Manuál Optivus 5.90

 1. Optivus
 2. Minimálne požiadavky, inštalácia programu
  1. Minimálne požiadavky
  2. Sieťová inštalácia
  3. Príprava prostredia pred aktualizáciou
  4. Aktualizácia programu
  5. Optivus Service
  6. Spustenie programu
  7. Licencia programu
  8. Postup pri získaní trvalej licencie
  9. Postup pri získaní užívateľskej podpory
  10. Postup pri získaní licencie na ďalšie moduly
 3. Prihlásenie do programu
 4. Užívatelia programu
  1. Užívateľské skupiny
  2. Oddelenia firmy
  3. Vytváranie užívateľov
  4. Nadriadení a podriadení
  5. Nezobrazovať užívateľov v ponukách
  6. Nastavenie programu
  7. Položky programu
  8. Vnútorný telefónny zoznam
 5. Úvodné okno programu
  1. Všeobecné informácie o vkladaní a zmene údajov
  2. Ovládanie programu pomocou klávesnice
  3. Práca viacerých užívateľov
  4. Jednotný filter
  5. Jednotná tlač dokumentov
   1. Obmedzenie prístupu
  6. Aktuálny rok a hospodársky rok
  7. Nastavenie vzhľadu tabuliek
  8. Pohľady nad tabuľkami
  9. Nastavenie písma v programe
  10. Údaje, ktoré sa netlačia
  11. Číselné rady
  12. Užívateľské vlastnosti
   1. Navrhovanie zoznamu užívateľských vlastností
   2. Typy užívateľských vlastností
   3. Filtrovanie pomocou užívateľských vlastností
   4. Export užívateľských vlastností
   5. Import užívateľských vlastností
   6. Navrhovanie užívateľských vlastností
    1. Špeciálne funkcie
    2. Farebné značenie
   7. Prehliadanie užívateľských vlastností
   8. Filtrovanie užívateľských vlastností
   9. Vypĺňanie užívateľských vlastností
 6. Poznámky
 7. Termíny
 8. Súvislosti
 9. Detaily
 10. Export do XML
 11. Práca s firmami
  1. Základné pojmy: Firmy
  2. Rozmiestnenie informácií o firmách
  3. Číselníky pre prácu s firmami
  4. Filtrovanie údajov
  5. Pridanie novej firmy
   1. Prepojenie firiem s databázou Finstat
  6. Rýchle vkladanie firiem
  7. Zmena firmy
  8. Vymazanie firmy
  9. Vyhľadanie firmy
  10. Upozornenia na firme
  11. Kontakty
   1. Hľadanie kontaktu
  12. Firmy na Internete
  13. Hľadanie osoby
  14. Výstupy
  15. Tlač obálok
  16. Tlač štítkov
  17. Telefonovanie s firmou
  18. Hromadné operácie s firmami
  19. Hromadný mailing
  20. Import osôb a firiem z Outlooku
  21. Import osôb a firiem z Excelu
  22. Export firiem a osôb do programu Outlook
  23. Export firiem a osôb do programu Outlook Express
 12. Osoby
  1. Rozmiestnenie informácií na okne
  2. Číselníky pre prácu s osobami
  3. Filtrovanie osôb
  4. Pridanie novej osoby
  5. Zmena osoby
  6. Vymazanie osoby
  7. Presunutie osoby do firmy
  8. Kópia osoby do inej firmy
  9. Výstupy
  10. Telefonovanie s osobou
  11. SMS na osobu
  12. Upozornenie na osobe
  13. Hromadné operácie s osobami
  14. Hromadný mailing
  15. GDPR
 13. Úlohy
  1. Základné pojmy: Úlohy
  2. Úloha – popis
  3. Plánovací kalendár – popis
  4. Rozmiestnenie informácií na obrazovke
  5. Číselníky pre prácu s úlohami
  6. Filtrovanie úloh
  7. Nová úloha
  8. Splnená úloha
  9. Periodická úloha
  10. Zmena úlohy
  11. Vymazanie úlohy
  12. Oznamovanie úlohy
  13. Splnenie úlohy
  14. Pripomenutie úlohy
  15. Presunutie úlohy na iný dátum
  16. Vyhľadanie úlohy v kalendári
  17. Prepojenie úlohy a spisu
  18. Prepojenie úlohy a obchodu
  19. Spoločné plánovanie úloh
  20. Filtrovanie udalostí
  21. Nová udalosť
  22. Zmena udalosti
  23. Vymazanie udalosti
  24. Kalendár termínov
  25. Splnenie udalosti
  26. Posunutie udalosti
