Manuál Optivus 5.94

 1. Optivus
 2. Minimálne požiadavky, inštalácia programu
  1. Minimálne požiadavky
  2. Sieťová inštalácia
  3. Príprava prostredia pred aktualizáciou
  4. Aktualizácia programu
  5. Optivus Service
  6. Spustenie programu
  7. Licencia programu
  8. Postup pri získaní trvalej licencie
  9. Postup pri získaní užívateľskej podpory
  10. Postup pri získaní licencie na ďalšie moduly
 3. Prihlásenie do programu
 4. Užívatelia programu
  1. Užívateľské skupiny
  2. Oddelenia firmy
  3. Vytváranie užívateľov
  4. Nadriadení a podriadení
  5. Nezobrazovať užívateľov v ponukách
  6. Nastavenie programu
  7. Položky programu
  8. Vnútorný telefónny zoznam
 5. Úvodné okno programu
  1. Všeobecné informácie o vkladaní a zmene údajov
  2. Ovládanie programu pomocou klávesnice
  3. Práca viacerých užívateľov
  4. Jednotný filter
  5. Jednotná tlač dokumentov
   1. Obmedzenie prístupu
  6. Aktuálny rok a hospodársky rok
  7. Nastavenie vzhľadu tabuliek
  8. Pohľady nad tabuľkami
  9. Nastavenie písma v programe
  10. Údaje, ktoré sa netlačia
  11. Číselné rady
  12. Užívateľské vlastnosti
   1. Navrhovanie zoznamu užívateľských vlastností
   2. Typy užívateľských vlastností
   3. Filtrovanie pomocou užívateľských vlastností
   4. Export užívateľských vlastností
   5. Import užívateľských vlastností
   6. Navrhovanie užívateľských vlastností
    1. Špeciálne funkcie
    2. Farebné značenie
   7. Prehliadanie užívateľských vlastností
   8. Filtrovanie užívateľských vlastností
   9. Vypĺňanie užívateľských vlastností
 6. Poznámky
 7. Termíny
 8. Súvislosti
 9. Detaily
 10. Export do XML
 11. Práca s firmami
  1. Základné pojmy: Firmy
  2. Rozmiestnenie informácií o firmách
  3. Číselníky pre prácu s firmami
  4. Filtrovanie údajov
  5. Pridanie novej firmy
   1. Prepojenie firiem s databázou Finstat
  6. Rýchle vkladanie firiem
  7. Zmena firmy
  8. Vymazanie firmy
  9. Vyhľadanie firmy
  10. Upozornenia na firme
  11. Kontakty
   1. Hľadanie kontaktu
  12. Firmy na Internete
  13. Hľadanie osoby
  14. Výstupy
  15. Tlač obálok
  16. Tlač štítkov
  17. Telefonovanie s firmou
  18. Hromadné operácie s firmami
  19. Hromadný mailing
  20. Import osôb a firiem z Outlooku
  21. Import osôb a firiem z Excelu
  22. Export firiem a osôb do programu Outlook
  23. Export firiem a osôb do programu Outlook Express
 12. Osoby
  1. Rozmiestnenie informácií na okne
  2. Číselníky pre prácu s osobami
  3. Filtrovanie osôb
  4. Pridanie novej osoby
  5. Zmena osoby
  6. Vymazanie osoby
  7. Presunutie osoby do firmy
  8. Kópia osoby do inej firmy
  9. Výstupy
  10. Telefonovanie s osobou
  11. SMS na osobu
  12. Upozornenie na osobe
  13. Hromadné operácie s osobami
  14. Hromadný mailing
  15. GDPR
 13. Úlohy
  1. Základné pojmy: Úlohy
  2. Úloha – popis
  3. Plánovací kalendár – popis
  4. Rozmiestnenie informácií na obrazovke
  5. Číselníky pre prácu s úlohami
  6. Filtrovanie úloh
  7. Nová úloha
  8. Splnená úloha
  9. Periodická úloha
  10. Zmena úlohy
  11. Vymazanie úlohy
  12. Oznamovanie úlohy
  13. Splnenie úlohy
  14. Pripomenutie úlohy
  15. Presunutie úlohy na iný dátum
  16. Vyhľadanie úlohy v kalendári
  17. Prepojenie úlohy a spisu
  18. Prepojenie úlohy a obchodu
  19. Spoločné plánovanie úloh
  20. Filtrovanie udalostí
  21. Nová udalosť
  22. Zmena udalosti
  23. Vymazanie udalosti
  24. Kalendár termínov
  25. Splnenie udalosti
  26. Posunutie udalosti
