Manuál Optivus 5.94

 1. Optivus
 2. Minimálne požiadavky, inštalácia programu
  1. Minimálne požiadavky
  2. Sieťová inštalácia
  3. Príprava prostredia pred aktualizáciou
  4. Aktualizácia programu
  5. Optivus Service
  6. Spustenie programu
  7. Licencia programu
  8. Postup pri získaní trvalej licencie
  9. Postup pri získaní užívateľskej podpory
  10. Postup pri získaní licencie na ďalšie moduly
 3. Prihlásenie do programu
 4. Užívatelia programu
  1. Užívateľské skupiny
  2. Oddelenia firmy
  3. Vytváranie užívateľov
  4. Nadriadení a podriadení
  5. Nezobrazovať užívateľov v ponukách
  6. Nastavenie programu
  7. Položky programu
  8. Vnútorný telefónny zoznam
 5. Úvodné okno programu
  1. Všeobecné informácie o vkladaní a zmene údajov
  2. Ovládanie programu pomocou klávesnice
  3. Práca viacerých užívateľov
  4. Jednotný filter
  5. Jednotná tlač dokumentov
   1. Obmedzenie prístupu
  6. Aktuálny rok a hospodársky rok
  7. Nastavenie vzhľadu tabuliek
  8. Pohľady nad tabuľkami
  9. Nastavenie písma v programe
  10. Údaje, ktoré sa netlačia
  11. Číselné rady
  12. Užívateľské vlastnosti
   1. Navrhovanie zoznamu užívateľských vlastností
   2. Typy užívateľských vlastností
   3. Filtrovanie pomocou užívateľských vlastností
   4. Export užívateľských vlastností
   5. Import užívateľských vlastností
   6. Navrhovanie užívateľských vlastností
    1. Špeciálne funkcie
    2. Farebné značenie
   7. Prehliadanie užívateľských vlastností
   8. Filtrovanie užívateľských vlastností
   9. Vypĺňanie užívateľských vlastností
 6. Poznámky
 7. Termíny
 8. Súvislosti
 9. Detaily
 10. Export do XML
 11. Práca s firmami
  1. Základné pojmy: Firmy
  2. Rozmiestnenie informácií o firmách
  3. Číselníky pre prácu s firmami
  4. Filtrovanie údajov
  5. Pridanie novej firmy
   1. Prepojenie firiem s databázou Finstat
  6. Rýchle vkladanie firiem
  7. Zmena firmy
  8. Vymazanie firmy
  9. Vyhľadanie firmy
  10. Upozornenia na firme
  11. Kontakty
   1. Hľadanie kontaktu
  12. Firmy na Internete
  13. Hľadanie osoby
  14. Výstupy
  15. Tlač obálok
  16. Tlač štítkov
  17. Telefonovanie s firmou
  18. Hromadné operácie s firmami
  19. Hromadný mailing
  20. Import osôb a firiem z Outlooku
  21. Import osôb a firiem z Excelu
  22. Export firiem a osôb do programu Outlook
  23. Export firiem a osôb do programu Outlook Express
 12. Osoby
  1. Rozmiestnenie informácií na okne
  2. Číselníky pre prácu s osobami
  3. Filtrovanie osôb
  4. Pridanie novej osoby
  5. Zmena osoby
  6. Vymazanie osoby
  7. Presunutie osoby do firmy
  8. Kópia osoby do inej firmy
  9. Výstupy
  10. Telefonovanie s osobou
  11. SMS na osobu
  12. Upozornenie na osobe
  13. Hromadné operácie s osobami
  14. Hromadný mailing
  15. GDPR
 13. Úlohy
  1. Základné pojmy: Úlohy
  2. Úloha – popis
  3. Plánovací kalendár – popis
  4. Rozmiestnenie informácií na obrazovke
  5. Číselníky pre prácu s úlohami
  6. Filtrovanie úloh
  7. Nová úloha
  8. Splnená úloha
  9. Periodická úloha
  10. Zmena úlohy
  11. Vymazanie úlohy
  12. Oznamovanie úlohy
  13. Splnenie úlohy
  14. Pripomenutie úlohy
  15. Presunutie úlohy na iný dátum
  16. Vyhľadanie úlohy v kalendári
  17. Prepojenie úlohy a spisu
  18. Prepojenie úlohy a obchodu
  19. Spoločné plánovanie úloh
  20. Filtrovanie udalostí
  21. Nová udalosť
  22. Zmena udalosti
  23. Vymazanie udalosti
  24. Kalendár termínov
  25. Splnenie udalosti
  26. Posunutie udalosti
