Manuál Optivus 5.90

 1. Optivus
 2. Minimálne požiadavky, inštalácia programu
  1. Minimálne požiadavky
  2. Sieťová inštalácia
  3. Príprava prostredia pred aktualizáciou
  4. Aktualizácia programu
  5. Optivus Service
  6. Spustenie programu
  7. Licencia programu
  8. Postup pri získaní trvalej licencie
  9. Postup pri získaní užívateľskej podpory
  10. Postup pri získaní licencie na ďalšie moduly
 3. Prihlásenie do programu
 4. Užívatelia programu
  1. Užívateľské skupiny
  2. Oddelenia firmy
  3. Vytváranie užívateľov
  4. Nadriadení a podriadení
  5. Nezobrazovať užívateľov v ponukách
  6. Nastavenie programu
  7. Položky programu
  8. Vnútorný telefónny zoznam
 5. Úvodné okno programu
  1. Všeobecné informácie o vkladaní a zmene údajov
  2. Ovládanie programu pomocou klávesnice
  3. Práca viacerých užívateľov
  4. Jednotný filter
  5. Jednotná tlač dokumentov
   1. Obmedzenie prístupu
  6. Aktuálny rok a hospodársky rok
  7. Nastavenie vzhľadu tabuliek
  8. Pohľady nad tabuľkami
  9. Nastavenie písma v programe
  10. Údaje, ktoré sa netlačia
  11. Číselné rady
  12. Užívateľské vlastnosti
   1. Navrhovanie zoznamu užívateľských vlastností
   2. Typy užívateľských vlastností
   3. Filtrovanie pomocou užívateľských vlastností
   4. Export užívateľských vlastností
   5. Import užívateľských vlastností
   6. Navrhovanie užívateľských vlastností
    1. Špeciálne funkcie
    2. Farebné značenie
   7. Prehliadanie užívateľských vlastností
   8. Filtrovanie užívateľských vlastností
   9. Vypĺňanie užívateľských vlastností
 6. Poznámky
 7. Termíny
 8. Súvislosti
 9. Detaily
 10. Export do XML
 11. Práca s firmami
  1. Základné pojmy: Firmy
  2. Rozmiestnenie informácií o firmách
  3. Číselníky pre prácu s firmami
  4. Filtrovanie údajov
  5. Pridanie novej firmy
   1. Prepojenie firiem s databázou Finstat
  6. Rýchle vkladanie firiem
  7. Zmena firmy
  8. Vymazanie firmy
  9. Vyhľadanie firmy
  10. Upozornenia na firme
  11. Kontakty
   1. Hľadanie kontaktu
  12. Firmy na Internete
  13. Hľadanie osoby
  14. Výstupy
  15. Tlač obálok
  16. Tlač štítkov
  17. Telefonovanie s firmou
  18. Hromadné operácie s firmami
  19. Hromadný mailing
  20. Import osôb a firiem z Outlooku
  21. Import osôb a firiem z Excelu
  22. Export firiem a osôb do programu Outlook
  23. Export firiem a osôb do programu Outlook Express
 12. Osoby
  1. Rozmiestnenie informácií na okne
  2. Číselníky pre prácu s osobami
  3. Filtrovanie osôb
  4. Pridanie novej osoby
  5. Zmena osoby
  6. Vymazanie osoby
  7. Presunutie osoby do firmy
  8. Kópia osoby do inej firmy
  9. Výstupy
  10. Telefonovanie s osobou
  11. SMS na osobu
  12. Upozornenie na osobe
  13. Hromadné operácie s osobami
  14. Hromadný mailing
  15. GDPR
 13. Úlohy
