Manuál Optivus 5.90

 1. Optivus
 2. Minimálne požiadavky, inštalácia programu
  1. Minimálne požiadavky
  2. Sieťová inštalácia
  3. Príprava prostredia pred aktualizáciou
  4. Aktualizácia programu
  5. Optivus Service
  6. Spustenie programu
  7. Licencia programu
  8. Postup pri získaní trvalej licencie
  9. Postup pri získaní užívateľskej podpory
  10. Postup pri získaní licencie na ďalšie moduly
 3. Prihlásenie do programu
 4. Užívatelia programu
  1. Užívateľské skupiny
  2. Oddelenia firmy
  3. Vytváranie užívateľov
  4. Nadriadení a podriadení
  5. Nezobrazovať užívateľov v ponukách
  6. Nastavenie programu
  7. Položky programu
  8. Vnútorný telefónny zoznam
 5. Úvodné okno programu
  1. Všeobecné informácie o vkladaní a zmene údajov
  2. Ovládanie programu pomocou klávesnice
  3. Práca viacerých užívateľov
  4. Jednotný filter
  5. Jednotná tlač dokumentov
   1. Obmedzenie prístupu
  6. Aktuálny rok a hospodársky rok
  7. Nastavenie vzhľadu tabuliek
  8. Pohľady nad tabuľkami
  9. Nastavenie písma v programe
  10. Údaje, ktoré sa netlačia
  11. Číselné rady
  12. Užívateľské vlastnosti
   1. Navrhovanie zoznamu užívateľských vlastností
   2. Typy užívateľských vlastností
   3. Filtrovanie pomocou užívateľských vlastností
   4. Export užívateľských vlastností
   5. Import užívateľských vlastností
   6. Navrhovanie užívateľských vlastností
    1. Špeciálne funkcie
    2. Farebné značenie
   7. Prehliadanie užívateľských vlastností
   8. Filtrovanie užívateľských vlastností
   9. Vypĺňanie užívateľských vlastností
 6. Poznámky
 7. Termíny
 8. Súvislosti
 9. Detaily
 10. Export do XML
 11. Práca s firmami
  1. Základné pojmy: Firmy
  2. Rozmiestnenie informácií o firmách
  3. Číselníky pre prácu s firmami
  4. Filtrovanie údajov
  5. Pridanie novej firmy
   1. Prepojenie firiem s databázou Finstat
  6. Rýchle vkladanie firiem
  7. Zmena firmy
  8. Vymazanie firmy
  9. Vyhľadanie firmy
  10. Upozornenia na firme
  11. Kontakty
   1. Hľadanie kontaktu
  12. Firmy na Internete
  13. Hľadanie osoby
  14. Výstupy
  15. Tlač obálok
  16. Tlač štítkov
  17. Telefonovanie s firmou
  18. Hromadné operácie s firmami
  19. Hromadný mailing
  20. Import osôb a firiem z Outlooku
  21. Import osôb a firiem z Excelu
  22. Export firiem a osôb do programu Outlook
  23. Export firiem a osôb do programu Outlook Express
 12. Osoby
  1. Rozmiestnenie informácií na okne
  2. Číselníky pre prácu s osobami
  3. Filtrovanie osôb
  4. Pridanie novej osoby
  5. Zmena osoby
  6. Vymazanie osoby
  7. Presunutie osoby do firmy
  8. Kópia osoby do inej firmy
  9. Výstupy
  10. Telefonovanie s osobou
  11. SMS na osobu
  12. Upozornenie na osobe
  13. Hromadné operácie s osobami
  14. Hromadný mailing
  15. GDPR
 13. Úlohy
  1. Základné pojmy: Úlohy
  2. Úloha – popis
  3. Plánovací kalendár – popis
  4. Rozmiestnenie informácií na obrazovke
  5. Číselníky pre prácu s úlohami
  6. Filtrovanie úloh
  7. Nová úloha
  8. Splnená úloha
  9. Periodická úloha
  10. Zmena úlohy
  11. Vymazanie úlohy
  12. Oznamovanie úlohy
  13. Splnenie úlohy
  14. Pripomenutie úlohy
  15. Presunutie úlohy na iný dátum
  16. Vyhľadanie úlohy v kalendári
  17. Prepojenie úlohy a spisu
  18. Prepojenie úlohy a obchodu
  19. Spoločné plánovanie úloh
  20. Filtrovanie udalostí
  21. Nová udalosť
  22. Zmena udalosti
  23. Vymazanie udalosti
  24. Kalendár termínov
  25. Splnenie udalosti
  26. Posunutie udalosti
  27. Prehľad mojich úloh
  28. Výstupy
  29. Synchronizácia úloh do služby Kalendár Google
   1. Terminológia synchronizácie úloh
   2. Podmienky použitia synchronizácie úloh
   3. Nastavenie synchronizácie úloh
   4. Autorizácia aplikácie Optivus Google Calendar synchronizátor
   5. Odstránenie povolenia synchronizácie pre aplikáciu Optivus
   6. Výber cieľového kalendára synchronizácie
   7. Synchronizácia úloh do služby Kalendár Google
   8. Synchronizácia úloh viacerých užívateľov do služby Kalendár Google
   9. Aké položky sa synchronizujú do služby Kalendár Google
   10. Automatická synchronizácia úloh
   11. Sumarizácia synchronizácie úloh
 14. Externé kalendáre
 15. Spisy
  1. Základné pojmy: Spisy
  2. Kolobeh života spisu
  3. Rozmiestnenie informácií o spisoch
  4. Číselníky pre spisy
  5. Filtrovanie údajov
  6. Multivýber
  7. Pridanie nového spisu
  8. Zmena spisu
  9. Vymazanie spisu
  10. Podfarbenie spisov
  11. Úlohy v spise
   1. Použité diely
  12. Termíny v spise
  13. Dokumenty
   1. Vzorové dokumenty
   2. Dokument z programu Outlook
  14. Obchod v spise
  15. Pokladňa v spise
  16. Poznámka
  17. Kontakty v spise
  18. História zmien
  19. Ochrana prístupu ku spisu
  20. Automaticky vytvárané spisy
  21. Vzory spisov
  22. Kópia spisu
  23. Hromadné operácie so spismi
  24. Preväzbovanie spisov
  25. Výstupy
   1. Prehľad práce nad spisom
  26. Odosielanie SMS zo spisu
  27. Prepojenie spisov s ostatnými modulmi
  28. Automatické nastavenie súvislostí podľa hypertextu v spise
  29. Odosielanie dokumentov zo spisu
   1. Hromadné odosielanie dokumentov zo spisu
   2. Odosielanie prílohy e-mailov cez CLOUD
  30. Požičiavanie spisov
  31. Odpisy spisov
  32. Vyraďovanie spisov
  33. Prevod neuzatvorených spisov do nového roku
  34. Oprava problémov v úložisku dokumentov
 16. Plánovanie projektov
  1. Základné pojmy: Plán
  2. Univerzálny postup plánovania
  3. Kalendáre v projekte
  4. Ganttov diagram
  5. Pridanie plánu do spisu
  6. Vkladanie údajov pomocou vpisovania do tabuľky
  7. Úlohy plánu
  8. Predchodcovia
  9. Posúvanie času úloh v pláne
  10. Parametrický plán
  11. Použitie strojov
  12. Prepojenie úloh a zdrojov
  13. Zdroje plánu
  14. Vyhľadanie voľných zdrojov
  15. Uloženie plánu a informácie o ňom v spise
  16. Tlač plánu
  17. Kópia plánu a vzory
  18. Generovanie ponuky z plánu
  19. Spravovanie viacerých plánov
  20. Využitie zdrojov po dňoch a súbežná práca
  21. Materiálový rozpis
  22. Plánovací terminál
  23. Extra činnosti v plánovacom termináli
  24. Extra činnosti napojené na plán
  25. Presun úlohy v plánovacom termináli
  26. Sledovanie výroby v plánovacom termináli
  27. Vyhodnocovanie výroby
  28. Odhadované náklady na spisoch
  29. Odhadované náklady na projekte
 17. Projekty
  1. Číselníky k projektom
  2. Požiadavky
 18. Registratúra
  1. Základné pojmy: Registratúra
  2. Dokumenty v elektronickej podobe
  3. Rozmiestnenie informácií o dokumentoch
  4. Hromadná tlač obsahu dokumentov v registratúre
  5. Ukladanie dokumentov z registratúry
  6. Číselníky pre registratúru
  7. Filtrovanie údajov
  8. Vytvorenie registratúrneho plánu
  9. Pridanie dokumentu do registratúry
  10. Pridanie dokumentu zo súboru
  11. Pridanie dokumentu z Prieskumníka
  12. Skenovanie
  13. Zobrazenie obsahu dokumentu
  14. Chránené dokumenty
  15. Vymazanie dokumentu
  16. Revízia dokumentu
   1. Prehľad revízií
  17. Presunutie súboru dokumentu do iného dokumentu
  18. Automaticky vytvárané spisy
  19. Spolupráca registratúry s knihou pošty
  20. Spolupráca registratúry s inými aplikáciami
  21. Výstupy
 19. Intranet
  1. Intranet v registratúre
  2. Intranet v spise
 20. Oznamy
  1. Zaslanie oznamu
  2. Indikácia nového oznamu
  3. Čítanie nového oznamu
  4. Odoslané oznamy
  5. Oznamy cez SMTP
 21. Dochádzka
  1. Nastavenie dochádzky
   1. Vkladanie
   2. Pridanie mesiaca
   3. Zmena parametrov mesiaca
   4. Vymazanie mesiaca
   5. Uzatváranie mesiacov
   6. Uzatvorenie dňa dochádzky
   7. Vymazanie dňa v kalendári
   8. Prehľady
   9. Spočítavanie obedov na konci mesiaca
  2. Turniket
  3. Dochádzka cez prístupový systém OptivusKontrol
   1. Rekonštrukcia dochádzky cez prístupový systém OptivusKontrol
  4. Priepustky
  5. Dovolenky
  6. História dochádzky
  7. Plánovanie smien
  8. Príprava na plánovanie smien
  9. Pridanie nového plánu smien
  10. Tlač plánu smien
 22. Podateľňa
  1. Základné pojmy: Podateľňa
  2. Pošta a registratúra
  3. Skenovanie doručenej pošty
  4. Rozmiestnenie informácií
  5. Filtrovanie pošty
  6. Nová pošta
  7. Zmena pošty
  8. Vymazanie pošty
  9. Zobrazenie obsahu dokumentu alebo spisu
  10. Vytlačenie obálky ku pošte
  11. Potvrdzovanie prečítania pridelenej pošty
  12. Výstupy
  13. ePodací hárok
 23. Štatistika
  1. Filtrovanie
  2. Zoznam prihlásených užívateľov
 24. Jazdy
  1. Pridanie nového vozidla
  2. Zmena vozidla
  3. Vymazanie vozidla
  4. Pridanie novej jazdy
  5. Zmena jazdy
  6. Vymazanie jazdy
  7. Pokračovanie jazdy
  8. Návrat domov
  9. Generátor jázd
  10. Prepočítanie tachometra
  11. Filtrovanie jázd
  12. Cestovné príkazy
   1. Nový cestovný príkaz
  13. Výstupy
 25. Pokladňa
  1. Nová pokladňa
  2. Zmena pokladne
  3. Vymazanie pokladne
  4. Nová transakcia
  5. Zmena transakcie
  6. Vymazanie transakcie
  7. Sledovanie zostatku hotovosti
  8. Filtrovanie transakcií
  9. Oprava číslovania transakcií
  10. Výstupy
 26. Obchod
  1. Základné pojmy: Obchod
  2. Rozmiestnenie informácií o obchode
  3. Číselníky pre prácu s obchodom
  4. Filtrovanie údajov
  5. Faktúry
   1. Vystavenie faktúry
   2. Kontrola splatnosti konkrétneho odberateľa
   3. Prijatie faktúry
   4. Zmena faktúry
   5. Potvrdenie faktúry
   6. Kópia faktúry
   7. Iné spôsoby vystavenia faktúry
   8. Vymazanie faktúry
   9. Tlač faktúry
   10. Storno faktúry
   11. Hromadná faktúra a subfaktúry
   12. Predfaktúra
   13. Ochrana voči nízkej cene pri vystavovaní faktúry
   14. Faktúra vystavená v inej mene
   15. Párovanie platieb
   16. Vzájomné započítanie pohľadávok
   17. Inventarizácia pohľadávok
   18. Export a import faktúry
   19. Export faktúr do iných programov
   20. Zapisovanie poznámky do uzavretej faktúry
  6. Objednávky
   1. Vystavenie objednávky
   2. Prijatie objednávky
   3. Zmena objednávky
   4. Kópia objednávky
   5. Vymazanie objednávky
   6. Rozdelenie objednávky
   7. Vybavenie objednávky
   8. Dátum dodania tovaru v objednávke
   9. Detaily na objednávkach
   10. Objednávanie tovaru do skladu
   11. Prepojenie kasy a objednávky
   12. Tlač objednávky
  7. Ponuky
  8. Skladové karty
   1. Pridanie skladovej karty
   2. Obrázok ku skladovej karte
   3. Detaily na skladovej karte
   4. Import skladovej karty z Excelu
   5. Import cenníkov
   6. Sledovanie množstva tovaru na sklade
   7. Zmena skladovej karty
   8. Vymazanie skladovej karty
   9. Kópia skladovej karty
   10. Zlúčenie duplicitných kariet
   11. Akcie na skladovej karte
   12. Cenové hladiny
   13. Hromadné operácie skladových kariet
   14. Skladová karta s variantmi
   15. Tlač skladovej karty
  9. Skladové pohyby
   1. Nová príjemka
   2. Nová výdajka
   3. Nová výrobka
   4. Nová spotreba
   5. Nová prevodka
   6. Manko pri inventúre
   7. Prebytok pri inventúre
   8. Zmena pohybu
   9. Vymazanie pohybu
   10. Prepočítanie zostatku v sklade
   11. Potvrdenie skladového pohybu
   12. Akcie na skladovom pohybe
    1. Oznam zo skladového pohybu
    2. Poznámka na skladovom pohybe
    3. Pomenovanie skladového pohybu
   13. Výrobné čísla / šarže
   14. Uzávierky skladu
   15. Predaj do mínusu
   16. Tlač skladového pohybu
  10. Receptúry
  11. Obchod – export do XML
  12. Import xml s objednávkou z e-shopu
  13. Kasa
   1. Príprava kasy na predaj
   2. Predaj na virtuálnej kase
   3. Predaj na vzdialenej kase
   4. TM4000B/TM5000B
   5. Rozmiestnenie informácií o kase
   6. Naskladnenie tovaru pre kasu
   7. Vystavenie účtenky na kase
   8. Pridanie firmy na účtenku
   9. Vkladanie ceny na účtenku
   10. Zľavy na účtenke
   11. História predaja na kase
   12. Potvrdenie predaja bločku
   13. Zaokrúhľovanie centov
   14. Uzávierky na kase
   15. Kópie dokladov z fiskálneho modulu
   16. Refundácia účtenky
   17. Úhrada faktúry cez kasu
   18. Výstupy z histórie predaja
   19. Prepojenie kasy a pokladne
 27. Zariadenia
  1. Dialóg zariadenie
  2. Vytvorenie zariadenie podľa skladového pohybu
  3. Priraďovanie termínov ku zariadeniam
  4. Filtrovanie zariadení podľa termínov
  5. Detaily ku zariadeniu
  6. Spisy ku zariadeniu
  7. Zariadenia a technické preukazy
  8. Zlúčenie zariadení
  9. Pohľady na zariadenia
 28. Vernostný systém
  1. Nastavenie programu na používanie vernostného systému
 29. Vernostné karty
  1. Ručné pridávanie vernostných bodov
  2. Automatické pridávanie vernostných bodov
  3. Používanie vernostných bodov
 30. Mobilný skladník
  1. Mobilný skladník export
  2. Mobilný skladník import
 31. Registračné pokladnice Elcom
  1. Elcom – Nastavenie oprávnení
  2. Elcom – Scenáre použitia registračnej pokladnice
  3. Elcom - Zoznam registračných pokladníc
  4. Elcom - Export zoznamu skladových kariet
  5. Elcom – Import predaja
  6. Elcom – nulovanie pokladnice
  7. Elcom – praktické rady
 32. OLAP Dátová kocka
  1. OLAP všeobecné ovládanie
  2. OLAP obchod
 33. Integrátor procesov
  1. Integrácia do programu Outlook
  2. E-mail do spisu
  3. Outlook a záznamy v registratúre
  4. Využitie Integrátora na iných miestach programu
 34. API rozhranie pre e-shop
 35. API - rozhranie pre MODO
 36. API - lokálne dokumenty
 37. Zálohovanie údajov
  1. Čo sa udeje pri zálohovaní
  2. Ručná záloha pre JET
  3. Automatická záloha pre JET
  4. Obnovovanie STS
  5. Shadow copies
  6. Zálohovanie SQL databázy
 38. Špeciálne nastavenia v programe
  1. Pobočka vlastnej firmy s obmedzeným prístupom k firmám a osobám
  2. Multilicencia
  3. V prípade technických problémov s programom
  4. Využitie sériovej čítačky čiarových kódov na vkladanie údajov
  5. Konfigurácia TAPI
  6. Zavedenie eura
  7. DPH 20%
  8. Návody
   1. Používanie firemných zliav
   2. Neplatiči a prešvihnutý kredit v zozname firiem
   3. Odhadovanie skutočných nákladov pomocou plánu
   4. Vytvorenie plánu z objednávky
   5. Vytvorenie multiobjednávky a multiplánu
   6. Vzorový príklad užívateľských vlastností na spise

