Nová vlastnosť

* Súvislosti na faktúre, objednávke a skladovom pohybe. (Obchod)
* Predfaktúra v cudzej mene. (Obchod)
* Vylepšená tlač príjmových dokladov v pokladni. (Pokladňa)

Zmena 

* Vylepšenie automatického dopočítania obedov v dochádzke. (Dochádzka)
* Odstránenie mätúcej kontroly podľa názvu firmy v prípade, že bol názov prázdny. (Firmy)
* Vylepšené detaily skladového pohybu. (Obchod)
* Oprava prekladov do angličtiny v niektorých výstupoch. (Obchod)
* Vylepšenie vytvárania položiek obchodu v spise na osobu. (Spisy)
* Oprava nastavovania letného a zimného času v službe. (Vývoj)

Chyba

* Oprava reportu ponuka v cudzej mene. (Obchod)
* Oprava vytvorenia dokumentu vo verzii pre Jet. (Registratúra)

Zmena 

* Vylepšenie logovania a stability služby. (Optivus všeobecne)

Chyba 

* Oprava reportu Predaj podľa stromu skladových kariet pre Jet. (Obchod)
* Oprava vytvorenia faktúry z objednávky. (Obchod)
* Upravenie kontroly prítomnosti SQL Native Client. (Optivus všeobecne)
* Oprava refrešovania spisov po vykonaní kópie spisu. (Spisy)
* Oprava kontroly spisu bez úloh. (Spisy)
* Oprava tlače reportu Odovzdávací protokol úloha a diely (Spisy)

Nová vlastnosť

* Synchronizácia firiem a osôb v multifirmách – Jednoduchšie pridávanie položiek. (Firmy)
* Synchronizácia firiem a osôb v multifirmách – Nastavenie hromadnej synchronizácie. (Firmy)
* Oprava reportu Prehľad predaja podľa stromu SK. (Obchod)
* Ku vystavenej faktúre a prijatej objednávke možno odoslať SMS. (Obchod)
* Odoslanie SMS na osobu. (Osoby)
* Informácia o osobe. (Osoby)
* Číselník šablón pre SMS. (Spisy)
* Číselník na upravovanie šablóny SMS. (Spisy)
* Na zariadení možno vytvoriť spis podľa vzorového spisu. (Zariadenia)

Zmena

* Oprava výstupnej zostavy Inventarizácia pohľadávok a záväzkov. (Obchod)
* Na skladový pohyb sa dá vyznačiť prepojenie na dokument. (Obchod)
* Vylepšenie reportu Predaj podľa skladových kariet. (Obchod)
* Vylepšenie reportu Podklady pre účtovníctvo. (Obchod)
* Vystavenú objednávku možno vytlačiť aj v cudzej mene. (Obchod)
* Odoslaná SMS sa zapisuje do zoznamu odoslaných oznamov. (Spisy)
* Zo spisu možno vytlačiť skladový pohyb. (Spisy)
* Možno nastaviť periódu synchronizácie s Kalendárom Google. (Úlohy)
* Ak sú na skladovom pohybe výrobné čísla, pri vytvorení zariadenia sa automaticky vyplnia v dialógu. (Zariadenia)

Chyba

* Oprava chybného zápočtu faktúr. (Obchod)
* Oprava editácie číselníka Umiestnenie v sklade. (Obchod)
* Oprava tlače obálok na osobu. (Osoby)
* Oprava kópie spisu. (Spisy)
* Oprava oznamu pri kópii spisu. (Spisy)

Nová vlastnosť 

* Report Predaj podľa stromu skladových kariet. (Obchod)
* Delenie zisku na položke faktúry podľa %. (Obchod)
* Nastavenie programu Užívateľ vidí iba svoje dokumenty sa prejavuje na viacerých
miestach systému. (Optivus všeobecne)
* Export zoznamu užívateľských vlastností. (Optivus všeobecne)
* Import užívateľských vlastností. (Optivus všeobecne)
* Posielanie SMS cez IS Optivus. (Spisy)
* Detaily spisov ku zariadeniam. (Zariadenia)
* Zapamätávanie rozmerov detailov na záložke Zariadenia. (Zariadenia)
* Filtrovanie zariadenia podľa stavu. (Zariadenia)
* Funkcia na vytvorenie spisu k zariadeniu. (Zariadenia)
* Doplnenie číselníka stavov zariadenia. (Zariadenia)
* Vytvorenie zariadenia podľa skladového pohybu. (Zariadenia)
* Vyhľadanie zariadenia podľa technického preukazu. (Zariadenia)
* Vytvorenie transformácie medzi technickým preukazom a zariadením. (Zariadenia)
* Doplnenie údajov na zariadenie z technického preukazu. (Zariadenia)
* Filtrovanie zariadenia podľa rozpracovaného spisu. (Zariadenia)

Zmena 

* Oprava dátumu na skladovom pohybe typu výrobka. (Obchod)
* Lepšie filtrovanie pri výbere skladového pohybu. (Obchod)
* Obmedzenie prístupu užívateľov k ponuke. (Obchod)
* Upravenie dizajnu dialógu Zariadenie. (Zariadenia)
* Zmena rozsahu poľa číslo na zariadeniach na 25 znakov. (Zariadenia)

Chyba 

* Vylepšenie prehľadu rezervácií skladovej karty. (Obchod)
* Oprava kópie spisu s kategóriou. (Spisy)
* Oprava chyby synchronizácie pre Jet verziu programu. (Úlohy)
* Oprava označenie nového zariadenia v zozname zariadení po pridaní nového zariadenia. (Zariadenia)
* Oprava zmiznutia vybraných stĺpcov v zariadeniach po prekliku na inú záložku. (Zariadenia)

Nová vlastnosť

* Nastavenie pracovnej doby po dňoch. (Dochádzka)
* Náhradné voľno v dochádzke možno čerpať aj v hodinách. (Dochádzka)
* V dochádzke možno upravovať nadčasy. (Dochádzka)
* V dochádzke na záložke Prehľady sú užívatelia zoradení v strome podľa oddelení. (Dochádzka)
* Oprava reportu Objednávka prijatá a vystavená v zahraničnej mene. (Obchod)
* V zozname vystavených faktúr možno zobraziť stĺpec Kontaktná osoba. (Obchod)
* Nový report Dodací list podľa prijatej objednávky. (Obchod)
* Rozšírenie údajov, ktoré sa synchronizujú do Kalendára Google. (Úlohy)
* V detailoch zariadení sa nachádza zoznam spisov ku konkrétnemu zariadeniu. (Zariadenia)

Zmena

* Úpravy odosielania záznamov o zamestnancoch v dochádzkových zariadeniach. (Dochádzka)
* Na skladovej karte bolo odstránené zaškrtávacie pole Akcia. (Obchod)

Chyba

* Oprava výstupu Vyúčtovanie služobnej cesty. (Jazdy)
* Oprava zobrazovania loga a podpisu na niektorých faktúrach. (Obchod)
* Vylepšenie tlače vystavenej faktúry v cudzej mene. (Obchod)
* Upravenie histórie na presúvaných úlohách. (Úlohy)

Zmena

* Doplnenie nových stĺpcov do zoznamu objednávok. (Obchod)
* Všetky menu, ktoré súvisia so synchronizáciou úloh, sú naviazané na vydanie licencie. (Úlohy)
* Oprava zobrazovania záložky so zariadenia podľa povolenej licencie. (Zariadenia)

Chyba

* Oprava služobného príchodu v dochádzke. (Dochádzka)
* Oprava chyby Index out of bounds na niektorých číselníkoch. (Optivus všeobecne)
* Oprava tlače pošty hneď po zapísaní novej pošty, ktorá bola vytvorená z faktúry. (Podateľňa)
* Opravy chyby synchronizácie osôb do podriadenej databázy. (Vývoj)

Nová vlastnosť

* Uzatvorenie dňa v dochádzke. (Dochádzka)
* Vylepšenie logovania služby Optivusu. (Dochádzka)
* Pri odoslaní faktúry do odoslanej pošty je rozšírená ponuka možností. (Podateľňa)
* Na dialógu Nová pošta bolo doplnené tlačidlo s ďalšími akciami. (Podateľňa)
* Nastavenie synchronizácie, či má mazať úlohy v Kalendári Google po splnení. (Úlohy)

Zmena  

* Dialóg so zoznamom dochádzky a telefónnymi číslami sa dá roztiahnuť. (Dochádzka)
* Optivus nezasiela oznam sebe samému, keď si užívateľ z úlohy generuje priepustku. (Dochádzka)
* Doplnenie číselníka krajov do filtra firiem. (Firmy)
* Vylepšenie oznamov o uzatvorení spisu v prípade, že sa jedná o nadriadeného. (Oznamy)
* Spracovanie obrázkov v prípade, že skener skenuje do jedného adresára JPG aj PDF. (Registratúra)
* Vylepšenie značenie do histórie na úlohe. (Úlohy)
* Lepšia spolupráca editácie úloh a synchronizácie voči Kalendáru Google. (Úlohy)
* Do histórie sa neznačí dátum editácie úlohy. (Úlohy)
* Doplnenie číselníka na DPH. (Obchod)

Chyba 

* Oprava zobrazenia užívateľskej vlastnosti s multihodnotou v stĺpci. (Optivus všeobecne)

Nová vlastnosť

* Dochádzkové zariadenie, ku ktorému existujú nejaké záznamy, nie je možné vymazať. (Dochádzka)
* Z úlohy je možné vytvoriť priepustku na rovnaký interval času. (Dochádzka)
* Vylepšenie vkladania duplicitného názvu firmy. (Firmy)
* Z obchodu (faktúry, objednávky, skladové pohyby) možno odosielať oznamy. (Obchod)
* Report Nefaktúrované pohyby v obchode. (Obchod)
* Zobrazovanie informácie o počte záznamov na záložkách dialógu Faktúra. (Obchod)
* Zobrazovanie informácie o počte záznamov na záložkách dialógu Objednávka. (Obchod)
* Zobrazovanie informácie o počte záznamov na záložkách dialógu Skladový pohyb. (Obchod)
* Nastavenie užívateľa, aby nedostával oznamy na vedomie. (Oznamy)
* Doplnenie oddelenia na vzorový spis. (Spisy)
* Celková štatistika kontaktov (Štatistika)
* Vymazanie záznamu o kalendári v synchronizácii. (Úlohy)

Zmena

* Schválenú dovolenku nie je možné upravovať. (Dochádzka)
* Ak sa používa dochádzka cez dochádzkové zariadenia, v programe Optivus sa objavuje
varovanie o nevyplnenej dochádzke. (Dochádzka)
* Zoznam dochádzkových kariet možno filtrovať a vytlačiť si rôzne kombinácie platnosti
dochádzkových kariet. (Dochádzka)
* Upravenie žiadanky o dovolenku. (Dochádzka)
* Vylepšenie zápočtov vzájomných pohľadávok. (Obchod)
* Doplnenie stĺpcov vystavených faktúr, týkajúcich sa firmy. (Obchod)
* Rozšírenie možností nastavenia potvrdzovania faktúr. (Optivus všeobecne)
* Číselník štátnych sviatkov 2017. (Optivus všeobecne)

Chyba

* Oprava načítavania parametrov z dochádzkových zariadeni. (Dochádzka)
* Oprava tlače obálok s logom. (Firmy)
* Oprava dátovej kocky v obchode podľa položiek vystavených faktúr. (Obchod)
* Oprava exportu faktúry s podpisom do PDF. (Obchod)
* Oprava vkladania užívateľských vlastností s multihodnotou. (Optivus všeobecne)

Nová vlastnosť

* Miesta sledovania dochádzky. (Dochádzka)
* Doplnenie hierarchického reportu podkladov pre výplaty do dochádzky. (Dochádzka)
* Na dochádzkových zariadeniach je možné nastavovať bránu a masku siete. (Dochádzka)
* História na nastavovaní položiek programu. (Optivus všeobecne)
* Ak je nastavené skrývanie položiek na dialógu, nebudú viditeľné ani súvisiace
stĺpce na hlavných záložkách programu. (Optivus všeobecne)
* Upravenie tabuliek so zobrazenými údajmi pre potreby zakazovania stĺpcov. (Optivus všeobecne)
* Doplnenie záložky Pokladňa na dialóg Spis. (Spisy)
* Generovanie hromadného e-mailu je indikované posuvnou lištou. (Spisy)
* Synchronizácia úloh s Kalendárom Google sa zapisuje do histórie na úlohe. (Úlohy)
* Synchronizácia úloh do Kalendára Google synchronizuje aj úlohy, ktoré boli
presunuté inému užívateľovi. (Úlohy)
* Automatická synchronizácia úloh. (Úlohy)
* Splnená úloha je pri synchronizácii automaticky odstránená z Kalendára Google. (Úlohy)
* Synchronizácia vymazaných úloh v Optivuse. (Úlohy)
* Synchronizácia vymazaných úloh v Kalendári Google. (Úlohy)
* Úlohu možno nastaviť, aby sa nesynchronizovala do Kalendára Google. (Úlohy)