  1. Základné pojmy: Úlohy
  2. Úloha – popis
  3. Plánovací kalendár – popis
  4. Rozmiestnenie informácií na obrazovke
  5. Číselníky pre prácu s úlohami
  6. Filtrovanie úloh
  7. Nová úloha
  8. Splnená úloha
  9. Periodická úloha
  10. Zmena úlohy
  11. Vymazanie úlohy
  12. Oznamovanie úlohy
  13. Splnenie úlohy
  14. Pripomenutie úlohy
  15. Presunutie úlohy na iný dátum
  16. Vyhľadanie úlohy v kalendári
  17. Prepojenie úlohy a spisu
  18. Prepojenie úlohy a obchodu
  19. Spoločné plánovanie úloh
  20. Filtrovanie udalostí
  21. Nová udalosť
  22. Zmena udalosti
  23. Vymazanie udalosti
  24. Kalendár termínov
  25. Splnenie udalosti
  26. Posunutie udalosti
  27. Prehľad mojich úloh
  28. Výstupy
  29. Synchronizácia úloh do služby Kalendár Google
   1. Terminológia synchronizácie úloh
   2. Podmienky použitia synchronizácie úloh
   3. Nastavenie synchronizácie úloh
   4. Autorizácia aplikácie Optivus Google Calendar synchronizátor
   5. Odstránenie povolenia synchronizácie pre aplikáciu Optivus
   6. Výber cieľového kalendára synchronizácie
   7. Synchronizácia úloh do služby Kalendár Google
   8. Synchronizácia úloh viacerých užívateľov do služby Kalendár Google
   9. Aké položky sa synchronizujú do služby Kalendár Google
   10. Automatická synchronizácia úloh
   11. Sumarizácia synchronizácie úloh
 14. Externé kalendáre
 15. Spisy
  1. Základné pojmy: Spisy
  2. Kolobeh života spisu
  3. Rozmiestnenie informácií o spisoch
  4. Číselníky pre spisy
  5. Filtrovanie údajov
  6. Multivýber
  7. Pridanie nového spisu
  8. Zmena spisu
  9. Vymazanie spisu
  10. Podfarbenie spisov
  11. Úlohy v spise
   1. Použité diely
  12. Termíny v spise
  13. Dokumenty
   1. Vzorové dokumenty
   2. Dokument z programu Outlook
  14. Obchod v spise
  15. Pokladňa v spise
  16. Poznámka
  17. Kontakty v spise
  18. História zmien
  19. Ochrana prístupu ku spisu
  20. Automaticky vytvárané spisy
  21. Vzory spisov
  22. Kópia spisu
  23. Hromadné operácie so spismi
  24. Preväzbovanie spisov
  25. Výstupy
   1. Prehľad práce nad spisom
  26. Odosielanie SMS zo spisu
  27. Prepojenie spisov s ostatnými modulmi
  28. Automatické nastavenie súvislostí podľa hypertextu v spise
  29. Odosielanie dokumentov zo spisu
   1. Hromadné odosielanie dokumentov zo spisu
   2. Odosielanie prílohy e-mailov cez CLOUD
  30. Požičiavanie spisov
  31. Odpisy spisov
  32. Vyraďovanie spisov
  33. Prevod neuzatvorených spisov do nového roku
  34. Oprava problémov v úložisku dokumentov
 16. Plánovanie projektov
  1. Základné pojmy: Plán
  2. Univerzálny postup plánovania
  3. Kalendáre v projekte
  4. Ganttov diagram
  5. Pridanie plánu do spisu
  6. Vkladanie údajov pomocou vpisovania do tabuľky
  7. Úlohy plánu
  8. Predchodcovia
