Manuál Optivus 5.90

 1. Optivus
 2. Minimálne požiadavky, inštalácia programu
  1. Minimálne požiadavky
  2. Sieťová inštalácia
  3. Príprava prostredia pred aktualizáciou
  4. Aktualizácia programu
  5. Optivus Service
  6. Spustenie programu
  7. Licencia programu
  8. Postup pri získaní trvalej licencie
  9. Postup pri získaní užívateľskej podpory
  10. Postup pri získaní licencie na ďalšie moduly
 3. Prihlásenie do programu
 4. Užívatelia programu
  1. Užívateľské skupiny
  2. Oddelenia firmy
  3. Vytváranie užívateľov
  4. Nadriadení a podriadení
  5. Nezobrazovať užívateľov v ponukách
  6. Nastavenie programu
  7. Položky programu
  8. Vnútorný telefónny zoznam
 5. Úvodné okno programu
  1. Všeobecné informácie o vkladaní a zmene údajov
  2. Ovládanie programu pomocou klávesnice
  3. Práca viacerých užívateľov
  4. Jednotný filter
  5. Jednotná tlač dokumentov
   1. Obmedzenie prístupu
  6. Aktuálny rok a hospodársky rok
  7. Nastavenie vzhľadu tabuliek
  8. Pohľady nad tabuľkami
  9. Nastavenie písma v programe
  10. Údaje, ktoré sa netlačia
  11. Číselné rady
  12. Užívateľské vlastnosti
   1. Navrhovanie zoznamu užívateľských vlastností
   2. Typy užívateľských vlastností
   3. Filtrovanie pomocou užívateľských vlastností
   4. Export užívateľských vlastností
   5. Import užívateľských vlastností
   6. Navrhovanie užívateľských vlastností
    1. Špeciálne funkcie
    2. Farebné značenie
   7. Prehliadanie užívateľských vlastností
   8. Filtrovanie užívateľských vlastností
   9. Vypĺňanie užívateľských vlastností
 6. Poznámky
 7. Termíny
 8. Súvislosti
 9. Detaily
 10. Export do XML
 11. Práca s firmami
  1. Základné pojmy: Firmy
  2. Rozmiestnenie informácií o firmách
  3. Číselníky pre prácu s firmami
  4. Filtrovanie údajov
  5. Pridanie novej firmy
   1. Prepojenie firiem s databázou Finstat
  6. Rýchle vkladanie firiem
  7. Zmena firmy
  8. Vymazanie firmy
  9. Vyhľadanie firmy
  10. Upozornenia na firme
  11. Kontakty
   1. Hľadanie kontaktu
  12. Firmy na Internete
  13. Hľadanie osoby
  14. Výstupy
  15. Tlač obálok
  16. Tlač štítkov
  17. Telefonovanie s firmou
  18. Hromadné operácie s firmami
  19. Hromadný mailing
  20. Import osôb a firiem z Outlooku
  21. Import osôb a firiem z Excelu
  22. Export firiem a osôb do programu Outlook
  23. Export firiem a osôb do programu Outlook Express
 12. Osoby
  1. Rozmiestnenie informácií na okne
  2. Číselníky pre prácu s osobami
  3. Filtrovanie osôb
  4. Pridanie novej osoby
  5. Zmena osoby
  6. Vymazanie osoby
  7. Presunutie osoby do firmy
  8. Kópia osoby do inej firmy
  9. Výstupy
  10. Telefonovanie s osobou
  11. SMS na osobu
  12. Upozornenie na osobe
  13. Hromadné operácie s osobami
  14. Hromadný mailing
  15. GDPR
 13. Úlohy