Zmena

* Upravenie automatického zaslania dochádzkovej karty do dochádzkového zariadenia. (Dochádzka)
* Zvýšenie času vykonávania zálohy na 12 hodín. (Optivus všeobecne)
* Vylepšenie rozoznávania premenných v HTML e-maile. (Spisy)

Chyba

* Oprava preklepu v texte nového oznamu. (Oznamy)
* Zmena pravidiel o odosielaní oznamov k úlohe. (Úlohy)

Nová vlastnosť

* Reporty je možné pre potreby ďalšej analýzy exportovať bez formátovania čísel (Optivus všeobecne)
* Lepšie označovanie neodoslaných e-mailov v hromadnom mailingu. (Oznamy)

Zmena

* Zmena názvoslovia polí na dialógu na monitoring hromadných e-mailov. (Oznamy)
* Optimalizácia rýchlosti práce na dialógu na monitorovanie hromadného mailingu. (Oznamy)
* Skrátenie zaznamenávaného logu zo SMTP komunikácie v hromadnom mailingu. (Oznamy)
* Uzatvorenie prípravy kampane hromadného mailingu do jednej transakcie. (Oznamy)

Nová vlastnosť

* Dochádzkové zóny. (Dochádzka)
* Ošetrenie neodoslaného času do prístupového zariadenia. (Dochádzka)
* Dochádzka – zmena IP adresy prístupového zariadenia cez Optivus. (Dochádzka)
* Dochádzka cez prístupové karty – služobný príchod. (Dochádzka)
* Dochádzka cez prístupové karty – služobný odchod. (Dochádzka)
* Zobrazenie dochádzky podľa kariet na dialógu Prehľad dochádzky zobrazuje popis podľa priepustky. (Dochádzka)
* Nastavenie povinných položiek na dialógoch. (Optivus všeobecne)
* Nastavenie skrytých položiek na dialógoch. (Optivus všeobecne)
* Potvrdenie prevzatia pridelenej pošty. (Podateľňa)
* Doplnenie loga na obálku. (Podateľňa)
* Samostatné logo pre obálku. (Podateľňa)
* Report úlohy a dochádzka. (Úlohy)
* Synchronizácia úloh – podpora viacdňových úloh. (Úlohy)
* Synchronizácia úloh – viac užívateľov na jednom počítači. (Úlohy)
* Synchronizácia úloh – výber kalendára, do ktorého majú byť úlohy synchronizované. (Úlohy)

Zmena

* Vylepšenie vymazávania údajov v dochádzkovom zariadení. (Dochádzka)

Chyba

* Oprava prepisovania dátumu vo filtri dovoleniek. (Dochádzka)
* Oprava prepisovania dátumu vo filtri priepustiek. (Dochádzka)
* Oprava označenia nového záznamu dovolenky po pridaní novej dovolenky. (Dochádzka)
* Oprava označenia nového záznamu prerušenia po pridaní nového prerušenia. (Dochádzka)
* Oprava chyby pri dlhodobo otvorenom dialógu Hromadné odosielanie. (Firmy)
* Oprava v zobrazení dochádzky podľa kariet na dialógu Prehľad dochádzky. (Optivus všeobecne)
* Oprava generovania oznamu o úlohe. (Oznamy)

Nová vlastnosť

* Používanie dochádzkových kariet je podmienené pridelením licencie na počet dochádzkových kariet. (Dochádzka)
* Automatické vloženie dochádzkovej karty do zariadenia. (Dochádzka)
* Dochádzka cez dochádzkové karty funguje aj pre Jet verziu databázy. (Dochádzka)
* Nové položky na firme pre odosielanie e-mailov. (Firmy)
* Doplnenie možnosti firmy a osoby do zoznamu možností podľa kategórie v sprievodcovi odoslaním e-mailu. (Firmy)
* Doplnenie informácie o monitoringu do sprievodcu vytvorením e-mailu z firiem. (Firmy)
* Ak je v sprievodcovi odoslaním e-mailu vybraný spis, je jeho názov použitý ako predmet nového e-mailu. (Firmy)
* Ak má užívateľ nastavený podpis, je tento podpis automaticky vložený do obsahu v sprievodcovi odoslaním e-mailu. (Firmy)
* Vynútenie zmeny hesla pri prvom prihlásení nového užívateľa. (Optivus všeobecne)
* Vylepšenie monitoringu odosielania hromadných e-mailov. (Oznamy)
* Ochrana spisu zobrazuje informáciu aj o obmedzenom prístupe podľa oddelení. (Spisy)
* Doplnenie nových premenných do odosielania e-mailu zo spisu. (Spisy)

Zmena

* Zmena posielania aktuálneho času do dochádzkového zariadenia. (Dochádzka)
* Ak nie je povolené hromadné mailovanie, nie je možné vo firmách používať sprievodcu hromadným e-mailom. (Firmy)
* Vo výbere spisov pre sprievodcu odoslaním e-mailu z firiem sa dajú vybrať iba rozpracované spisy. (Firmy)
* Doplnenie loga na obálku. (Podateľňa)
* Nastavenie maximálneho počtu úloh vo vzorovom spise. (Spisy)
* Upravenie hromadného odosielania e-mailov tak, aby boli spustené programy organizované do skupín podľa otvorenej databázy. (Spisy)
* Upravenie oznamu o štarte odosielania hromadného mailu. (Spisy)

Chyba

* Oprava vkladania HTML šablóny s obrázkami do e-mailu. (Spisy)

Nová vlastnosť

* Upravenie automatického pridávania obedov v dochádzke. (Dochádzka)
* Sprísnenie kontroly pri vytváraní záznamov v dochádzkových kartách. (Dochádzka)
* Pri úprave dochádzkovej karty nie je možné meniť údaje o čísle a užívateľovi. (Dochádzka)
* Sprievodca vytvorením e-mailu z firiem. (Firmy)
* Nastavenie, ktoré umožňuje obmedziť prístup užívateľa v obchode do menu Výstupné zostavy/Viac. (Obchod)
* Zmena nastavenia automatického zálohovania na MS SQL multilicencii. (Optivus všeobecne)
* Odoslanie testovacieho SMTP e-mailu zo spisu na seba. (Spisy)
* Synchronizácia úloh s mobilnými zariadeniami. (Úlohy)

Zmena

* Optimalizácia zobrazovania skladových pohybov. (Obchod)
* Nie je možné mazať kategóriu firiem, ktorá je naviazaná na obmedzeného užívateľa. (Optivus všeobecne)
* Oprava možného použitia Integrátora bez licencie. (Optivus všeobecne)
* Pri tvorbe e-mailu zo spisu nie je možné kombinovať textové a HTML e-maily. (Spisy)
* Pri hromadnom odosielaní e-mailu nie je možné zaškrtnúť pole Uložiť ako dokument. (Spisy)

Chyba

* Oprava filtrovania podľa užívateľa na záložke Dochádzka. (Dochádzka)
* Oprava chybného oznamu o úlohe. (Úlohy)

Nová vlastnosť

* Doplnenie informácie o počte záznamov na dialógu Skladová karta. (Obchod)
* Vylepšenie kopírovania tabuliek do schránky. (Optivus všeobecne)
* Doplnenie monitoringu odosielania hromadných HTML e-mailov. (Oznamy)
* Nastavenie užívateľa, ktoré zabraňuje kontrole novej verzie programu. (Oznamy)
* Doplnenie tlačidla na import bankového účtu z vlastnej firmy v ePodacom hárku. (Podateľňa)
* Upravenie vloženia faktúry do pošty o nové možnosti. (Podateľňa)
* Doplnenie informácie o počte záznamov na dialógu Dokument. (Registratúra)
* Doplnenie oneskoreného odoslania HTML e-mailov. (Spisy)
* Stĺpec oddelenie v zozname spisov. (Spisy)
* Hromadné operácie so spismi. (Spisy)

Zmena

* Zmena umiestnenia nastavenia o pridelení spisu z personálneho do nastavenia programu. (Optivus všeobecne)
* Zmena výberu multihodnôt v užívateľských vlastnostiach cez modálny dialóg. (Optivus všeobecne)

Chyba

* Oprava chyby na dialógu kontroly prítomnosti užívateľov. (Dochádzka)
* Oprava kópie faktúry, ak sa používa iná číselná rada. (Obchod)
* Oprava kopírovania spisu. (Spisy)
* Oprava chyby oznamov o úlohách, pokiaľ sa využívali vzorové spisy. (Spisy)


Nová vlastnosť

* Indikácia postupu výpočtu pri prepočítaní dochádzky. (Dochádzka)
* Upravenie reportu FV položky, užívatelia, oddelenia. (Obchod)
* Zmena implicitného zbalenia/rozbalenia uzlov stromu v nastavení programu. (Optivus všeobecne)
* Doplnenie filtra podľa oddelení na záložku Osoby. (Osoby)
* Pri kópii spisu možno skopírovať aj súvislosti. (Spisy)
* Zapamätanie nastavenia kopírovania spisov. (Spisy)

Zmena

* Lepšie zobrazenie neregistrovaných dochádzkových kariet. (Dochádzka)
* Nové nastavenie programu Užívateľ vidí len svoje údaje z dochádzkového zariadenia. (Dochádzka)
* Nové nastavenie programu Užívateľ vidí iba svoje priepustky. (Dochádzka)
* Nové nastavenie programu Užívateľ vidí iba svoje dovolenky. (Dochádzka)
* Doplnenie funkcie Hromadne referent na firmách. (Firmy)
* Doplnenie funkcie Hromadne referent na osobách. (Osoby)
* Oprava počtu desatinných miest vo výstupe v podateľni. (Podateľňa)

Chyba

* Oprava vymazania firmy pri vymazaní zápočtu v obchode. (Obchod)
* Oprava chyby pri odosielaní oznamov na veľké množstvo užívateľov. (Oznamy)
* Upravenie filtra podateľne podľa referenta. (Podateľňa)
* Oprava filtra podľa dátumu v podateľni pri prvom použití. (Podateľňa)
* Upravenie filtra spisov podľa zodpovedného. (Spisy)
* Oprava zobrazenia stĺpcov s užívateľskými vlastnosťami. (Zariadenia)

Nová vlastnosť

* Vykresľovanie vymazaných oddelení vo filtroch. (Optivus všeobecne)
* Doplnenie oddelenia do ľavého dolného rohu programu. (Optivus všeobecne)
* V tabuľke súvislostí sa zobrazuje číslo a názov zariadenia. (Optivus všeobecne)
* Filtrovanie osôb podľa podreťazca v rodnom čísle. (Osoby)
* Nové stĺpce v podateľni, súvisiace so Slovenskou poštou. (Podateľňa)
* Ochrana spisu podľa prístupu viac oddelení. (Spisy)
* Vo výbere zariadení hľadanie podľa užívateľských vlastností. (Zariadenia)

Zmena

* Optimalizácia hľadania v obchode podľa názvu v položkách. (Obchod)
* Zmena funkcie na mazanie oddelenia. (Optivus všeobecne)
* Zmena funkcie na mazanie užívateľa. (Optivus všeobecne)

Nová vlastnosť

* Na začiatku každého mesiaca je synchronizovaný čas z počítača do zariadenia na dochádzkové karty. (Dochádzka)
* Nastavenie programu, ktoré umožňuje zobraziť alebo skryť záložku v dochádzke ku zariadeniu na dochádzkové karty. (Dochádzka)
* Nie je možné zrušiť skladovú kartu, na ktorej sú skladové zásoby. (Obchod)
* V súvislostiach možno zobraziť aj úlohu. (Optivus všeobecne)
* Na dialógu Úloha sa zobrazujú informácie o počte záznamov na jednotlivých záložkách. (Úlohy)

Zmena

* Záložka Turniket je viditeľná iba vtedy, keď je v nastavení vybrané Dochádzku ovláda turniket. (Dochádzka)
* Mazanie priepustiek a dovoleniek sa značí do histórie v dochádzke. (Dochádzka)
* Zjednotenie menu Filter na dochádzke. (Dochádzka)
* V dochádzke nie je možné prepočítať údaje dochádzky podľa zariadenia na dochádzkové karty. (Dochádzka)
* Optimalizácia hľadania záznamov podľa názvu položky v obchode. (Obchod)
* Upravenie editora oznamov o pridelení spisu. (Spisy)

Chyba

* Zrušenie skladovej karty neovplyvňuje inventúrne zostavy. (Obchod)
* Oprava chybného hypertextu v ozname o splnenej úlohe. (Úlohy)