4.6.Nastavenie programu

Pomocou nastavenia programu môžete definovať, ako sa program správa pre každého užívateľa. Nastavenie slúži na povolenie alebo zakázanie jednotlivých funkcií. Môžete si tu aj sami upraviť niektoré vybrané vlastnosti.

Nastavenie programu vyvoláte príkazom menu Súbor/Nastavenie programu…

nastavenie programu

Ovládanie dialógu je jednotné, obsahuje ale rôzne položky podľa toho, kto sa do programu prihlási:

 • Administrátor – Môže nastaviť správanie celého programu, užívateľskej skupiny a samotného užívateľa.
 • Obyčajný užívateľ – Môže nastaviť iba svoje personálne nastavenie.

Typy nastavení v programe:

 • Implicitné nastavenie – Toto je továrenské nastavenie od výrobcu. Tieto hodnoty nemožno zmeniť a slúžia ako východiskový bod. Pokiaľ si nič nenastavíte, program použije tieto hodnoty.
 • Všetci užívatelia – Spoločné nastavenie programu. Iba tu je možné zmeniť globálne nastavenie. Nastavenie užívateľských skupín alebo užívateľov sa odvíja od tohto nastavenia. Preto je potrebné tu nastaviť správanie, ktoré je spoločné pre všetkých. Správnym nastavením tejto časti ušetríte pri nastavovaní podriadených položiek.
 • Nastavenie užívateľskej skupiny – Nastavenie správania celej užívateľskej skupiny. Pokiaľ máte podobné skupiny zamestnancov s podobnými právami, je dobré ich priradiť do skupiny, nastaviť vlastnosti na skupine a potom už len individuálne zmeniť drobné odchýlky priamo na užívateľovi.
 • Nastavenie konkrétneho užívateľa – Najnižšia úroveň nastavenia. Nastavenie vlastností pre konkrétneho užívateľa.
 • Personálne nastavenie – Toto je nastavenie, ktoré si môže meniť každý užívateľ. Obsahuje len neškodné vlastnosti, ktoré uľahčujú užívateľovi jeho každodennú prácu.

Nastavované bloky vlastností:

 • Globálne nastavenie – Toto je možné zmeniť iba na položke Všetci užívatelia. Nachádzajú sa tu nastavenia, ktoré ovplyvňujú celkové správanie programu.
 • Práva užívateľov – Tu sú všetky nastavenia užívateľských práv. Tu sa zakazuje a povoľuje.
 • Personálne nastavenie – Nastavenie vzhľadu programu a vlastnosti, ktoré si môže každý nastaviť individuálne.

Základný princíp nastavenia vlastností

Všetky vlastnosti sú usporiadané v strome. V strome sa môžete pohybovať myškou alebo z klávesnice šípkami hore a dolu. Pokiaľ sa takto dostanete na položku, ktorú možno zmeniť, v stĺpci Hodnota sa objaví editačné pole, ktoré vám umožní zmeniť jeho vlastnosti. Postupne nastavíte jednotlivé položky a ak sa majú zmeny preniesť do programu, stlačíte tlačidlo OK.

Typy hodnôt:

 • Textové pole – Umožňuje vložiť textový reťazec.
 • Cesta ku súboru – Umožňuje vyhľadať súbor na disku a zapísať cestu ku tomuto súboru.
 • Celočíselné pole – Umožňuje zapísať celé číslo.
 • Áno/Nie – Umožňuje výber medzi dvomi hodnotami. Typicky sa toto používa na zakázanie alebo povolenie prístupu ku niektorej časti programu.
 • Vypnuté/Varovanie/Chyba – Trojstavové nastavenie. Používa sa pri potvrdzovaní dialógov, kde si môžete vybrať, či sa daná položka bude ignorovať, či užívateľ dostane varovanie, ale napriek tomu bude môcť hodnotu potvrdiť, alebo sa to bude považovať za chybu, ktorú je treba pred potvrdením opraviť.
 • Výberová položka – Máte na výber z niekoľkých možností. Možnosti sú obvykle čerpané z niektorého číselníka v programe.
Výberové položky možno ľahko nastavovať z klávesnice tlačidlami doľava a doprava. 

Zmenené vlastnosti

Zmenené vlastnosti sú označené červenou farbou. Ako zmena je chápaný rozdiel voči nadradenej položke v strome. Napríklad zmeníte pomenovanie programu. Keďže sa jedná o zmenu voči továrenskému nastaveniu, bude položka červená.

Porovnanie užívateľov

Ak označíte užívateľa v strome, sprístupní sa tlačidlo Porovnať. Po jeho stlačení sa zobrazí výber iného užívateľa, s ktorým sa porovná aktuálne zobrazený. Výsledkom bude prehľadná tabuľka, ktorá ukazuje, v čom sa líši ich nastavenie medzi sebou.

Kopírovanie parametrov užívateľov

Toto uľahčuje nastavovanie. Funguje to presne ako predchádzajúca funkcia, iba sa na konci prekopírujú zmenené nastavenia z vybraného užívateľa do toho, ktorý je označený v strome.