  9. Posúvanie času úloh v pláne
  10. Parametrický plán
  11. Použitie strojov
  12. Prepojenie úloh a zdrojov
  13. Zdroje plánu
  14. Vyhľadanie voľných zdrojov
  15. Uloženie plánu a informácie o ňom v spise
  16. Tlač plánu
  17. Kópia plánu a vzory
  18. Generovanie ponuky z plánu
  19. Spravovanie viacerých plánov
  20. Využitie zdrojov po dňoch a súbežná práca
  21. Materiálový rozpis
  22. Plánovací terminál
  23. Extra činnosti v plánovacom termináli
  24. Extra činnosti napojené na plán
  25. Presun úlohy v plánovacom termináli
  26. Sledovanie výroby v plánovacom termináli
  27. Vyhodnocovanie výroby
  28. Odhadované náklady na spisoch
  29. Odhadované náklady na projekte
 17. Projekty
  1. Číselníky k projektom
  2. Požiadavky
 18. Registratúra
  1. Základné pojmy: Registratúra
  2. Dokumenty v elektronickej podobe
  3. Rozmiestnenie informácií o dokumentoch
  4. Hromadná tlač obsahu dokumentov v registratúre
  5. Ukladanie dokumentov z registratúry
  6. Číselníky pre registratúru
  7. Filtrovanie údajov
  8. Vytvorenie registratúrneho plánu
  9. Pridanie dokumentu do registratúry
  10. Pridanie dokumentu zo súboru
  11. Pridanie dokumentu z Prieskumníka
  12. Skenovanie
  13. Zobrazenie obsahu dokumentu
  14. Chránené dokumenty
  15. Vymazanie dokumentu
  16. Revízia dokumentu
   1. Prehľad revízií
  17. Presunutie súboru dokumentu do iného dokumentu
  18. Automaticky vytvárané spisy
  19. Spolupráca registratúry s knihou pošty
  20. Spolupráca registratúry s inými aplikáciami
  21. Výstupy
 19. Intranet
  1. Intranet v registratúre
  2. Intranet v spise
 20. Oznamy
  1. Zaslanie oznamu
  2. Indikácia nového oznamu
  3. Čítanie nového oznamu
  4. Odoslané oznamy
  5. Oznamy cez SMTP
 21. Dochádzka
  1. Nastavenie dochádzky
   1. Vkladanie
   2. Pridanie mesiaca
   3. Zmena parametrov mesiaca
   4. Vymazanie mesiaca
   5. Uzatváranie mesiacov
   6. Uzatvorenie dňa dochádzky
   7. Vymazanie dňa v kalendári
   8. Prehľady
   9. Spočítavanie obedov na konci mesiaca
  2. Turniket
  3. Dochádzka cez prístupový systém OptivusKontrol
   1. Rekonštrukcia dochádzky cez prístupový systém OptivusKontrol
  4. Priepustky
  5. Dovolenky
  6. História dochádzky
  7. Plánovanie smien
  8. Príprava na plánovanie smien
  9. Pridanie nového plánu smien
  10. Tlač plánu smien
 22. Podateľňa
  1. Základné pojmy: Podateľňa
  2. Pošta a registratúra
  3. Skenovanie doručenej pošty
  4. Rozmiestnenie informácií
  5. Filtrovanie pošty
  6. Nová pošta
  7. Zmena pošty
  8. Vymazanie pošty
  9. Zobrazenie obsahu dokumentu alebo spisu
  10. Vytlačenie obálky ku pošte
  11. Potvrdzovanie prečítania pridelenej pošty
  12. Výstupy
  13. ePodací hárok
 23. Štatistika
  1. Filtrovanie
  2. Zoznam prihlásených užívateľov