Nová vlastnosť

* Funkcia na prepočítanie údajov z dochádzkových kariet. (Dochádzka)
* Funkcie na nastavenie necitlivosti príchodov, odchodov a obedov pri používaní dochádzkových kariet. (Dochádzka)
* Nastavenie programu na schvaľovanie priepustiek sebe. (Dochádzka)
* Nastavenie programu na schvaľovanie dovoleniek iba podriadeným. (Dochádzka)
* Zálohovanie dát z dochádzkového zariadenia. (Dochádzka)

Zmena

* Upravenie prehľadu dochádzky o viac podrobností o prerušeniach. (Dochádzka)
* Vylepšenie odosielania oznamov. (Oznamy)

Chyba

* Oprava reportu Súkromné jazdy podľa TP na niektorých verziách SQL servera. (Jazdy)
* Oprava reportu Odovzdávací protokol – úlohy a diely. (Spisy)
* Kopírovanie začiatku aj konca pri kópii úlohy. (Úlohy)
* Oprava nastavenia histórie úlohy pri kopírovaní úlohy viacerým užívateľom. (Úlohy)

Nová vlastnosť

* Na žiadanke o dovolenku sa sleduje história zmien. (Dochádzka)
* Na dialógu Žiadanka o dovolenku sú doplnené dve tlačidlá na schvaľovanie. (Dochádzka)
* Odosielanie oznamov pri schvaľovaní dovolenky. (Dochádzka)
* Na žiadanke o prerušenie sa sleduje história zmien. (Dochádzka)
* Na dialógu Žiadanka o prerušenie sú dve tlačidlá na schvaľovanie. (Dochádzka)
* Odosielanie oznamov pri schvaľovaní prerušenia. (Dochádzka)
* Zobrazovanie histórie na žiadankách o prerušenie a dovolenku. (Dochádzka)
* Zaznamenávanie dovoleniek do dochádzky. (Dochádzka)
* Nové typy prerušení v dochádzke. (Dochádzka)
* Tlačidlá na lište ikon pre dovolenky a prerušenia. (Dochádzka)
* Upravenie prehľadu dochádzky, aby zobrazoval sumáre návštev lekára a doprovodu za rok. (Dochádzka)
* Filter Aj vymazané na záložke Dovolenky. (Dochádzka)
* Filter Aj vymazané na záložke Priepustky. (Dochádzka)
* Implicitný začiatok novej dovolenky v žiadanke je prvý pracovný deň po aktuálnom dni. (Dochádzka)
* Nastavenie minimálneho trvania prerušenia. (Dochádzka)
* Na dialógu žiadanky o dovolenku sa zobrazuje počet dní dovolenky v danom roku, ktoré sú zapísané v dochádzke. (Dochádzka)
* Na dialógu žiadanka o priepustku sa zobrazuje, koľko už v danom roku vyčerpal času na návštevu lekára a ako doprovod. (Dochádzka)
* Doplnenie poľa Popis do žiadanky na priepustku. (Dochádzka)
* Nastaviteľný dátumový filter žiadaniek o dovolenku a priepustku podľa nastavenia v systéme. (Dochádzka)
* Doplnenie reportu podklady pre výplaty o presnejšie údaje o návšteve lekára. (Dochádzka)
* Rozoznanie prerušenia typu obed pri použití dochádzkovej karty podľa nastavenia systému. (Dochádzka)
* Kópia spisu aj s užívateľskými vlastnosťami. (Spisy)
* Kópia úlohy umožňuje úlohu skopírovať viacerým užívateľom. (Úlohy)
* Upravenie setupu tak, aby kontroloval verziu služby. (Vývoj)
* Zmena setupu služby. (Vývoj)

Zmena

* Zmena distribúcie súboru service/cfg.ini. (Dochádzka)
* Úprava oznamu o zmene dokumentu. (Oznamy)
* Oprava zablokovania ostatných užívateľov pri práci s poštou, registratúrou a faktúrami. (Obchod)

Chyba

* Úprava kópie faktúry pri zmene odberateľa. (Obchod)
* Oprava vkladania e-mailu cez Integrátor do registratúry, pokiaľ boli v predmete špeciálne znaky. (Spisy)

Nová vlastnosť

* Doplnenie nastavenia programu Miesto dovolenky na žiadanke je povinné. (Dochádzka)
* Doplnenie poľa poznámka na žiadanku o dovolenku. (Dochádzka)
* Doplnenie filtra žiadaniek o dovolenku. (Dochádzka)
* Doplnenie poľa poznámka na žiadanku o prerušenie. (Dochádzka)
* Doplnenie filtra podľa dátumu do menu na záložke Dochádzka. (Dochádzka)

Zmena

* Na žiadanke o dovolenku sa automaticky vyplní schvaľovateľ podľa nastavenia nadriadeného na užívateľovi. (Dochádzka)
* Žiadanka o dovolenku sa dá vymazať iba preškrtnutím. (Dochádzka)
* Žiadanka o prerušenie sa dá vymazať iba preškrtnutím. (Dochádzka)
* V novej inštalácii programu pri spustení programu možno nastaviť vlastnú firmu. (Optivus všeobecne)
* Upravenie zobrazenia zoznamu užívateľov v multilicenciách. (Optivus všeobecne)

Chyba

* Oprava chybového hlásenia pri štarte programu, ktoré súvisí s 53. týždňom v roku. (Optivus všeobecne)
* Oprava filtra spisov podľa dátumu uzatvorenia spisu. (Spisy)
* Oprava chyby v prehľade úloh, pokiaľ bol nejaký termín napojený na firmu. (Úlohy)

Nová vlastnosť

V dochádzke možno vypĺňať žiadosti o priepustku. (Dochádzka)
V dochádzke možno vypĺňať žiadosti o dovolenku. (Dochádzka)
Kópia cestovného príkazu. (Jazdy)
Priradenie osoby na bloček. (Kasa)
V detailoch ku požiadavkám sa zobrazuje počet podriadených požiadaviek. (Plánovanie) Prevod transakcie do inej pokladne. (Pokladňa)

Chránený dokument nemožno odoslať e-mailom, pokiaľ odosielateľ nemá oprávnenie na jeho prehliadanie. (Spisy)
Doplnenie filtra na spisy, ktorý umožňuje viaceré kombinácie vybavenia spisov. (Spisy)

Zmena

Automatické uzatvorenie dochádzky v turnikete, keď sa deň končí súkromným prerušením. (Dochádzka)
Úprava odoslania faktúry do odoslanej pošty. (Podateľňa)
Zobrazenie celej adresy pri vybranej osobe v pošte. (Podateľňa)
Upravenie skenovania v pokladni. (Pokladňa)
Pole Predmet je teraz predvyplnené názvom súboru, ktorý sa ako dokument vkladá. (Spisy)
Kalendár sviatkov 2016. (Úlohy)
Zmena v hromadnom posúvaní úloh pomocou plánovacieho kalendára. (Úlohy)

Chyba

Oprava dvojkliku na zoznam položiek bločku, keď v ňom nie sú žiadne položky. (Kasa)
Úpravy na poliach ISO v ponukách a objednávkach. (Obchod)
Oprava funkcie vytvorenia faktúry z viacerých skladových pohybov, ak sú tie pohyby na osobu. (Obchod)
Oprava zrušenia potvrdenia skladového pohybu a následného filtrovania. (Obchod)
Doplnenie chýbajúcich prekladov faktúry. (Obchod)
Nie je možné presúvať úlohy z a do uzatvoreného spisu. (Spisy)
Nie je možné presúvať dokumenty z a do uzatvoreného spisu. (Spisy)
Vylepšenia kopírovania spisov. (Spisy)
Oprava nezrovnalostí vo výstupoch Prehľad práce a Dochádzka. (Štatistika)
Oprava zobrazenia dokumentu na dialógu Dokument, ak sa jednalo o odkaz na iný dokument. (Registratúra)

Nová vlastnosť

* Číselník dochádzkových zariadení. (Dochádzka)
* Číselník dochádzkových kariet. (Dochádzka)
* Na skladovej karte možno vyplniť pole režijné náklady. (Obchod)
* Report Analýza pre uzol požiadaviek. (Plánovanie)
* Do číselníka projektov bolo doplnené pole firma. (Plánovanie)
* Doplnenie nových polí na spisy a projekty, ktoré umožňujú lepšie členiť odhadované náklady a príjmy. (Plánovanie)
* Doplnenie nových stĺpcov do vyhodnotenia odhadovaných nákladov na spisoch. (Plánovanie)
* Doplnenie nových polí na spisy a projekty, ktoré umožňujú lepšie členiť reálne náklady a príjmy. (Plánovanie)
* Dátová kocka pre vyhodnocovanie spisov. (Spisy)

Zmena

* Zväčšenie počtu znakov na položke mesto vo firme na 60 znakov. (Firmy)
* V detailoch faktúry je možné zapnúť stĺpec Podrobne. (Obchod)
* Upravenie a doplnenie algoritmu generovania vystavenej faktúry z prijatej. (Obchod)
* Úprava reportu FV Položky, užívatelia, oddelenia (Obchod)
* Premenovanie analytických výstupov nákladov v spisoch. (Plánovanie)
* Nastavenie programu na vynútenie vyplnenia poľa Bez DPH na transakcii. (Pokladňa)

Chyba

* Vylepšenie pridania riadkovej zľavy na faktúru. (Obchod)
* Oprava nesprávneho výpočtu v dátovej kocke Analýza skladových položiek vystavených faktúr. (Obchod)
* Upravenie výberov firmy na niektorých poliach na skladovej karty do jednotnej podoby. (Obchod)
* Oprava dátumu splatnosti na objednávke, ktorá vznikla kópiou. (Obchod)
* Oprava algoritmu riadkovej zľavy na faktúre. (Obchod)
* Oprava zmeny alternatívnej jednotky na skladovej karte. (Obchod)
* Oprava reportu ponuky a objednávky na SQL Server 2008. (Obchod)
* Oprava duplicitne zobrazovaných čísel v zátvorke na spise. (Spisy)
* Oprava zdvojenie e-mailu užívateľa pri odosielaní dokumentov zo spisu. (Spisy)
* Oprava algoritmu riadkovej zľavy na objednávke a ponuke. (Spisy)
* Oprava chyby Ganttovho diagramu na úlohe. (Úlohy)

Nová vlastnosť

* Funkcia na vytvorenie vystavenej faktúry z prijatej faktúry. (Obchod)
* Pri zatvorení skladovej karty tlačidlom Zrušiť sa zobrazuje zoznam zmien a užívateľ sa môže rozhodnúť, či sa má dialóg uzatvoriť (Obchod)
* Pri zatvorení skladového pohybu tlačidlom Zrušiť sa zobrazuje zoznam zmien a užívateľ sa môže rozhodnúť, či sa má dialóg uzatvoriť. (Obchod)
* Zoznam zmien programu je členený podľa typu na nové, zmeny a chyby. (Optivus všeobecne)
* Doplnenie informácie o počte záznamov do zátvorky na jednotlivých záložkách na Osobách. (Osoby)
* Oznam autorovi požiadavky o jej zmenách. (Plánovanie)
* Oznam osobe o zmenách jej požiadavky. (Plánovanie)
* Doplnenie informácie o počte záznamov do zátvorky na jednotlivých záložkách na Požiadavkách. (Plánovanie)
* Pri zatvorení požiadavky tlačidlom Zrušiť sa zobrazuje zoznam zmien a užívateľ sa môže rozhodnúť, či sa má dialóg uzatvoriť. (Plánovanie)
* Sledovanie zmien požiadavky podľa zadávateľa. (Plánovanie)
* Filter požiadaviek podľa sledovania zmien pre zadávateľa. (Plánovanie)
* Upravenie reportu klientovi z požiadaviek o ďalšie informácie. (Plánovanie)
* Doplnenie pohľadu Odosielanie oznamov do požiadaviek, ktorý umožňuje odosielanie oznamov zadávateľovi požiadavky. (Plánovanie)

Zmena

* Doplnenie informácie o počte záznamov do zátvorky na jednotlivých záložkách na Firmách. (Firmy)
* V požiadavkách bol v pohľade Vkladanie doplnený stĺpec Verzia. (Plánovanie)
* Nastavenie na dokumente, že sa nemá dať odoslať e-mailom. (Registratúra)
* Oprava zobrazenie počtu záznamov na záložkách v spise. (Spisy)

Chyba

* Oprava zobrazenia zoznamu skladových pohybov po úprave množstiev na objednávke. (Obchod)
* Oprava nefunkčného hypertextu v oznamoch. (Optivus všeobecne)
* Oprava výberu osoby na dialógu pomocou filtra kategória. (Osoby)
* Vylepšenie sledovania histórie požiadaviek, ktoré vznikli kópiou. (Plánovanie)
* Oprava počítania rozdielu času na vyhodnotení projektu. (Plánovanie)