  1. Základné pojmy: Úlohy
  2. Úloha – popis
  3. Plánovací kalendár – popis
  4. Rozmiestnenie informácií na obrazovke
  5. Číselníky pre prácu s úlohami
  6. Filtrovanie úloh
  7. Nová úloha
  8. Splnená úloha
  9. Periodická úloha
  10. Zmena úlohy
  11. Vymazanie úlohy
  12. Oznamovanie úlohy
  13. Splnenie úlohy
  14. Pripomenutie úlohy
  15. Presunutie úlohy na iný dátum
  16. Vyhľadanie úlohy v kalendári
  17. Prepojenie úlohy a spisu
  18. Prepojenie úlohy a obchodu
  19. Spoločné plánovanie úloh
  20. Filtrovanie udalostí
  21. Nová udalosť
  22. Zmena udalosti
  23. Vymazanie udalosti
  24. Kalendár termínov
  25. Splnenie udalosti
  26. Posunutie udalosti
  27. Prehľad mojich úloh
  28. Výstupy
  29. Synchronizácia úloh do služby Kalendár Google
   1. Terminológia synchronizácie úloh
   2. Podmienky použitia synchronizácie úloh
   3. Nastavenie synchronizácie úloh
   4. Autorizácia aplikácie Optivus Google Calendar synchronizátor
   5. Odstránenie povolenia synchronizácie pre aplikáciu Optivus
   6. Výber cieľového kalendára synchronizácie
   7. Synchronizácia úloh do služby Kalendár Google
   8. Synchronizácia úloh viacerých užívateľov do služby Kalendár Google
   9. Aké položky sa synchronizujú do služby Kalendár Google
   10. Automatická synchronizácia úloh
   11. Sumarizácia synchronizácie úloh
 14. Externé kalendáre
 15. Spisy
  1. Základné pojmy: Spisy
  2. Kolobeh života spisu
  3. Rozmiestnenie informácií o spisoch
  4. Číselníky pre spisy
  5. Filtrovanie údajov
  6. Multivýber
  7. Pridanie nového spisu
  8. Zmena spisu
  9. Vymazanie spisu
  10. Podfarbenie spisov
  11. Úlohy v spise
   1. Použité diely
  12. Termíny v spise
  13. Dokumenty
   1. Vzorové dokumenty
   2. Dokument z programu Outlook
  14. Obchod v spise
  15. Pokladňa v spise
  16. Poznámka
  17. Kontakty v spise
  18. História zmien
  19. Ochrana prístupu ku spisu
  20. Automaticky vytvárané spisy
  21. Vzory spisov
  22. Kópia spisu
  23. Hromadné operácie so spismi
  24. Preväzbovanie spisov
  25. Výstupy
   1. Prehľad práce nad spisom
  26. Odosielanie SMS zo spisu
  27. Prepojenie spisov s ostatnými modulmi
  28. Automatické nastavenie súvislostí podľa hypertextu v spise
  29. Odosielanie dokumentov zo spisu
   1. Hromadné odosielanie dokumentov zo spisu
   2. Odosielanie prílohy e-mailov cez CLOUD
  30. Požičiavanie spisov
  31. Odpisy spisov
  32. Vyraďovanie spisov
  33. Prevod neuzatvorených spisov do nového roku
  34. Oprava problémov v úložisku dokumentov
 16. Plánovanie projektov
  1. Základné pojmy: Plán
  2. Univerzálny postup plánovania
  3. Kalendáre v projekte
  4. Ganttov diagram
  5. Pridanie plánu do spisu
  6. Vkladanie údajov pomocou vpisovania do tabuľky
  7. Úlohy plánu
  8. Predchodcovia