Globálne nastavenie

 • Vaša firma – Zo zoznamu si vyberiete vlastnú firmu. Firma musí byť vytvorená v zozname firiem (prvá záložka programu). Nastavenie tejto hodnoty je dôležité pre tlačové výstupy v module Pokladňa alebo Obchod.
 • Pomenovanie programu – Pomenovanie programu v hornej lište. Ak sem zadáte nejakú hodnotu, pri nasledovnom spustení programu sa názov objaví v tvare „Optivus – pomenovanie“. Pomenovanie je vhodné, ak používate viac rôznych verzií programu, alebo chcete odlíšiť cvičné dáta od ostrých. Vhodným pomenovaním kópií programu zabránite nechcenému experimentovaniu v ostrých údajoch.
 • Toto je testovacia verzia – Zapína žlté upozornenie, že tento program používate len na testovanie.
 • Logo firmy – Nastavíte cestu ku obrázku loga. Obrázok sa naimportuje do databázy, aby mali ku nemu prístup všetci užívatelia. Obrázok by mal mať šírku maximálne 200 pixelov, ináč bude príliš veľký pri tlači. Logo sa bude zobrazovať na faktúrach, objednávkach a ponukách. Podporované formáty sú JPG a PNG.
 • Výška loga, výška podpisu – Parameter sa nastavuje v položkách Globálne nastavenie/Výška loga a Personálne nastavenie/Výška podpisu. Nastavenie sa prejavuje napríklad pri moderných faktúrach a ponukách, kde logo a podpis vyplnia celú povolenú plochu pre tieto dva obrázky.
 • Nastavenie šírky loga. Ak je nastavená 0, šírka loga bude na reporte určená automaticky. Ak nastavíte šírku v pixeloch, bude logo prispôsobené na túto šírku. To umožňuje použiť ako obrázok loga aj širší obrázok, ktorý bude pri tlači vyzerať kvalitnejšie.
 • Optivus Mail Server – Nastavenie cesty ku logu z programu Optivus Mail Server. Do tohto logu sa zapisujú informácie o odosielaných a prijímaných mailoch. Log sa nachádza v súbore mdb. Po správnom nastavení cesty sa v štatistike dajú zobraziť výstupy, ktoré vychádzajú z týchto záznamov.
 • Optivus HTTP Proxy Server – Nastavenie cesty ku logu z programu Optivus Mail Server. Do tohto logu sa zapisujú informácie o navštívených stránkach. Log sa nachádza v súbore mdb. Po správnom nastavení cesty sa v štatistike dajú zobraziť výstupy, ktoré vychádzajú z týchto záznamov.
 • Skener – Nastavenie čítačky čiarových kódov.
  • COM port – Číslo portu, na ktorom je skener pripojený.
 • Turniket – Nastavenie dochádzky cez turniket.
  • Povolenie turniketu – Je možné používať turniket na vkladanie príchodov a odchodov.
  • Ponúkať zoznam užívateľov – Ak je nastavené nie, treba vypísať prihlasovacie meno a heslo. Ak je nastavené áno, treba zo zoznamu vybrať meno a napísať iba heslo. Táto voľba môže znížiť bezpečnosť celého systému.
  • Popis prerušenia je povinný – Pri výbere prerušenia je povinná položka popis prerušenia.
  • Musí vyplniť povolenie – Na vybrané prerušenia je potrebné vyplniť aj pole, kto povolil dané prerušenie.
  • Povolenie služobného príchodu – V turnikete je možné používať toto tlačidlo.
  • Povolenie vyplnenia dovolenky – V turnikete je možné používať toto tlačidlo.
  • Povolenie celodennej služobnej cesty – V turnikete je možné používať toto tlačidlo.
  • Pri štarte uzatvoriť predchádzajúce dni – Pri štarte program hľadá 7 dní dozadu neuzatvorenú dochádzku a doplní koniec pracovnej doby ako odchod. To predlžuje štart programu.
  • Povolenie automatického zapisovania – Automatický obed a necitlivosť príchodov a odchodov. Obe funkcie vyžadujú načítanie individuálnej konfigurácie užívateľov, čo predlžuje štart programu. Zapnite len keď potrebujete túto funkcionalitu.
  • Obed má minimálne 30 min – Ak sa užívateľ vráti skôr z obeda, bude mu vyznačený obed v dĺžke 30 minút.
  • Zobraziť varovanie o neprítomnosti z turniketu – Ak užívateľ nie je podľa turniketu v práci, zobrazuje sa mu žlté varovanie priamo v programe.
 • Výroba – Nastavenie vyplňovania výroby
  • Povolenie výroby – Je možné používať výrobu na vkladanie plnenia úloh.
  • Čas na vloženie hesla – Po uplynutí času sa heslo automaticky resetuje.
  • Čas na vyplnenie úlohy – Po uplynutí času sa prepne na vloženie nového heslo.
  • Ukončovacie heslo – Pomocou hesla je možné výrobu vypnúť.
  • Integrovať dochádzkový turniket – Zapúzdri dochádzkový terminál pod seba a umožňuje pohodlné prepínanie medzi oboma programami.
  • Formát zobrazenia úlohy – Nastavuje sa formátovanie riadku konkrétnej úlohy v pláne. Implicitná hodnota je ‘[cislo] [nazov] – [menomesto]’. Ďalšie použiteľné polia sú [cislo2] – vlastné číslo spisu. Formátovanie sa prejaví vo výrobnom termináli v zozname priradených úloh pre užívateľa.
 • Multilicencia – Nastavenie správania pri multilicencii (viď samostatná kapitola ).
  • Synchronizovať registratúrny plán – Synchronizuje sa registratúrny plán z hlavnej databázy do podriadených. Implicitne je táto voľba zapnutá.
  • Synchronizovať kategórie firiem – Synchronizuje sa kategória firiem z hlavnej databázy do podriadených.
 • Záloha databázy – Nastavte na true, ak môže zálohovať aj užívateľ, ktorý nie je admin.
 • Záloha dokumentov – Pri vkladaní dokumentu sa vytvorí jeho bezpečnostná záloha v adresári registratura\backup. Súbory tam vznikajú v podadresároch podľa aktuálneho dátumu vkladania a majú tvar číslo.dat. Ak zapnete túto voľbu, je potrebné nastaviť na adresári backup, aby nebol viditeľný pre počítače. Adresár slúži iba na vytvorenie zálohy.
 • Posielanie SMS – Nastavenie posielania SMS cez e-mail.
  • Doména SMS brány – Doména, na ktorú budú odosielané maily s obsahom SMS, v tvare napr. gmail.com.
  • E-mailový kód – Niektoré služby používajú na identifikáciu užívateľa kód, ktorý je zadaný do predmetu odosielaného mailu.
 • Optivus Service – Nastavenia služby programu Optivus.
  • Interval synchronizácie s Kalendárom Google – Synchronizácia bude vykonávaná po zadanom čase v minútach. Minimum je 10 minút.
  • HTTP rozhranie – Určuje, či je aktívne HTTP rozhranie na ovládanie a sledovanie služby.
   • HTTP port – Port HTTP rozhrania. Implicitná hodnota je 7801.
 • FTP prístup 
  • FTP server – adresa
  • FTP server – prihlasovacie meno
  • FTP server – prihlasovacie heslo
 • Odosielanie reportov na FTP server – Povolí automatické odosielanie reportov na FTP server
  • Interval odosielania – interval v minútach, v ktorom budú reporty odosielané.
  • Faktúry vystavené – povolí odosielanie tohto typu reportov.
   • Umiestnenie na FTP serveri – cesta na FTP serveri, do ktorej budú reporty tohto typu ukladané.
   • Obdobie odosielania – počet mesiacov do minulosti, za ktoré majú byť reporty tohto typu odosielané.
  • Objednávky prijaté – povolí odosielanie tohto typu reportov.
   • Umiestnenie na FTP serveri – cesta na FTP serveri, do ktorej budú reporty tohto typu ukladané.
   • Obdobie odosielania – počet mesiacov do minulosti, za ktoré majú byť reporty tohto typu odosielané