 24. Jazdy
  1. Pridanie nového vozidla
  2. Zmena vozidla
  3. Vymazanie vozidla
  4. Pridanie novej jazdy
  5. Zmena jazdy
  6. Vymazanie jazdy
  7. Pokračovanie jazdy
  8. Návrat domov
  9. Generátor jázd
  10. Prepočítanie tachometra
  11. Filtrovanie jázd
  12. Cestovné príkazy
   1. Nový cestovný príkaz
  13. Výstupy
 25. Pokladňa
  1. Nová pokladňa
  2. Zmena pokladne
  3. Vymazanie pokladne
  4. Nová transakcia
  5. Zmena transakcie
  6. Vymazanie transakcie
  7. Sledovanie zostatku hotovosti
  8. Filtrovanie transakcií
  9. Oprava číslovania transakcií
  10. Výstupy
 26. Obchod
  1. Základné pojmy: Obchod
  2. Rozmiestnenie informácií o obchode
  3. Číselníky pre prácu s obchodom
  4. Filtrovanie údajov
  5. Faktúry
   1. Vystavenie faktúry
   2. Kontrola splatnosti konkrétneho odberateľa
   3. Prijatie faktúry
   4. Zmena faktúry
   5. Potvrdenie faktúry
   6. Kópia faktúry
   7. Iné spôsoby vystavenia faktúry
   8. Vymazanie faktúry
   9. Tlač faktúry
   10. Storno faktúry
   11. Hromadná faktúra a subfaktúry
   12. Predfaktúra
   13. Ochrana voči nízkej cene pri vystavovaní faktúry
   14. Faktúra vystavená v inej mene
   15. Párovanie platieb
   16. Vzájomné započítanie pohľadávok
   17. Inventarizácia pohľadávok
   18. Export a import faktúry
   19. Export faktúr do iných programov
   20. Zapisovanie poznámky do uzavretej faktúry
  6. Objednávky
   1. Vystavenie objednávky
   2. Prijatie objednávky
   3. Zmena objednávky
   4. Kópia objednávky
   5. Vymazanie objednávky
   6. Rozdelenie objednávky
   7. Vybavenie objednávky
   8. Dátum dodania tovaru v objednávke
   9. Detaily na objednávkach
   10. Objednávanie tovaru do skladu
   11. Prepojenie kasy a objednávky
   12. Tlač objednávky
  7. Ponuky
  8. Skladové karty
   1. Pridanie skladovej karty
   2. Obrázok ku skladovej karte
   3. Detaily na skladovej karte
   4. Import skladovej karty z Excelu
   5. Import cenníkov
   6. Sledovanie množstva tovaru na sklade
   7. Zmena skladovej karty
   8. Vymazanie skladovej karty
   9. Kópia skladovej karty
   10. Zlúčenie duplicitných kariet
   11. Akcie na skladovej karte
   12. Cenové hladiny
   13. Hromadné operácie skladových kariet
   14. Skladová karta s variantmi
   15. Tlač skladovej karty
  9. Skladové pohyby
   1. Nová príjemka
   2. Nová výdajka
   3. Nová výrobka
   4. Nová spotreba
   5. Nová prevodka
   6. Manko pri inventúre
   7. Prebytok pri inventúre
   8. Zmena pohybu
   9. Vymazanie pohybu
   10. Prepočítanie zostatku v sklade
   11. Potvrdenie skladového pohybu
   12. Akcie na skladovom pohybe
    1. Oznam zo skladového pohybu
    2. Poznámka na skladovom pohybe
    3. Pomenovanie skladového pohybu
   13. Výrobné čísla / šarže
   14. Uzávierky skladu
   15. Predaj do mínusu