  27. Prehľad mojich úloh
  28. Výstupy
  29. Synchronizácia úloh do služby Kalendár Google
   1. Terminológia synchronizácie úloh
   2. Podmienky použitia synchronizácie úloh
   3. Nastavenie synchronizácie úloh
   4. Autorizácia aplikácie Optivus Google Calendar synchronizátor
   5. Odstránenie povolenia synchronizácie pre aplikáciu Optivus
   6. Výber cieľového kalendára synchronizácie
   7. Synchronizácia úloh do služby Kalendár Google
   8. Synchronizácia úloh viacerých užívateľov do služby Kalendár Google
   9. Aké položky sa synchronizujú do služby Kalendár Google
   10. Automatická synchronizácia úloh
   11. Sumarizácia synchronizácie úloh
 14. Externé kalendáre
 15. Spisy
  1. Základné pojmy: Spisy
  2. Kolobeh života spisu
  3. Rozmiestnenie informácií o spisoch
  4. Číselníky pre spisy
  5. Filtrovanie údajov
  6. Multivýber
  7. Pridanie nového spisu
  8. Zmena spisu
  9. Vymazanie spisu
  10. Podfarbenie spisov
  11. Úlohy v spise
   1. Použité diely
  12. Termíny v spise
  13. Dokumenty
   1. Vzorové dokumenty
   2. Dokument z programu Outlook
  14. Obchod v spise
  15. Pokladňa v spise
  16. Poznámka
  17. Kontakty v spise
  18. História zmien
  19. Ochrana prístupu ku spisu
  20. Automaticky vytvárané spisy
  21. Vzory spisov
  22. Kópia spisu
  23. Hromadné operácie so spismi
  24. Preväzbovanie spisov
  25. Výstupy
   1. Prehľad práce nad spisom
  26. Odosielanie SMS zo spisu
  27. Prepojenie spisov s ostatnými modulmi
  28. Automatické nastavenie súvislostí podľa hypertextu v spise
  29. Odosielanie dokumentov zo spisu
   1. Hromadné odosielanie dokumentov zo spisu
   2. Odosielanie prílohy e-mailov cez CLOUD
  30. Požičiavanie spisov
  31. Odpisy spisov
  32. Vyraďovanie spisov
  33. Prevod neuzatvorených spisov do nového roku
  34. Oprava problémov v úložisku dokumentov
 16. Plánovanie projektov
  1. Základné pojmy: Plán
  2. Univerzálny postup plánovania
  3. Kalendáre v projekte
  4. Ganttov diagram
  5. Pridanie plánu do spisu
  6. Vkladanie údajov pomocou vpisovania do tabuľky
  7. Úlohy plánu
  8. Predchodcovia
  9. Posúvanie času úloh v pláne
  10. Parametrický plán
  11. Použitie strojov
  12. Prepojenie úloh a zdrojov
  13. Zdroje plánu
  14. Vyhľadanie voľných zdrojov
  15. Uloženie plánu a informácie o ňom v spise
  16. Tlač plánu
  17. Kópia plánu a vzory
  18. Generovanie ponuky z plánu
  19. Spravovanie viacerých plánov
  20. Využitie zdrojov po dňoch a súbežná práca
  21. Materiálový rozpis
  22. Plánovací terminál
  23. Extra činnosti v plánovacom termináli
  24. Extra činnosti napojené na plán
  25. Presun úlohy v plánovacom termináli
  26. Sledovanie výroby v plánovacom termináli
  27. Vyhodnocovanie výroby
  28. Odhadované náklady na spisoch
  29. Odhadované náklady na projekte
 17. Projekty
  1. Číselníky k projektom
  2. Požiadavky
 18. Registratúra
  1. Základné pojmy: Registratúra
  2. Dokumenty v elektronickej podobe
  3. Rozmiestnenie informácií o dokumentoch
  4. Hromadná tlač obsahu dokumentov v registratúre
  5. Ukladanie dokumentov z registratúry
  6. Číselníky pre registratúru
  7. Filtrovanie údajov
  8. Vytvorenie registratúrneho plánu
  9. Pridanie dokumentu do registratúry
  10. Pridanie dokumentu zo súboru
  11. Pridanie dokumentu z Prieskumníka
  12. Skenovanie
  13. Zobrazenie obsahu dokumentu
  14. Chránené dokumenty
  15. Vymazanie dokumentu
  16. Revízia dokumentu
   1. Prehľad revízií
  17. Presunutie súboru dokumentu do iného dokumentu