  9. Posúvanie času úloh v pláne
  10. Parametrický plán
  11. Použitie strojov
  12. Prepojenie úloh a zdrojov
  13. Zdroje plánu
  14. Vyhľadanie voľných zdrojov
  15. Uloženie plánu a informácie o ňom v spise
  16. Tlač plánu
  17. Kópia plánu a vzory
  18. Generovanie ponuky z plánu
  19. Spravovanie viacerých plánov
  20. Využitie zdrojov po dňoch a súbežná práca
  21. Materiálový rozpis
  22. Plánovací terminál
  23. Extra činnosti v plánovacom termináli
  24. Extra činnosti napojené na plán
  25. Presun úlohy v plánovacom termináli
  26. Sledovanie výroby v plánovacom termináli
  27. Vyhodnocovanie výroby
  28. Odhadované náklady na spisoch
  29. Odhadované náklady na projekte
 17. Projekty
  1. Číselníky k projektom
  2. Požiadavky
 18. Registratúra
  1. Základné pojmy: Registratúra
  2. Dokumenty v elektronickej podobe
  3. Rozmiestnenie informácií o dokumentoch
  4. Hromadná tlač obsahu dokumentov v registratúre
  5. Ukladanie dokumentov z registratúry
  6. Číselníky pre registratúru
  7. Filtrovanie údajov
  8. Vytvorenie registratúrneho plánu
  9. Pridanie dokumentu do registratúry
  10. Pridanie dokumentu zo súboru
  11. Pridanie dokumentu z Prieskumníka
  12. Skenovanie
  13. Zobrazenie obsahu dokumentu
  14. Chránené dokumenty
  15. Vymazanie dokumentu
  16. Revízia dokumentu
   1. Prehľad revízií
  17. Presunutie súboru dokumentu do iného dokumentu
  18. Automaticky vytvárané spisy
  19. Spolupráca registratúry s knihou pošty
  20. Spolupráca registratúry s inými aplikáciami
  21. Výstupy
 19. Intranet
  1. Intranet v registratúre
  2. Intranet v spise
 20. Oznamy
  1. Zaslanie oznamu
  2. Indikácia nového oznamu
  3. Čítanie nového oznamu
  4. Odoslané oznamy
  5. Oznamy cez SMTP
 21. Dochádzka
  1. Nastavenie dochádzky
   1. Vkladanie
   2. Pridanie mesiaca
   3. Zmena parametrov mesiaca
   4. Vymazanie mesiaca
   5. Uzatváranie mesiacov
   6. Uzatvorenie dňa dochádzky
   7. Vymazanie dňa v kalendári
   8. Prehľady
   9. Spočítavanie obedov na konci mesiaca
  2. Turniket
  3. Dochádzka cez prístupový systém OptivusKontrol
   1. Rekonštrukcia dochádzky cez prístupový systém OptivusKontrol
  4. Priepustky
  5. Dovolenky
  6. História dochádzky
  7. Plánovanie smien
  8. Príprava na plánovanie smien
  9. Pridanie nového plánu smien
  10. Tlač plánu smien
 22. Podateľňa
  1. Základné pojmy: Podateľňa
  2. Pošta a registratúra
  3. Skenovanie doručenej pošty
  4. Rozmiestnenie informácií
  5. Filtrovanie pošty
  6. Nová pošta
  7. Zmena pošty
  8. Vymazanie pošty
  9. Zobrazenie obsahu dokumentu alebo spisu
  10. Vytlačenie obálky ku pošte
  11. Potvrdzovanie prečítania pridelenej pošty
  12. Výstupy
  13. ePodací hárok
 23. Štatistika
  1. Filtrovanie
  2. Zoznam prihlásených užívateľov