   16. Tlač skladového pohybu
  10. Receptúry
  11. Obchod – export do XML
  12. Import xml s objednávkou z e-shopu
  13. Kasa
   1. Príprava kasy na predaj
   2. Predaj na virtuálnej kase
   3. Predaj na vzdialenej kase
   4. TM4000B/TM5000B
   5. Rozmiestnenie informácií o kase
   6. Naskladnenie tovaru pre kasu
   7. Vystavenie účtenky na kase
   8. Pridanie firmy na účtenku
   9. Vkladanie ceny na účtenku
   10. Zľavy na účtenke
   11. História predaja na kase
   12. Potvrdenie predaja bločku
   13. Zaokrúhľovanie centov
   14. Uzávierky na kase
   15. Kópie dokladov z fiskálneho modulu
   16. Refundácia účtenky
   17. Úhrada faktúry cez kasu
   18. Výstupy z histórie predaja
   19. Prepojenie kasy a pokladne
 27. Zariadenia
  1. Dialóg zariadenie
  2. Vytvorenie zariadenie podľa skladového pohybu
  3. Priraďovanie termínov ku zariadeniam
  4. Filtrovanie zariadení podľa termínov
  5. Detaily ku zariadeniu
  6. Spisy ku zariadeniu
  7. Zariadenia a technické preukazy
  8. Zlúčenie zariadení
  9. Pohľady na zariadenia
 28. Vernostný systém
  1. Nastavenie programu na používanie vernostného systému
 29. Vernostné karty
  1. Ručné pridávanie vernostných bodov
  2. Automatické pridávanie vernostných bodov
  3. Používanie vernostných bodov
 30. Mobilný skladník
  1. Mobilný skladník export
  2. Mobilný skladník import
 31. Registračné pokladnice Elcom
  1. Elcom – Nastavenie oprávnení
  2. Elcom – Scenáre použitia registračnej pokladnice
  3. Elcom - Zoznam registračných pokladníc
  4. Elcom - Export zoznamu skladových kariet
  5. Elcom – Import predaja
  6. Elcom – nulovanie pokladnice
  7. Elcom – praktické rady
 32. OLAP Dátová kocka
  1. OLAP všeobecné ovládanie
  2. OLAP obchod
 33. Integrátor procesov
  1. Integrácia do programu Outlook
  2. E-mail do spisu
  3. Outlook a záznamy v registratúre
  4. Využitie Integrátora na iných miestach programu
 34. API rozhranie pre e-shop
 35. API - rozhranie pre MODO
 36. API - lokálne dokumenty
 37. Zálohovanie údajov
  1. Čo sa udeje pri zálohovaní
  2. Ručná záloha pre JET
  3. Automatická záloha pre JET
  4. Obnovovanie STS
  5. Shadow copies
  6. Zálohovanie SQL databázy
 38. Špeciálne nastavenia v programe
  1. Pobočka vlastnej firmy s obmedzeným prístupom k firmám a osobám
  2. Multilicencia
  3. V prípade technických problémov s programom
  4. Využitie sériovej čítačky čiarových kódov na vkladanie údajov
  5. Konfigurácia TAPI
  6. Zavedenie eura
  7. DPH 20%
  8. Návody
   1. Používanie firemných zliav
   2. Neplatiči a prešvihnutý kredit v zozname firiem
   3. Odhadovanie skutočných nákladov pomocou plánu
   4. Vytvorenie plánu z objednávky
   5. Vytvorenie multiobjednávky a multiplánu
   6. Vzorový príklad užívateľských vlastností na spise

