   12. Potvrdenie predaja bločku
   13. Zaokrúhľovanie centov
   14. Uzávierky na kase
   15. Kópie dokladov z fiskálneho modulu
   16. Refundácia účtenky
   17. Úhrada faktúry cez kasu
   18. Výstupy z histórie predaja
   19. Prepojenie kasy a pokladne
 27. Zariadenia
  1. Dialóg zariadenie
  2. Vytvorenie zariadenie podľa skladového pohybu
  3. Priraďovanie termínov ku zariadeniam
  4. Filtrovanie zariadení podľa termínov
  5. Detaily ku zariadeniu
  6. Spisy ku zariadeniu
  7. Zariadenia a technické preukazy
  8. Zlúčenie zariadení
  9. Pohľady na zariadenia
 28. Vernostný systém
  1. Nastavenie programu na používanie vernostného systému
 29. Vernostné karty
  1. Ručné pridávanie vernostných bodov
  2. Automatické pridávanie vernostných bodov
  3. Používanie vernostných bodov
 30. Mobilný skladník
  1. Mobilný skladník export
  2. Mobilný skladník import
 31. Registračné pokladnice Elcom
  1. Elcom – Nastavenie oprávnení
  2. Elcom – Scenáre použitia registračnej pokladnice
  3. Elcom - Zoznam registračných pokladníc
  4. Elcom - Export zoznamu skladových kariet
  5. Elcom – Import predaja
  6. Elcom – nulovanie pokladnice
  7. Elcom – praktické rady
 32. OLAP Dátová kocka
  1. OLAP všeobecné ovládanie
  2. OLAP obchod
 33. Integrátor procesov
  1. Integrácia do programu Outlook
  2. E-mail do spisu
  3. Outlook a záznamy v registratúre
  4. Využitie Integrátora na iných miestach programu
 34. API rozhranie pre e-shop
 35. API - rozhranie pre MODO
 36. API - lokálne dokumenty
 37. Zálohovanie údajov
  1. Čo sa udeje pri zálohovaní
  2. Ručná záloha pre JET
  3. Automatická záloha pre JET
  4. Obnovovanie STS
  5. Shadow copies
  6. Zálohovanie SQL databázy
 38. Špeciálne nastavenia v programe
  1. Pobočka vlastnej firmy s obmedzeným prístupom k firmám a osobám
  2. Multilicencia
  3. V prípade technických problémov s programom
  4. Využitie sériovej čítačky čiarových kódov na vkladanie údajov
  5. Konfigurácia TAPI
  6. Zavedenie eura
  7. DPH 20%
  8. Návody
   1. Používanie firemných zliav
   2. Neplatiči a prešvihnutý kredit v zozname firiem
   3. Odhadovanie skutočných nákladov pomocou plánu
   4. Vytvorenie plánu z objednávky
   5. Vytvorenie multiobjednávky a multiplánu
   6. Vzorový príklad užívateľských vlastností na spise

11.5.Pridanie novej firmy

 1. Menu: Firmy/Nová firma…
 2. Ikona: na lište ikon
 3. Klávesová skratka: Ins
 4. Tlačidlo Z Finstat.sk (iba od verzie 5.xx)

Funkcia zobrazí dialóg novej firmy, kde môžete vyplniť rôzne údaje o firme. Vpísaním časti názvu firmy a následným stlačením tlačidla  „Z Finstat.sk“ môžete vybrať príslušnú firmu z ponúknutého zoznamu. Všetky známe údaje sa doplnia automaticky z databázy Finstat.sk. Novú firmu zapíšete do zoznamu tlačidlom OK. Tlačidlom Zrušiť sa nová firma nezapíše.

založenie firmy z finstat

Na dialógu sa vypĺňajú základné informácie o firme a na niekoľkých záložkách doplňujúce informácie.