  18. Automaticky vytvárané spisy
  19. Spolupráca registratúry s knihou pošty
  20. Spolupráca registratúry s inými aplikáciami
  21. Výstupy
 19. Intranet
  1. Intranet v registratúre
  2. Intranet v spise
 20. Oznamy
  1. Zaslanie oznamu
  2. Indikácia nového oznamu
  3. Čítanie nového oznamu
  4. Odoslané oznamy
  5. Oznamy cez SMTP
 21. Dochádzka
  1. Nastavenie dochádzky
   1. Vkladanie
   2. Pridanie mesiaca
   3. Zmena parametrov mesiaca
   4. Vymazanie mesiaca
   5. Uzatváranie mesiacov
   6. Uzatvorenie dňa dochádzky
   7. Vymazanie dňa v kalendári
   8. Prehľady
   9. Spočítavanie obedov na konci mesiaca
  2. Turniket
  3. Dochádzka cez prístupový systém OptivusKontrol
   1. Rekonštrukcia dochádzky cez prístupový systém OptivusKontrol
  4. Priepustky
  5. Dovolenky
  6. História dochádzky
  7. Plánovanie smien
  8. Príprava na plánovanie smien
  9. Pridanie nového plánu smien
  10. Tlač plánu smien
 22. Podateľňa
  1. Základné pojmy: Podateľňa
  2. Pošta a registratúra
  3. Skenovanie doručenej pošty
  4. Rozmiestnenie informácií
  5. Filtrovanie pošty
  6. Nová pošta
  7. Zmena pošty
  8. Vymazanie pošty
  9. Zobrazenie obsahu dokumentu alebo spisu
  10. Vytlačenie obálky ku pošte
  11. Potvrdzovanie prečítania pridelenej pošty
  12. Výstupy
  13. ePodací hárok
 23. Štatistika
  1. Filtrovanie
  2. Zoznam prihlásených užívateľov
 24. Jazdy
  1. Pridanie nového vozidla
  2. Zmena vozidla
  3. Vymazanie vozidla
  4. Pridanie novej jazdy
  5. Zmena jazdy
  6. Vymazanie jazdy
  7. Pokračovanie jazdy
  8. Návrat domov
  9. Generátor jázd
  10. Prepočítanie tachometra
  11. Filtrovanie jázd
  12. Cestovné príkazy
   1. Nový cestovný príkaz
  13. Výstupy
 25. Pokladňa
  1. Nová pokladňa
  2. Zmena pokladne
  3. Vymazanie pokladne
  4. Nová transakcia
  5. Zmena transakcie
  6. Vymazanie transakcie
  7. Sledovanie zostatku hotovosti
  8. Filtrovanie transakcií
  9. Oprava číslovania transakcií
  10. Výstupy
 26. Obchod
  1. Základné pojmy: Obchod
  2. Rozmiestnenie informácií o obchode
  3. Číselníky pre prácu s obchodom
  4. Filtrovanie údajov
  5. Faktúry
   1. Vystavenie faktúry
   2. Kontrola splatnosti konkrétneho odberateľa
   3. Prijatie faktúry
   4. Zmena faktúry
   5. Potvrdenie faktúry
   6. Kópia faktúry
   7. Iné spôsoby vystavenia faktúry
   8. Vymazanie faktúry
   9. Tlač faktúry
   10. Storno faktúry
   11. Hromadná faktúra a subfaktúry
   12. Predfaktúra
   13. Ochrana voči nízkej cene pri vystavovaní faktúry
   14. Faktúra vystavená v inej mene
   15. Párovanie platieb
   16. Vzájomné započítanie pohľadávok
   17. Inventarizácia pohľadávok
   18. Export a import faktúry
   19. Export faktúr do iných programov
   20. Zapisovanie poznámky do uzavretej faktúry
  6. Objednávky
   1. Vystavenie objednávky
   2. Prijatie objednávky
   3. Zmena objednávky
   4. Kópia objednávky
   5. Vymazanie objednávky
   6. Rozdelenie objednávky
   7. Vybavenie objednávky
   8. Dátum dodania tovaru v objednávke
   9. Detaily na objednávkach
   10. Objednávanie tovaru do skladu
   11. Prepojenie kasy a objednávky
   12. Tlač objednávky
  7. Ponuky
  8. Skladové karty
   1. Pridanie skladovej karty
   2. Obrázok ku skladovej karte
   3. Detaily na skladovej karte
   4. Import skladovej karty z Excelu
   5. Import cenníkov
   6. Sledovanie množstva tovaru na sklade
   7. Zmena skladovej karty
   8. Vymazanie skladovej karty
   9. Kópia skladovej karty