  27. Prehľad mojich úloh
  28. Výstupy
  29. Synchronizácia úloh do služby Kalendár Google
   1. Terminológia synchronizácie úloh
   2. Podmienky použitia synchronizácie úloh
   3. Nastavenie synchronizácie úloh
   4. Autorizácia aplikácie Optivus Google Calendar synchronizátor
   5. Odstránenie povolenia synchronizácie pre aplikáciu Optivus
   6. Výber cieľového kalendára synchronizácie
   7. Synchronizácia úloh do služby Kalendár Google
   8. Synchronizácia úloh viacerých užívateľov do služby Kalendár Google
   9. Aké položky sa synchronizujú do služby Kalendár Google
   10. Automatická synchronizácia úloh
   11. Sumarizácia synchronizácie úloh
 14. Externé kalendáre
 15. Spisy
  1. Základné pojmy: Spisy
  2. Kolobeh života spisu
  3. Rozmiestnenie informácií o spisoch
  4. Číselníky pre spisy
  5. Filtrovanie údajov
  6. Multivýber
  7. Pridanie nového spisu
  8. Zmena spisu
  9. Vymazanie spisu
  10. Podfarbenie spisov
  11. Úlohy v spise
   1. Použité diely
  12. Termíny v spise
  13. Dokumenty
   1. Vzorové dokumenty
   2. Dokument z programu Outlook
  14. Obchod v spise
  15. Pokladňa v spise
  16. Poznámka
  17. Kontakty v spise
  18. História zmien
  19. Ochrana prístupu ku spisu
  20. Automaticky vytvárané spisy
  21. Vzory spisov
  22. Kópia spisu
  23. Hromadné operácie so spismi
  24. Preväzbovanie spisov
  25. Výstupy
   1. Prehľad práce nad spisom
  26. Odosielanie SMS zo spisu
  27. Prepojenie spisov s ostatnými modulmi
  28. Automatické nastavenie súvislostí podľa hypertextu v spise
  29. Odosielanie dokumentov zo spisu
   1. Hromadné odosielanie dokumentov zo spisu
   2. Odosielanie prílohy e-mailov cez CLOUD
  30. Požičiavanie spisov
  31. Odpisy spisov
  32. Vyraďovanie spisov
  33. Prevod neuzatvorených spisov do nového roku
  34. Oprava problémov v úložisku dokumentov
 16. Plánovanie projektov
  1. Základné pojmy: Plán
  2. Univerzálny postup plánovania
  3. Kalendáre v projekte
  4. Ganttov diagram
  5. Pridanie plánu do spisu
  6. Vkladanie údajov pomocou vpisovania do tabuľky
  7. Úlohy plánu
  8. Predchodcovia
  9. Posúvanie času úloh v pláne
  10. Parametrický plán
  11. Použitie strojov
  12. Prepojenie úloh a zdrojov
  13. Zdroje plánu
  14. Vyhľadanie voľných zdrojov
  15. Uloženie plánu a informácie o ňom v spise
  16. Tlač plánu
  17. Kópia plánu a vzory
  18. Generovanie ponuky z plánu
  19. Spravovanie viacerých plánov
  20. Využitie zdrojov po dňoch a súbežná práca
  21. Materiálový rozpis
  22. Plánovací terminál
  23. Extra činnosti v plánovacom termináli
  24. Extra činnosti napojené na plán
  25. Presun úlohy v plánovacom termináli
  26. Sledovanie výroby v plánovacom termináli
  27. Vyhodnocovanie výroby
  28. Odhadované náklady na spisoch
  29. Odhadované náklady na projekte
 17. Projekty
  1. Číselníky k projektom
  2. Požiadavky
 18. Registratúra
  1. Základné pojmy: Registratúra
  2. Dokumenty v elektronickej podobe
  3. Rozmiestnenie informácií o dokumentoch
  4. Hromadná tlač obsahu dokumentov v registratúre
  5. Ukladanie dokumentov z registratúry
  6. Číselníky pre registratúru
  7. Filtrovanie údajov
  8. Vytvorenie registratúrneho plánu
  9. Pridanie dokumentu do registratúry
  10. Pridanie dokumentu zo súboru
  11. Pridanie dokumentu z Prieskumníka
  12. Skenovanie
  13. Zobrazenie obsahu dokumentu
  14. Chránené dokumenty
  15. Vymazanie dokumentu
  16. Revízia dokumentu
   1. Prehľad revízií
  17. Presunutie súboru dokumentu do iného dokumentu