Základné informácie

 • Názov – Názov firmy. V prípade názvov, ktoré by komplikovali hľadanie (napr. názvy začínajúce na Ing.) si tento názov upravte a originálny názov vložte do položky Názov podľa OR. Potom sa vám bude ľahko hľadať, firma bude dobre zoradená v programe a na faktúre bude uvedený správny názov firmy.
 • Firemná adresa – Toto je najbežnejšie používaná adresa. Sem sa uvádza oficiálna adresa firmy podľa obchodného registra. Táto adresa bude použitá na všetkých oficiálnych dokumentoch, ktoré môžete v programe vytvoriť (napr. na faktúre).
  • Ulica – Ulica firmy.
  • PSČ – Poštové smerovacie číslo. Ak ho vyplníte ručne, program z číselníka doplní automaticky mesto. Program rozozná PSČ v tvare XXXXXXXX XX. Ak takéto číslo nepozná, môžete ho do číselníka doplniť tlačidlom. V číselníku sa vypĺňa dvojica PSČ-Mesto. V programe je možné vyplniť aj poštovú adresu, ktorá obsahuje rovnaké položky.
 • Poštová adresa – Pri niektorých firmách je rozdiel pri oficiálnej adrese a miestom, kde sa firma naozaj nachádza. Vyplnením tejto položky môžete v knihe pošty vybrať, kam sa má v skutočnosti pošta odoslať (napr. PO Box).
 • Fakturačná adresa – Pri niektorých firmách je rozdiel pri oficiálnej adrese a miestom, kam sa zasielajú faktúry. Vyplnením tejto položky môžete v knihe pošty vybrať, kam sa má v skutočnosti pošta odoslať (extrémne zriedkavý prípad).
 • Štát – Implicitne je vyplnené Slovensko.
 • Telefón, Klapka, Fax, Mobil – Všetky údaje sa týkajú telefonovania s firmami.
 • E-mail – Adresa na zasielanie mailov. Program automaticky dopĺňa do adresy ťažko zapísateľné znaky @ a na koniec ponúka koncovku .sk. Po vpísaní textu sa objaví v popise poľa hypertext, ktorým sa dá daná adresa otvoriť v dialógu na odoslanie elektronickej pošty. Je možné vložiť aj viac e-mailových adries, ktoré je treba oddeliť čiarkou. Prvá je považovaná za prioritnú, ostatné použije integrátor na rozoznanie došlej pošty.
 • WWW – Adresa firemnej stránky. Po vpísaní textu sa objaví v popise poľa hypertext, ktorým sa dá otvoriť príslušná stránka v prehliadači.
 • GPS – GPS súradnice firmy.
 • Dôležitá firma – Tieto firmy budú v zozname vyznačené tučným písmom.
 • Dočasná firma – Pole je vyplňované automaticky podľa filtra v poli Skupina. Ak je tam nastavené Dočasní, bude táto hodnota zaškrtnutá. Odškrtnutím poľa preradíte firmu medzi zákazníkov.
 • Zrušená firma – Ak nejaká firma prestane existovať, takto ju označíte.
 • Regióny – Výberom regiónu z číselníka zadelíte firmu. Podľa tejto položky môžete potom filtrovať.
  • Kraj – Výber z číselníka krajov.
  • Okres – Výber z číselníka okresov.
  • Vlastný – Výber z vlastného číselníka.
 • Referent – Každú firmu môže spravovať niektorý zamestnanec. Nastavením referenta, tomuto zamestnancovi automaticky prichádzajú oznamy o zmenách, ktoré vo firme vykonali ostatní zamestnanci.
 • Záznam vložený – Tento údaj nemožno upravovať. Predstavuje hodinu a deň, kedy bol tento záznam vytvorený.
 • Kategórie – Na výber je zaškrtávacie pole, kde možno zaškrtnúť viac položiek. Všetky položky sú preberané z číselníka. Kliknutím pravým tlačidlom myšky sa zobrazí ponuka Zobraziť všetky firmy v kategórií… Po jej stlačení sa zobrazí dialóg, kde si môžete skontrolovať jednotlivé kategórie firiem.

Obchod

 • IČO, DIČ, IČ DPH, Forma, Názov podľa OR, Údaje z OR, Číslo účtu, IBAN – Vyplňujú sa položky ekonomického typu. Firma môže mať vyplnených aj viac účtov. Vtedy je možné tieto údaje vybrať pri vystavovaní faktúry.
  • Na účte možno nastaviť jeho spárovanie so zahraničnou menou.. Ak máte viac firemných účtov a používate ich vtedy, keď vystavujete faktúru v inej mene, môžete každý účet označiť danou menou. Na dialógu účtu je pomocné tlačidlo, ktorým si vyplníte menu z pripraveného zoznamu. Môžete ju vyplniť pre jednu menu (napr. USD), ale aj pre viac mien (napr. USD, GBP). Vtedy vytvorte zoznam oddelený čiarkami. Ak potom vystavíte faktúru v zahraničnej mene a nájde sa zhoda s niektorým účtom, ten účet sa automaticky nastaví aj na faktúre. Podobne to funguje aj na ponuke a prijatej objednávke.
 • EAN – Toto je čiarový kód, ktorý je pridelený na firmu. Predpokladá sa použitie v takej podobe, že má firma pridelený takýto kód a je to vytlačené na papieri. Kód môže byť potom odovzdaný samotnej firme, ktorá sa s ňou prezentuje pri komunikácií s vašou firmou. Napríklad pri predaji na fiskálnej pokladnici. Alebo sú kódy vytlačené pre viac firiem na jednom papieri a používajú sa na rýchle vyhľadávanie medzi firmami.
Pozor na to, že v programe je možné vyplniť EAN aj na vernostné karty, čo je úplne samostatný EAN, ktorý je určený na označenie vernostných kariet. EAN z vernostných kariet sa neobjavuje v poli EAN na firme, je to samostatná a nesúvisiaca hodnota.