 24. Jazdy
  1. Pridanie nového vozidla
  2. Zmena vozidla
  3. Vymazanie vozidla
  4. Pridanie novej jazdy
  5. Zmena jazdy
  6. Vymazanie jazdy
  7. Pokračovanie jazdy
  8. Návrat domov
  9. Generátor jázd
  10. Prepočítanie tachometra
  11. Filtrovanie jázd
  12. Cestovné príkazy
   1. Nový cestovný príkaz
  13. Výstupy
 25. Pokladňa
  1. Nová pokladňa
  2. Zmena pokladne
  3. Vymazanie pokladne
  4. Nová transakcia
  5. Zmena transakcie
  6. Vymazanie transakcie
  7. Sledovanie zostatku hotovosti
  8. Filtrovanie transakcií
  9. Oprava číslovania transakcií
  10. Výstupy
 26. Obchod
  1. Základné pojmy: Obchod
  2. Rozmiestnenie informácií o obchode
  3. Číselníky pre prácu s obchodom
  4. Filtrovanie údajov
  5. Faktúry
   1. Vystavenie faktúry
   2. Kontrola splatnosti konkrétneho odberateľa
   3. Prijatie faktúry
   4. Zmena faktúry
   5. Potvrdenie faktúry
   6. Kópia faktúry
   7. Iné spôsoby vystavenia faktúry
   8. Vymazanie faktúry
   9. Tlač faktúry
   10. Storno faktúry
   11. Hromadná faktúra a subfaktúry
   12. Predfaktúra
   13. Ochrana voči nízkej cene pri vystavovaní faktúry
   14. Faktúra vystavená v inej mene
   15. Párovanie platieb
   16. Vzájomné započítanie pohľadávok
   17. Inventarizácia pohľadávok
   18. Export a import faktúry
   19. Export faktúr do iných programov
   20. Zapisovanie poznámky do uzavretej faktúry
  6. Objednávky
   1. Vystavenie objednávky
   2. Prijatie objednávky
   3. Zmena objednávky
   4. Kópia objednávky
   5. Vymazanie objednávky
   6. Rozdelenie objednávky
   7. Vybavenie objednávky
   8. Dátum dodania tovaru v objednávke
   9. Detaily na objednávkach
   10. Objednávanie tovaru do skladu
   11. Prepojenie kasy a objednávky
   12. Tlač objednávky
  7. Ponuky
  8. Skladové karty
   1. Pridanie skladovej karty
   2. Obrázok ku skladovej karte
   3. Detaily na skladovej karte
   4. Import skladovej karty z Excelu
   5. Import cenníkov
   6. Sledovanie množstva tovaru na sklade
   7. Zmena skladovej karty
   8. Vymazanie skladovej karty
   9. Kópia skladovej karty
   10. Zlúčenie duplicitných kariet
   11. Akcie na skladovej karte
   12. Cenové hladiny
   13. Hromadné operácie skladových kariet
   14. Skladová karta s variantmi
   15. Tlač skladovej karty
  9. Skladové pohyby
   1. Nová príjemka
   2. Nová výdajka
   3. Nová výrobka
   4. Nová spotreba
   5. Nová prevodka
   6. Manko pri inventúre
   7. Prebytok pri inventúre
   8. Zmena pohybu
   9. Vymazanie pohybu
   10. Prepočítanie zostatku v sklade
   11. Potvrdenie skladového pohybu
   12. Akcie na skladovom pohybe
    1. Oznam zo skladového pohybu
    2. Poznámka na skladovom pohybe
    3. Pomenovanie skladového pohybu
   13. Výrobné čísla / šarže
   14. Uzávierky skladu
   15. Predaj do mínusu