  27. Prehľad mojich úloh
  28. Výstupy
  29. Synchronizácia úloh do služby Kalendár Google
   1. Terminológia synchronizácie úloh
   2. Podmienky použitia synchronizácie úloh
   3. Nastavenie synchronizácie úloh
   4. Autorizácia aplikácie Optivus Google Calendar synchronizátor
   5. Odstránenie povolenia synchronizácie pre aplikáciu Optivus
   6. Výber cieľového kalendára synchronizácie
   7. Synchronizácia úloh do služby Kalendár Google
   8. Synchronizácia úloh viacerých užívateľov do služby Kalendár Google
   9. Aké položky sa synchronizujú do služby Kalendár Google
   10. Automatická synchronizácia úloh
   11. Sumarizácia synchronizácie úloh
 14. Externé kalendáre
 15. Spisy
  1. Základné pojmy: Spisy
  2. Kolobeh života spisu
  3. Rozmiestnenie informácií o spisoch
  4. Číselníky pre spisy
  5. Filtrovanie údajov
  6. Multivýber
  7. Pridanie nového spisu
  8. Zmena spisu
  9. Vymazanie spisu
  10. Podfarbenie spisov
  11. Úlohy v spise
   1. Použité diely
  12. Termíny v spise
  13. Dokumenty
   1. Vzorové dokumenty
   2. Dokument z programu Outlook
  14. Obchod v spise
  15. Pokladňa v spise
  16. Poznámka
  17. Kontakty v spise
  18. História zmien
  19. Ochrana prístupu ku spisu
  20. Automaticky vytvárané spisy
  21. Vzory spisov
  22. Kópia spisu
  23. Hromadné operácie so spismi
  24. Preväzbovanie spisov
  25. Výstupy
   1. Prehľad práce nad spisom
  26. Odosielanie SMS zo spisu
  27. Prepojenie spisov s ostatnými modulmi
  28. Automatické nastavenie súvislostí podľa hypertextu v spise
  29. Odosielanie dokumentov zo spisu
   1. Hromadné odosielanie dokumentov zo spisu
   2. Odosielanie prílohy e-mailov cez CLOUD
  30. Požičiavanie spisov
  31. Odpisy spisov
  32. Vyraďovanie spisov
  33. Prevod neuzatvorených spisov do nového roku
  34. Oprava problémov v úložisku dokumentov
 16. Plánovanie projektov
  1. Základné pojmy: Plán
  2. Univerzálny postup plánovania
  3. Kalendáre v projekte
  4. Ganttov diagram
  5. Pridanie plánu do spisu
  6. Vkladanie údajov pomocou vpisovania do tabuľky
  7. Úlohy plánu
  8. Predchodcovia
  9. Posúvanie času úloh v pláne
  10. Parametrický plán
  11. Použitie strojov
  12. Prepojenie úloh a zdrojov
  13. Zdroje plánu
  14. Vyhľadanie voľných zdrojov
  15. Uloženie plánu a informácie o ňom v spise
  16. Tlač plánu
  17. Kópia plánu a vzory
  18. Generovanie ponuky z plánu
  19. Spravovanie viacerých plánov
  20. Využitie zdrojov po dňoch a súbežná práca
  21. Materiálový rozpis
  22. Plánovací terminál
  23. Extra činnosti v plánovacom termináli
  24. Extra činnosti napojené na plán
  25. Presun úlohy v plánovacom termináli
  26. Sledovanie výroby v plánovacom termináli
  27. Vyhodnocovanie výroby
  28. Odhadované náklady na spisoch
  29. Odhadované náklady na projekte
 17. Projekty
  1. Číselníky k projektom
  2. Požiadavky
 18. Registratúra
  1. Základné pojmy: Registratúra
  2. Dokumenty v elektronickej podobe
  3. Rozmiestnenie informácií o dokumentoch
  4. Hromadná tlač obsahu dokumentov v registratúre
  5. Ukladanie dokumentov z registratúry
  6. Číselníky pre registratúru
  7. Filtrovanie údajov
  8. Vytvorenie registratúrneho plánu
  9. Pridanie dokumentu do registratúry
  10. Pridanie dokumentu zo súboru
  11. Pridanie dokumentu z Prieskumníka
  12. Skenovanie
  13. Zobrazenie obsahu dokumentu
  14. Chránené dokumenty
  15. Vymazanie dokumentu
  16. Revízia dokumentu
   1. Prehľad revízií
  17. Presunutie súboru dokumentu do iného dokumentu