 

 • Doba splatnosti faktúry – V dňoch nastavená doba splatnosti pre konkrétnu firmu.
 • Tolerancia splatnosti – Tolerancia splatnosti v dňoch, počas ktorej sa nepovažuje vystavená faktúra za nesplatenú po splatnosti. Takto možno na vybrané firmy, ktoré predstavujú kvalitných zákazníkov nastaviť niekoľkodennú toleranciu, počas ktorej nefigurujú firmy v zozname neplatičov.
 • Zľava na faktúre – Špeciálna zľava pre konkrétnu firmu pri vystavovaní faktúry.
 • Mena – Implicitná mena na faktúre.
 • DPH – Zákazníkovi na faktúre bude pripočítaná štandardná DPH. Funkciu môžete odškrtnúť pri zahraničných zákazníkoch.
 • Zľavové body – Zľavové body sú prideľované automaticky v rámci špeciálneho nastavenia programu.
 • Kredit – Kredit na sumu vystavených faktúr. Na firmu potom dovolí mať len toľko vystavených faktúr, ktoré nie sú uhradené, koľko je nastavený kredit.
 • E-mail pre faktúry – E-mail, na ktorý sa prioritne odosielajú faktúry.
 • E-mail pre pridelenie spisu – Tento e-mail sa pridá do odoslaného e-mailu ku e-mailu, ktorý vyplýva na spise z priradenej osoby.
 • E-mail pre vybavenie spisu – Tento e-mail sa pridá do odoslaného e-mailu ku e-mailu, ktorý vyplýva na spise z priradenej osoby.

Poznámka

 • Do jediného poľa môžete umiestniť informácie, ktoré nie je možné vyplniť inde.

Pobočky

 • Ku každej firme si môžete viesť zoznam pobočiek. V zozname vidíte základné informácie o každej pobočke. Tromi tlačidlami si môžete doplniť novú pobočku, zmeniť a vymazať.

image053

Kontaktné osoby

 • Ku každej firme si môžete viesť zoznam kontaktných osôb. So zoznamom môžete pracovať aj na samostatnej záložke Osoby na hlavnom okne. V zozname sú tučným písmom vyznačené najdôležitejšie osoby (obvykle konatelia). Ak má osoba e-mail, možno po kliknutí naň odoslať elektronickú poštu.
 • Pridať – Týmto tlačidlom môžete pridať novú osobu. Podrobnosti sú uvedené v kapitole Osoby.
 • Zmena – Týmto tlačidlom upravujete označenú osobu.
 • Vymazať – Týmto tlačidlom vymažete označenú osobu.
 • Presunúť – Tlačidlo slúži na presunutie osoby do druhej firmy. Funkciu využijete obvykle pri prechode daného človeka do novej firmy.
 • Telefonát – Týmto tlačidlom môžete ku firme pridať nový kontakt. Ako osoba pri kontakte sa vyplní označená osoba. Funkcia urýchľuje značenie si kontaktov alebo aktivít, vykonaných s touto firmou. Podrobnosti sú uvedené v ďalšom texte.
 • Mail – Tlačidlo slúži na odoslanie elektronickej pošty.

Kontakty

 • Ku každej firme si môžete viesť zoznam kontaktov alebo aktivít. V zozname vidíte, čo sa s firmou dialo v predchádzajúcom období. Kto s kým komunikoval a o čom. Tlačidlami môžete upravovať tieto záznamy. Podrobnosti sú uvedené v kapitole Kontakty.

Pošta

 • Vyplnené údaje z knihy pošta sa prenášajú na túto záložku. Podrobnosti sú uvedené v kapitole Kniha pošty.

História zmien

 • Ku každej firme sa vedie história zmien. V zozname vidíte, kto z užívateľov vykonal aké zmeny.

Staré adresy

 • V priebehu rokov sa môže firme zmeniť, alebo presťahovať na inú adresu. Program sleduje zmeny v poliach Názov, Ulica, PSČ a Mesto. Každú zmenu poznačí na túto záložku.

Dokumenty

 • Zoznam dokumentov, ktoré boli priradené ku firme. Podrobnosti sú uvedené v kapitole Registratúra.
Pri pridávaní sa kontroluje názov firmy a IČO. Ak program nájde v zozname rovnaké hodnoty, upozorní na ne, aby sa do zoznamu zbytočne nedostávali duplicitné záznamy.
Help Guide Powered by Documentor
Suggest Edit