   16. Tlač skladového pohybu
  10. Receptúry
  11. Obchod – export do XML
  12. Import xml s objednávkou z e-shopu
  13. Kasa
   1. Príprava kasy na predaj
   2. Predaj na virtuálnej kase
   3. Predaj na vzdialenej kase
   4. TM4000B/TM5000B
   5. Rozmiestnenie informácií o kase
   6. Naskladnenie tovaru pre kasu
   7. Vystavenie účtenky na kase
   8. Pridanie firmy na účtenku
   9. Vkladanie ceny na účtenku
   10. Zľavy na účtenke
   11. História predaja na kase
   12. Potvrdenie predaja bločku
   13. Zaokrúhľovanie centov
   14. Uzávierky na kase
   15. Kópie dokladov z fiskálneho modulu
   16. Refundácia účtenky
   17. Úhrada faktúry cez kasu
   18. Výstupy z histórie predaja
   19. Prepojenie kasy a pokladne
 27. Zariadenia
  1. Dialóg zariadenie
  2. Vytvorenie zariadenie podľa skladového pohybu
  3. Priraďovanie termínov ku zariadeniam
  4. Filtrovanie zariadení podľa termínov
  5. Detaily ku zariadeniu
  6. Spisy ku zariadeniu
  7. Zariadenia a technické preukazy
  8. Zlúčenie zariadení
  9. Pohľady na zariadenia
 28. Vernostný systém
  1. Nastavenie programu na používanie vernostného systému
 29. Vernostné karty
  1. Ručné pridávanie vernostných bodov
  2. Automatické pridávanie vernostných bodov
  3. Používanie vernostných bodov
 30. Mobilný skladník
  1. Mobilný skladník export
  2. Mobilný skladník import
 31. Registračné pokladnice Elcom
  1. Elcom – Nastavenie oprávnení
  2. Elcom – Scenáre použitia registračnej pokladnice
  3. Elcom - Zoznam registračných pokladníc
  4. Elcom - Export zoznamu skladových kariet
  5. Elcom – Import predaja
  6. Elcom – nulovanie pokladnice
  7. Elcom – praktické rady
 32. OLAP Dátová kocka
  1. OLAP všeobecné ovládanie
  2. OLAP obchod
 33. Integrátor procesov
  1. Integrácia do programu Outlook
  2. E-mail do spisu
  3. Outlook a záznamy v registratúre
  4. Využitie Integrátora na iných miestach programu
 34. API rozhranie pre e-shop
 35. API - rozhranie pre MODO
 36. API - lokálne dokumenty
 37. Zálohovanie údajov
  1. Čo sa udeje pri zálohovaní
  2. Ručná záloha pre JET
  3. Automatická záloha pre JET
  4. Obnovovanie STS
  5. Shadow copies
  6. Zálohovanie SQL databázy
 38. Špeciálne nastavenia v programe
  1. Pobočka vlastnej firmy s obmedzeným prístupom k firmám a osobám
  2. Multilicencia
  3. V prípade technických problémov s programom
  4. Využitie sériovej čítačky čiarových kódov na vkladanie údajov
  5. Konfigurácia TAPI
  6. Zavedenie eura
  7. DPH 20%
  8. Návody
   1. Používanie firemných zliav
   2. Neplatiči a prešvihnutý kredit v zozname firiem
   3. Odhadovanie skutočných nákladov pomocou plánu
   4. Vytvorenie plánu z objednávky
   5. Vytvorenie multiobjednávky a multiplánu
   6. Vzorový príklad užívateľských vlastností na spise