Práva užívateľov

 • Stránkovanie údajov – Pre MS SQL server >=2012 sa nastavuje počet záznamov na jednu stránku. Počet záznamov na stránku ovplyvňuje rýchlosť systému. Ak nechcete používať stránkovanie, nastavte hodnotu 0. Jet verzie programu túto hodnotu nepoužívajú.
 • Možnosť tlače – Na každej záložke je položka menu Výstupy. Ak je táto položka zaškrtnutá, je viditeľná. V opačnom prípade ju užívateľ nevidí a preto nemôže z programu nič vytlačiť.
 • Úprava číselníkov – Ak je položka zaškrtnutá, možno upravovať obsah číselníkov v menu Číselníky. Ak nie, do číselníkov možno len nahliadnuť.
 • Nástroje – V menu Nástroje sa nachádzajú niektoré administrátorské nástroje. Položka určuje, či je toto menu viditeľné.
 • Export do XML – Užívateľ môže exportovať údaje do formátu XML. Export sa nachádza v menu pravej myšky na vybraných zoznamoch. Napríklad firmy alebo faktúry.
 • Prístup k osobným údajom – Užívateľ bude mať prístup k osobným údajom na osobách a užívateľoch.
 • Firmy – Nastavenie záložky Firmy na hlavnom okne.
  • Povolený prístup – Zobrazuje sa záložka na hlavnom okne.
  • Pridávanie firiem – Užívateľ môže pridávať nové firmy.
  • Upravovanie firiem – Užívateľ môže upravovať existujúce firmy.
  • Mazanie firiem – Užívateľ môže mazať existujúce firmy. Doporučujeme, aby užívatelia radšej zaškrtávali položku Zrušená firma na dialógu Firmy, než mali prístup ku tejto funkcii.
  • Vernostný systém – Nastavenie vernostného systému.
   • Povolenie vernostného systému – Umožní sa práca s vernostným systémom.
   • Prístup k nastaveniu – Môže pridávať zľavové karty, nastavovať body, resetovať body.
   • Body za jedno euro – Body=Y*minuté eurá. Ak sa rovná 1, za jedno minuté euro dostane jeden bod. Ak nastavíte menšie číslo, dostane menej bodov. Ak nastavíte väčšie číslo, dostane viac bodov.
   • Karta pre uplatnenie zľavových bodov – Tu je možné nastaviť, ktorá z kariet predstavuje zľavové body.
   • Pripísať body aj za uhradenie po splatnosti – Pripíše body za faktúru aj vtedy, ak bola uhradená po splatnosti.
  • Zobrazovať údaje o faktúrach po splatnosti – V zozname firiem sa bude zobrazovať informácia o faktúrach po splatnosti.
  • Zobrazovať údaje o kredite na faktúrach – V zozname firiem sa bude zobrazovať informácia o vyčerpanom kredite na faktúrach.
 • Osoby – Nastavenie záložky Osoby na hlavnom okne.
  • Povolený prístup – Zobrazuje sa záložka na hlavnom okne.
  • Pridávanie osôb – Užívateľ môže pridávať nové osoby. Nastavenie sa prejavuje na záložke na hlavnom okne, ako aj na ďalších miestach, ktoré umožňujú pridávať osoby (napr. Firmy alebo kontakty s firmou).
  • Upravovanie osôb – Užívateľ môže meniť osoby. Nastavenie sa prejavuje na záložke na hlavnom okne, ako aj na ďalších miestach, ktoré umožňujú pridávať osoby (napr. Firmy).
  • Mazanie osôb – Užívateľ môže mazať osoby.
  • Kategória lekárov – Tu je možné nastaviť, ktorá kategória predstavuje lekárov. Z tohoto zoznamu je možné vyberať ošetrujúcich lekárov.
  • Zmena vloženia a vyradenia – Užívateľ môže zmeniť dátumy vloženia a vyradenia osoby.
  • Zobrazovať údaje o faktúrach po splatnosti – V zozname osôb sa bude zobrazovať informácia o faktúrach po splatnosti.
 • Úlohy – Nastavenie záložky Úlohy na hlavnom okne. Nastavenia sa týkajú práce s úlohami a termínmi.
  • Povolený prístup – Zobrazuje sa záložka na hlavnom okne.
  • Pridávanie úloh – Užívateľ môže pridávať nové úlohy.
  • Zmena úloh – Užívateľ môže upravovať existujúce záznamy.
  • Vymazanie vlastných úloh – Užívateľ môže vymazávať vlastné záznamy.
  • Vymazanie cudzích úloh – Užívateľ môže vymazávať cudzie záznamy.
  • Otváranie úloh v chránenom spise podľa oprávnenia k spisu – Ak je nastavené, nie je možné otvoriť úlohu v chránenom spise, pokiaľ ku nemu nemáte prístup.
  • Splnená úloha má vyplnený komentár – Nastavuje sa, ak zaškrtnutie splnenej úlohy musí byť doplnené aj komentárom. Možné hodnoty: vypnuté, varovanie, chyba.
  • Splnená úloha má vyplnený čas trvania – Nastavuje sa, ak zaškrtnutie splnenej úlohy musí byť doplnené aj vyplnením času trvania. Možné hodnoty: vypnuté, varovanie, chyba.
  • Splnenie úlohy iba v aktuálnom čase – Ak je nastavené, je možné ako dátum splnenia úlohy dať iba aktuálny čas.
  • Implicitný termín na úlohe (+dní) – Termín v dňoch, ktorý sa nastavuje pri vytvorení úlohy podľa jej začiatku v dňoch.
  • Implicitný čas termínu na úlohe – Konkrétna hodina nastaveného termínu.
  • Pri zmene termínu treba vyplniť dôvod – Užívateľ, ktorý zmení termín na existujúcej úlohe musí vyplniť aj dôvod.
  • Môže prideľovať úlohy iným užívateľom – Užívateľ vidí v zozname iných užívateľov a môže im pridávať úlohy. Funkcia je určená pre zamestnancov, ktorí riadia prácu iných zamestnancov.
  • Vidí pohľad Nesplnené (celá firma) – Užívateľ vidí v zozname pohľadov nesplnené úlohy pre celú firmu. Funkcia je určená pre zamestnancov, ktorí riadia prácu iných zamestnancov.
  • Vidí všetkých užívateľov – Užívateľ vidí v zozname užívateľov úplne všetkých (implicitne iba svoje oddelenie). Funkcia je určená pre zamestnancov, ktorí riadia prácu iných zamestnancov.
  • Vidí iba seba – Užívateľ vidí v zozname užívateľov iba seba (implicitne vidí svoje oddelenie). Funkcia je určená pre zamestnancov, ktorí majú obmedzené práva v úlohách.
  • Pridávanie udalosti – Užívateľ môže pridávať nové udalosti.
  • Zmena udalostí – Užívateľ môže upravovať existujúce záznamy.
  • Vymazanie udalostí – Užívateľ môže vymazávať záznamy. Špeciálna výnimka platí na vlastné udalosti. Tie je možné vymazať vždy, pretože na udalosti nie sú kladené tak vysoké nároky na zachovanie informácií ako je to pri úlohách.
  • Pridávanie udalostí druhým užívateľom – Ak je táto položka zaškrtnutá, užívateľ vidí v zozname aj iných užívateľov a môže im pridať udalosť. Funkciu je vhodné povoliť vedúcim zamestnancom.
  • Presúvanie úloh iným užívateľom – užívateľ môže presúvať termíny úloh aj iným užívateľom.
 • Spisy – Nastavenie záložky Spisy na hlavnom okne.
  • Povolený prístup – Užívateľovi sa zobrazí záložka s rovnakým názvom na hlavnom okne.
  • Vytváranie spisov – Užívateľ môže vytvoriť nový spis.
  • Úprava spisov – Užívateľ môže zmeniť obsah spisu. Pod pojmom zmena si treba predstaviť, že sa jedná o akúkoľvek zmenu spisu. Takže ak je zmena zakázaná, Optivus nedovolí ani otvoriť spis.
  • Mazanie spisov – Užívateľ môže vymazať spis.
  • Úplné vymazanie spisov – Užívateľ môže vymazávať celý spis zo systému.
  • Firma je povinná položka – Užívateľ musí vybrať firmu, ktorá súvisí so spisom. Ináč nie je možné potvrdiť dialóg.
  • Po vybavení spisu sa vyplní termín 2 – Táto funkcia automatizuje komunikáciu so zákazníkom a sledovanie spisov. Pri akomkoľvek manipulovaní so stavom spisu zmení túto hodnotu. Následne sú prispôsobené výstupy pre zákazníka, ktorému sa zasielajú potvrdzovacie e-maily.
  • Dôležitosť je povinná položka – Bez vyplnenia dôležitosti nemožno spis uložiť. Dôležitosť sa nastavuje v číselníku.
  • Spis bez úloh – Pri stlačení OK ak spis nemá žiadne nesplnené úlohy, vypíše sa varovanie.
  • Vynútiť úlohu na spise bez úloh – Ak je zapnutá predchádzajúca položka, tak toto nastavenie vynúti vytvorenie úlohy v rozpracovanom spise, ak tam už žiadne iné rozpracované úlohy nie sú. Nastavenie sa prejavuje na dvoch miestach.
   • Pri stlačení OK na spise – Vtedy sa vynúti úloha pre užívateľa, iného užívateľa alebo môže spis vybaviť.
   • Pri splnení úlohy na záložke Úlohy – Vtedy sa ponúka približne rovnaká ponuka, ale vyzerá to inak, pretože vtedy sa nenachádzame vo vnútri spisu. Preto aj ponuka na vybavenie spisu vyzerá tak, že sa namiesto toho spis otvorí a tam má užívateľ môže rozhodnúť podľa vlastných potrieb.
  • Zmena stavu sa oznámi nadriadenému – Ak dôjde ku zmene stavu spisu (vybavené, uzatvorené), oznámi sa táto zmena nadriadenému.
  • Vybavené spisy musia mať vyplnené pole spôsob vybavenia – Ak chce užívateľ zmeniť stav spisu na vybavený, musí vyplniť aj spôsob, akým spis vybavil. Zoznam spôsobov je možné upravovať v číselníku.
  • Môže uzatvoriť spis – Užívateľ môže spis prepnúť do stavu uzatvorené. Uzatvorené spisy nie je možné viac upravovať.
  • Spis pred uzatvorením musí mať vybavené objednávky – Aby sa spis mohol uzavrieť, všetky jeho objednávky musia byť vybavené.
  • Môže vyúčtovať spis – Užívateľ môže na spise zaškrtnúť, že bol vyúčtovaný.
  • Môže uhradiť spis – Užívateľ môže na spise zaškrtnúť, že bol uhradený.
  • Môže otvoriť uzavretý spis – Užívateľ môže prepnúť uzatvorený spis do stavu otvorený.
  • Môže tlačiť spis s podrobnosťami – Takýto spis môže obsahovať dosť dôverné informácie a nie vždy je žiadúce, aby si to vedel vytlačiť každý užívateľ.
  • E-mail oznamy s protokolom – Pri odoslaní oznamu o vybavení spisu sa priloží odovzdávací protokol.
  • Režim obmedzenia prístupu na čítanie – V ochrane spisu možno vyplniť zoznam užívateľov, ktorí majú ku spisu prístup iba na čítanie.
  • Varovanie pred firmou v danej kategórií – Ak sa použije na spis firma, ktorá je v nastavenej kategórii, zobrazí sa varovanie.
  • Kategória varovania – Tu je možné nastaviť, ktorá kategória predstavuje firmy, pred ktorými budete varovaní.
  • Varovanie pred faktúrami po splatnosti – Ak sa použije na spis firma, ktorá má faktúry po splatnosti, zobrazí sa varovanie.
  • Hlásenie firmy a osoby v kategórií – Zobrazí všetky varovania na firmách a osobách, ktoré majú nastavenú kategóriu s hlásením. Podrobnosti sú uvedené v kapitole nastavenie číselníka kategória firmy.
  • Presúvanie zdrojov cez terminál výroby – Povolený užívateľ môže presunúť úlohy z jedného zdroja na druhý.
  • Môže archivovať spisy – Užívateľ môže archivovať, prenášať z minulého roku a prečíslovať.
  • Môže zjednotiť prístup k dokumentom podľa spisu – Užívateľ môže na záložke Ochrana nastaviť jedným tlačidlom rovnakú ochranu na všetkých dokumentoch v spise. Funkcia si neoveruje prístup k dokumentu, preto túto funkciu povoľte len osobe, ktorá je dôveryhodná.
  • Prístup iba ku spisom svojho oddelenia – Užívateľ vidí iba tie spisy, ktoré patria ku jeho oddeleniu alebo do zoznamu povolených oddelení.