  18. Automaticky vytvárané spisy
  19. Spolupráca registratúry s knihou pošty
  20. Spolupráca registratúry s inými aplikáciami
  21. Výstupy
 19. Intranet
  1. Intranet v registratúre
  2. Intranet v spise
 20. Oznamy
  1. Zaslanie oznamu
  2. Indikácia nového oznamu
  3. Čítanie nového oznamu
  4. Odoslané oznamy
  5. Oznamy cez SMTP
 21. Dochádzka
  1. Nastavenie dochádzky
   1. Vkladanie
   2. Pridanie mesiaca
   3. Zmena parametrov mesiaca
   4. Vymazanie mesiaca
   5. Uzatváranie mesiacov
   6. Uzatvorenie dňa dochádzky
   7. Vymazanie dňa v kalendári
   8. Prehľady
   9. Spočítavanie obedov na konci mesiaca
  2. Turniket
  3. Dochádzka cez prístupový systém OptivusKontrol
   1. Rekonštrukcia dochádzky cez prístupový systém OptivusKontrol
  4. Priepustky
  5. Dovolenky
  6. História dochádzky
  7. Plánovanie smien
  8. Príprava na plánovanie smien
  9. Pridanie nového plánu smien
  10. Tlač plánu smien
 22. Podateľňa
  1. Základné pojmy: Podateľňa
  2. Pošta a registratúra
  3. Skenovanie doručenej pošty
  4. Rozmiestnenie informácií
  5. Filtrovanie pošty
  6. Nová pošta
  7. Zmena pošty
  8. Vymazanie pošty
  9. Zobrazenie obsahu dokumentu alebo spisu
  10. Vytlačenie obálky ku pošte
  11. Potvrdzovanie prečítania pridelenej pošty
  12. Výstupy
  13. ePodací hárok
 23. Štatistika
  1. Filtrovanie
  2. Zoznam prihlásených užívateľov
 24. Jazdy
  1. Pridanie nového vozidla
  2. Zmena vozidla
  3. Vymazanie vozidla
  4. Pridanie novej jazdy
  5. Zmena jazdy
  6. Vymazanie jazdy
  7. Pokračovanie jazdy
  8. Návrat domov
  9. Generátor jázd
  10. Prepočítanie tachometra
  11. Filtrovanie jázd
  12. Cestovné príkazy
   1. Nový cestovný príkaz
  13. Výstupy
 25. Pokladňa
  1. Nová pokladňa
  2. Zmena pokladne
  3. Vymazanie pokladne
  4. Nová transakcia
  5. Zmena transakcie
  6. Vymazanie transakcie
  7. Sledovanie zostatku hotovosti
  8. Filtrovanie transakcií
  9. Oprava číslovania transakcií
  10. Výstupy
 26. Obchod
  1. Základné pojmy: Obchod
  2. Rozmiestnenie informácií o obchode
  3. Číselníky pre prácu s obchodom
  4. Filtrovanie údajov
  5. Faktúry
   1. Vystavenie faktúry
   2. Kontrola splatnosti konkrétneho odberateľa
   3. Prijatie faktúry
   4. Zmena faktúry
   5. Potvrdenie faktúry
   6. Kópia faktúry
   7. Iné spôsoby vystavenia faktúry
   8. Vymazanie faktúry
   9. Tlač faktúry
   10. Storno faktúry
   11. Hromadná faktúra a subfaktúry
   12. Predfaktúra
   13. Ochrana voči nízkej cene pri vystavovaní faktúry
   14. Faktúra vystavená v inej mene
   15. Párovanie platieb
   16. Vzájomné započítanie pohľadávok
   17. Inventarizácia pohľadávok
   18. Export a import faktúry
   19. Export faktúr do iných programov
   20. Zapisovanie poznámky do uzavretej faktúry
  6. Objednávky
   1. Vystavenie objednávky
   2. Prijatie objednávky
   3. Zmena objednávky
   4. Kópia objednávky
   5. Vymazanie objednávky
   6. Rozdelenie objednávky
   7. Vybavenie objednávky
   8. Dátum dodania tovaru v objednávke
   9. Detaily na objednávkach
   10. Objednávanie tovaru do skladu
   11. Prepojenie kasy a objednávky
   12. Tlač objednávky
  7. Ponuky
  8. Skladové karty
   1. Pridanie skladovej karty
   2. Obrázok ku skladovej karte
   3. Detaily na skladovej karte
   4. Import skladovej karty z Excelu
   5. Import cenníkov
   6. Sledovanie množstva tovaru na sklade
   7. Zmena skladovej karty
   8. Vymazanie skladovej karty
   9. Kópia skladovej karty