  18. Automaticky vytvárané spisy
  19. Spolupráca registratúry s knihou pošty
  20. Spolupráca registratúry s inými aplikáciami
  21. Výstupy
 19. Intranet
  1. Intranet v registratúre
  2. Intranet v spise
 20. Oznamy
  1. Zaslanie oznamu
  2. Indikácia nového oznamu
  3. Čítanie nového oznamu
  4. Odoslané oznamy
  5. Oznamy cez SMTP
 21. Dochádzka
  1. Nastavenie dochádzky
   1. Vkladanie
   2. Pridanie mesiaca
   3. Zmena parametrov mesiaca
   4. Vymazanie mesiaca
   5. Uzatváranie mesiacov
   6. Uzatvorenie dňa dochádzky
   7. Vymazanie dňa v kalendári
   8. Prehľady
   9. Spočítavanie obedov na konci mesiaca
  2. Turniket
  3. Dochádzka cez prístupový systém OptivusKontrol
   1. Rekonštrukcia dochádzky cez prístupový systém OptivusKontrol
  4. Priepustky
  5. Dovolenky
  6. História dochádzky
  7. Plánovanie smien
  8. Príprava na plánovanie smien
  9. Pridanie nového plánu smien
  10. Tlač plánu smien
 22. Podateľňa
  1. Základné pojmy: Podateľňa
  2. Pošta a registratúra
  3. Skenovanie doručenej pošty
  4. Rozmiestnenie informácií
  5. Filtrovanie pošty
  6. Nová pošta
  7. Zmena pošty
  8. Vymazanie pošty
  9. Zobrazenie obsahu dokumentu alebo spisu
  10. Vytlačenie obálky ku pošte
  11. Potvrdzovanie prečítania pridelenej pošty
  12. Výstupy
  13. ePodací hárok
 23. Štatistika
  1. Filtrovanie
  2. Zoznam prihlásených užívateľov
 24. Jazdy
  1. Pridanie nového vozidla
  2. Zmena vozidla
  3. Vymazanie vozidla
  4. Pridanie novej jazdy
  5. Zmena jazdy
  6. Vymazanie jazdy
  7. Pokračovanie jazdy
  8. Návrat domov
  9. Generátor jázd
  10. Prepočítanie tachometra
  11. Filtrovanie jázd
  12. Cestovné príkazy
   1. Nový cestovný príkaz
  13. Výstupy
 25. Pokladňa
  1. Nová pokladňa
  2. Zmena pokladne
  3. Vymazanie pokladne
  4. Nová transakcia
  5. Zmena transakcie
  6. Vymazanie transakcie
  7. Sledovanie zostatku hotovosti
  8. Filtrovanie transakcií
  9. Oprava číslovania transakcií
  10. Výstupy
 26. Obchod
  1. Základné pojmy: Obchod
  2. Rozmiestnenie informácií o obchode
  3. Číselníky pre prácu s obchodom
  4. Filtrovanie údajov
  5. Faktúry
   1. Vystavenie faktúry
   2. Kontrola splatnosti konkrétneho odberateľa
   3. Prijatie faktúry
   4. Zmena faktúry
   5. Potvrdenie faktúry
   6. Kópia faktúry
   7. Iné spôsoby vystavenia faktúry
   8. Vymazanie faktúry
   9. Tlač faktúry
   10. Storno faktúry
   11. Hromadná faktúra a subfaktúry
   12. Predfaktúra
   13. Ochrana voči nízkej cene pri vystavovaní faktúry
   14. Faktúra vystavená v inej mene
   15. Párovanie platieb
   16. Vzájomné započítanie pohľadávok
   17. Inventarizácia pohľadávok
   18. Export a import faktúry
   19. Export faktúr do iných programov
   20. Zapisovanie poznámky do uzavretej faktúry
  6. Objednávky
   1. Vystavenie objednávky
   2. Prijatie objednávky
   3. Zmena objednávky
   4. Kópia objednávky
   5. Vymazanie objednávky
   6. Rozdelenie objednávky
   7. Vybavenie objednávky
   8. Dátum dodania tovaru v objednávke
   9. Detaily na objednávkach
   10. Objednávanie tovaru do skladu
   11. Prepojenie kasy a objednávky
   12. Tlač objednávky
  7. Ponuky
  8. Skladové karty
   1. Pridanie skladovej karty
   2. Obrázok ku skladovej karte
   3. Detaily na skladovej karte
   4. Import skladovej karty z Excelu
   5. Import cenníkov
   6. Sledovanie množstva tovaru na sklade
   7. Zmena skladovej karty
   8. Vymazanie skladovej karty
   9. Kópia skladovej karty