  • Prístup iba ku svojim spisom – Užívateľ vidí iba tie spisy, za ktoré je zodpovedný. Nastavenie funguje na záložke Spisy a na dialógu na výber spisu.
  • Maximálny počet úloh na spise – Pri pridávaní úloh na spis vytvorený z vzoru nie je možné prekročiť zadaný počet úloh.
  • Môže zakladať nové spisy – užívateľ môže zakladať nové spisy podľa stavu firmy z Finstat.
  • E-mail o pridelení spisu – pri vytvorení spisu sa odošle e-mail o pridelení spisu.
  • E-mail o vybavení spisu – pri vybavení spisu sa odošle e-mail o vybavení spisu.
  • E-mail o zmene zodpovedného – Pri zmene užívateľa zodpovedného za tento spis sa odošle e-mail o tejto zmene.
  • Môže vykonať hromadné spracovanie spisov – Užívateľ môže na spisoch vykonávať hromadné operácie cez príslušný dialóg.
   • Môže hromadne spracovať aj nerozpracované – Užívateľ môže hromadne spracovať aj tie spisy, ktoré sú v inom stave ako Rozpracované.
  • Registratúra – Nastavenie záložky Registratúra na hlavnom okne.
   • Povolený prístup – Zobrazuje sa záložka na hlavnom okne.
   • Nový dokument je implicitne chránený – Pri vytvorení nového dokumentu sa automaticky zaškrtne, že má byť chránený.
   • Pridávanie vzorov do dokumentov – Užívateľ môže pridávať nové vzory do dokumentov. Toto by mali mať povolené iba skúsení užívatelia, aby sa vo vzoroch neobjavovali dokumenty, ktoré nie sú určené pre všetkých.
   • Vymazanie dokumentov – Užívateľ môže vymazávať dokumenty. Toto právo by nemal mať každý užívateľ, pretože za bežných okolností neexistuje dôvod na mazanie dokumentov.
   • Spis má nadradenú prioritu – Pri otváraní dokumentu sa najprv kontroluje prístup do spisu. Až keď je prístup do spisu povolený, kontroluje sa prístup ku samotnému dokumentu. Implicitne je táto voľba vypnutá.
   • Vytváranie stromu v Intranete – Užívateľ môže pridávať nové uzly do Intranetu.
   • Uzol priečinok v režime editor – Uzly typu priečinok sa otvárajú v režime editora.
   • Maximálna veľkosť vkladaného súboru [MB] – Nastavenie umožňuje zabrániť vloženiu nechceného veľkého súboru.
   • Pri prekročení veľkosti vkladaného súboru – Podľa potreby nastavte varovanie alebo chybu. Ak kontrolu nepotrebujete, vypnite túto kontrolu.
   • Prístup iba ku dokumentom svojho oddelenia – Užívateľ vidí iba dokumenty, ktoré patria ku jeho oddeleniu alebo do zoznamu povolených oddelení.
   • Prístup iba ku svojim dokumentom – Užívateľ vidí iba dokumenty, ktorých je autor.
  • Požiadavky
   • Užívateľovi sa zobrazí záložka s rovnakým názvom na hlavnom okne.
  • Oznamy – Nastavenie záložky Oznamy na hlavnom okne.
   • Prístup – Zobrazuje sa záložka na hlavnom okne.
   • Povolenie SMTP – Systém povolí užívateľovi preposielať si oznamy na e-mail. Za záložke Oznamy budú prístupné ďalšie možnosti.
   • SMTP server – Server cez ktorý sa bude odosielať.
   • SMTP prihlasovacie meno – Prihlasovacie meno, ak server vyžaduje prihlásenie.
   • SMTP prihlasovacie heslo – Prihlasovacie heslo, ak server vyžaduje prihlásenie.
   • Odosielať dokumenty cez SMTP – Zo spisu sa zaškrtne odoslanie cez SMTP namiesto MAPI.
   • Odosielané e-maily ukladať do spisu – Vygenerovaný a odoslaný dokument cez SMTP sa uloží v podobe EML do spisu. Zaškrtne sa to v dialógu na odoslanie.
   • Skrytá kópia cez SMTP – Zašle skrytú kópiu aj na vašu vlastnú adresu.
   • Hromadné mailovanie – Užívateľ môže používať funkciu hromadného mailovania pri odosielaní dokumentov zo spisu alebo cez jednotný dialóg na vytvorenie e-mailu. Hromadné mailovanie je možné používať iba vo verzii programu pre MS SQL server.
    • Interval hromadného mailovania – Interval, po ktorom budú odosielané jednotlivé maily z hromadného mailovania. Implicitne je nastavená hodnota 100 sekúnd medzi jednotlivými e-mailami. Najmä pri e-mailoch hromadného charakteru nie je vhodné tu nastaviť príliš nízku hodnotu, pretože niektoré mailservery vyhodnocujú vašu aktivitu a ak zaznamenajú priveľa e-mailov z jedného zdroja, môže to byť považované za spam.
   • Zmena stavu na Finstat – pri zmene stavu dlhov na Finstat.sk zašle oznam o tejto zmene.
  • Podateľňa – Nastavenie záložky Podateľňa hlavnom okne.
   • Povolený prístup – Užívateľovi sa zobrazí záložka s rovnakým názvom na hlavnom okne.
   • Pridávanie pošty – Užívateľ môže pridávať nové záznamy do knihy pošty.
   • Úprava pošty – Užívateľ môže meniť záznamy v knihe pošty.
   • Mazanie pošty – Užívateľ môže mazať záznamy z knihy pošty.
   • Potvrdzovanie prečítania pridelenej pošty – Pri prečítaní pošty je vyplnený čas jej prečítania. Pošta musí byť pridelená na konkrétneho referenta. Iba otvorenie pošty, ktoré vykoná daný referent, spôsobí vyplnenie poľa prečítania. Nastavenie funkcie zapína na dialógu pošty niektoré dodatočné polia.
   • Prístup iba ku pošte svojho oddelenia – Užívateľ vidí iba poštu, ktorá patrí ku jeho oddeleniu alebo do zoznamu povolených oddelení.
   • Prístup iba ku svojej pošte – Užívateľ vidí iba poštu, na ktorej je referent.
   • Dochádzka – Nastavenie záložky Dochádzka na hlavnom okne.
    • Povolený prístup – Užívateľovi sa zobrazí záložka s rovnakým názvom na hlavnom okne.
    • Pridávanie záznamov – Užívateľ si môže sám definovať dochádzku.
    • Turniket – Individuálne nastavenie turniketu pre konkrétneho zamestnanca.
     • Príchod a odchod ovláda turniket – Príchod do práce a odchod z práce sa ovláda cez turniket. Sú zablokované ovládacie prvky na úpravu týchto hodnôt v programe. Turniket musí byť spúšťaný so špeciálnymi parametrami. Podrobnosti nájdete v popise turniketu.
     • Začiatok pracovnej doby – Pre potreby necitlivosti.
     • Koniec pracovnej doby – Pre potreby necitlivosti.
     • Má obedňajšiu prestávku – Pre automatické zapisovanie obedov.
     • Začiatok obedňajšej prestávky – Pre automatické zapisovanie obedov.
     • Koniec obedňajšej prestávky – Pre automatické zapisovanie obedov.
     • Automaticky vyznačiť obed – Pre automatické zapisovanie obedov.
     • Automaticky obed v služobnom prerušení – Ak užívateľ odíde na služobné prerušenie a vráti sa a v danom čase dochádza ku prieniku s obedom, bude dochádzka vyznačená v tvare služobne-obed-služobne.
     • Necitlivosť príchodov a odchodov – Pre potreby necitlivosti.
     • Spodná hranica necitlivosti – pred príchodom – Príchod do práce sa zaokrúhli na plánovaný, ak je dochádzka (-) v plánovaných minútach.
     • Spodná hranica necitlivosti – po príchode – Príchod do práce sa zaokrúhli na plánovaný, ak je dochádzka (+) v plánovaných minútach.
     • Horná hranica necitlivosti – pred odchodom – Odchod z práce sa zaokrúhli na plánovaný, ak je dochádzka (-) v plánovaných minútach.
     • Horná hranica necitlivosti – po odchode – Odchod z práce sa zaokrúhli na plánovaný, ak je dochádzka (+) v plánovaných minútach.
    • Dochádzku ovláda zariadenie na dochádzkové karty – Príchod do práce a odchod z práce sa ovláda cez dochádzkové karty. Sú zablokované ovládacie prvky na úpravu týchto hodnôt v programe. Dochádzkové zariadenie je čítané pomocou služby. Podrobnosti inštalácie služby nájdete v dokumentácii.
     • Vidí údaje z dochádzkového zariadenia – Užívateľ vidí údaje, ktoré boli získané z dochádzkového zariadenia.
      • Vidí len svoje údaje z doch. zariad. – Užívateľ vidí len svoje údaje z dochádzkového zariadenia.
     • Začiatok obedňajšej prestávky – Pre automatické rozoznávanie obedov.
     • Koniec obedňajšej prestávky – Pre automatické rozoznávanie obedov.
     • Automaticky rozoznať obed – Pokiaľ sa v danom intervale objaví prerušenie z dochádzkovej karty, bude vyhodnotené ako obed.
     • Obed trvá minimálne nastavený koniec-začiatok – Ak bude zaznamenané prerušenie kratšie ako rozdiel medzi nastaveným koncom a začiatkom, bude do dochádzky zapísané prerušenie s upravenou dĺžkou, aby bola dodržaná dĺžka obedňajšej prestávky.
     • Automaticky vložiť obed do prerušení – Ak nie je počas dňa vložené žiadne prerušenie typu obed, bude obed vytvorený s parametrami, ktoré sú nastavené ako začiatok a koniec.
     • Limit automatického vkladania obeda – Ak má byť doplnený obed do dochádzky, musí zamestnanec odrobiť viac hodín, ako je tento limit.
     • Začiatok pracovnej doby – Pre potreby necitlivosti.
     • Koniec pracovnej doby – Pre potreby necitlivosti.
     • Pracovná doba po dňoch – Umožňuje podrobné zadanie pracovnej doby po jednotlivých dňoch týždňa. Ak je povolené, súhrnné nastavenie je ignorované, sú použité len tieto časy.
      • Začiatok pracovnej doby – pondelok
      • Koniec pracovnej doby – pondelok
      • Začiatok pracovnej doby – utorok
      • Koniec pracovnej doby – utorok
      • Začiatok pracovnej doby – streda
      • Koniec pracovnej doby – streda
      • Začiatok pracovnej doby – štvrtok
      • Koniec pracovnej doby – štvrtok
      • Začiatok pracovnej doby – piatok
      • Koniec pracovnej doby – piatok
      • Začiatok pracovnej doby – sobota
      • Koniec pracovnej doby – sobota
      • Začiatok pracovnej doby – nedeľa
      • Koniec pracovnej doby – nedeľa
     • Necitlivosť príchodov a odchodov – Pre potreby necitlivosti.
      • Spodná hranica necitlivosti – pred príchodom – Príchod do práce sa zaokrúhli na plánovaný, ak je dochádzka (-) v plánovaných minútach.
      • Spodná hranica necitlivosti – po príchode – Príchod do práce sa zaokrúhli na plánovaný, ak je dochádzka (+) v plánovaných minútach.
      • Horná hranica necitlivosti – pred odchodom – Odchod z práce sa zaokrúhli na plánovaný, ak je dochádzka (-) v plánovaných minútach.
      • Horná hranica necitlivosti – po odchode – Odchod z práce sa zaokrúhli na plánovaný, ak je dochádzka (+) v plánovaných minútach.
      • Hranica necitlivosti – obed – Ak je užívateľ na obede dlhšie, ako je nastavená doba, toto sa mu priráta k času obeda. Doba obeda je 30 minút.
 • Zaokrúhľovanie príchodov – Príchod bude zaokrúhlený na nastavenú číselnú periódu (pre vyhodnotenie dochádzky).
  • Príklad 1: hodnota nastavená na 30 – zaokrúhľovanie na pol hodiny dopredu. Reálny príchod 6:31 bude zaokrúhlený na 7:00, iný prípad 6:29 bude zaokrúhlený na 6:30.
  • Príklad 2: hodnota nastavená na 10 – zaokrúhľovanie na 10 minút dopredu. Reálny príchod 6:31 bude zaokrúhlený na 6:40, iný prípad 6:29 bude zaokrúhlený na 6:30.