 • Užívateľské stĺpce na firmách
 • Do reportu Inventúra skladov a pohybov bol doplnený stĺpec s rozdielom príjemiek a výdajok
 • Report Ležiaky umožňuje zobraziť len také ležiaky, ktoré nemali v sledovanom období žiaden pohyb
 • Na dialógu Započítanie vzájomných pohľadávok je možné mazať položky
 • Nie je možné zrušiť sklad, ktorý obsahuje nejaký tovar
 • Pri spracúvaní receptúr sa lepšie kontrolujú množstvá tovaru na sklade
 • Lepšia kontrola vyplnenia kurzov mien na faktúre
 • Pri zatvorení faktúry tlačidlom Zrušiť sa zobrazuje zoznam zmien a užívateľ sa môže rozhodnúť, či sa má dialóg uzatvoriť
 • Pri zatvorení objednávky tlačidlom Zrušiť sa zobrazuje zoznam zmien a užívateľ sa môže rozhodnúť, či sa má dialóg uzatvoriť
 • Pri zatvorení ponuky tlačidlom Zrušiť sa zobrazuje zoznam zmien a užívateľ sa môže rozhodnúť, či sa má dialóg uzatvoriť
 • Oprava zobrazenia stĺpca s vlastným číslom pri výbere skladovej karty
 • Súvislosti možno upravovať stlačením tlačidla Upraviť
 • Pri pridávaní súvislosti sa dá vybrať aj typ súvislosti
 • V dialógu O programe sa zobrazuje informácia o verzii Windows
 • V dialógu O programe sa v prípade nepodporovaného operačného systému zobrazuje informácia
 • Dialógy na úpravu číselníka súvislostí spisov
 • Oprava mazania v číselníku oddelení
 • Pri spustení programu sa zobrazuje informácia o nepodporovanom operačnom systéme Windows XP
 • Užívateľské stĺpce na osobách
 • Oprava zapisovania histórie zmien na požiadavkách
 • Doplnenie zoznamu podriadených požiadaviek na detaily
 • Zmena ukladania zoznamu pohľadov pre požiadavky na XML formát
 • Doplnenie nových polí na projekt
 • Doplnenie nových polí na spis
 • Doplnenie tlačidla Tlač na dialóg Odhadované náklady na spisy
 • Doplnenie funkcie Plán/Odhadované náklady na projekt
 • Zmena dialógu Odhadované náklady na spis na okno s nastaviteľnou veľkosťou
 • Doplnenie nových stĺpcov na dialóg Odhadované náklady na spisy
 • Doplnenie zoznamu spisov ku projektu do detailov na záložke Spisy
 • Redizajn dialógu podateľne
 • Export podateľne do ePodacieho hárku podľa variabilného symbolu nastavuje dobierku na účet alebo na adresu
 • Oprava neprenesenia odkazu na poštu do nadstavieb
 • Oprava vyznačovania dokumentu na vedomie
 • Pri zatvorení spisu tlačidlom Zrušiť sa zobrazuje zoznam zmien a užívateľ sa môže rozhodnúť, či sa má dialóg uzatvoriť
 • Rozšírenie možností pri kópii spisu
 • Validácia spisu podľa nastavených súvislostí v registratúrnej značke
 • Upravenie filtra projekt na spisoch
 • Upravenie filtra projekt na požiadavkách
 • Preklady spisových reportov do češtiny
 • Po zmene úlohy dostane zodpovedná osoba oznam
 • Oprava zmeny poradia v plánovaní úloh viacerým užívateľom
 • Pri kópii faktúry sa správne vyplňuje pole dátum vytvorenia faktúry
 • V tlači obálok možno hromadne nastaviť poštovú adresu pre všetky firmy v zozname
 • Ak je zakázaný predaj do mínusu, kontroluje sa stav na sklade aj vo výrobke
 • Pri výbere preddefinovanej položky do faktúry možno používať dvojklik
 • Filter podľa vlastného čísla vo výbere skladovej karty
 • Doplnenie obrázku s podpisom na dohodu o započítaní záväzkov
 • Oprava chybového hlásenia o chýbajúcom poli SWIFT pri úhrade
 • Úprava triedenia v dialógu Zápočet na zostupné
 • Oprava chyby datasetu pri stlačení tlačidiel na posun termínu
 • Sprísnenie kontroly zapisovania periódy termínu
 • Možnosť nastaviť si implicitný interval do filtra pre každú záložku osobitne
 • Číselník typov súvislostí
 • Tlačidlo na odstránenie súvislostí
 • Zobrazovanie stĺpca typu súvislosti v tabuľke súvislostí
 • Požiadavky možno filtrovať podľa poľa ID
 • Na dialógu Spis na záložke Dokumenty možno zapínať aj stĺpce s užívateľskými premennými
 • Oprava odoslania dokumentu na vedomie
 • Oprava funkcie na odoslanie dokumentu na revíziu
 • Vylepšenie zobrazenia revidovaných dokumentov
 • V spisoch možno používať rozšírené reporty ku hrubému zisku.
 • Doplnenie poľa komentár na úlohe vo vzorovom spise
 • Doplnenie kontaktnej osoby firmy na vzorovom spise
 • Na dialógu Spis je možné zapnúť indikáciu počtu záznamov na jednotlivých záložkách
 • Pole kategória na úlohe vo vzorovom spise
 • Pole kategória na vzorovom spise
 • Plánovanie úloh vybranej skupine osôb
 • Perióda opakovania na termíne v zariadeniach
 • Zmena menu na výber dátumov do filtra v jazdách do jednotnej podoby
 • Špeciálny dialóg na opravu zmiznutého čísla ponuky
 • Na dialógu História pohybov skladovej karty sú hypertexty na pohyby a spisy
 • Automatické vybavenie objednávky v okamihu vytvorenia faktúry
 • Nie je možné pridávať skladové pohyby na vymazaný sklad
 • Oprava zdvojeného zobrazenia skladového pohybu, napojeného na viac úloh pre MS SQL server
 • Oprava obstarávacej ceny skladovej karty v prípade, že sa kombinovali existujúce skladové pohyby do novej faktúry
 • Ak sa v sklade používajú uzávierky, nie je možné používať funkciu na zlučovanie skladových kariet
 • Špeciálny dialóg na opravu zmiznutého čísla objednávky
 • Špeciálny dialóg na opravu zmiznutého čísla faktúry
 • Špeciálny dialóg na opravu zmiznutého čísla skladového pohybu
 • Doplnenie tlačidla Iba text na objednávky
 • Oprava výpočtu stavu na sklade na dialógu História skladových pohybov
 • Oprava zoznamu nadriadených užívateľov a zobrazovanie vymazaných užívateľov v ňom
 • Oprava dialógu na výber firmy a vrátenie focusu na názov firmy
 • Oprava automatického importu podpisu
 • Doplnenie podpory PNG do ukladania podpisov v databáze
 • Prepracovanie záložky Jazdy na najnovšiu verziu filtra
 • Na záložke Jazdy sa pri otváraní záložky označuje posledný záznam ako aktívny
 • Report súkromných jázd, pokiaľ nebolo v danom období žiadne tankovanie,
  nedovolí spustenie reportu
 • Doplnenie reportov vystavená faktúra, prijatá objednávka a ponuka o možnosť
  zapínať stĺpec s poskytnutou zľavou v eurách
 • Reporty ku prijatým faktúram sú prístupné len vtedy, pokiaľ sa užívateľ
  nachádza na záložke prijatých faktúr
 • Report Ponuka bol preložený do češtiny
 • Užívateľské reporty teraz ukladajú svoje súbory do databázy
 • Presun loga programu do databázy
 • Prepracovanie dialógu Výber firmy na najnovšiu verziu filtra
 • Prepracovanie dialógu Výber osoby na najnovšiu verziu filtra
 • Zapisovanie logu na lokálny disk
 • Zapisovanie logu pre každý spustený Optivus osobitne
 • Na odovzdávacom protokole ku spisu sa uvádza len tovar z výdajok
 • Presunutie podpisov do databázy
 • Vylepšenie rýchlosti štartu dialógu požiadaviek
 • V histórii spisu sa sledujú zmeny dokumentov
 • Report Odovzdávací protokol na spise bol preložený do češtiny
 • Upravenie sqlinst tak, aby priamo vedel urobiť zálohu pomocou parametrov
  príkazového riadku
 • Report Zoznam spisov obsahuje voliteľné stĺpce spôsob vybavenia a počet dokumentov
 • Na reporte Spisový obal pribudli polia pôvodca registratúry a vlastné číslo spisu
 • Na prijatej faktúre sa kontroluje účet alebo na vyplnenie IBAN alebo na vyplnenie pôvodnej formy účet-banka
 • Oprava nastavovania akciových cien na fiskálnej pokladni.
 • Report Upomienka ku faktúre, ktorá je na osobu vypíše adresu danej osoby.
 • Priamo z dialógu Dlžníci možno tlačiť upomienky.
 • Nie je možné opakovane vkladať tú istú výdajku alebo príjemku do faktúry.Pri vkladaní príjemky do prijatej faktúry teraz program rozlišuje medzi firmami aj osobami.
 • Oprava nastavovania akciovej ceny pre konkrétnu firmu.
 • Preklad faktúr do češtiny.
 • Oprava rozoznávania firmy v integrátore pre 64b Outlook.
 • Sledovanie histórie na číselníkoch.
 • Oprava vkladania formátovaného textu do niektorých RTF komponent.
 •  Oprava ukladania užívateľského nastavenia v reporte.
 • Doplnenie logu pre integrátor v časti rozoznávania firiem
 • Oprava skrolovacej lišty na veľkých RTF poliach na spise, úlohe a cca 5 ďalších miestach.
 • Upravenie sqlinst.exe, aby umožňoval používanie Native Client Connection.
 • Upravenie programu Optivus na používanie spojenia Native Client s MS SQL serverom.
 • Upravenie programu opttime.exe na používanie spojenia Native Client s MS SQL serverom.
 • Upravenie programu optvyroba.exe na používanie spojenia Native Client s MS SQL serverom
 • Oprava odosielania oznamov o ukončení úlohy užívateľom na vedomie
 • Upravená funkcia na zobrazenie obsahu dokumentu
 • Oprava reportu Hodnota skladu podľa stromu
 • Riešenie problému po spustení programu IS Optivus RICHED20.dll
 • Oprava posúvania dátumu zdaniteľného plnenia na niektorých faktúrach,
  vytvorených zo skladového pohybu
 • Filter v menu podľa dátumov umožňuje zadať aj interval Nič
 • Stĺpec forma úhrady na vystavených faktúrach
 • Filtrovanie vystavených faktúr podľa formy úhrady
 • Personálne nastavenie filtra skupina na firmách.
 • Implicitne je na fiskálnej pokladni zapnutý filter na sklade.
 • V histórii sa vyznačujú zmeny v nastavení parametrov programu.
 • Oneskorené filtrovanie pri písaní do filtra.
 • Všetky hlavné záložky indikujú začiatok filtrovania nápisom v statuse.
 • Prepracovanie všetkých filtrov na hlavných záložkách do identickej podoby.
 • Všetky hlavné záložky indikujú pri otváraní dialógu, že sa niečo deje.
 • žívateľské nastavenie počtu mesiacov dozadu vo filtroch.
 • Kontrola verzie programu pri štarte.
 • a záložke Podateľňa sa zoznam pošty udržuje aktívne na poslednom zázname.
 • Na záložke Pokladňa sa zoznam transakcií udržuje aktívne na poslednom zázname.
 •  registratúre sa v zozname dokumentov zobrazuje ich počet a veľkosť.
 • Personálne nastavenie filtra stav na spise.
 • Oprava chybného preskočenia záložky na dialógu Firma pri pridaní novej osoby.
 • Na záložke Obchod sa vystavené faktúry udržujú aktívne na poslednom zázname.
 • Na záložke Obchod sa prijaté faktúry udržujú aktívne na poslednom zázname.
 • Na záložke Obchod sa vystavené objednávky udržujú aktívne na poslednom zázname.
 • Na záložke Obchod sa prijaté objednávky udržujú aktívne na poslednom zázname.
 • Na záložke Obchod sa skladové pohyby udržujú aktívne na poslednom zázname.
 • Na záložke Obchod sa ponuky udržujú aktívne na poslednom zázname.
 • Oprava zobrazenia pobočky na dialógu Osoba, aby sa zobrazilo aj mesto
 • Stránkovanie údajov na záložke Firmy pre MS SQL server 2012.
 • Oprava hypertextu na spis na dialógu Hľadanie kontaktu
 • Ak je na fiskálnej pokladni nastavený neexistujúci číselný rad, program
 • nedovolí predávať na takejto pokladni
 • Na objednávku možno pridať hromadnú zľavu
 • Na ponuku možno pridať hromadnú zľavu
 • Stránkovanie údajov na záložke Obchod pre MS SQL server 2012
 • Verzia 3 exportu faktúr do XML
 • Filter skladových pohybov podľa osoby
 • Stránkovanie údajov na záložke Osoby pre MS SQL server 2012
 • Obmedzenie veľkosti vkladaných súborov na užívateľa v nastavení programu
 • Na dialógu Dokument sa na záložke Strany zobrazuje aj veľkosť súboru
 • Stránkovanie údajov na záložke Registratúra pre MS SQL server 2012
 • Stránkovanie údajov na záložke Spisy pre MS SQL server 2012
 • Stránkovanie údajov na dialógu Zariadenia pre MS SQL server 2012
 • Zobrazovanie počtu záznamov na dialógu Zariadenia
 • Optimalizácia rýchlosti zobrazenia tabuľky so zariadeniami, na ktorých sú
  zapnuté stĺpce s užívateľskými vlastnosťami
 • Filter aktuálnych zariadení
 • Kontrola mazania číselného radu, ak je použitý na fiskálnej pokladni
 • Oprava exportu reportu Hodnota skladu z pohybov do PDF.
 • Lepšia kontrola rozpočítania nákladov na faktúre.
 • Verzia 2 exportu faktúr do XML
 • Report Užívatelia a oddelenia