21.3.Dochádzka cez prístupový systém OptivusKontrol

Podrobnosti týkajúce sa inštalácie hardvéru je potrebné vždy konzultovať s technickým oddelením. Treba s nimi konzultovať nákup konkrétnych zariadení, ktoré sú podporované v programe. Nasledovný manuál popisuje nastavenie a spravovanie dochádzkového systému v programe Optivus.

Licencia

Používanie prístupových kariet je podmienené vydaním licencie na dochádzku a vydaním špeciálnej licencie na počet dochádzkových kariet. Špeciálna licencia stanovuje, koľko platných dochádzkových kariet môže byť v systéme.

Číselníky

Na nastavenie sa používajú tri číselníky:

 • Dochádzka/Dochádzkové zariadenia
 • Dochádzka/Dochádzkové karty
 • Dochádzka/Prístupové zóny

Prístupové zóny

Prístupové zóny umožňujú vytvoriť prechodové body, cez ktoré môžu alebo nemôžu prejsť držitelia dochádzkových kariet. Nastavuje sa:

 • Dochádzkové zariadenie sa musí prideliť do nejakej zóny.
 • Dochádzková karta sa dá nastaviť na prístup do viacerých zón.

Implicitne je po inštalácii programu vytvorená zóna s názvom Zóna 1. Každé nové zariadenie je priradené do tejto zóny. Môžete si vytvoriť ľubovoľné množstvo zón.

Prístupové zóny sú vhodné vtedy, pokiaľ máte vo firme väčšiu sieť prístupových zariadení. Ak je potrebné individuálne nastaviť prístup do niektorých zariadení pre držiteľa prístupovej karty a do iných nie, na to sa dajú použiť zóny. Pokiaľ máte iba zopár prístupových zariadení, nemusíte sa zónami zaoberať, pretože všetko bude priradené do Zóny 1, čo znamená, že každý držiteľ prístupovej karty má prístup do každého zariadenia.

Dochádzkové zariadenia

V tomto číselníku sa definujú všetky prístupové zariadenia, ktoré budete používať. Jedno prístupové zariadenie obvykle obsluhuje jedny alebo dvoje dvier. Zariadenie možno pridať do zoznamu alebo ručne, alebo automaticky. Pri ručnom zadávaní je potrebné vyplniť všetky údaje o zariadení ručne.

V zobrazenom dialógu sa zobrazujú všetky zariadenia. Nové zariadenie môžete pridať pomocou dvojice funkcií:

 • Vyhľadať – Toto je doporučený spôsob. Stlačením tlačidla Vyhľadať sa zobrazí najprv informácia o tom, že prebieha hľadanie a následne sa zobrazí zoznam nájdených zariadení. Nájdené zariadenie sa zaškrtne a stlačením tlačidla OK sa vloží do zoznamu. Potom je vhodné ešte zariadenie zmeniť a upraviť na ňom názov a popis, nakoľko vyhľadanie tam doplní iba všeobecné názvy.
 • Pridať – Tlačidlom Pridať možno vytvoriť celé zariadenie, je ale nutné vedieť všetky informácie o umiestnení zariadenia v sieti.

Ak na dialógu Dochádzkové zariadenia stlačíte tlačidlo Vyhľadať, rozbehne sa nasledovný proces. Najprv sa vyhľadajú všetky zariadenia na lokálnej sieti.

image178

Potom musíte vybrať akciu, ktorá sa má vykonať so zariadeniami:

 • Pridať do Optivusu
 • Zmeniť parametre zariadenia

image179

Dochádzkové zariadenie – Pridať do Optivusu

Ak ste si vybrali prodanie zariadenia, potom v zozname vyberte konkrétne zariadenie a stlačte OK.

image180

 • Program otvorí dialóg nového zariadenia vyplní v ňom nájdené parametre.

image181

Na jednom zariadení sa vypĺňajú nasledovné položky:

 • Názov – Názov zariadenia.
 • Popis – Podrobnejší popis zariadenia.
 • IP adresa – IP adresa zariadenia. Pri vyhľadaní je doplnená automaticky.
 • Aktívne – Zariadenie je aktívne pripojené v sieti a majú sa z neho získavať údaje o príchodoch.
 • Gateway – Prečítané nastavenie zo zariadenia. Položka je len na čítanie. Parameter môžete zmeniť pomocou tlačidla Vyhľadať v zozname zariadení.
 • Maska siete – Prečítané nastavenie zo zariadenia. Položka je len na čítanie. Parameter môžete zmeniť pomocou tlačidla Vyhľadať v zozname zariadení.
 • Monitorovať každých X minút – Ako často sa má zariadenie monitorovať a ako často sa z neho majú sťahovať. Pokiaľ potrebujete okamžité údaje, nastavte sem hodnotu 1. Pokiaľ nepotrebujete údaje až tak často, nastavte hodnoty medzi 10 až 60.
 • Dvere 1 – Pomenovanie dvier číslo 1. Obvyklé zapojenie zariadenia je také, že dvere 1 predstavujú dva snímače kariet. Jeden snímač je na vnútornej strane dvier a druhý na vonkajšej strane dvier. Napríklad vstupné dvere.
 • Dvere 2 – Pomenovanie dvier číslo 2. Napríklad dvere do dvora. Nie každá verzia prístupového zariadenia vie obsluhovať aj druhé dvere. Presnú špecifikáciu hardvérového zariadenia nájdete v jeho popise.
 • História – História zmien na zariadení.