  • Ak to nechcete používať, nastavte 0.
 • Zaokrúhľovanie odchodov – Zaokrúhli odchod na najbližší nižší násobok zadaných minút. Ak to nechcete používať, nastavte 0.
 • Užívateľ môže upraviť záznamy z dochádzkového zariadenia – Užívateľ môže vykonať ľubovoľné zmeny v dochádzke.
 • Funkcia dovoleniek – Užívateľ môže používať funkciu dovoleniek.
  • Môže schvaľovať dovolenky – Užívateľ môže schvaľovať dovolenky ostatným užívateľom.
  • Môže schvaľovať dovolenky len podriadeným – Užívateľ môže schvaľovať dovolenky len podriadeným v hierarchii pod ním.
  • Miesto dovolenky je povinné – Ak je vypnuté, nie je potrebné vypĺňať miesto dovolenky. Ak je zapnuté a nevyplnené, užívateľ dostane podľa voľby upozornenie alebo chybu.
  • Vidí len svoje dovolenky – Užívateľ vidí len svoje dovolenky.
 • Funkcia priepustiek – Užívateľ môže používať funkciu priepustiek.
  • Môže schvaľovať priepustky – Užívateľ môže schvaľovať priepustky ostatným užívateľom.
  • Môže schvaľovať priepustky len sebe – Užívateľ môže schvaľovať priepustky len sám sebe.
  • Popis je povinný – Ak je vypnuté, nie je potrebné vypĺňať miesto dovolenky. Ak je zapnuté a nevyplnené, užívateľ dostane podľa voľby upozornenie alebo chybu.
  • Minimálne trvanie priepustky [minúty] – Ak je nastavená 0, tak sa do dochádzky zapíše každé prerušenie. Ak je vyplnené nejaké číslo, prerušenia z prístupových kariet nebudú zapísané, pokiaľ trvajú menej než je nastavený čas. Toto eliminuje krátke vybehnutia von a dnu cez kontrolný bod.
  • Vidí len svoje priepustky – Užívateľ vidí len svoje priepustky.
 • Pridávanie mesiacov – Tento užívateľ môže pridávať nové mesiace do zoznamu a môže ich aj uzatvárať. Táto voľba mu aj umožňuje vidieť v zozname všetkých užívateľov, ktorým môže upravovať jednotlivé záznamy.
 • Prístup iba k dochádzke svojho oddelenia – Užívateľ vidí iba dochádzku, ktorá patrí ku jeho oddeleniu alebo do zoznamu povolených oddelení.
 • Pridávanie záznamov do budúcnosti – Ak je povolená táto voľba, užívateľ môže vyplniť aj iné údaje v budúcnosti, než len dovolenku.
 • Pridávanie záznamov do minulosti – Koľko dní dozadu môže upravovať záznamy.
 • Môže prehliadať rozšírené štatistiky – Užívateľ vidí aj štatistiky, ktoré bežní užívatelia nevidia. Štatistiky sa týkajú citlivých dát.
 • V rozšírenej štatistike sa zobrazujú všetci aktívni užívatelia – Implicitne sa zobrazujú len tí užívatelia, ktorí sa majú zobrazovať v ponukách. Pomocou tohto nastavenia možno zobraziť aj tých, ktorí používajú len turniket a do samotného programu prístup nemajú.
 • Dlhšie služobné cesty v podkladoch – Je vidno spočítané služobné cesty v podkladoch pre výplaty.
 • Služobné prerušenia v prehľade – V prehľade odpracovaných hodín za mesiac sa zobrazuje zoznam služobných prerušení.
 • Plánovanie smien – Môže plánovať smeny.
 • Spodná hranica necitlivosti – pred plánom – Príchod do smeny sa zaokrúhli na plánovaný, ak je dochádzka (-) v plánovaných minútach.
 • Spodná hranica necitlivosti – po pláne – Príchod do smeny sa zaokrúhli na plánovaný, ak je dochádzka (+) v plánovaných minútach.
 • Horná hranica necitlivosti – pred plánom – Odchod zo smeny sa zaokrúhli na plánovaný, ak je dochádzka (-) v plánovaných minútach.
 • Horná hranica necitlivosti – po pláne – Odchod zo smeny sa zaokrúhli na plánovaný, ak je dochádzka (+) v plánovaných minútach.
 • Štatistika – Nastavenie záložky Štatistika na hlavnom okne.
  • Povolený prístup – Užívateľovi sa zobrazí záložka s rovnakým názvom na hlavnom okne.
 • Jazdy – Nastavenie záložky Jazdy na hlavnom okne.
  • Povolený prístup – Užívateľovi sa zobrazí záložka s rovnakým názvom na hlavnom okne.
  • Upravovanie zoznamu automobilov – Užívateľ môže pridávať nové automobily, meniť parametre existujúcich a vymazávať automobily.
  • Kontrolovať voľný interval – Pri vkladaní jazdy sa kontroluje, či sa neprekrýva s inou jazdou.
  • Kniha jázd – Tu sa nastavuje správanie knihy jázd.
   • Pridávanie záznamov – Užívateľ môže pridať nový záznam do knihy jázd.
   • Zmena záznamov – Užívateľ môže upravovať existujúce záznamy.
   • Vymazanie záznamov – Užívateľ môže vymazávať záznamy.
   • Generátor jázd – Užívateľ môže pomocou generátora jázd pridávať hromadné jazdy.
   • Prepočítanie tachometra – Užívateľ môže pomocou prepočítania tachometra upraviť na seba nadväzujúce kilometre v jazdách.
   • Upravovanie zoznamu cieľov – Užívateľ môže upravovať zoznam cieľov.
  • Cestovné príkazy – Tu sa nastavuje správanie cestovných príkazov.
   • Pridávanie CP – Užívateľ môže pridávať nové cestovné príkazy.
   • Zmena CP – Užívateľ môže upravovať existujúce záznamy.
   • Vymazanie CP – Užívateľ môže vymazávať záznamy.
   • Zápisy do pokladne – Užívateľ môže z cestovného príkazu vytvoriť záznam v knihe pokladne o vyplatenom preddavku a vyúčtovaní cestovného príkazu.
  • Pokladňa – Nastavenie záložky Pokladňa na hlavnom okne.
   • Povolený prístup – Užívateľovi sa zobrazí záložka s rovnakým názvom na hlavnom okne.
   • Zoznam iba prístupných pokladní – V zozname pokladní sa zobrazujú iba prístupné pre užívateľa. Funguje iba vtedy, ak užívateľ nemôže upravovať zoznamy pokladní.
   • Upravovanie zoznamu pokladní – Užívateľ môže pridávať nové pokladne, meniť parametre existujúcich a vymazávať pokladne.
   • Pridávanie záznamov – Užívateľ môže pridať nový záznam do knihy pokladne.
   • Zmena záznamov – Užívateľ môže upravovať existujúce záznamy.
   • Vymazanie záznamov – Užívateľ môže vymazávať záznamy.
   • Prečíslovanie záznamov – Užívateľ môže prečíslovať záznamy po mazaní, aby nevznikali diery v číslovaní.
   • Prekročenie limitu vkladu – Užívateľ môže zapísať vklad, ktorý prekračuje nastavený limit na pokladni.
   • Prekročenie limitu výberu – Užívateľ môže zapísať výber, ktorý prekračuje nastavený limit na pokladni.
   • Prepočítanie zostatku – Užívateľ môže vyvolať funkciu na prepočítanie zostatku v pokladni.
   • Duálne zobrazenie – Po zaškrtnutí sa na príjmové doklady prenesie aj duálna cena. Nastavenie sa použije z modulu Obchod.
   • Bez DPH povinné – Položka ‘Bez DPH’ na transakcii je povinná.
  • Obchod – Nastavenie záložky Obchod na hlavnom okne.
   • Povolený prístup – Užívateľovi sa zobrazí záložka s rovnakým názvom na hlavnom okne.
   • Úprava číselníkov – Užívateľ môže meniť číselníky, ktoré súvisia s obchodom.
   • Prístup k podkladom – Užívateľ môže vytlačiť podklady pre účtovníčku a ďalšie citlivé dokumenty.
   • Základná mena – Mena v ktorej fakturujete.
   • Duálna mena – Mena v ktorej zobrazujete duálne ceny.
   • Konverzný kurz pre euro – Konverzný kurz zo slovenskej koruny na euro. Tento údaj je potrebné uvádzať na dokladoch v období 8.8.2008-31.12.2008.
   • Predaj do mínusu – Nastavenie úrovne kontroly skladu. Implicitne je kontrola vypnutá. Možno zapnúť varovanie alebo chybu. Podrobnosti sú uvedené v kapitole Obchod/Predaj do mínusu.
   • Textový podpis na faktúre – Nastavenie textového vzhľadu podpisu.          image026
    •  V hranatých zátvorkách sa udávajú názvy premenných. [TRIM] znamená kompletné orezanie prípadných nadbytočných medzier. K zoznamu premenných sa možno dostať po stlačení pravej myšky a výberom zo zoznamu. Doporučené nastavenie je jednotné pre celú firmu, aby sa pre každého užívateľa tlačili podpisy na faktúre a ďalších výstupoch v obchode jednotne.
   • Zľava – Zoznam zliav podľa typu skladovej karty. Tu si v dialógu nastavíte, aké majú byť globálne zľavy. Samotné nastavenie zľavy môžete pre konkrétnu firmu nastaviť na iné čísla. Globálna zľava sa nemusí používať.
   • Oprava chýbajúceho čísla – Užívateľ môže používať funkciu na opravu chýbajúceho čísla na faktúre, objednávke, ponuke alebo skladovom pohybe.
   • Môže zakladať nové obchodné doklady – Užívateľ môže zakladať nové obchodné doklady podľa stavu firmy z Finstat.
   • Faktúry – Práca s faktúrami.
    • Faktúry vystavené – Práca s vystavenými faktúrami.
     • Prístup – Povolenie prístupu na záložku vystavených faktúr.
     • Vystavenie faktúry – Užívateľ môže vystavovať nové faktúry.
     • Vystavenie subfaktúry – Užívateľ môže vystavovať subfaktúry.
     • Vystavenie hromadnej faktúry – Užívateľ môže vystavovať hromadné faktúry.
     • Vystavuje iba predfaktúry – Užívateľ môže vystavovať iba predfaktúry.
     • Zmena faktúry – Užívateľ môže zmeniť existujúcu faktúru.
     • Vymazanie faktúry – Užívateľ môže vymazávať faktúry.
     • Uhradenie faktúry – Užívateľ môže vkladať údaje o úhradách faktúry.
     • Oznam o uhradení faktúry – V okamihu vyznačenia úhrady za faktúru sa pošle oznam autorovi faktúry a nastavenému užívateľovi.
     • Zľava – Užívateľ môže dávať zľavy na faktúre.
     • Cena položky faktúry môže byť záporná – Užívateľ môže ako cenu do položky vyplniť aj záporné číslo.
     • Cena položky faktúry nesmie byť menšia než nákup – Užívateľ nemôže ako cenu do položky vyplniť nižšie číslo.
     • Vyplnený text pred položkami – Kontrola vyplneného textu pred faktúrou pri potvrdzovaní faktúry. Možno nastaviť: ignorovať, varovanie alebo chyba.
     • Vyplnený text za položkami – Kontrola vyplneného textu za faktúrou pri potvrdzovaní faktúry. Možno nastaviť: ignorovať, varovanie alebo chyba.
     • Odberatelia – Ktorá kategória firiem obsahuje odberateľov. Program túto kategóriu automaticky používa na zobrazenie len príslušných firiem. Pri vystavovaní faktúry automaticky doplní firmu do zoznamu, ak nemá takúto kategóriu. Všetci užívatelia by mali mať túto hodnotu nastavenú rovnako.
     • Ponúknuť iný číselný rad pre faktúru z predfaktúry – Pri prideľovaní čísla na faktúru, ktorá je vytvorená z predfaktúry program ponúka vlastný číselný rad v tvare ZA2007/00001. Pozor na to, že rozdelenie číselného radu faktúr môže byť v rozpore s platnou legislatívou.
     • Odberateľovi bez kreditu možno vystaviť iba predfaktúru – Toto nastavenia zapína zmenené správanie programu počas vystavenia faktúry. Ak je na faktúru priradená firma, ktorá nemá nastavený žiaden kredit, zabráni mu v uložení faktúry. Takémuto zákazníkovi možno vystaviť iba predfaktúru.