 • Optivus vo verzii SQL klient neposiela oznamy o zmenách
 • Hlásenie o nemožnosti vykonať aktualizáciu programu bez trvalej licencie
  je teraz zrozumiteľnejšie formulované.
 • Export niektorých reportov do Wordu a PDF vie automaticky otočiť dokument naležato
 • Užívateľské premenné typu text majú nastavenú maximálnu dĺžku v editore na 255 znakov
 • Report Užívatelia a skupiny
 • Oprava reakcie programu na vkladanie dokumentu, ktoré sa nepodarilo
 • Zobrazovanie užívateľských detailov na zariadeniach
 • Mazanie zariadenia
 • Užívateľské vlastnosti na zariadeniach sa dajú zobraziť priamo vo voliteľných stĺpcoch
 • Report v obchode na vypočítanie hodnoty skladu podľa stromu skladových kariet.
 • Štatistický výstup COGS v obchode.
 • Na všetkých výstupoch typu skladový pohyb je uvedený názov skladu, v ktorom prebehol daný pohyb.
 • V receptúre možno zadávať údaje na 3 desatinné miesta.
 • Oprava určovania skladovej ceny na pohybe, keď sa dodatočne upravovali náklady za dopravu.
 • V programe možno zakázať zmenu hladiny DPH na dokladoch, ktoré obsahujú skladovú kartu.
 • Oprava zadávania akciovej ceny na skladovej položke.
 • Oprava kópie skladovej karty.
 • Oprava filtra podľa dátumu v obchode na záložke Ponuky.
 • Nastavenie na užívateľovi, aby sa nezobrazoval vo výrobnom termináli.
 • Oprava mazania vzorových dokumentov pre MS SQL server.
 • Optimalizácia rýchlosti výberu osoby v dialógu pre MS SQL server.
 • Doplnenie číselníka názvov úloh v pláne.
 • Nastavenie polí, ktoré sa majú zobraziť na úlohe vo výrobnom termináli.
 • Oprava kopírovania závislostí podriadených úloh v ganttových diagramoch.
 • Užívateľské vlastnosti dokumentov možno upravovať priamo na dialógu.
 • Detaily na spisoch pre Jet verziu programu.
 • Optimalizácia rýchlosti výberu spisu v dialógu pre MS SQL server.
 • Oprava vkladania dokumentov do registratúry pre MS SQL server.
 • Dochádzkový turniket v multilicencii pre MS SQL server možno nastaviť tak, aby sa dala vybrať databáza pri štarte.
 • Na prijatú faktúru možno pridať hromadnú zľavu na všetky položky.
 • Synchronizácia osôb v multilicencii pre MSSQL server.
 • Číselník kategórií firiem a osôb v multilicencnom režime možno nastaviť tak, aby sa nesynchronizoval.
 • Do súvislostí je možné pridávať odkazy na projekty.
 • Detaily ku osobám umožňujú zobraziť užívateľské vlastnosti.
 • Detaily ku osobám umožňujú zobrazovať súvislosti.
 • Detaily ku spisom umožňujú zobrazovať užívateľské vlastnosti.
 • Detaily ku spisom umožňujú zobrazovať súvisiace rozpracované spisy na firmu.
 • Detaily ku spisom umožňujú zobrazovať súvisiace rozpracované spisy na osobu.
 • V názve dialógu Firma sa zobrazuje aj názov firmy.
 • Oprava stornovania bločku na fiskálnej pokladni.
 • Na skladovej karte sa nachádza pole s poslednou nákupnou cenou podľa prijatej faktúry.
 • Zapisovanie procesu zlučovania skladových kariet do histórie skladovej karty.
 • Na faktúre je pridané tlačidlo na úpravu subfaktúr.
 • Oprava zobrazenia zmeny stavu skladovej karty na dialógu v prípade, že sa používajú uzávierky.
 • Oprava upozornenia počas rozpočítavania nákladov.
 • Na dialógu na výber dokumentov sa nachádza tlačidlo, pomocou ktorého si možno označený dokument zobraziť.
 • Ukladanie nastavenia tlačových výstupov.
 • Zjednotenie umiestnenia záložky História na dialógoch.
 • Filtrovanie podľa užívateľských vlastností typu logická hodnota.
 • Užívateľské vlastnosti pri editácii lepšie vyznačujú, či sú dosiaľ nevyplnené, alebo majú hodnotu NULL.
 • V súvislostiach možno pridávať odkazy na dokumenty.
 • V súvislostiach možno pridávať odkazy na projekty.
 • Jednotný mechanizmus na zobrazovania komplexných detailov ku datasetu.
 • V projekte je možné vyplniť polia popis a zodpovedný.
 • V položke registratúrneho plánu možno klávesou Ctrl-Del vymazať napojenie na firmu.
 • Informácia o tom, že práve prebieha revízia dokumentu je podrobnejšia je na nej uvedené aj meno užívateľa, ktorý práve reviduje.
 • Filter spisov podľa projektov zobrazuje v zozname projektov ukončené projekty ako preškrtnuté.
 • Dialóg na výber projektov.
 • Zobrazenie detailov ku spisom na hlavnom okne programu.
 • V zozname zariadení možno zobrazovať stĺpec typ.
 • Oprava posielania hromadného mailu.
 • História na skladovej karte.
 • Oprava výpočtu zisku na skladových pohyboch, ktoré vznikli z dobropisu.
 • Doplnenie filtra skladových pohybov o filtrovanie podľa spisu.
 • Doplnenie upozornenia počas rozpočítavania nákladov, keď užívateľ nevyplnil sumu nákladov.
 • V synchronizácii podriadených firiem v multilicencii možno nastaviť, či sa majú synchronizovať kategórie firiem.
 • Dialóg na výber spisu umožňuje hľadanie bez diakritiky vo verzii pre MS SQL server.
 • Dialóg na výber PSČ umožňuje hľadanie bez diakritiky vo verzii pre MS SQL server.
 • Oprava chyby pri prevode spisov do budúceho roku vo verzii pre MS SQL server.
 • Upravenie reportu odovzdávacieho protokolu ku spisu.
 • Oprava vkladania vzorového dokumentu do spisu pre MS SQL server.
 • Vylepšenie prevodu starých spisov do nového roku.
 • Zablokovanie niektorých funkcií obchodu vo vybavenom spise.
 • V zozname spisov možno zobrazovať stĺpec stav plánu.
 • V prehľade úloh nie je možné používať funkcie na prácu s úlohami.
 • Lepšie zapisovanie informácie o presúvaní úloh do histórie spisu.
 • Vylepšenie zobrazenia termínov a ďalších objektov na záložke Prehľad mojich úloh.
 • Ak je nastavená funkcia na kontrolu počtu nevybavených úloh v spise a dôjde ku splneniu úlohy na záložke Úlohy, jedna z možností je aj vybaviť spis.
 • Funkcia na úlohe, ktorá slúži na prepojenie skladového pohybu teraz ponúka možnosť synchronizovať umiestnenie skladového pohybu do toho istého spisu.
 • Oprava výpočet zisku na SP, ktorý vznikne z dobropisu.
 • Vypisovanie výrobných čísiel pri tlači príjemky.
 • Oprava výpočtu hodnoty skladu podľa pohybov, ak došlo ku zmene počtu skladov a bola používaná aj uzávierka.
 • Lepšia práca so zľavami pri predaji na fiskálnej pokladnici.
 • Vo vystavených faktúrach si možno zapnúť stĺpec, ktorý zobrazuje vzťahy medzi subfaktúrami a hromadnými faktúrami.
 • Na dialógu Položka pohybu je lepšia kontrola na neštandardné hodnoty DPH.
 • Na dialógu Položka objednávky je lepšia kontrola na neštandardné hodnoty DPH.
 • Možnosť zakázania prístupu do hlavnej firmy v multilicenciách pre MS SQL server.
 • Pri prihlasovaní sa do podriadenej databázy v multilicenciách sa kopíruje aj tabuľka licencií.
 • V multilicencii pre MS SQL server je opravená chyba synchronizácie firiem.
 • V pláne možno vyberať úlohu spomedzi extra činností.
 • Vo výrobnom termináli sa dajú používať extra činnosti, ktoré sú napojené priamo do plánu.
 • Report Výroba dnes porovnaná s plánom.
 • Report Výroba podľa dní.
 • Ukladanie vzorových dokumentov v databáze pre SQL server.
 • V prehľade vlastných úloh sa dajú dvojklikom plniť úlohy, ktoré sú naplánované v ganttovom diagrame v spise.
 • V prehľade vlastných úloh sa dajú dvojklikom otvoriť termíny.
 • Oprava chyby zobrazenia záložky s vlastnými úlohami v Jet verzii programu.
 • Kategórie firiem možno nastaviť tak, že vybrané kategórie môže zmeniť iba vybraný užívateľ.
 • V jazdách možno zobrazovať stĺpec Súkromná jazda.
 • Oprava prenosu ceny na skladový pohyb, ak sa upravovala cena položky na storno vystavenej faktúre.
 • Export skladových pohybov do XML je doplnený o exporty súvisiacich číselníkov.
 • Export skladových pohybov do XML je doplnený o číselníky podľa druhu a typu.
 • Pri potvrdzovaní skladových pohybov sa v tabuľke jednotlivých položiek zobrazuje zoznam prijatých alebo vydaných výrobných čísiel.
 • Verzia pre MS SQL server umožňuje nainštalovať program tak, že sa nachádza priamo na počítači užívateľa a odtiaľ sa pripája na vzdialený server.
 • V nastavení multilicencie firiem možno nastavovať, ktorý užívateľ má prístup do ktorej podriadenej databázy.
 • Oprava zobrazenia zoznamu nastavených užívateľských vlastností na zariadeniach.
 • Súvislosti medzi objektmi programu možno zobraziť dvojklikom alebo tlačidlom.
 • Do súvislostí medzi objektmi možno pridávať odkazy na skladové karty.
 • Do súvislostí medzi objektmi možno pridávať odkazy na skladové pohyby.
 • Export do XML zobrazí varovanie, ak sa jedná o zastaraný export.
 • Číselník sviatkov 2015.
 • Hromadná tlač obálok na osobu a jej poštovú adresu, ktorá je odvodená od firmy.
 • Reporty ku spisom, ktoré sa týkajú konkrétneho spisu majú názov pri ukladaní doplnený o číslo spisu.
 • Oprava nastavenia oddelenia na spise pri vytváraní sposu zo vzoru.
 • Doplnenie filtra na spisy o uzatvorené spisy.
 • Funkcia na prepojenie úlohy s výdajkou.
 • V zariadeniach možno používať pole Typ na bližšie popísanie typu zariadenia.
 • Oprava hľadania bez diakritiky vo výbere firmy pre MS SQL verziu.
 • Redizajn dialógu Firma.
 • Poznámky ku firmám.
 • Termíny ku firmám.
 • Inline editovanie užívateľských vlastností na firme.
 • Súvislosti ku firmám.
 • Oprava zapisovania zmien pri hromadných operáciách nad firmami.
 • Export firiem do XML.
 • Pri predaji na fiskálnej pokladni možno nastaviť užívateľa tak, že má minimálne právomoci pri úprave ceny.
 • Užívateľ fiskálnej pokladne, ktorý nemá prístup do obchodu nemá prístup k zobrazeniu celej uloženej účtenky a na položke účtenky nemá toľko možností na zmenu parametrov.
 • Skladové pohyby typu prevodka a spotreba si teraz pamätajú nastavenie filtra na sklade pri výbere novej položky.
 • Oprava prepočtu stavu tovaru na sklade v prípade, že sa používajú uzávierky a korekcia dátumu naskladnenia na skladovom pohybe.
 • Korekciu naskladnenia skladového pohybu nie je možné posunúť pred uzávierku.
 • Uzávierky skladu sa zobrazujú na skladovej karte aj za posledným skladovým pohybom.
 • Oprava prepočítania priemernej skladovej ceny v prípade prijatej faktúry, vytvorenej z pohybu, na ktorom bola dodatočne upravená cena.
 • Export vystavených a prijatých faktúr do XML.
 • Export skladových pohybov do XML.
 • Export vystavených faktúr do PDF.
 • Logovanie zmien v nastavení užívateľov.
 • Oprava vymazávania demo databázy pre SQL server.
 • Oprava inline editovania užívateľskej vlastnosti.
 • Vymazanie konkrétnej užívateľskej vlastnosti, nastavenej na položke.
 • Pri nastavovaná parametrov užívateľov si program pamätá riadok, na ktorom sa naposledy nastavovalo.
 • Oprava Integrátora pre 64 bit pre užívateľa, ktorý má vytvorený profil z viacerých slov.
 • Oprava vloženia do spisu v integrátore pre 2010, 2013.
 • Integrátor do Outlooku sa teraz inštaluje do adresára so spoločnými údajmi pre všetkých užívateľov na počítači.
 • Vytváranie súvislostí medzi objektami programu.
 • Export je podmienený nastavením v programe.
 • Súvislosti ku osobám.
 • Hromadná funkcia na presuvanie požiadaviek do inej verzie.
 • Firemný účet pre exporte do ePodacieho hárku môže byť vyplnený aj vo formáte XXXXXX/YYYY.
 • Cena poisteného listu na dialógu Pošta.
 • Export poisteného listu do ePodacieho hárku.
 • Na reporte Spisový obal a Spisový obal s podrobnosťami je uvedená firma objednávateľa a kontaktná osoba s telefónom a e-mailom.
 • Vytvorenie faktúry z objednávky na dialógu Spis automaticky prepočíta aj súvislosti na objednávke.
 • Súvislosti ku spisom.
 • Poznámky ku spisom.
 • V prehľade nesplnených úloh pre MS SQL server je vidno zoznam spisov bez úloh a zoznam rozpracovaných spisov.
 • Inline editovanie užívateľských vlastností na úlohe.
 • Termíny k úlohám.
 • Súvislosti k úlohám.