15.29.Odosielanie dokumentov zo spisu

Dokumenty, ktoré sú vložené v spise možno odoslať pomocou e-mailu. Na to slúži funkcia menu Spisy/Odoslať dokumenty cez e-mail… alebo v prípade odosielania priamo z registratúry položka Registratúra/Odoslať cez e-mail… Zobrazí sa dialóg, ktorý umožňuje:

 • Nastaviť základné parametre e-mailu
 • Vybrať zoznam dokumentov
 • Vybrať zoznam adresátov spomedzi firiem a osôb

image106

Program odosiela e-maily pomocou rozhrania MAPI alebo SMTP. Rozhranie MAPI obvykle podporuje každý program na odosielanie e-mailov. SMTP je podmienené zakúpením časti programu Integrátor a musíte mať u niektorého poskytovateľa vytvorené konto, cez ktoré môžete odosielať SMTP správy.

Nastavenie parametrov e-mailu

 • Predmet – Názov e-mailu. Program ho automaticky pomenuje podľa čísla a názvu spisu alebo dokumentu. Je vhodné ponechať minimálne číslo, aby ste sa ľahšie orientovali po prípadnej odpovedi.
 • Obsah – Telo e-mailu.
 • Zapísať odoslanie do kontaktov – E-maily sa odosielajú pomocou MIME rozhrania cez váš implicitný program na spracovanie pošty. Cez toto rozhranie dostane Optivus informáciu o odoslaní pošty. Následne vytvorí do kontaktov záznam s aktuálnym dňom, zoznamom odoslaných dokumentov a kontaktnou osobou a firmou, ktorej sa to týkalo. Ak odosielate zo spisu, budú všetky kontakty priradené do spisu, takže si môžete následne pohodlne riadiť celú kontaktovanú skupinu firiem a osôb a postupne zaznačovať úspešnosť kampane.
 • Odoslať každý e-mail samostatne – Toto je vhodná voľba pre tých, ktorí chcú dodať e-mailom väčšiu serióznosť. Adresáti neradi vidia, keď sú účastníkmi hromadného mailingu. Po zaškrtnutí sa pre každú adresu generuje jeden e-mail.
 • Odoslať bez potvrdenia v poštovom programe – Tu možno nastaviť, či má program odoslať e-mail bez toho, aby sa ešte objavilo okno na úpravu e-mailu vo vašom poštovom programe. Implicitne je táto voľba vypnutá, takže sa ešte vždy ukáže okno na finálnu úpravu.
 • DOC, DOCX, XML Word odoslať ako PDF – Po zaškrtnutí tejto voľby sa program pokúsi prekonverzovať všetky používané formáty Wordu do podoby prenositeľnejšieho PDF. Na konverziu sa používajú funkcie Wordu s doinštalovaným rozšírením pre ukladanie PDF. Podrobnosti o inštalácií a verzii Wordu sa nachádzajú v kapitole Jednotná tlač dokumentov.
 • DOC, DOCX, XML Word odoslať ako DOC Word 97-2003 – Po zaškrtnutí tejto voľby sa program pokúsi prekonverzovať všetky používané formáty Wordu do podoby prenositeľnejšieho DOC, s ktorým by nemali mať problémy ani staršie verzie tohto programu. Na konverziu sa používajú funkcie nainštalovaného Wordu.
 • Odoslať cez SMTP – Ak je v programe povolené odosielanie cez SMTP, bude táto voľba prístupná. Vtedy sa Optivus nespojí s vašim poštovým programom, ale odošle e-mail cez SMTP. Zaškrtnutie tejto voľby sprístupňuje aj HTML formátovanie e-mailov.
 • Hromadné odoslanie – Hromadné odoslanie slúži na neblokujúce odoslanie väčšieho množstva e-mailov. Program vtedy odosiela jednotlivé e-maily postupne na pozadí a postup odosielania je možné monitorovať. Hromadné odoslanie je možné iba v prípade splnenia nasledovných podmienok
  • Je zaškrtnuté Odoslať každý e-mail samostatne.
  • Je zaškrtnuté Odoslať cez SMTP.
  • V nastavení programu je povolená položka Práva užívateľov/Oznamy/Hromadné mailovanie.
 • Uložiť ako dokument – E-mail odoslaný cez SMTP sa neobjavuje vo vašom poštovom programe. Aby ste mali spätnú väzbu, čo ste takto odoslali, môžete si celý e-mail vložiť ako dokument do spisu. Funkcia funguje iba vtedy, ak odosielate dokumenty a nachádzate sa v spise. Takto uložené dokumenty sa v spise objavia na záložke dokumenty a budú označené ako Odoslaný e-mail: číslo spisu a názov. Po kliknutí na takýto dokument sa zobrazí v internom prehliadači e-mailov, kde si môžete pozrieť jeho všetky položky a zoznam dokumentov, ktoré obsahoval.
 • XLS, XLSX, XML Excel Word odoslať ako PDF – Po zaškrtnutí tejto voľby sa program pokúsi prekonverzovať všetky používané formáty Excelu do podoby prenositeľnejšieho PDF. Na konverziu sa používajú funkcie Excelu s doinštalovaným rozšírením pre ukladanie PDF. Podrobnosti o inštalácií a verzii Excelu sa nachádzajú v kapitole Jednotná tlač dokumentov.
 • XLS, XLSX, XML Excel odoslať ako XLS Excel 97-2003 – Po zaškrtnutí tejto voľby sa program pokúsi prekonverzovať všetky používané formáty Excelu do podoby prenositeľnejšieho XLS, s ktorým by nemali mať problémy ani staršie verzie tohto programu. Na konverziu sa používajú funkcie nainštalovaného Excelu.