Dochádzkové zariadenie – Zmeniť parametre zariadenia

Ak ste si vybrali zmenu parametrov zariadenia, v zobrazenom zozname vyberte konkrétne zariadenia a stlačte OK. Program si od vás vypýta nové nastavenie sieťových parametrov konkrétneho zariadenia.

image182

Dochádzkové karty

Dochádzkové  karty predstavujú spojitosť medzi kartami a užívateľmi systému. Optivus podľa toho vie, že keď sa použije na prístupovom snímači karta s nejakým číslom, ktorý užívateľ má túto kartu pridelenú.

Do systému môžete pridať iba toľko živých kariet, koľko vám povoľuje licencia.

image183

Na karte sa vyplňuje:

 • Číslo – Číslo dochádzkovej karty. Obvykle je vytlačené priamo na karte.
 • Užívateľ – Napojenie karty na konkrétneho užívateľa.
 • Od – Kedy bola karta pridelená.
 • Do – Kedy bola karta odobratá.
 • Zrušená – Zrušená karta slúžia len na historické záznamy a nie je počítaná do limitu kariet podľa licencie.
 • Zóny – Priradenie dochádzkovej karty do konkrétnej zóny.
 • Miesta sledovania dochádzky – Pole slúži na upresnenie dochádzky cez dochádzkové karty.
  • Ak nie je nič zaškrtnuté – Vtedy všetky dochádzkové zariadenia slúžia aj na vyhodnocovanie dochádzky.
  • Ak je zaškrtnuté aspoň jedno miesto – Vtedy sa do dochádzky zarátajú iba tie dochádzkové zariadenia, ktoré sú zaškrtnuté pre konkrétneho užívateľa. Má to zmysel napríklad vtedy, keď časť dochádzkových zariadení ovláda vstup do firmy. Na tých je rozumné zaškrtnúť, že sa zarátavajú do dochádzky. Ostatné otvárajú napríklad vstupy na firemný dvor, cez ktorý sa prechádza do iného objektu. Na oboch takýchto dochádzkových zariadeniach je pre užívateľa vhodné nastaviť, že sa nemajú zarátať do dochádzky. Potom môže užívateľ na jednom vstupe bezpečne vyjsť von na dvor, na druhom vstupe vojsť do budovy a tento jeho prechod cez dvor nijako neovplyvní jeho dochádzku.
 • História – História dochádzkovej karty.

Automatické odoslanie dochádzkovej karty do dochádzkového zariadenia

Zoznam dochádzkových kariet v zariadení sa aktualizuje pri:

 • pridaní karty,
 • zmene karty,
 • vymazaní karty,
 • pridaní nového dochádzkového zariadenia.

Ako správne presunúť kartu od jedného zamestnanca k druhému

Ak nejaký zamestnanec po čase prestane používať dochádzkovú kartu (napríklad z dôvodu, že bol prepustený), možno takúto kartu opätovne použiť. Musíte ale dodržať presný postup:

 • Na odchádzajúcom zamestnancovi označíte kartu za zrušenú a do položky Do vyplníte dátum odchodu. Napríklad 31.5. 2016 16:00.
 • Na novom zamestnancovi pridáte novú kartu, ktorá má rovnaké číslo karty a v položke od sa nachádza 1.6.2016 7:00.
Nepokúšajte sa o prekrytie časových intervalov. Malo by z nich byť dostatočne jasné, že prvý zamestnanec skončil v predchádzajúcom dni a nový zamestnanec pokračuje od nového dňa. Snažte sa vyhnúť intervalom v rámci jedného dňa, pretože systém síce pustí oboch zamestnancov cez snímacie body, mohlo by sa ale stať, že v danom dni nebude správne vyhodnotená dochádzka oboch užívateľov.