   10. Zlúčenie duplicitných kariet
   11. Akcie na skladovej karte
   12. Cenové hladiny
   13. Hromadné operácie skladových kariet
   14. Skladová karta s variantmi
   15. Tlač skladovej karty
  9. Skladové pohyby
   1. Nová príjemka
   2. Nová výdajka
   3. Nová výrobka
   4. Nová spotreba
   5. Nová prevodka
   6. Manko pri inventúre
   7. Prebytok pri inventúre
   8. Zmena pohybu
   9. Vymazanie pohybu
   10. Prepočítanie zostatku v sklade
   11. Potvrdenie skladového pohybu
   12. Akcie na skladovom pohybe
    1. Oznam zo skladového pohybu
    2. Poznámka na skladovom pohybe
    3. Pomenovanie skladového pohybu
   13. Výrobné čísla / šarže
   14. Uzávierky skladu
   15. Predaj do mínusu
   16. Tlač skladového pohybu
  10. Receptúry
  11. Obchod – export do XML
  12. Import xml s objednávkou z e-shopu
  13. Kasa
   1. Príprava kasy na predaj
   2. Predaj na virtuálnej kase
   3. Predaj na vzdialenej kase
   4. TM4000B/TM5000B
   5. Rozmiestnenie informácií o kase
   6. Naskladnenie tovaru pre kasu
   7. Vystavenie účtenky na kase
   8. Pridanie firmy na účtenku
   9. Vkladanie ceny na účtenku
   10. Zľavy na účtenke
   11. História predaja na kase
   12. Potvrdenie predaja bločku
   13. Zaokrúhľovanie centov
   14. Uzávierky na kase
   15. Kópie dokladov z fiskálneho modulu
   16. Refundácia účtenky
   17. Úhrada faktúry cez kasu
   18. Výstupy z histórie predaja
   19. Prepojenie kasy a pokladne
 27. Zariadenia
  1. Dialóg zariadenie
  2. Vytvorenie zariadenie podľa skladového pohybu
  3. Priraďovanie termínov ku zariadeniam
  4. Filtrovanie zariadení podľa termínov
  5. Detaily ku zariadeniu
  6. Spisy ku zariadeniu
  7. Zariadenia a technické preukazy
  8. Zlúčenie zariadení
  9. Pohľady na zariadenia
 28. Vernostný systém
  1. Nastavenie programu na používanie vernostného systému
 29. Vernostné karty
  1. Ručné pridávanie vernostných bodov
  2. Automatické pridávanie vernostných bodov
  3. Používanie vernostných bodov
 30. Mobilný skladník
  1. Mobilný skladník export
  2. Mobilný skladník import
 31. Registračné pokladnice Elcom
  1. Elcom – Nastavenie oprávnení
  2. Elcom – Scenáre použitia registračnej pokladnice
  3. Elcom - Zoznam registračných pokladníc
  4. Elcom - Export zoznamu skladových kariet
  5. Elcom – Import predaja
  6. Elcom – nulovanie pokladnice
  7. Elcom – praktické rady
 32. OLAP Dátová kocka
  1. OLAP všeobecné ovládanie
  2. OLAP obchod
 33. Integrátor procesov
  1. Integrácia do programu Outlook
  2. E-mail do spisu
  3. Outlook a záznamy v registratúre
  4. Využitie Integrátora na iných miestach programu
 34. API rozhranie pre e-shop
 35. API - rozhranie pre MODO
 36. API - lokálne dokumenty
 37. Zálohovanie údajov
  1. Čo sa udeje pri zálohovaní
  2. Ručná záloha pre JET
  3. Automatická záloha pre JET
  4. Obnovovanie STS
  5. Shadow copies
  6. Zálohovanie SQL databázy
 38. Špeciálne nastavenia v programe
  1. Pobočka vlastnej firmy s obmedzeným prístupom k firmám a osobám
  2. Multilicencia
  3. V prípade technických problémov s programom
  4. Využitie sériovej čítačky čiarových kódov na vkladanie údajov
  5. Konfigurácia TAPI
  6. Zavedenie eura
  7. DPH 20%
  8. Návody
   1. Používanie firemných zliav
   2. Neplatiči a prešvihnutý kredit v zozname firiem
   3. Odhadovanie skutočných nákladov pomocou plánu
   4. Vytvorenie plánu z objednávky
   5. Vytvorenie multiobjednávky a multiplánu
   6. Vzorový príklad užívateľských vlastností na spise