   10. Zlúčenie duplicitných kariet
   11. Akcie na skladovej karte
   12. Cenové hladiny
   13. Hromadné operácie skladových kariet
   14. Skladová karta s variantmi
   15. Tlač skladovej karty
  9. Skladové pohyby
   1. Nová príjemka
   2. Nová výdajka
   3. Nová výrobka
   4. Nová spotreba
   5. Nová prevodka
   6. Manko pri inventúre
   7. Prebytok pri inventúre
   8. Zmena pohybu
   9. Vymazanie pohybu
   10. Prepočítanie zostatku v sklade
   11. Potvrdenie skladového pohybu
   12. Akcie na skladovom pohybe
    1. Oznam zo skladového pohybu
    2. Poznámka na skladovom pohybe
    3. Pomenovanie skladového pohybu
   13. Výrobné čísla / šarže
   14. Uzávierky skladu
   15. Predaj do mínusu
   16. Tlač skladového pohybu
  10. Receptúry
  11. Obchod – export do XML
  12. Import xml s objednávkou z e-shopu
  13. Kasa
   1. Príprava kasy na predaj
   2. Predaj na virtuálnej kase
   3. Predaj na vzdialenej kase
   4. TM4000B/TM5000B
   5. Rozmiestnenie informácií o kase
   6. Naskladnenie tovaru pre kasu
   7. Vystavenie účtenky na kase
   8. Pridanie firmy na účtenku
   9. Vkladanie ceny na účtenku
   10. Zľavy na účtenke
   11. História predaja na kase
   12. Potvrdenie predaja bločku
   13. Zaokrúhľovanie centov
   14. Uzávierky na kase
   15. Kópie dokladov z fiskálneho modulu
   16. Refundácia účtenky
   17. Úhrada faktúry cez kasu
   18. Výstupy z histórie predaja
   19. Prepojenie kasy a pokladne
 27. Zariadenia
  1. Dialóg zariadenie
  2. Vytvorenie zariadenie podľa skladového pohybu
  3. Priraďovanie termínov ku zariadeniam
  4. Filtrovanie zariadení podľa termínov
  5. Detaily ku zariadeniu
  6. Spisy ku zariadeniu
  7. Zariadenia a technické preukazy
  8. Zlúčenie zariadení
  9. Pohľady na zariadenia
 28. Vernostný systém
  1. Nastavenie programu na používanie vernostného systému
 29. Vernostné karty
  1. Ručné pridávanie vernostných bodov
  2. Automatické pridávanie vernostných bodov
  3. Používanie vernostných bodov
 30. Mobilný skladník
  1. Mobilný skladník export
  2. Mobilný skladník import
 31. Registračné pokladnice Elcom
  1. Elcom – Nastavenie oprávnení
  2. Elcom – Scenáre použitia registračnej pokladnice
  3. Elcom - Zoznam registračných pokladníc
  4. Elcom - Export zoznamu skladových kariet
  5. Elcom – Import predaja
  6. Elcom – nulovanie pokladnice
  7. Elcom – praktické rady
 32. OLAP Dátová kocka
  1. OLAP všeobecné ovládanie
  2. OLAP obchod
 33. Integrátor procesov
  1. Integrácia do programu Outlook
  2. E-mail do spisu
  3. Outlook a záznamy v registratúre
  4. Využitie Integrátora na iných miestach programu
 34. API rozhranie pre e-shop
 35. API - rozhranie pre MODO
 36. API - lokálne dokumenty
 37. Zálohovanie údajov
  1. Čo sa udeje pri zálohovaní
  2. Ručná záloha pre JET
  3. Automatická záloha pre JET
  4. Obnovovanie STS
  5. Shadow copies
  6. Zálohovanie SQL databázy
 38. Špeciálne nastavenia v programe
  1. Pobočka vlastnej firmy s obmedzeným prístupom k firmám a osobám
  2. Multilicencia
  3. V prípade technických problémov s programom
  4. Využitie sériovej čítačky čiarových kódov na vkladanie údajov
  5. Konfigurácia TAPI
  6. Zavedenie eura
  7. DPH 20%
  8. Návody
   1. Používanie firemných zliav
   2. Neplatiči a prešvihnutý kredit v zozname firiem
   3. Odhadovanie skutočných nákladov pomocou plánu
   4. Vytvorenie plánu z objednávky
   5. Vytvorenie multiobjednávky a multiplánu
   6. Vzorový príklad užívateľských vlastností na spise

