Vitajte na stránke spoločnosti AKCENT NOVA s.r.o. Pozorne si, prosím prečítajte nasledujúce podmienky používania našej stránky. Vstupom na stránku súhlasíte s dodržiavaním týchto podmienok , zaväzujete sa ich dodržiavať a ste nimi viazaní. Spoločnosť AKCENT NOVA s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek a podľa vlastného uváženia a potrieb tieto podmienky meniť. V prípade akéhokoľvek porušenia týchto podmienok si spoločnosť AKCENT NOVA s.r.o. vyhradzuje právo požadovať všetky zo zákona dostupné opravné prostriedky a náhrady.

Jednotlivé prvky stránok sú chránené autorskými zákonmi a nesmú sa kopírovať, modifikovať ani imitovať celkom ani čiastočne. Všetky ďalšie názvy produktov, mená spoločností, známky, logá a symboly môžu byť ochrannými známkami ich vlastníkov.

Žiadne z materiálov sa nesmú kopírovať, rozmnožovať, distribuovať, opätovne publikovať, sťahovať, zobrazovať, uverejňovať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi prostriedkami, najmä elektronickými, mechanickými, kopírovacími, záznamovými či inými prostriedkami, bez predchádzajúceho výslovného písomného povolenia spoločnosti AKCENT NOVA s.r.o. Zároveň nesmiete kopírovať žiadne materiály, obsiahnuté na tejto webovej stránke, na žiadnom inom serveri bez predchádzajúceho výslovného písomného povolenia spoločnosti AKCENT NOVA s.r.o.  Akékoľvek neoprávnené používanie materiálov, obsiahnutých na tejto stránke môže porušiť zákony o autorskom práve, zákony o ochranných známkach, zákony o ochrane súkromia o uverejňovaní.

Spoločnosť AKCENT NOVA s.r.o. môže kedykoľvek upraviť alebo prerušiť poskytovanie tejto webovej stránky alebo materiálov, uvedených na tejto webovej stránke, a to s adresovaným oznámením alebo bez neho. Spoločnosť AKCENT NOVA s.r.o. nenesie voči vám ani žiadnej tretej strane žiadnu zodpovednosť v dôsledku takejto úpravy alebo prerušenia. Spoločnosť AKCENT NOVA s.r.o. si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia a kedykoľvek ukončiť váš prístup na webovú stránku a/alebo ukončiť poskytovanie ktorejkoľvek zo svojich služieb bez zodpovednosti voči vám alebo akejkoľvek tretej strane. Okrem toho, spoločnosť AKCENT NOVA s.r.o. môže monitorovať prístup na webovú stránku. Po ukončení týchto Podmienok ste povinný bezodkladne zničiť akékoľvek stiahnuté alebo vytlačené materiály.

Táto webová linka môže obsahovať linky na webové stránky, riadené stranami inými ako spoločnosťou AKCENT NOVA s.r.o. Spoločnosť AKCENT NOVA s.r.o. nezodpovedá, neschvaľuje ani neprijíma žiadnu zodpovednosť za obsah alebo používanie takýchto stránok tretích strán. Spoločnosť AKCENT NOVA s.r.o. vám poskytuje tieto linky iba na uľahčenie orientácie, pričom začlenenie akejkoľvek linky neznamená schválenie stránky uvedenej linky spoločnosťou AKCENT NOVA s.r.o. Pred používaním takýchto stránok ste povinný oboznámiť sa s politikou, uvedenou na takýchto stránkach, týkajúcou sa ochrany súkromia a iných záležitostí.

V prípade, že nie ste spokojný s našou stránkou, jediným vašim opravným prostriedkom je možnosť prerušiť jeho používanie. Spoločnosť AKCENT NOVA s.r.o. nezodpovedá za žiadne škody, ktoré utrpíte v dôsledku používania, úpravy, doloženia, kopírovania, distribuovania alebo sťahovania, materiálov alebo používania či nemožnosti používať túto stránku. Spoločnosť AKCENT NOVA s.r.o. v žiadnom prípade nezodpovedá za žiadne nepriame, trestné, mimoriadne, náhodné ani následné škody (najmä stratu zákazky, výnosov, zisku, používania, údajov alebo iných ekonomických výhod), a to bez ohľadu na to, ako k nim dôjde, či už konaním alebo na základe zmluvy, nedbalosti či iného protiprávneho konania, vyplývajúceho z používania alebo realizácie informácií, dostupných na tejto stránke,  alebo v súvislosti s ňou, a to i v prípade, kedy bola spoločnosť AKCENT NOVA s.r.o. vopred poučená o možnosti vzniku takejto škody. Máte výlučnú zodpovednosť za adekvátnu ochranu a zálohovanie údajov a/alebo vybavenie, použité v súvislosti s týmto katalógom, pričom nie ste oprávnený uplatniť si nárok voči spoločnosti AKCENT NOVA s.r.o. v súvislosti so stratenými údajmi, trvaním opakovaného spustenia, nesprávneho výkonu, omeškaniami práce alebo ušlými ziskami, vyplývajúcimi z používania materiálov. Zaväzujete sa, že odškodníte spoločnosť AKCENT NOVA s.r.o. a že si nebudete uplatňovať u spoločnosti AKCENT NOVA s.r.o. žiadne nároky, vychádzajúce z používania tohto katalógu alebo súvisiace s ním. Účinnosť týchto obmedzení je výslovným predpokladom vášho používania tejto stránky. Ako protiplnenie za prijatie pôžitkov, ktoré získate prístupom na túto stránku, súhlasíte, že odškodníte spoločnosť AKCENT NOVA s.r.o., jej pracovníkov, členov predstavenstva, zamestnancov, zástupcov a partnerov a nahradíte im všetky nároky, konania alebo pohľadávky, najmä primerané právne a účtovné poplatky, uplatnené akoukoľvek treťou stranou z dôvodu vášho používania webovej stránky, vášho porušenia týchto podmienok alebo vášho porušenia zákonov, predpisov alebo práv tretích osôb alebo v súvislosti s nimi.

Tieto podmienky sa spravujú a vykladajú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je ktorékoľvek z ustanovení týchto podmienok neplatné alebo nevykonateľné, takéto ustanovenie bude vykonané v najväčšom možnom rozsahu a zostávajúce ustanovenia budú i naďalej plne platné a účinné. Názvy slúžia iba na referenčné účely a žiadnym spôsobom nedefinujú, neobmedzujú, nevykladajú ani nepopisujú rámec ani rozsah daného odseku. Nekonanie z našej strany v súvislosti s vaším porušením prípadne porušením iných osôb nás nezbavuje práva konať v súvislosti s následným alebo podobným porušením. Okrem dohôd a podmienok, uvedených na webovej stránke, tieto podmienky uvádzajú celé dojednanie a dohodu medzi nami v súvislosti s predmetom týchto podmienok.

V Banskej Bystrici dňa 1. 1. 2006 Ing. Alexander Végsö, konateľ spoločnosti