Inštalácia služby na obsluhu dochádzkového zariadenia

Optivus Service je služba na sťahovanie dát z prístupových zariadení, ktorú je potrebné najprv nainštalovať pomocou optservicesetup.exe ktorý je umiestnený v inštalácii OPTIVUS.  Služba sa následne bude pravidelne pokúšať sťahovať dáta podľa nastaveného intervalu v číselníku Dochádzka/Dochádzkové  zariadenia „Monitorovať každých X minút“.

Inštalácia služby Optivus Service je popísaná v kapitole Optivus Service.

 

Ako služba funguje

Pri svojom spustení si služba zistí pripojenie do aktuálnej databázy. S ňou bude pracovať a do nej bude zapisovať výsledky. V aktuálnej databáze si zistí zoznam aktívnych zariadení a ich prístupových bodov. Ak nejaké nájde, začne ich monitorovať.

Pokiaľ sa zistí nejaké použitie prístupovej karty, program to zapíše do databázy a záznam sa objaví v dochádzke na záložke Dochádzkové karty. Súčasne sa upravuje aj dochádzka na záložke Vkladanie. Program postupuje nasledovne:

 • Z prvého príchodu v rámci dňa je vytvorený začiatok pracovnej doby.
 • Z posledného odchodu je vytvorený koniec pracovnej doby.
 • Zvyšné odchody a príchody medzi týmito hraničnými sa použijú na vytvorenie prerušení. Prerušenie je tvorené dvojicou odchod-príchod. Implicitne je prerušenie nastavené ako súkromné. Pokiaľ chcete rozlišovať prerušenia, musíte si ich vyznačovať v module Priepustky. Ak dôjde k prieniku tohto prerušenia a prerušenia z priepustiek, nastaví sa typ prerušenia podľa toho.
 • Všetky ostatné záznamy, ktoré sa nepodarilo spárovať budú ignorované.
 • Nie vždy je prerušenie aj zapísané. Napríklad ak je v systéme nastavené, že sa nemajú zapisovať prerušenia kratšie ako X minút.
Služba zapisuje dochádzku priebežne. Aby boli ale údaje v dochádzke korektné, je potrebné čakať až do posledného odchodu v danom dni. Priebežné výsledky môžu byť aj nesprávne, pretože program analyzuje len údaje, ktoré má k dispozícii. Minimálne záznamy z dochádzkovej karty musia obsahovať jeden príchod a jeden odchod, aby sa v dochádzke niečo objavilo.

Služba automaticky vytvára kópiu prečítaných údajov z dochádzkového zariadenia a ukladá ju do samostatného logu pre každý mesiac osobitne. Ak je viac dochádzkových zariadení, uložia sa údaje do jedného súboru pre všetky zariadenia. Súbor sa vytvára pod názvom dochadzka-backup-rok_mesiac.log.

Úpravy údajov

Ak je potrebné, možno nastaviť vybranému užívateľovi, aby mohol upravovať údaje, ktoré boli zaznamenané podľa dochádzkových kariet.

Funkciu môže použiť iba ten, kto má povolené Práva užívateľov/Dochádzka/ Užívateľ môže upraviť záznamy z dochádzkového zariadenia.

 

Automatické vloženie dochádzkovej karty do zariadenia

V okamihu pridania novej karty sa táto karta automaticky prenesie do všetkých zariadení. Rovnako aj v prípade vymazania karty sa táto karta vymaže zo zariadení.

Automatické nastavovanie aktuálneho času v dochádzkových zariadeniach

Služba, ktorá zabezpečuje sťahovanie údajov z dochádzkových kariet každú hodinu zasiela do zariadení aj aktuálny čas.

Help Guide Powered by Documentor
Suggest Edit