33.3.Outlook a záznamy v registratúre

Druhou funkciou pluginu je odovzdávanie informácií o došlej a odoslanej pošte. Plugin zasiela informácie priamo do programu Optivus. Informácie sa odovzdávajú aj pri vypnutom programe. Pri nasledovnom spustení programu Optivus sa tieto informácie prenesú. Informácie o prenesených informáciách sa skladujú dva týždne dozadu, takže máte dostatok času na ich spracovanie.

Zoznam prenesených e-mailov si môžete zobraziť funkciou Pomoc/E-maily história… Automaticky sa objaví aj priamo v Outlooku po výbere funkcie Optivus: Spracovať e-mail… Niekedy sa zobrazí dialóg na povolenie prístupu k Outlooku (Ochrana Outlooku pred zneužitím kritických častí), ten treba povoliť. Zobrazí sa nasledovný dialóg.

image288

Vidíte v ňom chronologicky zoradený zoznam e-mailov, jednotlivé typy sú označené malou ikonou. Pokiaľ ste Integrátor vyvolali z Outlooku, bude automaticky označený ten istý e-mail, ako v Outlooku. Ku označenému e-mailu sa Integrátor pokúsi nájsť súvisiacu osobu. Prehľadá sa zoznam e-mailov, ktoré sú vložené ku osobám. Ak sa nájde zhoda, automaticky sa e-mail prepojí s touto osobou a firmou, v ktorej je osoba zaradená. Ak daná osoba používa viac e-mailov, je vhodné ich vložiť do parametrov osoby oddelené čiarkami. Integrátor potom skontroluje každý e-mail a podľa toho identifikuje osobu. Ak sa identifikácia podľa e-mailov z osôb nepodarila, program vyskúša e-maily firiem a podľa toho nastaví aspoň súvisiacu firmu.