     • Kontrola kreditu povolí pokračovať – Na faktúre, objednávke a ponuke sa v prípade nedostatku kreditu nedovolí pokračovanie v operácií ak je to nastavené na chybu. Ak je to nastavené na varovanie, užívateľ môže pokračovanie povoliť.
     • Kontrolovať dátum voči predchádzajúcej faktúre v rade – Nedovolí zadať ako dátum vystavenia nižšiu hodnotu, než je posledný dátum vystavenie v danej rade.
     • Delenie zisku – Užívateľ môže používať funkciu delenia zisku.
    • Faktúry prijaté – Práca s prijatými faktúrami.
     • Prístup – Povolenie prístupu na záložku prijatých faktúr.
     • Prijatie faktúry – Užívateľ môže prijať novú faktúru.
     • Zmena faktúry – Užívateľ môže zmeniť existujúcu faktúru.
     • Vymazanie faktúry – Užívateľ môže vymazávať faktúry.
     • Uhradenie faktúry – Užívateľ môže vkladať údaje o úhradách faktúry.
     • Kontrolovať číslo účtu – Program kontroluje priradenú firmu, či má správne vyplnené údaje na fakturáciu. V prípade nezrovnalostí hlási problémy.
     • Kontrolovať variabilný symbol – Program kontroluje vyplnenie variabilného symbolu kvôli následnému uhradeniu prijatej faktúry.
     • Dodávatelia – Ktorá kategória firiem obsahuje dodávateľov. Program túto kategóriu automaticky používa na zobrazenie len príslušných firiem. Pri vystavovaní faktúry automaticky doplní firmu do zoznamu, ak nemá takúto kategóriu. Všetci užívatelia by mali mať túto hodnotu nastavenú rovnako.
     • Kontrola voči poslednému nákupu – Ochrana pred rozdielnou cenou nákupu. Nastavujete rozpätie voči poslednému nákupu. Ak sa bude aktuálna cena na faktúre líšiť viac, dostanete upozornenie. Ak nechcete kontrolovať, nastavte sem 0. Hodnota sa nastavuje v percentách.
     • Kontrola IBANu – Ak je povolené, program ponúkne pri potvrdení faktúry IBAN konverziou z čísla účtu, ak je zadané.
    • Mazanie riadov faktúry – Užívateľ môže vymazávať riadky faktúry, ktoré sú prepojené na skladové pohyby. Táto funkcia je určená na riešenie špeciálnych prípadov, kedy je potrebné vykonať aj takéto zásahy, ktoré nie sú pomocou normálneho dialógu na úpravu faktúry povolené. Funkcia je potenciálne nebezpečná, treba ju povoliť iba skúsenému užívateľovi.
    • Zmena zisku riadkov faktúry – Užívateľ môže meniť nákupné ceny na položke faktúra a tým ovplyvňovať zisk konkrétnej položky. Funkcia je potenciálne nebezpečná, treba ju povoliť iba skúsenému užívateľovi.
    • Synchronizovať poznámku vo faktúre do skladového pohybu
    • Potvrdenie faktúry – Užívateľ môže vojsť do dialógu na potvrdzovanie faktúr.
     • Preverenie faktúry – Užívateľ môže preverovať faktúry.
     • Schválenie faktúry – Užívateľ môže schvaľovať faktúry.
    • Odomknutie faktúry – Užívateľ môže odomknúť faktúry.
    • Objednávky – Práca s objednávkami.
     • Názov pre premennú 1,2,3,4 – Pomenovanie položky na dialógu .
     • Vybavenie objednávky – Po vystavení výdajky z objednávky bude objednávka automaticky nastavená ako vybavená. Po vystavení faktúry z objednávky bude objednávka automaticky nastavená ako vybavená.
     • Zmena zisku riadkov objednávky – Užívateľ môže meniť nákupné ceny na položke objednávky a tým ovplyvňovať zisk konkrétnej položky. Funkcia je potenciálne nebezpečná, treba ju povoliť iba skúsenému užívateľovi.
    • Skladové karty – Práca so skladovými kartami.
     • Vytváranie nových kariet – Užívateľ môže vytvárať nové skladové karty.
     • Zmena kariet – Užívateľ môže meniť existujúce skladové karty.
     • Čítanie kariet – Užívateľ nemôže meniť existujúce skladové karty, ale si ich môže zobraziť. Ak má právo na zmenu, toto nastavenie sa ignoruje.
     • Vymazanie kariet – Užívateľ môže vymazávať skladové karty.
     • Zlučovanie kariet – Užívateľ môže zlučovať rovnaké skladové karty, ktoré sa omylom dostali do systému.
     • Prepočítanie zostatku v sklade – Užívateľ môže dať prepočítať zostatok tovaru na sklade.
     • Výrobné čísla na novej karte – Program implicitne zaškrtne pole na kontrolu výrobných čísiel na novej karte. Používajte vtedy, keď má váš tovar prevažne výrobné čísla.
     • Varovanie pri nevyplnenej záruke – Program zobrazí varovanie, pokiaľ pri novej karte nevyplníte údaje o záruke.
     • Automaticky zaškrtnúť hlavný sklad na novej karte – Pri novej karte automaticky zaškrtne prvý sklad. Uľahčuje pridávanie kariet, pokiaľ máte len jeden sklad, alebo tovar obvykle držíte na hlavnom sklade.
     • Karta pre autorský poplatok – Tu je možné nastaviť, ktorá z kariet predstavuje autorské poplatky. Ak je potom na skladovej karte vyplnená položka autorský poplatok, program túto hodnotu automaticky pridáva do faktúry.
     • Karta pre recyklačný poplatok – Tu je možné nastaviť, ktorá z kariet predstavuje recyklačné poplatky. Ak je potom na skladovej karte vyplnená položka recyklačný poplatok, program túto hodnotu automaticky pridáva do faktúry.
     • Na sklade – Vo filtri je zaškrtnutá položka Na sklade.
     • Povolená zmena DPH na dokladoch – Vo faktúre, objednávke, ponuke. Možno takto zakázať zmenu poľa s DPH na inú hodnotu, čo môže eliminovať prípadné chyby z preklepov. Za bežných okolností nie je dôvod, aby sa DPH na skladovej karte líšila od DPH na doklade.
    • Skladové pohyby – Práca so skladovými pohybmi.
     • Potvrdzovanie pohybov – Užívateľ môže potvrdzovať skladové pohyby.
     • Odomknutie potvrdených pohybov – Užívateľ môže odomknúť potvrdené skladové pohyby. Funkcia slúži na opravovanie závažných chýb.
     • Vkladanie inventúry – Užívateľ môže vkladať nové inventúry.
     • Vkladanie prevodky – Užívateľ môže vkladať prevodky medzi skladmi.
     • Príjem z prevodky až po potvrdení – Príjem na sklad sa uskutoční až po potvrdení príjemky, ktorá je súčasťou prevodky. Pred potvrdením nie je tovar na danom sklade a figuruje ako odpísaný zo skladu, kde sa vytvorila prevodka.
     • Vkladanie výrobky – Užívateľ môže vkladať nové výrobky.
     • Vymazanie pohybu – Užívateľ môže vymazávať skladové pohyby.
     • Názov pre premennú 1,2,3,4 – Pomenovanie položky na dialógu Skladové pohyby/Užívateľské premenné.
     • Platca prepravy – Implicitné nastavenia platiteľa prepravy. Toto nastavenie sa použije pri prijímaní objednávky a ako kontaktná osoba sa nastaví kontaktná osoba z tejto firmy.
     • Prepravca – Implicitné nastavenia prepravcu prepravy. Toto nastavenie sa použije pri prijímaní objednávky a ako kontaktná osoba sa nastaví kontaktná osoba z tejto firmy.
     • Odosielateľ – Implicitné nastavenia odosielateľa prepravy. Toto nastavenie sa použije pri prijímaní objednávky a ako kontaktná osoba sa nastaví kontaktná osoba z tejto firmy.
     • Príjemca – Implicitné nastavenia príjemcu prepravy. Toto nastavenie sa použije pri prijímaní objednávky a ako kontaktná osoba sa nastaví kontaktná osoba z tejto firmy.
     • Elcom kasa export – Užívateľ môže používať túto funkciu.
     • Elcom kasa import – Užívateľ môže používať túto funkciu.
     • Elcom kasa nastavenie – Užívateľ môže používať túto funkciu.
     • Mobilný skladník export – Užívateľ môže používať túto funkciu.
     • Mobilný skladník import – Užívateľ môže používať túto funkciu.
     • Spracovanie receptov – Užívateľ môže spracovať vyplnené recepty.
     • Zmena dátumu výdajky – Užívateľ môže používať túto funkciu.
    • Uzávierky skladu – Uzatváranie skladových pohybov.
     • Práca s uzávierkami – Užívateľ môže vytvárať uzávierky.
     • Upravovanie existujúcich uzávierok – Užívateľ môže upravovať hodnoty existujúcich uzávierok.
     • Mazanie uzávierok – Užívateľ môže mazať uzávierky.
    • Ponuky – Práca s ponukami.
     • Prístup – Povolenie prístupu na záložku ponúk.
     • Názov pre premennú 1,2,3,4 – Pomenovanie položky na dialógu Ponuky/Užívateľské premenné.
     • Výstupy – viac – Môže používať sekciu Viac v tlačových výstupoch.
    • Kasa – Nastavenie záložky Kasa na hlavnom okne.
     • Povolený prístup – Užívateľovi sa zobrazí záložka s rovnakým názvom na hlavnom okne.
     • Limitovaný prístup – Užívateľovi sa zobrazí záložka Obchod s limitovanými právami ak nastavíte áno. Ak nastavíte nie, nemá prístup do obchodu, nevidí nákupné ceny a nemôže dvojklikom meniť všetky parametre položky na bločku.
     • Predaj do mínusu – Užívateľ môže predávať aj tovar, ktorý nemá na sklade.
     • Zľavy v extra riadku – Predaj so zľavou bude v dvoch riadkoch. Normálna cena bez zľavy a zľava.
     • Jednotková cena s DPH – Užívateľovi sa zobrazí záložka Obchod s limitovanými právami ak nastavíte áno. Ak nastavíte nie, nemá prístup do obchodu, nevidí nákupné ceny a nemôže dvojklikom meniť všetky parametre položky na bločku.
     • Nastaviť predajnú cenu pri predaji – Užívateľ musí vyplniť predajnú cenu v extra dialógu. Bez tohto nastavenia sa ako cena automaticky použije štandardná predajná cena.
     • Predajnú cenu s DPH – Ovplyvňuje predchádzajúce nastavenie tak, že sa ako predajná cena používa cena s daňou. Toto je výhodné zapnúť pri predajcovi, ktorý na kase predáva koncovým zákazníkom a ceny uvádza s DPH.
     • Môže potvrdiť zápis vo fiskálnom module – Opravy bločkov, ktoré prešli cez fiskálnu pokladňu, ale nie sú zapísané v programe. Toto sa môže stať vo výnimočných prípadoch vtedy, keď vypadne elektrina. Funkcia v nemu potom umožňuje označiť bloček ako uhradený cez kasu.
     • Môže si meniť sklad – Môže si vybrať ľubovoľný sklad, z ktorého bude predávať.
     • Maximálna úhrada faktúry – Čiastka, ktorú nemožno prekročiť pri úhrade vyšlej faktúry vo fiskálnom module.
    • Zariadenia
     • Kontrola duplicity nového zariadenia – Pri vytvorení nového zariadenia prebehne kontrola duplicít v databáze podľa čísla zariadenia.
    • OLAP – Nastavenie dátovej kocky.
     • Prístup – Užívateľovi sa sprístupní dátová kocka na jednotlivých záložkách.
    • Extra – Nastavenie špeciálnych vlastností.
     • Záloha databázy – Užívateľovi sa v menu povolia nástroje na zálohovanie.
     • Logovanie práce – Zapnutie logovanie SQL príkazov. Funkcia slúži na hľadanie problémov pre konkrétneho užívateľa. Vytvára log v adresári programu v tvare dblog.ID.log.
     • Logovanie do pracovného adresára programu – Vytvára log v pracovnom adresári užívateľa.