 • Kategórie pre firmy a osoby možno nastaviť tak, že sa kategória zobrazuje iba vo firmách alebo osobách.
 • Filtrovanie kontaktov podľa čísla spisu.
 • Dialóg na hľadanie kontaktu umožňuje nastaviť jeho veľkosť na obrazovke.
 • Vyhľadávanie firiem umožňuje hľadanie bez diakritiky v poliach osoba a pobočka vo verzii pre MS SQL server.
 • Filter vo fiskálnej pokladni je implicitne prepnutý v poli vystavil na aktuálne prihláseného uźívateľa.
 • Pridávanie položiek na fiskálnej pokladni nastavuje na každej položke pole súvisiace oddelenie a užívateľ.
 • Pri prepínaní užívateľa na kase (bez nutnosti vypnúť program) sa teraz nastavia na každej položke súvisiace oddelenie a užívateľ podľa vybraného užívateľa.
 • V ladiacej verzii na SQL program kontroluje a upozorňuje na to, ak by sa malo reálne tlačiť na fiskálnej pokladni.
 • Nastaviteľný limitovaný prístup k záložke Obchod v prípade, že má užívateľ prístupnú len fiskálnu pokladňu.
 • Ak má užívateľ limitovaný prístup iba ku fiskálnej pokladni, má obmedzené stĺpce pri tovare a nevidí priemerné a nákupné ceny.
 • Doplnenie poľa V zastúpení na dialóg Faktúra.
 • Oprava zobrazenia stĺpca Bežne na zozname skladových kariet v obchode.
 • Pri používaní funkcie na objednávanie do skladu neboli na objednávke nastavené korektne všetky položky.
 • Nové filtre v zozname skladových kariet podľa dodávateľa a výrobcu.
 • Pri používaní dialógu na objednanie do skladu si možno pravou myškou prehliadať stav tovaru na sklade.
 • Pri používaní dialógu na objednávanie tovaru do skladu používa na určenie DPH nastavenie na firme.
 • Dátová kocka predaja na kase podľa hodín v rámci dňa.
 • Na dialógu faktúry sa sleduje aj čas editácie.
 • Dátová kocka vystavených faktúr podľa hodín v rámci dňa.
 • Výber skladovej karty podporuje hľadanie bez diakritiky vo verzii pre MS SQL server.
 • Na faktúre sa kontroluje, či je vyplnená firma alebo osoba odberateľa a iba keď nie je vyplnené niečo z toho, objavuje sa varovanie o možnom probléme.
 • Vymazanie uživateľskej zostavy v datovej kocke.
 • Tlač užívateľských reportov je súčasťou hlavného programu, ale na jej používanie treba mať licenciu.
 • V Optivuse pre SQL server možno vymazávať ladiace databázy.
 • Inline prehliadanie užívateľských vlastností na dialógu Osoby, Spisy, Dokumenty.
 • Inline editovanie užívateľských vlastností na Osobe.
 • Na pošte si možno uložiť nastavenie adresy ku konkrétnej firme, ktoré sa potom bude následne nastavovať pri novej pošte na danú firmu.
 • Oprava tlačiva podací lístok v Podateľni.
 • Sledovanie zásielky podľa podacieho čísla na stránke Slovenskej pošty.
 • Vyhľadávanie pošty umožňuje hľadanie bez diakritiky vo viacerých poliach vo verzii pre MS SQL server.
 • Vyhľadávanie vo filtri podľa poznámky v Registratúre.
 • Inline editovanie užívateľských vlastností na Spise.
 • Upravenie odosielania oznamov k úlohám zo vzorového spisu.
 • Na dialógu Spis, na záložke Obchod sa zobrazuje viac podrobností o vybavení objednávky a úhrade faktúry.
 • Úspešné vloženie spisu medzi vzorové je doplnené oznamom o vložení.
 • Na dialógu Vzorový spis sa teraz zobrazuje rozdiel dní voči začiatku spisu na úlohách.
 • Na dialógu Vzorový spis sú funkcie na pohodlné nastavenie posunu úlohy voči začiatku spisu.
 • Odoslanie e-mailu ku spisu na kontaktnú osobu zo záložky Spisy.
 • Odoslanie e-mailu na kontaktné osoby ku vybraným spisom.
 • Na dialógu Spis sa v tabuľke kontaktov zobrazuje aj kategória kontaktu.
 • Sledovanie termínov nad osobami.
 • Odoslanie e-mailu ku kontaktnej osobe na úlohe.
 • Pri pokračovaní úlohy na ďalší deň sa prenáša aj kontaktná osoba, priradená k úlohe.
 • Pri kópii faktúry sa neskopírujú polia s adresou.
 • Oprava výstupu Inventúra stavov a pohybov pre JET verziu programu.
 • Upravenie tlačidiel na skenovanie vo faktúre.
 • Zapísanie vystavenej faktúry do odoslanej pošty.
 • Ak je faktúra vystavená na osobu, dajú sa do nej vložiť výdajky na danú osobu.
 • Nastavenie pozície hlavného okna programu tak, aby bolo stále viditeľné.
 • Multilicencie MS SQL – Prispôsobenie pre MS SQL server.
 • Multilicencie MS SQL – Zoznam vytvorených databáz sa zobrazuje hneď na začiatku pri štarte programu.
 • MS SQL verzia umožňuje vytvoriť cvičnú databázu priamo z programu.
 • Multilicencie MS SQL – Úvodné kopírovanie číselníkov do podriadenej multilicencie je vizuálne zobrazené počas štartovania databázy.
 • Pri štarte sa kontroluje verzia databázy a program upozorní na to, ak je verzia databázy staršia, než vyžaduje program.
 • Doplnenie stĺpcov so súkromnou adresou medzi stĺpce na záložke Osoba.
 • Zapísanie osoby do knihy odoslanej pošty priamo zo záložky Osoby.
 • Výstup využitie zdrojov po dňoch zohľadnuje percentuálne nastavenie jednotlivých ľudských zdrojov.
 • Doplnenie výstupu Rozdeľovník pošty pre referentov.
 • Na dialógu pošty je možné vyplniť 1. triedu a hmotnosť. Toto sa prenesie aj do ePodacieho hárku.
 • Úhrada vystavenej faktúry na osobu je prepojená na zapisovanie do príručnej pokladne.
 • Filter v pokladni podľa poľa Vyhotovil.
 • Filter v pokladni podľa poľa Osoba.
 • Ku dokumentom môže každý užívateľ dopisovať poznámky.
 • Užívateľské vlastnosti na dokumentoch.
 • Doplnenie interného číselníka stavov spisov do databázy.
 • Ku kontaktom možno vytvoriť číselník Kategórie kontaktov.
 • Užívateľské premenné zo spisu sa prenášajú do vzorov dokumentov.
 • Užívateľské vlastnosti na úlohách.
 • Prepracovaná funkcia na zlučovanie kariet.
 • Do storno faktúry nie je možné pridávať polozky.
 • Zmena dátumu skladového pohybu.
 • Integrátor do Outlooku 2013 v 64bit aj 32bit.
 • V užívateľských vlastnostiach je možné napojiť užívateľov, firmy a osoby.
 • Integrátor na plochu pre 64bit Windows.
 • Doplnenie logovania pri štarte programu.
 • Funkcia na prečíslovanie v Pokladni po vymazaní položky.
 • Ako fiskálnu pokladňu možno používať FT4000 pomocou tlačového manažéra TM4000.
 • Dialógové okno Uzávierka skladu umožňuje nastavenie jeho veľkosti.
 • Úprava kontroly dátumu vystavenia na predfaktúrach.
 • Oprava výdaja v skladovom pohybe do mínusu pomocou editácie skladového pohybu.
 • Oprava funkcie prepočtu množstva tovaru na sklade pre veľké množstvá kariet pre MS SQL server.
 • Vylepšenie reportu prevodky.
 • Oprava zostavy Ležiaky.
 • Oprava chyby výberu pobočky na faktúre.
 • Oprava úpravy ceny na skladovom pohybe, ktorý bol vložený do prijatej faktúry a bola v tej chvíli upravovaná cena na ňom.
 • Upravenie úhrady predfaktúry, vystavenej na osobu.
 • Prepracovanie storno faktóry, kde sa v generovaných textoch používa rovnaká teminológia ako na vytlačenom reporte.
 • Rozšírenie filtra vo vystavených faktúrach v položke vo firme, kde sa hľadá aj podľa osoby.
 • Nové filtre na skladových pohyboch.
 • Filtrovanie na hlavnom okne bez diakritiky pre MS SQL server.
 • Opravenie mazania na niektorých číselníkoch.
 • Filtrovanie podľa užívateľských vlastností typu text.
 • Podpora hierarchickej histórie navzájom sa odkazujúcich zmien.
 • História vlastnej práce.
 • Oprava prenosu adresy na ePodací hárok.
 • Doplnenie poľa variabilný symbol na poštu.
 • Premenovanie tlačidla na Spise na záložke Úlohy na Plánovanie úloh.
 • Filter Dátum na spisoch obsahuje viac možností.
 • Oprava kópie úlohy, kde sa nesprávne nastavili príznaky neuvádzania na odovzdávacom protokole.
 • Prepracovanie histórie na spise.
 • Oprava chyby duplikovania kontaktov v spise v prípade, že bol odosielaný na viac adresátov cez SMTP a osobitne pre každého.
 • Urýchlenie filtra na spisoch a registratúre, pokiaľ sa stlačilo tlačidlo na vymazanie filtra a bolo v ňom vyplnených viac položiek.
 • Upravenie správania šablón v odoslaní mailu.
 • Užívateľské vlastnosti na spisoch.
 • Užívateľské reporty na spisoch.
 • Oprava chybového hlásenie pri kopírovaní úlohy.
 • Upravené správanie vytvárania úlohy z kontaktu.
 • Rozšírený prístup na oddelenia umožňuje aj prístup k úlohám povolených oddelení.
 • Report Hodnota skladu ku dňu rešpektuje uzávierky.
 • Oprava tlače dodacieho listu ku faktúre vo spise.
 • Upravenie zobrazenia zoznamu objednávok zo skladovej karty.
 • Urýchlenie výpočtu priemernej ceny v sklade pri opakovaných reportoch k tomu istému dňu.
 • Report inventúra ku dňu v obchode zobrazuje varovanie, ak je nejaký tovar na sklade v mínuse.
 • Report hodnota skladu ku dňu v obchode zobrazuje varovanie, ak je nejaký tovar na sklade v mínuse.
 • Report Hodnota skladu podľa pohybov rešpektuje uzávierky.
 • Funkcia na vyhľadanie stavov na sklade, keď bol nejaký tovar v mínuse.
 • Ak skladová karta nemá príjem a je to karta typu tovar, nie je možné ju dať do výdajky.
 • Oprava výpočtu priemerných skladových cien na skladových pohyboch, ak sa na skladových pohyboch nachádzali ceny v slovenských korunách aj eurách.
 • Report zoznam ku dnešnému dňu v obchode zobrazuje varovanie, ak je nejaký tovar na sklade v mínuse.
 • Report hodnota skladu v obchode zobrazuje varovanie, ak je nejaký tovar na sklade v mínuse.
 • Doplnenie funkcie na presúvanie dátumu naskladnenia skladovej karty tak, aby bolo možné držať stav na sklade stále v pluse.
 • Oprava nezobrazenia stĺpcov s adresou na dialógu na výber osoby.
 • Užívateľské vlastnosti – uzly stromu vlastností.
 • Variabilné selekty, ktoré závisia od rozšírených vlastností v reporte.
 • Užívateľské vlastnosti – výber hodnôt zo zoznamu.
 • Užívateľské vlastnosti – počítané hodnoty zo súvisiacich údajov.
 • Užívateľské vlastnosti na osobách.
 • Export do ePodacieho hárku je možné robiť aj multivýberom položiek v zozname.
 • V spise je možné vytlačiť report, ktorý zobrazí sumarizáciu obchodu podľa rôznych podmienok.
 • Rozšírený prístup k spisom a dokumentom cez nastavenie prístupu k viac oddeleniam.
 • V programe možno pridávať užívateľské vlastnosti ku firmám.