Rozoznaná osoba a firma sa zobrazí v prehľade. Prehľad má tri záložky a jeho úlohou je poskytnúť čo najviac relevantných informácií, aby sa užívateľ mohol ľahko rozhodovať, ako bude ďalej postupovať.

Základné informácie

Tieto informácie sa objavia hneď po zobrazení integrátora. Slúžia na okamžité zorientovania užívateľa.

 • Kontaktná osoba – Program rozozná, či sa jedná o doručenú poštu alebo odosielanú poštu a podľa toho určí kontaktnú osobu. Ak odosielate na viac adries, použije sa ako kontaktná osoba prvý e-mail v zozname adresátov.
 • Súvisiaca firma – Firma sa automaticky vyhľadá podľa kontaktnej osoby. Ak je osoba zaradená v nejakej firme, zobrazia sa jej údaje.
 • Kategórie firmy – Zoznam kategórií vám pomáha pri určovaní, do akej oblasti firma spadá. Rozumne vytvorené kategórie pomáhajú pri ľahkom zatrieďovaní. Napr. kategória neplatič môže ostatných kolegov varovať v dostatočnom predstihu, než niečo omylom predajú nespoľahlivému zákazníkovi.
 • Kategórie kontaktných osôb – Je rozumné zatriediť aj kontaktné osoby. Najmä čo sa týka objednávania a hlásenia rôznych porúch. Mnohí zákazníci vyžadujú, aby tieto veci mohla nahlasovať iba dopredu určená osoba. Ak máte vhodne vytvorené kategórie, rovno vidíte, aké má osoba čo poslala email oprávnenia. Aktuálna kontaktná osoba je v zozname podmaľovaná modrou farbou.
 • Otvorené spisy – Zoznam otvorených spisov ukazuje, na čom sa práve v súvislosti s danou firmou pracuje. Spisy, ktoré patria vám sú podmaľované modrou farbou. Zoznam si najmä preštudujte, pokiaľ sa chystáte založiť nový spis. Je možné, že už existuje na danú vec založený spis a vy ste len súčasťou už rozbehnutého procesu.
 • Neuhradené faktúry – Zoznam neuhradených faktúr je pre vás varovným signálom. Ak je v zozname priveľa faktúr po splatnosti (údaj v zátvorke), má zmysel vystavovať ďalšie faktúry. Kto faktúru vystavil vám môže pomôcť v ďalšom rozhodovaní. Faktúry, ktoré ste vystavili sami sú podfarbené modrou farbou.

Podrobnosti

V podrobnostiach sa možno zamerať na predchádzajúce činnosti, ktoré sa vykonali.

 • Posledné vybavené a uzatvorené spisy – Tu nájdete spisy, ktoré už boli ukončené. Zoznam slúži na získanie rýchleho prehľadu, na čom sa pre danú firmu pracovalo v minulosti. Spisy, za ktoré ste boli zodpovední, sú podmaľované modrou farbou.
 • Posledné dokumenty – Do posledných dokumentov možno nahliadnuť. Dokumenty, ktoré ste do systému vložili, sú podmaľované modrou farbou.
 • Vlastné nesplnené úlohy – Tu vidíte všetky svoje úlohy, ktoré sú v niektorom otvorenom spise, ktorý súvisí s danou firmou.
 • Cudzie nesplnené úlohy – Tu vidíte úlohy ostatných kolegov. Informácia sa vám bude hodiť, pokiaľ riadite oddelenie a telefonuje vám nespokojný zákazník. Zobrazíte si Integrátor s informáciou o firme a hneď máte prehľad o tom, čo ešte nie je spravené.

Obchod

Obchod dáva prehľad o faktúrach a celkovom obrate danej firmy.