Výber zoznamu dokumentov

Pokiaľ odosielate zo spisu, do zoznamu sa zahrnú všetky dokumenty. Pokiaľ odosielate z registratúry, zahrnie sa len označený dokument. Potom môžete zaškrtnúť, ktoré súbory sa majú zaslať. Implicitne sú zaškrtnuté všetky posledné a aktuálne revízie. V prípade viacsúborových dokumentov (napr. sken, ktorý obsahuje viac strán) je zaškrtnutý každý z nich.

Ak je to potrebné, možno tlačidlom Z disku pridať aj súbory, ktoré sa nachádzajú na disku užívateľa.

Výber zoznamu adresátov

Záverečným krokom odoslania je zoznam adresátov. Môžete vyberať medzi firmami a osobami. Každý riadok si možno ešte upraviť pomocou menu pravého tlačidla myšky:

 • Firemný e-mail – Ak má priamo firma e-mail, nastaví sa a prípadná osoba sa vymaže.
 • Na kontaktnú osobu – Ak má kontaktná osoba e-mail, pošle sa to jej.
 • Priamy výber zo zoznamu osôb – Zo zoznamu si môžete vybrať ľubovoľnú osobu, ktorej chcete zaslať e-mail. Ak má osoba viac e-mailov, potom je tu uvedená niekoľkokrát s každým e-mailom osobitne.
 • Všetci ako To: – Všetci účastníci hromadného mailu budú vidieť, komu bol zaslaný.
 • Všetci ako kópia – Títo dostanú kópiu e-mailu.
 • Všetci ako skrytá kópia – Títo dostanú kópiu e-mailu, ale nebudú nikde uvedení.

Ako adresáta môžete pridať aj protistranu tlačidlom Protistrana. Ak je protistranou len firma, použije sa e-mail z firmy. Ak je protistranou osoba, použije sa jej e-mail.

Pridanie firmy

Pomocou filtra si môžete vybrať zoznam firiem. Môžete vybrať aj viac firiem naraz. Vo filtri sú pre tieto výbery dôležité položky:

 • Nemá žiaden kontakt – Použijete ho v prípade, že sa jedná o prvotný kontakt s firmou. Takáto firma ešte nebola oslovená a preto bude automaticky v takomto výbere.
 • Iba klienti – Tu si treba dať pozor, ako ste firmu pridali. Ak ste ju pridali len do zoznamu dočasných firiem, musíte túto položku odškrtnúť.
 • Firmy s e-mailom – Zobrazia sa iba tie firmy, ktoré majú vyplnený e-mail.

image107

Pridanie osoby

Pomocou filtra si môžete vybrať v zozname. Filter Ku firme sa nastavuje podľa aktuálne označeného riadku v zozname firiem. Ak ho odškrtnete, pracujete so všetkými osobami. Ďalej si môžete ovplyvniť výber na osoby s e-mailom, s daným priezviskom a patriace do konkrétnej firmy.

image108

 

Ak má osoba viac e-mailov, implicitne sa použije prvý. Ak to chcete zmeniť, vložte najprv osobu do zoznamu adresátov a potom pomocou menu pravej myšky vyberte vhodný e-mail.