Personálne nastavenie

 • Obrázok podpisu – Nastavíte cestu ku obrázku podpisu. Obrázok by mal mať šírku maximálne 200 pixelov, ináč bude príliš veľký pri tlači. Podpis sa bude zobrazovať na faktúrach, objednávkach a ponukách.
 • Šírka podpisu – Nastavenie šírky podpisu. Ak je nastavená 0, šírka podpisu bude na reporte určená automaticky. Ak nastavíte šírku v pixeloch, bude podpis prispôsobený na túto šírku. To umožňuje použiť ako obrázok podpisu aj širší obrázok, ktorý bude pri tlači vyzerať kvalitnejšie.
 • Čas zobrazenia hintu tabuliek – Ak podržíte myšku nad bunkou tabuľky, ktorá obsahuje text, ktorý sa nezmestí do bunky, objaví sa hint. Ten po nastavenom čase zmizne. Implicitná hodnota je 2500 milisekúnd.
 • Filter posledných X mesiacov dozadu – Pri štarte každého filtra s možnosťou filtrovania podľa času sa táto hodnota v mesiacoch dosadí do filtra. Implicitná hodnota je Aktuálny rok. Aktuálny rok sa počíta od prvého dňa v roku po posledný deň v roku. Ostatné hodnoty sa nastavujú v mesiacoch. 1 mesiac dozadu znamená aktuálny mesiac. 2 mesiace dozadu znamená začiatok predchádzajúceho mesiac až koniec aktuálneho mesiaca.
  • Spisy – Pokiaľ chcete zmeniť implicitné nastavenie na tejto záložke, vyberte tu konkrétnu hodnotu. Ak chcete zachovať správanie podľa nadradenej položky, vyberte si Implicitná hodnota. Existuje aj možnosť, že sa v danom filtri vôbec nepoužije dátumové obmedzenie. Vtedy použite hodnotu Nenastavovať.
  • Registratúra – Pokiaľ chcete zmeniť implicitné nastavenie na tejto záložke, vyberte tu konkrétnu hodnotu. Ak chcete zachovať správanie podľa nadradenej položky, vyberte si Implicitná hodnota. Existuje aj možnosť, že sa v danom filtri vôbec nepoužije dátumové obmedzenie. Vtedy použite hodnotu Nenastavovať.
  • Dochádzka – Pokiaľ chcete zmeniť implicitné nastavenie na tejto záložke, vyberte tu konkrétnu hodnotu. Ak chcete zachovať správanie podľa nadradenej položky, vyberte si Implicitná hodnota. Existuje aj možnosť, že sa v danom filtri vôbec nepoužije dátumové obmedzenie. Vtedy použite hodnotu Nenastavovať.
  • Podateľňa – Pokiaľ chcete zmeniť implicitné nastavenie na tejto záložke, vyberte tu konkrétnu hodnotu. Ak chcete zachovať správanie podľa nadradenej položky, vyberte si Implicitná hodnota. Existuje aj možnosť, že sa v danom filtri vôbec nepoužije dátumové obmedzenie. Vtedy použite hodnotu Nenastavovať.
  • Jazdy – Pokiaľ chcete zmeniť implicitné nastavenie na tejto záložke, vyberte tu konkrétnu hodnotu. Ak chcete zachovať správanie podľa nadradenej položky, vyberte si Implicitná hodnota. Existuje aj možnosť, že sa v danom filtri vôbec nepoužije dátumové obmedzenie. Vtedy použite hodnotu Nenastavovať.
  • Pokladňa – Pokiaľ chcete zmeniť implicitné nastavenie na tejto záložke, vyberte tu konkrétnu hodnotu. Ak chcete zachovať správanie podľa nadradenej položky, vyberte si Implicitná hodnota. Existuje aj možnosť, že sa v danom filtri vôbec nepoužije dátumové obmedzenie. Vtedy použite hodnotu Nenastavovať.
  • Obchod – Nastavenie záložiek obchodu.
   • Vystavené faktúry – Pokiaľ chcete zmeniť implicitné nastavenie na tejto záložke, vyberte tu konkrétnu hodnotu. Ak chcete zachovať správanie podľa nadradenej položky, vyberte si Implicitná hodnota. Existuje aj možnosť, že sa v danom filtri vôbec nepoužije dátumové obmedzenie. Vtedy použite hodnotu Nenastavovať.
   • Prijaté faktúry – Pokiaľ chcete zmeniť implicitné nastavenie na tejto záložke, vyberte tu konkrétnu hodnotu. Ak chcete zachovať správanie podľa nadradenej položky, vyberte si Implicitná hodnota. Existuje aj možnosť, že sa v danom filtri vôbec nepoužije dátumové obmedzenie. Vtedy použite hodnotu Nenastavovať.
   • Vystavené objednávky – Pokiaľ chcete zmeniť implicitné nastavenie na tejto záložke, vyberte tu konkrétnu hodnotu. Ak chcete zachovať správanie podľa nadradenej položky, vyberte si Implicitná hodnota. Existuje aj možnosť, že sa v danom filtri vôbec nepoužije dátumové obmedzenie. Vtedy použite hodnotu Nenastavovať.
   • Prijaté objednávky – Pokiaľ chcete zmeniť implicitné nastavenie na tejto záložke, vyberte tu konkrétnu hodnotu. Ak chcete zachovať správanie podľa nadradenej položky, vyberte si Implicitná hodnota. Existuje aj možnosť, že sa v danom filtri vôbec nepoužije dátumové obmedzenie. Vtedy použite hodnotu Nenastavovať.
   • Skladové pohyby – Pokiaľ chcete zmeniť implicitné nastavenie na tejto záložke, vyberte tu konkrétnu hodnotu. Ak chcete zachovať správanie podľa nadradenej položky, vyberte si Implicitná hodnota. Existuje aj možnosť, že sa v danom filtri vôbec nepoužije dátumové obmedzenie. Vtedy použite hodnotu Nenastavovať.
   • Ponuky – Pokiaľ chcete zmeniť implicitné nastavenie na tejto záložke, vyberte tu konkrétnu hodnotu. Ak chcete zachovať správanie podľa nadradenej položky, vyberte si Implicitná hodnota. Existuje aj možnosť, že sa v danom filtri vôbec nepoužije dátumové obmedzenie. Vtedy použite hodnotu Nenastavovať.
  • Tabuľky – Nastavenie vzhľadu všetkých tabuliek v programe.
   • Indikátor v tabuľkách – V tabuľkách sa vľavo zobrazuje malá šípka pri označenom riadku.
   • Farebné zvýraznenie riadkov – Párne a nepárne riadku budú farebne odlíšené.
   • Oddeľovacie čiary – V tabuľkách sú vykreslené oddeľovacie čiary medzi jednotlivými bunkami.
   • Iba vodorovné čiary – V tabuľkách sú vykreslené iba vodorovné oddeľovacie čiary.
   • Označovať celý riadok – Kliknutie do tabuľky s údajmi označí celý riadok. Ak položka nie je zaškrtnutá, označí sa bunka pod myškou. Položka má vplyv na rýchle vyhľadávanie písaním v tabuľke. Ak je zaškrtnutá, vždy sa hľadá podľa prvého stĺpca. Ak nie, hľadá sa podľa označeného stĺpca.
  • Používať RTF editor na zvýraznenie údajov – Na niektorých dialógoch táto funkcia zapína farebné odlišovanie hypertextov.
  • Na záložkách v dialógoch zobrazovať počet záznamov – Na niektorých dialógoch táto funkcia zapína počítanie záznamov na záložkách. Napríklad na spisoch. Na záložkách, ktoré obsahujú tabuľkové usporiadanie údajov sa v popise záložky objaví aj počet záznamov.
  • Pracovná doba – Nastavenie pracovnej doby.
   • Začiatok pracovnej doby
   • Koniec pracovnej doby
   • Má obedňajšiu prestávku
   • Začiatok obedňajšej prestávky
   • Koniec obedňajšej prestávky
  • Po štarte programu – Nastavenie správania programu tesne po jeho zapnutí.
   • Prepnúť na poslednú opustenú záložku –  Po štarte programu sa pokračuje na tej záložke, kde pri vypínaní programu skončil.
   • Prepnúť na záložku Úlohy – Po štarte programu sa ako prvé zobrazia úlohy.
   • Prepnúť na záložku Spisy – Po štarte programu sa ako prvé zobrazia spisy.
   • Prepnúť na záložku Požiadavky – Po štarte programu sa ako prvé zobrazia požiadavky.
   • Prepnúť na záložku Oznamy – Po štarte programu sa ako prvé zobrazia oznamy.
   • Prepnúť na záložku Dochádzka – Po štarte programu sa ako prvá objaví dochádzka.
   • Skontrolovať dochádzku v predchádzajúcom dni – Po štarte sa skontroluje, či je vyplnená dochádzka za predchádzajúci deň. Ak nie je vyplnená, program zobrazí záložku s dochádzkou.
   • Prepnúť na záložku Obchod – Po štarte programu sa ako prvý objaví obchod.
   • Prepnúť na záložku Kasa – Po štarte programu sa ako prvá objaví kasa.
  • Firmy – Nastavenie záložky Firma.
   • Hlavné okno – Nastavenie hlavného okna záložky Firma.
    • Skupina implicitne vo filtri – Pri štarte sa nastaví táto skupina. Implicitná hodnota je zákazníci.
   • Dialóg Firmy – Nastavenie dialógu na úpravu firiem záložky Firma.
    • Zapamätanie poslednej záložky – Na dialógu Firma si program zapamätá naposledy vybranú záložku. Ináč bude vždy zobrazovať záložku Kontaktné osoby.
   • Úlohy – Nastavenie záložky Úlohy.
    • Zobrazovať úlohy na nasledovných X dní – Pohľad Nesplnené a dopredu podľa tohto nastavuje hranicu.
    • Report zadaných nesplnených úloh – Nastavte počet dní, po ktorých sa generuje automatický report. Ak report nechcete, nastavte 0. Toto bude v pravidelných intervaloch generovať a zasielať medzi vaše oznamy report Zadané a nesplnené.
    • Pripomínať úlohy cez ikonu – Pripomínanie úloh blikajúcou ikonou, alebo priamo zobrazením okna.
    • Kalendár – Nastavenie kalendára.
     • Zobrazovať úlohy – Farebne sa označujú dni, ktoré obsahujú úlohy.
     • Zobrazovať termíny – Farebne sa označujú dni, ktoré obsahujú termíny.
     • Zobrazovať dovolenky – Farebne sa označujú dni, ktoré obsahujú dovolenky.
     • Zobrazovať služobné cesty – Farebne sa označujú dni, ktoré obsahujú služobné cesty.
     • Záložka – dnes – Po prepnutí záložky nastaví dnešný dátum.
     • Dátum úloha – Pri novej úlohe, zadávanej cez menu použije dátum z kalendára.
     • Synchronizácia – Nastavenie synchronizácie so službami Google
      • Meno pre Google Calendar – Toto meno bude použité pre názov synchronizovaného kalendára v službe Google.
      • Vymazať splnené z Google Calendar – Ak je povolené, splnené úlohy budú odstránené z Google Calendar.
      • Pridávať informácie do popisu – Ak je povolené, pri posielaní úloh z Optivusu budú do ich popisu na Google Calendar doplnené kontaktné informácie o spise, osobe a firme.
     • Plánovací kalendár – Nastavenie plánovacieho kalendára.
      • Zobrazovať dátum v kalendári – V plánovacom kalendári je zobrazený dátum.
      • Zobrazovať meniny v kalendári – V plánovacom kalendári sú zobrazené meniny.
      • Zobrazovať dátum a meniny na stavovej lište – Vpravo dole na stavovej lište sa objavuje dátum a meniny pri prepínaní kalendára.
     • Spisy – Nastavenie správania záložky Spisy.
      • Stav implicitne vo filtri – Pri štarte sa nastaví táto skupina. Implicitná hodnota je zákazníci.
      • Vo filtri iba firmy zo spisov – V zozname firiem sa zobrazia iba tie, ktoré boli priradené k nejakému spisu.
      • Rozšírené filtrovanie – Umožňuje používať aj náročnejšie filtre. Je to ale ovplyvnené miernym spomalením práce na záložke Spisy.
     • Oznamy – Nastavenie správania záložky Oznamy.
      • Vymazať oznamy staršie ako X dní – Staršie oznamy budú automaticky vymazané. Nie je možné použiť viac dní ako 180.
     • Kasa – Nastavenie záložky Kasa na hlavnom okne.
      • Implicitne iba tovar na sklade – Ovplyvňuje nastavenie filtra pri štarte programu.
     • Otázka pri uzatvorení programu – Pri ukončení programu si Optivus overuje, či má naozaj ukončiť program.
Help Guide Powered by Documentor
Suggest Edit