   10. Zlúčenie duplicitných kariet
   11. Akcie na skladovej karte
   12. Cenové hladiny
   13. Hromadné operácie skladových kariet
   14. Skladová karta s variantmi
   15. Tlač skladovej karty
  9. Skladové pohyby
   1. Nová príjemka
   2. Nová výdajka
   3. Nová výrobka
   4. Nová spotreba
   5. Nová prevodka
   6. Manko pri inventúre
   7. Prebytok pri inventúre
   8. Zmena pohybu
   9. Vymazanie pohybu
   10. Prepočítanie zostatku v sklade
   11. Potvrdenie skladového pohybu
   12. Akcie na skladovom pohybe
    1. Oznam zo skladového pohybu
    2. Poznámka na skladovom pohybe
    3. Pomenovanie skladového pohybu
   13. Výrobné čísla / šarže
   14. Uzávierky skladu
   15. Predaj do mínusu
   16. Tlač skladového pohybu
  10. Receptúry
  11. Obchod – export do XML
  12. Import xml s objednávkou z e-shopu
  13. Kasa
   1. Príprava kasy na predaj
   2. Predaj na virtuálnej kase
   3. Predaj na vzdialenej kase
   4. TM4000B/TM5000B
   5. Rozmiestnenie informácií o kase
   6. Naskladnenie tovaru pre kasu
   7. Vystavenie účtenky na kase
   8. Pridanie firmy na účtenku
   9. Vkladanie ceny na účtenku
   10. Zľavy na účtenke
   11. História predaja na kase
   12. Potvrdenie predaja bločku
   13. Zaokrúhľovanie centov
   14. Uzávierky na kase
   15. Kópie dokladov z fiskálneho modulu
   16. Refundácia účtenky
   17. Úhrada faktúry cez kasu
   18. Výstupy z histórie predaja
   19. Prepojenie kasy a pokladne
 27. Zariadenia
  1. Dialóg zariadenie
  2. Vytvorenie zariadenie podľa skladového pohybu
  3. Priraďovanie termínov ku zariadeniam
  4. Filtrovanie zariadení podľa termínov
  5. Detaily ku zariadeniu
  6. Spisy ku zariadeniu
  7. Zariadenia a technické preukazy
  8. Zlúčenie zariadení
  9. Pohľady na zariadenia
 28. Vernostný systém
  1. Nastavenie programu na používanie vernostného systému
 29. Vernostné karty
  1. Ručné pridávanie vernostných bodov
  2. Automatické pridávanie vernostných bodov
  3. Používanie vernostných bodov
 30. Mobilný skladník
  1. Mobilný skladník export
  2. Mobilný skladník import
 31. Registračné pokladnice Elcom
  1. Elcom – Nastavenie oprávnení
  2. Elcom – Scenáre použitia registračnej pokladnice
  3. Elcom - Zoznam registračných pokladníc
  4. Elcom - Export zoznamu skladových kariet
  5. Elcom – Import predaja
  6. Elcom – nulovanie pokladnice
  7. Elcom – praktické rady
 32. OLAP Dátová kocka
  1. OLAP všeobecné ovládanie
  2. OLAP obchod
 33. Integrátor procesov
  1. Integrácia do programu Outlook
  2. E-mail do spisu
  3. Outlook a záznamy v registratúre
  4. Využitie Integrátora na iných miestach programu
 34. API rozhranie pre e-shop
 35. API - rozhranie pre MODO
 36. API - lokálne dokumenty
 37. Zálohovanie údajov
  1. Čo sa udeje pri zálohovaní
  2. Ručná záloha pre JET
  3. Automatická záloha pre JET
  4. Obnovovanie STS
  5. Shadow copies
  6. Zálohovanie SQL databázy
 38. Špeciálne nastavenia v programe
  1. Pobočka vlastnej firmy s obmedzeným prístupom k firmám a osobám
  2. Multilicencia
  3. V prípade technických problémov s programom
  4. Využitie sériovej čítačky čiarových kódov na vkladanie údajov
  5. Konfigurácia TAPI
  6. Zavedenie eura
  7. DPH 20%
  8. Návody
   1. Používanie firemných zliav
   2. Neplatiči a prešvihnutý kredit v zozname firiem
   3. Odhadovanie skutočných nákladov pomocou plánu
   4. Vytvorenie plánu z objednávky
   5. Vytvorenie multiobjednávky a multiplánu
   6. Vzorový príklad užívateľských vlastností na spise