Nastavenie programu, aby podporoval odosielanie cez SMTP

Cez SMTP môžete odosielať iba vtedy, ak máte zakúpenú časť programu Integrátor. Na dialógu Súbor/Nastavenie programu… musíte všetkým užívateľom, alebo vybraným nastaviť nasledovné položky:

 • Oznamy/SMTP server vyplniť adresu servera.
 • Ak SMTP server vyžaduje autentifikáciu, je treba vyplniť aj prihlasovacie meno a heslo.
 • Oznamy/Odosielať dokumenty cez SMTP sa nastaví na áno, ak má byť implicitne v dialógu na odoslanie zaškrtnutá táto voľba.
 • Oznamy/Odosielané e-maily ukladať do spisu sa nastaví na áno, ak sa majú generované e-maily ukladať do spisu, odkiaľ bolo niečo odosielané.

HTML e-mail

HTML e-mail je taký e-mail, ktorý v sebe nesie formátovaný text a obrázky. Optivus neumožňuje priamo vytvoriť takýto formátovaný text. Predpokladá sa jeho vytvorenie v inej aplikácii a následné importovanie do programu Optivus.

Vytvoriť HTML je možné napríklad v programe Microsoft Word (nasledovný postup platí pre Word 2013). Vytvoríte si formátovaný dokument podľa svojich predstáv, doplníte obrázky podľa svojich predstáv a uložíte výsledok vo formáte Web Page alebo Web Page Filtered. Vznikne jeden súbor s textom a jeden adresár s obrázkami.

image109

 

Vygenerovaný HTML kód nesmie obsahovať vložené obrázky v podobe priamo v texte kódovaných obrázkov. Program síce takýto e-mail doručí, väčšina programov na čítanie e-mailov ale takéto obrázky nezobrazí z dôvodu možných bezpečnostných rizík.

Následne môžete tento súbor importovať. Na dialógu Odoslanie dokumentov zaškrtnite Odoslať cez SMTP. Sprístupní sa záložka HTML. Na nej sa pomocou tlačidla Načítať šablónu importuje vytvorený dokument do programu.

image110

Samotný e-mail potom odosielate tak ako predtým, stlačením tlačidla OK.

Premenné v HTML e-maile

V HTML reporte môžete použiť aj premenné, ktoré sa pri generovaní reportu nahradia za reálne hodnoty z firiem a osôb. Funguje to ale iba v prípade odosielania každého e-mailu samostatne. Príklad premenných vidíte na obrázku vyššie. Zoznam možných premenných:

 • #firma – Ak je adresátom firma, bude tu uvedený názov firmy.
 • #referent – Ak je adresátom firma, bude tu uvedený referent z firmy.
 • #oslovenie – Ak je adresátom osoba a na dialógu Osoba na záložke Podrobnosti je zaškrtnuté pohlavie Muž, tu bude hodnota Vážený pán. Ak je adresátom osoba a na dialógu Osoba na záložke Podrobnosti je zaškrtnuté pohlavie Žena, tu bude hodnota Vážená pani. Ak nie je vyplnené pohlovie, bude tu prázdny reťazec.
 • #pohlavie – Ak je adresátom osoba a na dialógu Osoba na záložke Podrobnosti je zaškrtnuté pohlavie Muž, tu bude hodnota pán. Ak je adresátom osoba a na dialógu Osoba na záložke Podrobnosti je zaškrtnuté pohlavie Žena, tu bude hodnota pani. Ak nie je vyplnené pohlovie, bude tu prázdny reťazec.
 • #titul1 – Ak je adresátom osoba, tu bude položka Titul pred menom na dialógu Osoba.
 • #meno – Ak je adresátom osoba, tu bude položka Meno na dialógu Osoba.
 • #priezvisko – Ak je adresátom osoba, tu bude položka Priezvisko na dialógu Osoba.
 • #titul2 – Ak je adresátom osoba, tu bude položka Titul za menom na dialógu Osoba.
Help Guide Powered by Documentor
Suggest Edit