26.5.15.Párovanie platieb

Program nájde podľa variabilných symbolov vystavené a prijaté faktúry, ktoré súhlasia s pohybmi na účte.

Podmienkou je získať od svojej banky výpis u účtu, alebo výpis z pohybov. Dôležité je, aby tento výpis bol vo formáte XML  podľa štandardu ISO 20022 camt 053.001.02.

Program otvorí dialóg, ktorý najskôr ponúkne výber *.xml  súboru – výpisu. Následne nájde podľa variabilných symbolov príslušné platby. Tu máte možnosť vybrať, ktoré položky chcete spárovať  pridať k nim úhrady. Potom už len potvrdíte, či chcete vybraté úhrady zapísať.

Logisticky si ošetrite vo firme spôsob /periodicitu párovania platieb a dbajte na to, aby ste tento úkon nerobili opakovane na tom istom výpise za to isté obdobie. Program by vám v tom prípade zapísal platby duplicitne.

Nastavte sa na záložku Obchod/Vystavené prípadne Prijaté faktúry. V hornom menu Faktúry zvoľte možnosť „Párovanie platieb„.

picture 2

 

Program najskôr  ponúkne dialógové okno, v ktorom hľadá umiestnenie výpisu vo formáte *.xml vo vašom počítači. Po jeho vybratí tento načíta:

parovanie platieb dialog

 

V tomto dialógu máte možnosť potvrdiť, či chcete vybraté položky spárovať a úhrady zapísať.

Platby, ktoré systém nevie identifikovať prehľadne označí na ručné párovanie.

Od verzie 5.84 je k dispozicii nový prepraovaný spôsob párovania platieb

 

Hlavný rozdiel je v tom, že ak program niečo automaticky nespáruje podľa variabilného symbolu, môžete si ručne pridať až 5 faktúr a nastaviť na nich jednotlivé úhrady. Zoznam transakcií už nie je multivýber, ale zapisovanie platieb je ovplyvnené v poli P automaticky alebo pomocou tlačidiel Pridať faktúru, Páruj alebo Nepáruj.

SEPA platba, podklad pre hromadný  príkaz.

Funkciu nájdete na záložke Obchod. Nachádza sa v menu Výstupy/SEPA XML príkaz k úhrade [MV]. Musíte mať zobrazenú záložku Faktúry prijaté.

Môžete si zapnúť multivýber cez skratku Ctrl-M a zaškrtnete si požadované prijaté faktúry. V opačnom prípade sa použijú všetky filtrované faktúry.

Na zobrazenom dialógu musíte nastaviť:

 • Exportovať do adresára – Vyberiete adresár, do ktorého sa budú exportovať SEPA súbory. Každý súbor je pomenovaný podľa aktuálneho dátumu v tvare YYYYMMDD.XML.
 • Účet – Z ktorého účtu budete platiť.

Tlačidlom Export vygenerujete SEPA príkaz. Tento súbor musíte použiť vo svojom Internetbankingu v časti hromadné platby (Konkrétny spôsob použitia sa líši medzi jednotlivými bankami).

Uzávierka skladu sa nekontroluje na predfaktúre.

Vykonali sa dve úpravy:

 • Teraz je možné predfaktúru s termínom starším ako je posledná uzávierka upravovať.
 • Teraz je možné pridať predfaktúru s termínom starším ako je posledná uzávierka.

Report Hromadný príkaz k úhrade podporuje multivýber.

Predtým ste si mohli vybrať iba pomocou filtra. Teraz si môžete aj zapnúť multivýber cez skratku Ctrl-M a zaškrtnete si požadované prijaté faktúry.

Report Podklad pre hromadný príkaz k úhrade podporuje multivýber.

Predtým ste si mohli vybrať iba pomocou filtra. Teraz si môžete aj zapnúť multivýber cez skratku Ctrl-M a zaškrtnete si požadované prijaté faktúry.

Na dialógu na párovanie platieb pribudli nové polia.