38.2.Multilicencia

Multilicencia je špeciálny režim práce programu, ktorý umožňuje v jednom programe viesť evidenciu viacerých firiem. Možno si ho kúpiť iba ako samostatnú časť. Po jeho doinštalovaní program umožní:

 • Administrátorovi definovať ďalšie firmy.
 • Užívateľovi vybrať po prihlásení do programu, s ktorou firmou chce pracovať.

Správanie sa multilicencie:

 • V programe je definovaná hlavná databáza, ktorá je identická s databázou programu Optivus.
 • Všetky ostatné databázy sa vytvárajú ako podriadené. T.j. umožňujú vkladať údaje na jednotlivé záložky, neumožňujú však vkladať údaje, ktoré sú zdieľané. Tieto údaje treba vkladať do hlavnej databázy.
 • Užívatelia programu sú zdieľaní a možno ich vytvoriť iba v hlavnej databáze. Odtiaľ sú prenášaní do podriadených databáz.
 • Zdieľané sú všetky číselníky. V podriadených databázach ich nemožno upravovať (nie je prístupné menu Číselníky). Upravovať možno iba číselníky spojené s firmami a osobami pomocou tlačidiel, ktoré sa nachádzajú priamo na dialógoch. Zapísané údaje sa umiestňujú do hlavnej databázy.
 • Užívateľské nastavenie (nastavenie stĺpcov, pozícií jednotlivých prvkov a vizuálne správanie) sa zapamätáva do hlavnej databázy a je zdieľané vo všetkých podriadených firmách.

Inštalácia multilicencie

Multilicenciu možno nainštalovať iba do programu Optivus, ktorý má pridelenú trvalú licenciu. Je dodávaná v podobe súboru, ktorý obsahuje:

 • Číslo trvalej licencie.
 • Počet podriadených firiem, ktoré možno vytvoriť.

Údaje sú v súbore uložené šifrovane. Akákoľvek zmena súboru spôsobí jeho znefunkčnenie. Takisto nie je možné použiť multilicenciu pre konkrétnu licenciu na inej licencii programu.