 • Posledné faktúry – Tu sa môžete oboznámiť s poslednými vystavenými faktúrami. Faktúry, ktoré ste vystavili sami sú podfarbené modrou farbou.
 • Posledné objednávky – Zoznam posledných objednávok od danej firmy.
 • Obrat firmy za posledné roky – V grafe vidíte sumu faktúr za posledné roky. Pokiaľ máte uložené informácie za viac rokov, z grafu jasne rozoznáte, ako sa vyvíjajú vaše obchody s touto firmou.
 • Podiel na celkovom obrate za posledné roky – Tu vidíte dva grafy. Aktuálny rok a predchádzajúci rok. V koláčovom grafe vidíte podiel faktúr tomuto zákazníkovi voči vašim celkovým faktúram.

S každým e-mailom môžete vykonať nasledovné operácie:

 • Zobraziť – Zobrazí sa obsah e-mailu v prostredí Outlooku.
 • Založiť novú firmu – Pokiaľ Optivus automaticky nerozoznal firmu, môže to mať dve príčiny. Neexistuje osoba s takýmto e-mailom. Alebo sa jedná o úplne nového zákazníka. To môžete napraviť založením novej firmy.
 • Založiť novú kontaktnú osobu – Ak ste si istí, že firma existuje, tak ju len vyberiete zo zoznamu. Pre istotu skontrolujte, či existujúca osoba nemá omylom tento e-mail nevyplnený. Až keď sa presvedčíte, že sa jedná naozaj o novú osobu, môžete ju založiť touto funkciou. Osoba sa automaticky zaradí do aktuálne priradenej firmy.
 • Zmeniť prepojenie e-mailu na úplne inú firmu – Niekedy sa môže stať, že potrebujete zmeniť súvisiacu firmu. Napríklad v prípade hromadného e-mailu, ktorý posielate viacerým adresátom. Vtedy program automaticky ponúkne prvý kontakt v zozname. Ak si potrebujete doplniť informácie aj ku ďalším adresátom, postupne si ich touto funkciou poprepínate.
 • Ako kontakt – Obsah vybraného e-mailu sa vloží ako kontakt ku firme. Firmu je potrebné vybrať v zozname. Prenesie sa len textová podoba. Pokiaľ je text e-mailu veľmi dlhý, tento sa skráti na 1000 znakov.
 • Do knihy pošty – Táto funkciu umožňuje napojiť sa na vstupný bod podateľne (viď. kapitola Podateľňa). Zobrazí sa dialóg na pridanie nového záznamu. Pokiaľ v ňom zaškrtnete, aby sa záznam preniesol aj do registratúry, vloží sa obsah e-mailu ako dokument do registratúry. Celý proces sa podobá na bežné skenovanie doručených dokumentov, akurát je namiesto skenu používaný e-mail.
 • Po kliknutí na hypertexty si zobraziť kompletné informácie – Všetko čo je podčiarknuté modrou farbou je hypertext a umožňuje po kliknutí zobraziť podrobnosti. Podrobnosti sa zobrazia v závislosti od vašich nastavených práv (napr. spisy alebo faktúry).
 • Založiť nový spis – Založením nového spisu začnete nový proces spracovania e-mailu. Program automaticky doplní názov, prepojenie na firmu a kontaktnú osobu. Po uložení spisu umožní rovno vložiť e-mail ako dokument do spisu. Tým je pripravený spis na ďalšie spracovanie.
 • Založiť nový spis podľa vzoru – Identické s predchádzajúcim, akurát sa použije predpripravený vzor pre spis. Môžete si takto ušetriť prácu pri podobných spisoch.
 • Vložiť e-mail ako dokument do spisu – Nie vždy je nutné vytvoriť nový spis (napr. pokračovanie predchádzajúcej komunikácie). Vtedy program ponúkne zoznam otvorených spisov, do ktorého možno dokument vložiť.
Help Guide Powered by Documentor
Suggest Edit