Dialóg na párovanie sa zobrazí po použití funkcie Faktúry/Párovanie platieb. Doplnili sme polia z výpisu, ktoré vám môžu pomôcť pri párovaní:

 • Príjemca – Tak ako je uvedené na výpise.
 • Platiteľ – Tak ako je uvedené na výpise.
 • Účet príjemcu – Tak ako je uvedené na výpise.
 • Účet platiteľa – Tak ako je uvedené na výpise.
 • Informácia pre príjemcu – Tak ako je uvedené na výpise.
 • Informácie rozšírená – Tak ako je uvedené na výpise. Jedno z týchto polí bude obvykle vyplnené, ale presné použitie poľa sa líši medzi jednotlivými bankami.
 • Spárované – Aká suma je spárovaná.
 • P – Po stlačení OK sa budú zapisovať platby.

Polia sú pre prehľadnosť v samostatných detailoch pod zoznamom transakcií.

Na dialógu na párovanie platieb sú jednotlivé typy transakcií farebne odlíšené.

Prijaté platby sú zelené a odoslané sú červené.

Na dialógu na párovanie platieb sa už nezapíše duplicitná platba.

Ak je už predtým nájdená faktúra plne uhradená, už sa na ňu nezapíše ďalšia plná suma z výpisu. Ak je uhradená len čiastočne, zapíša sa úhrada iba z toho, čo ešte treba uhradiť.

Pokiaľ kvôli nejakým príčinám potrebujete túto platbu zapísať, môžete prepísať hodnotu v poli Uhradiť. Program bude síce protestovať, ale dovolí vám danú operáciu vykonať.

Na dialógu na párovanie platieb možno tlačidlom pridať faktúru.

Toto slúži na priradenie faktúry v prípade, že máte platbu, ale platiteľ nazadal správny variabilný symbol. V taktom prípade stlačíte tlačidlo Pridať faktúru a vyberiete si správnu faktúru.

Môžete pridať k jednej transakcii až 5 faktúr. V poli uhradiť môžete upravovať jednotlivé sumy, ktoré sa k faktúram pridajú ako úhrady.

Na dialógu na párovanie platieb je v stĺpci Suma farebne indikované, čo sa bude s danou transakciu diať.

Platia nasledovné pravidlá:

 • Ak nie je zaškrtnuté pole P, suma je podfarbená šedou farbou.
 • Ak je zaškrtnuté pole P (automaticky alebo tlačidlom Páruj alebo tlačidlom Pridaj faktúru) a nezhoduje sa pole Suma a Spárované, je podfarbená červenou farbou.

Po ukončení párovania platieb sa zobrazí log so zoznamom vykonaných zmien.

Zobrazí sa v ňom zoznam použitých transakcií a ku ktorej faktúre sa pridali úhrady. Súčasne sa aj prepočítajú zoznamy vystavených a prijatých faktúr, aby ste videli zmeny, ktoré sa na nich prejavili.

Dialóg na výber faktúr umožňuje filtrovať neuhradené faktúry.

Doplnil sa zaškrtávací box Neuhradené a stĺpce Cena s DPH a Uhradiť.

Na dialógu na párovanie platieb sa korektne vyrieši aj predfaktúra.

Doplnili sa dve funkcie:

 • Program automaticky rozozná variabilný symbol na predfaktúre.
 • Ak je platba spárovaná s predfaktúrou, program automaticky ponúkne vytvorenie faktúry z predfaktúry a úhradu zapíše na túto novú faktúru.

Na dialógu na párovanie platieb dialóg na výber faktúry implicitne zobrazuje iba neuhradené faktúry.

Predpokladá sa, že párovať budete iba neuhradené faktúry.

Na niektorých dialógoch v obchode je rozbaľovacie menu pridané ku tlačidlo Pridať.

Je to len kozmentická úprava. Rozbaľovacie menu pravej myšky sa dá teraz zobraziť aj po stlačení malej šípky na pravej strane tlačidla Pridať. Úprava sa vykonala na dialógu faktúra, objednávka, ponuka a skladový pohyb.

Zapísanie úhrady na predfaktúru automaticky vygeneruje faktúru a zapíše úhradu na ňu.

Takto sa správa program na dvoch miestach:

 • Na záložke Obchod
 • V spise

Na dialógu na párovanie platieb sa rozoznáva variabilný symbol podľa viacerých formátov.

Tieto údaje sa nachádzajú v XML v poli EndToEndId. Môžu sa vyskytnúť dva formáty:

 • /VS1234/SS0/KS558 – Prevažne slovenské banky.
 • VS:1234SS0:KS:558 – Prevažne české banky.

 

Help Guide Powered by Documentor
Suggest Edit