Multilicencia je dodávaná e-mailom. V e-maile je uvedený postup inštalácie a je tam ako príloha súbor optivusmul.lic, ktorý obsahuje nastavené údaje. Tento súbor je potrebné uložiť do hlavného adresára programu Optivus. Ak je súbor v poriadku a obsahuje multilicenciu pre vašu licenciu programu, povolia sa multilicenčné funkcie.

Príklad: Ak je program Optivus nainštalovaný na ceste c:\Program Files\Optivus\ musíte súbor optivusmul.lic uložiť z prílohy v e-maile do c:\Program Files\Optivus\optivusmul.lic.

Vytvorenie podriadených firiem

Podriadené firmy môže vytvoriť iba administrátor. Po prihlásení do programu (na dialógu Multilicencia treba zvoliť Optivus – hlavná firma) sa pomocou funkcie Nástroje/Multilicencia… zobrazí dialóg na pridávanie nových firiem.

image295

 

Tlačidlom Pridať… sa pridáva nová podriadená firma. Môžete vyplniť iba názov firmy, ostatné údaje sú generované automaticky.

image296

Po potvrdení dialógov pomocou tlačidiel OK sa vytvoria všetky nové databázy. Vytvorenie každej databázy trvá niekoľko sekúnd, počas ktorých program nereaguje. Priebeh procesu vytvárania databázy je oznamovaný systémovými hláseniami, ktoré je potrebné potvrdiť. Po úspešnom potvrdení všetkých databáz je program pripravený na ďalšiu prácu s podriadenými firmami.

Aby ste sa mohli prihlásiť do vytvorenej firmy je potrebné program zatvoriť a prihlásiť sa znovu.

Nastavenie prístupu do databáz

Tlačidlom Prístup… je možné nastavovať prístup pre jednotlivých užívateľov. Po jeho stlačení sa zobrazí dialóg so zoznamom užívateľov, pri ktorých je možné nastaviť, či majú prístup alebo ho nemajú. Implicitne je nastavené, že majú prístup všetci užívatelia.

Tlačidlom Prístup HF… je možné nastavovať prístup do hlavnej databázy.

Rozdiely pre MS SQL server a JET

 • JET verzia si vytvorí novú súborovú databázu v adresári multilic. Meno príslušného súboru je na predchádzajúcom obrázku. MS SQL verzia si ju vytvára priamo na MS SQL serveri.
 • Obe verzie sa rozdielne prihlasujú.

Prihlásenie sa do podriadenej firmy (JET)

Po prihlásení sa do programu sa zobrazí dialóg na výber firmy, s ktorou budete pracovať:

 • Ak chcete upravovať číselníky alebo pracovať s hlavnou databázou, musí byť vybraná voľba Optivus – hlavná firma astlačené tlačidlo OK.
 • Ak chcete pracovať s podriadenou firmou, musí byť vybraná voľba Podriadená firma, v zozname treba označiť danú firmu a stlačiť tlačidlo OK.

image297

Program vždy zobrazuje v ktorej firme sa nachádzate. Názov firmy je zobrazovaný v hranatých zátvorkách v názve hlavného okna programu.

Prihlásenie sa do podriadenej firmy (MS SQL)

Zoznam podriadených firiem sa nachádza priamo v úvodnom dialógu na výber databázy. Program z hľadiska ovládania nerozlišuje medzi ostrou databázou, vytvorenými ladiacimi databázami a podriadenými databázami.

Podriadená databáza si pri štarte kopíruje niektoré údaje, čo je indikované posuvnou lištou na obrazovke. Kopíruje sa približne 20 tabuliek s údajmi, takže spustenie podriadenej firmy môže trvať niekoľko sekúnd.