 • Report zoznam objednávok bol doplnený o výpis nastavenia filtra a sumáre niektorých stĺpcov.
 • Na skladovej karte možno skontrolovať, v akých nevybavených objednávkach je daná skladová karta.
 • Funkcie na nastavenie predaja iba z definovaných skladov.
 • Report FV,Položky… zobrazuje zisk aj v percentách.
 • Nastavenie programu, ktoré umožňuje zakázať alebo povoliť zmenu zisku na objednávke.
 • Optimalizácia reportu Skladové pohyby – položky pri veľkej databáze.
 • Filtre teraz možno zoskupovať do skupín, ktoré možno zbaliť a rozbaliť.
 • Doplnenie filtra do podateľne podľa ceny a dobierky.
 • Mail pre viac adresátovu cez SMTP sa odošle po jednom, ak je zaškrtnuté Odoslať každý mail samostatne.
 • Sumarizácia súm na dialógu Spis na záložke Obchod.
 • Objednávka je vybavená po vytvorení výdajky z nej.
 • Z príjemky možno vytvoriť prevodku.
 • Nastavenie programu, že užívateľ môže vystavovať iba predfaktúry.
 • Na dialógu Manko a prebytok pribudol výstup na vytlačenie tabuľky.
 • Oprava kópie faktúry s uplatnením zľavových bodov.
 • Ak je zakázaný predaj do mínusu, nie je možné ani prevodkou previesť neexistujúci tovar na iný sklad.
 • Jednotná terminológia vo viacerých výstupoch v obchode.
 • Oprava výberu pobočky na faktúre.
 • Aktualizácia číselníka bánk.
 • Rozšírené možnosti vkladania pošty z podateľne do vzorového spisu.
 • Oprava generovania oznamu referentovi o pridelenej pošte.
 • Elektronický podací hárok (cez rozhranie Slovenskej pošty).
 • Report nákladov podľa klientov v podateľni.
 • Oprava chyby vo výstupnej zostave – rozdelenie pošty na referentov.
 • Oprava chyby reportu – Rozdelenie pošty na oddelenia.
 • Oprava nezobrazovania typu na viacerých reportoch v podateľni.
 • Nové nastavenie programu, že spis možno vybaviť iba ak sú vybavené aj objednávky v ňom.
 • Nastavenie programu na výnútenie vytvorenia úlohy v rozpracovanom spise.
 • Nová funkcia na Úplné vymazanie spisu.
 • Nové oprávnenia na vymazávanie úlohy.
 • Doplnenie výstupu do Úloh – Prehlad práce podľa firiem.
 • Doplnenie jednoduchšieho zadávanie obdobia pri filtrovaní úloh.
 • Report v úlohách Hodiny na firme rozpísané.
 • Oprava nevyplneného času na úlohách.
 • Uzávierky priemernej ceny a stavu na sklade ku konkrétnemu dňu.
 • Zjednotenie názvoslovia na viacerých reportoch, generovaných v obchode.
 • Upravenie tlače faktúr tak, aby bola ľahšie kompatibilná s požiadavkami na hlásenie pre DU.
 • Do kópie skladovej karty sa neprenáša číslo PLU.
 • Doplnenie informácií o vlastnom zálohovaní SQL databázy programu.
 • Aktuálna verzia podacieho hárku na pošte.
 • Klient v došlej alebo odoslanej pošte v podateľni.
 • Tlač obálky v mene klienta v podateľni.
 • Report prehľadu spotrebovaného času na úlohy podľa firiem.
 • Hromadné nastavenie kreditu, splatnosti a tolerancie na firme.
 • Hromadné operácie nad firmami sa značia do histórie.
 • Oprava chyby pri preplatkoch uhradených faktúr, ktoré šli do mínusu.
 • Oprava tlače skladového pohybu na firmu, ktorá mala údaje v názve firmy aj údaje názvu podľa obchodného registra.
 • Filter v podateľni podľa mesiacov.
 • Čas v turnikete sa vypĺňa podľa servera, ak je ako databáza používaný MS SQL server.
 • Oprava výpočtu položky faktúry v cudzej mene, ak sa samotná položka nemala vypočítať z ceny v cudzej mene, ale z ceny v eurách.
 • Na potvrdenie faktúry a jej opätovné povolenie treba nastaviť užívateľovi špeciálne potvrdenie.
 • Akcie na skladové karty podľa kategórie firiem.
 • Optimalizácia rýchlosti funkcie na prepočet priemernej skladovej ceny na pohyboch.
 • Vylepšenie automatického rozoznania tlače faktúr, objednávok a ponúk v cudzej mene.
 • Oprava vystupnej zostavy Dodaci a zarucny list na ktorej v predchádzajúcej verzii prestalo tlačiť výrobné čísla.
 • Oprava chyby, ktorá nútila užívateľa zadať nákupnú cenu na zľavové body.
 • Upozornenie programu na situácie, keď užívateľ vkladá skladový pohyb do minulosti a je potrebné preto prepočítať priemerné ceny na sklade.
 • Filter prijatých faktúr doplnil pole prijal.
 • Doplnenie stĺpcov kód 1 a 2 do dodacieho listu.
 • Oprava zobrazenia PLU na zozname skladových kariet, ak bol vo filtri vybraný konktétny sklad.
 • Pomôcka na vyčistenie e-mailov.
 • Číselník sviatkov 2014.
 • Upravenie automatického posúvania úloh v plánovaní.
 • Oprava prepočítanie zostatku v pokladni, ak je zostatok 0.
 • Vynútenie ponechania zodpovednosti na vzorovom spise.
 • Prepracovaný dialóg na vkladanie popisov spisov.
 • Šablóna e-mailu.
 • Automatický podpis do obsahu e-mailu.
 • Rozťahovanie dialógu e-mailu.
 • Pri vytvorení skladového pohybu Výrobka sa teraz nastavuje druh pohybu na Výdajka výrobka.
 • V reporte Inventúra stavov a pohybov možno zapnúť stĺpec kód.
 • Oprava chyby zlučovania skladových kariet, keď užívateľ vybral dvakrát tú istú kartu.
 • Informácia o prepočítaní zostatku v sklade sa objaví v dialógu iba vtedy, ak dôjde ku zmenám v množstvách.
 • Opravenie chyby kontroly dátumu v prípade úpravy staršej faktúry.
 • Urýchlenie výpočtu inventúry ku dňu v prípade veľkých množstiev skladových pohybov.
 • Upravenie reportu objednávka vystavená do angličtiny.
 • Oprava tlače subfaktúry.
 • Prepracovaný program errorrep na odosielanie logov.
 • Vylepšenie logovania kategórie na firme a na osobe.
 • Zjednotenie filtra v obchode neuhradené po splatnosti na nastavenie tolerancie.
 • Zobrazovanie firmy ako neplatiča je možné ovplyvniť nastavením programu.
 • Nastavenie limitu na výšku úhrady faktúry, ktorú je možné uhradiť cez fiskálnu pokladnicu.
 • Opraviť generovanie množstiev na OV do skladu.
 • Oprava funkcie na pozdržané prevody medzi skladmi.
 • Oprava zablokovania FV pri vyčerpaní kreditu.
 • Oprava dôsledkov zrušenia faktúry na skladové pohyby.
 • Urýchlenie prepočtu zostatku na sklade po vystavení prijatej faktúry z objednávky.
 • Report Inventúra ku dňu teraz počíta priemernú skladovú cenu položiek skladu presne ku danému dňu.
 • Potvrdená prevodka a príjemka sa navzájom kontrolujú.
 • Oprava nezobrazovania filtra v reporte Obchod/Viac/Skladové pohyby položky.
 • Storno uhradenej faktúry cez fiskálnu pokladnicu.
 • Oprava a zjednotenie viacerých výstupov v obchode, ktoré počítali s hodnotami z pohybov.
 • Nie je možné vymazať skladovú kartu, ak nemá nulový stav na sklade.
 • Už nie je možné vystaviť predfaktúru zo skladových pohybov.
 • Spresnenie výpočtu skladových cien pri storno faktúrach.
 • Oprava chýbajúcej osoby na pohybe, ktorý vznikol z faktúry, vystavenej na osobu.
 • Oprava funkcie Manko a prebytok.
 • Na reporte Akcie/Zoznam akcií je doplnená predajná cena s DPH.
 • Report Stav skladu podľa pohybov.
 • Funkcia na prepočet priemerných skladových cien na skladových pohyboch.
 • Report na zistenie hodnoty skladu podľa skladových pohybov.
 • Vytvorenie úlohy k požiadavke.
 • Dátová kocka na analýzu požiadaviek.
 • V podateľni sa pri výbere osoby zobrazuje aj jej domáca adresa.
 • Upravenie výberu osoby v podateľni.
 • Nové vyhľadávacie pole v podateľni, ktoré vyhľadá aj podľa priezviska aj podľa názvu firmy.
 • Kópia spisu
 • Zjednotenie zobrazenia záložiek užívateľovi na hlavnom okne a v spise.
 • Oprava triedenia záložky Obchod v spise.
 • Vylepšenie logovania histórie na úlohe.
 • V cestovných príkazoch je možné zobraziť stĺpec súvisiaci spis.
 • Zmena napojenia spisu na dialógu cestovný príkaz.
 • Doplnenie predajnej ceny na inventúru.
 • Upravenie generovania inventúrnej zostavy ku dňu.
 • Oprava zobrazenia ovládacích prvkov na dialógu Objednanie do skladu pri neštandartnom nastavení veľkosti fontov vo Windows.
 • Oprava nezobrazenia niektorých úloh v dialógu na presúvanie úloh vo výrobnom termináli.
 • Prepracovanie filtra pokladne do novej podoby.
 • Oprava padania programu v pokladni po zmene filtrovania na novú verziu pre Jet.
 • Oprava zobrazenia ovládacích prvkov na dialógu Spracovanie obrázkov pri neštandartnom nastavení veľkosti fontov vo Windows.
 • Dialóg spisu je možné zväčšiť si na požadovanú veľkosť.
 • Na dialógu spisu možno nastavovať nadradený spis a odhadované náklady.
 • Filter od-do v úlohách.
 • Upravenie dialógu na kopírovanie úloh.
 • Sprísnenie pravidiel na potvrdenie splnenia úlohy.
 • Lepšie možnosti na nastavenie užívateľa, v ktorých zoznamoch sa nemá uvádzať.
 • Oprava reportu Dlhšie služobné cesty v dochádzke.
 • Oddelenie obchodných informácií na dialógu Firma do samostatnej záložky.
 • Prepracovanie prideľovania zľavy na dialógu Firma.
 • Konverzia starých zliav na firma na nový formát počas inštalácie.
 • Grafické označenie firiem po splatnosti v zoznamoch.
 • Report Zoznam firiem s kreditom.
 • Doplnenie polí tolerancia a e-mail pre faktúry na dialóg Firma.
 • Filter firiem podľa kreditu, zľavy a tolerancie.
 • Zjednotenie dialogu odosielanej elektronickej pošty na osobe na dialógu Firma.
 • Vylepšenie kompatibility predaja na fiskálnej pokladni a generovaného dokladu v programe.
 • Vylepšenie možností vystavovania dobropisov.
 • Nový report zoznam PLU.
 • Prepracovanie a zjednotenie pridelenia zľavy na faktúre, objednávke a ponuke.
 • Hromadné nastavenie zľavy v systéme podľa typu skladovej karty.
 • Report Zoznam firiem s nastavenými zľavami.
 • Prepracovanie oznamu, ktorý zobrazuje informáciu o neuhradených faktúrach.
 • Opravenie kontrolného dialógu pri kontrole objednávky.
 • Automatické prečíslovanie poradového čísla položky faktúry, objednávky a ponuky po vymazaní položky.
 • Funkcia na vytvorenie vystavenej objednávky z prijatej objednávky.
 • Doplnenie filtra v obchode o číslo, kód a PLU skladovej karty na faktúrach, objednávkach a ponukách.
 • Upravenie dialógu Akcia o napojenie na firmu a implicitnú.
 • Upravenie filtra Akcie o firmu a skladové karty.
 • Upravenie pravidla na pridanie novej akcie.