Ak sa objaví hlásenie, že chýba licencia

Toto sa môže stať, ak sa do systému pridáva nový počítač. V takom prípade je potrebné postupovať nasledovne:

 • Na novom počítači sa treba prihlásiť do hlavnej databázy. To zapíše identifikáciu počítača do zoznamu licencií.
 • Následne sa musí administrátor prihlásiť do programu a spustiť funkciu Nástroje/Pridelené licencie… Dá odoslať zoznam počítačov a o 10 minút môže stiahnuť aktualizovaný zoznam licencií.
 • Potom sa môže užívateľ prihlásiť do podriadenej firmy. Proces synchronizácie mu skopíruje aj licencie a bude môcť pracovať.

Samostatný registratúrny plán pre podriadené firmy

Obvykle sa všetky číselníky v podriadených firmách zhodujú s hlavnou firmou. Na podriadených firmách ani nie je možnosť upraviť číselník.

Pokiaľ potrebujete mať v každej firme rozdielny číselník, musí administrátor odškrtnúť v nastavení programu Globálne nastavenie/Multilicencia/Synchronizovať registratúrny plán. Vtedy bude číselník prístupný v hlavnom menu aj pre každú podriadenú firmu.

Synchronizácia firiem medzi hlavnou databázou a podriadenými firmami

Niekedy je vhodné zdieľať zoznamy firiem, ktoré majú rovnaké údaje medzi svojimi databázami. Na to možno využiť mechanizmus synchronizácie. Funkcia je prístupná iba na hlavnej firme. Vyvoláte ju príkazom Nástroje/Multilicencia – synchronizácia… Zobrazí sa nasledovný dialóg.

image298

Dialóg sa skladá z dvoch častí:

 • Zoznam zdrojových firiem – Iba firmy, ktoré si vyberiete do tohto zoznamu sa budú synchronizovať. Firmy sa vyberajú z hlavnej databázy a podľa potreby ich môžete zo zoznamu aj vyradiť.
 • Zoznam operácií v cieľových firmách – Ku každej zdrojovej firme definujete, čo sa s ňou má urobiť v cieľovej databáze. Program zobrazuje zoznam všetkých podriadených databáz, ktoré máte vytvorené. Implicitne je vybraná možnosť nekopírovať, čo znamená, že po pridaní firmy do zoznamu sa s ňou ešte nič nebude diať.

image299

Vy si musíte následne vybrať, čo sa bude diať. Na výber máte:

 • Nekopírovať – Označená firma sa nebude kopírovať do cieľovej podriadenej databázy. Na obrázku je to Firma 2, ktorá sa nekopíruje do databázy B, alebo Firma 1 a 3, ktoré sa nekopírujú do databázy C.
 • Založiť novú – Ak si v hlavnej databáze založíte novú firmu, môžete ju pohodlne dostať aj do podriadených. Tlačidlom Založiť novú označíte tie databázy, kam budete túto firmu kopírovať. Po prvom kopírovaní sa tento stav prepne do stavu Kopírovať do ID, čo vyznačuje vzťah medzi oboma firmami v dvoch databázach.
 • Vybrať zo zoznamu – Ak už máte firmu založenú aj v podriadenej firme, treba použiť tlačidlo Vybrať zo zoznamu. Zobrazí sa výber firiem z podriadenej databázy, kde vyberiete firmu, do ktorej sa majú údaje kopírovať. Stav bude označený ako Kopírovať do ID.
 • Nekopírovať kategóriu – Toto je implicitný stav. Tabuľka kategórií je synchronizovaná, ale na kopírovanej firme sa kategórie neprenášajú, pretože sa predpokladá, že v každej podriadenej firme sa bude kategória vyznačovať podľa potrieb v danej doriadenej firme.
 • Kopírovať kategóriu – Ak sa ale ukáže potreba kopírovať aj konkrétnu kategóriu, možno stlačiť toto tlačidlo a budú sa kopírovať aj kategórie. Treba ale pamätať na to, že ak užívateľ na takejto firme zmení nastavenie, pri následnej synchronizácií sa jeho nastavenie premaže.

Po stlačení tlačidla Kopírovať sa automaticky prenesú všetky zmeny do podriadených databáz. Vždy keď urobíte zmenu v údajoch takýchto firiem použite túto funkciu, aby boli údaje následne synchronizované.

Help Guide Powered by Documentor
Suggest Edit