 • Report Zoznam akcií.
 • Grafické označenie osôb po splatnosti v zoznamoch.
 • Grafické označenie firmy s vyčerpaným kreditom v zoznamoch.
 • Nastavenie programu, ktoré umožňuje vystaviť na zákazníka bez kreditu iba predfaktúru.
 • Oprava zdvojovania riadkov na reporte Obchod/Skladové pohyby viac.
 • Vypočítanie zľavy na položke faktúry podľa nastavenej zľavy na firme.
 • Odosielanie e-mailu s faktúrou na definovanú adresu na firme.
 • Doplnenie stĺpcov do reportu FV položky, užívatelia, oddelenia.
 • Vypočítanie zľavy na položke objednávky podľa nastavenej zľavy na firme.
 • Vypočítanie zľavy na položke ponuky podľa nastavenej zľavy na firme.
 • Vypočítanie zľavy na bločku fiskálnej pokladne podľa nastavenej zľavy na firme.
 • Odosielanie faktúry na e-mail osoby, ktorý je určený na odosielanie elektronických faktúr.
 • Zoznam dlžníkov so zohľadnením tolerancie na firme.
 • Zobrazenie tolerancie na uhradenie faktúry v informácii o firme.
 • Upravenie výpočtu uhradených a neuhradených faktúr so zohľadnením tolerancie uhradenia na firme.
 • Kontrola dátumu voči predchádzajúcej faktúre v rade.
 • Kontrola kreditu na faktúre, objednávke a ponuke sa nastavuje v nastavení programu na varovanie alebo chybu.
 • Funcia na zmenu novej vystavenej faktúry na predfaktúru, ak sa ukáže, že firma nemá kredit.
 • Kontrola kreditu na výdajke na firmu.
 • Oprava filtra v module Obchod – Skladové pohyby.
 • Doplnenie informácie o vzájomnom zápočte na faktúre.
 • Oprava stlačenia reportu Cenník, keď nie je v Obchode užívateľ na záložke Skladové karty.
 • Upravenie algoritmu na akcie tak, aby zohľadnil akcie len na firmy a akcie bez nastaveného konca.
 • Zmena implicitného adresára inštalácie.
 • Upravenie názvov generovaných súborov faktúr do prehľadnejšej podoby pri odosielaní e-mailom.
 • Upravenie logiky filtra vnútorného telefónneho zoznamu.
 • Prepracované farbenie prerušení vo vnútornom telefónnom zozname.
 • Prepracovanie číselníka typov skladových kariet.
 • Upravenie filtrov firiem na hlavných záložkách do rýchlejšej podoby.
 • Záloha MS SQL databázy bola predĺžená na maximálne 5 hodín.
 • Nové logo programu.
 • Nastaviteľný prístup k osobným údajom.
 • Hypertext v reporte môže smerovať aj na KA bločky z fiskálnej pokladnice.
 • Hromadná tlač obálok nad osobami.
 • Nová požiadavka ponúka zoznam užívateľov iba spomedzi živých užívateľov.
 • Pridanie novej požiadavky si vyplní projekt a verziu podľa nastavenia filtra.
 • Kontrola kreditu pri vytváraní spisu na firmu.
 • Štatistika firiem s kreditom.
 • V dochádzke boli premenované názvy vo filtri.
 • Z Vnútorného telefónneho zoznamu možno spustiť turniket.
 • Opravenie zoznamu neuhradených faktúr v informácii o firme.
 • Na fiskálnu pokladňu možno nastaviť COM port 1-20.
 • Zobrazovanie zrušených skladov v zoznamoch ako preškrtnuté.
 • Z príjemky si možno dať vytvoriť rozšírené štatistiky materiálového rozpisu.
 • Z výdajky si možno dať vytvoriť rozšírené štatistiky materiálového rozpisu.
 • Upravenie kontroly kreditu firmy na vystavenej faktúre.
 • Upresnenie cien bez a s DPH na reporte ponuky.
 • Funkcia na vymazanie PLU v Elcom pokladnici.
 • Vylepšenie importu údajov z Elcom pokladnice.
 • Upravenie reportu Dodací list, ak je prepojený na objednávku.
 • Vnútorný telefónny zoznam umožňuje zapnúť niekoľko pohľadov.
 • Možno tlačiť oznamy a zoznamy oznamov.
 • V Pokladni možno vytvoriť kópiu dokladu.
 • Obmedzenie pridávania dokumentov do uzatvoreného spisu.
 • Opravenie reportu Spisový obal podrobne pre MS SQL server.
 • Oprava chyby na reporte Zoznam úloh v spise.
 • Na dialógu Úloha je predizajnované napojenie na osobu v modernejšej podobe.
 • V prehľade kalendára sa zobrazujú aj štátne sviatky.
 • Oprava generovania oznamu tlačidlom na dialógu Úloha.
 • Predizajnované upozornenie pri opúšťaní dialógu Úloha.
 • Obed sa v kalendári úloh zobrazí, ak má 5 a viac minút.
 • Oprava získania začiatku a konca pracovnej doby pre MS SQL server v prípade, že tieto hodnoty ovplyvňuje turniket.
 • Pokladňa pre pojazdnú predajňu – offline registračná pokladnica Elcom.
 • Číselník textových položiek je prístupný na dialógu Ponuka.
 • Upozornenie pri zmene firmy na faktúre na prepočítanie údajov, ktoré sa budú tlačiť.
 • V zoznamoch objednávok v obchode je možné zobraziť stĺpec dokument.
 • Pridanie čísla SP do poľa poznámka na FV.
 • OV, OP v cudzej mene.
 • Úprava vypĺňania receptov.
 • Pri prom otvorení záložky Obchod/Vystavené faktúry je filter nastavený na Faktúry a hromadné.
 • Doplnenie stĺpcov typ skladovej karty a záruka na zoznam skladových kariet.
 • Oprava výpočtu predajnej ceny zahraničnej faktúry v prípade, že sa jednalo o viacriadkovú faktúru.
 • Doplnenie filtra v obchode o subfaktúry.
 • Ponuka v cudzej mene.
 • Oprava výpočtov splatnosti na objednávkach.
 • Číselník textových položiek je prístupný na dialógu Objednávka.
 • Test SMTP s odoslaním skúšobného e-mailu na definovanú adresu.
 • Obnovenie IS Optivus pre MS SQL zo zálohy.
 • Oprava zobrazenia dialógov Personálne nastavenie a Plánovanie úloh pri inom nastavení DPI vo Windows.
 • Filter v obchode podľa hospodárskeho roku.
 • Doplnenie stĺpcov dátum narodenia a začiatok pracovnej doby do vnútorného telefónneho zoznamu.
 • Oprava vymazania kategórie firmy alebo osoby.
 • Preformulované oznamy o zmene stavu spisu.
 • Oprava duplikovania zoznamu užívateľov v oznamoch.
 • Oprava zobrazenie extra činností na malom displayi
 • Oprava šírky okna pri vkladaní vzorového plánu.
 • Oprava číselníka prepojenia skladových kariet a výrobných plánov.
 • Oprava vloženia zdroja, ktorý vzniká a jeho ceny.
 • Možno doplniť extra činnosti do programu z papierového podkladu.
 • Zablokovanie prepisania hypertextu na dokumente, ak sa jedná o odkaz na Intranet.
 • Oprava interného prehliadača obrázkov pre MS SQL server.
 • Nové zobrazovanie podpoložiek v spise na záložke Obchod.
 • Možnosť pozrieť si protokol odoslania SMTP.
 • V spisoch možno filtrovať podľa protistrany firiem a osôb.
 • Ak užívateľ vkladá dokument a má ho otvorený vo Worde, program na to upozorní a ponúkne opakovanie operácie.
 • Rekonštrukcia poškodeného STS.
 • Program vie upozorňovať na neaktivitu podľa turniketu.
 • Na reporte dochádzky je doplnený sumár úloh.
 • Prepracovanie výberu skladovej karty pomocou čítačky čiarových kódov na bločku.
 • Oprava vystavenia bločku na kase z prijatej objednávky.
 • Objednávka na zahraničnú firmu bez DPH.
 • Obratová súpiska obsahuje aj pohyby z receptúr.
 • Oprava predajnej ceny pri cenových hladinách.
 • Oprava cenových hladím pri rôznych spôsoboch používania na faktúrach, objednávkach a ponukách.
 • Vystavené faktúry možno filtrovať podľa dátumu vloženia firmy do zoznamu firiem.
 • Oprava zobrazenia faktúr v informácií o firme.
 • Prepracovanie vystavených a prijatých faktúr v cudzej mene.
 • Zjednotenie dátumu spracovania receptu s generovanými výdajkami a prijemkami.
 • Oprava generovania príjemky z objednávky so zľavou.
 • Zo zoznamu faktúr možno vytvárať exporty.
 • Na tlači vystavenej objednávky možno vypnúť niektoré stĺpce.
 • Prerobenie filtra ponuky v obchode na nový formát.
 • Prerobenie filtra skladových pohybov v obchode na nový formát.
 • Prerobenie filtra vystavených objednávok v obchode na nový formát.
 • Prerobenie filtra prijatých objednávok v obchode na nový formát.
 • Inventúra stavov a pohybov bola doplnená o počiatočný stav na sklade.
 • Oprava stornovania faktúry, ak obsahovala položky s nastavenou cenou s DPH.
 • Možno si nastaviť vlastný hospodársky rok.
 • Oprava filtra v obchode, ak sa firma vybrala cez menu Filter/Firma.
 • Oprava zobrazenia súvisiacej osoby a firmy v podrobnostiach vystavenej objednávky.
 • Oprava rozpustenia nákladov dopravy.
 • Oprava filtra vystavených faktúr – počet dní po splatnosti.
 • Inventúra ku dňu sa dá filtrovať podľa stromu skladových kariet.
 • Oprava zobrazenia stĺpca DPH na skladových kartách, ak bol vo filtri vybraný konkrétny sklad.
 • Pri prevodka sa prenáša na prevodkovú príjemku taxt na dodacom liste.
 • Príjemky z receptúry a príjemky z plánu menia priemernú skladovú cenu.
 • Opravenie vytvárania automatickej zálohy. Na MS SQL verzii sa nevytvára pri štarte programu.
 • Filter na vnútornom telefónnom zozname podľa priezviska a mena.
 • Opravenie preposlania oznamu na e-mail.
 • Z extra činností si možno pozrieť prehľad, ktorý je členený podľa užívateľov.
 • Z extra činností si možno pozrieť prehľad, ktorý je členený podľa činností.
 • Zobrazenie parametra v pláne v podobe parameter=X priamo v zozname položiek.
 • Požiadavku možno zvýrazniť tučným písmom.
 • V zozname požiadaviek je možné fitrovať podľa typu.
 • Oprava chyby zobrazenio dokumentu, ktorý bol vložený ako odkaz na dokument, ktorý je na Internete.
 • Bloček z kasy, na ktorom došlo k identifikácií zákazníka vernostnou kartou, vypisuje aj identifikačné číslo vernostnej karty.
 • Filter vystavené faktúry v obchode sa dynamicky prispôsobuje výške okna.
 • Filter prijaté faktúry v obchode sa dynamicky prispôsobuje výške okna.
 • Čerpanie bodov z vernostného systému je možné len do výšky bodov, ktoré má firma na konte.
 • Vystavené faktúry možno filtrovať podľa objednávky.
 • Oprava uloženia reportu do PDF, ak užívateľ zmenil názov súboru.
 • Doplnené logovanie zmeny kategórie na požiadavke.
 • Filter na požiadavkách podľa verzie lepšie vypisuje, ktorého projektu sa verzia týka.
 • Pohľady v požiadavkách indikujú, ktorý pohľad je aktívny.
 • Vo filtri požiadaviek možno hľadať podľa ID a oddelenia.
 • Lepšie zadávanie parametrov do plánu.
 • Lepšie upravovanie uložených vzorových plánov.
 • Materiálový rozpis z objednávky.
 • Materiálový rozpis z plánu.
 • Získanie materiálového rozpisu o celej objednávke a koľko je momentálne toho v sklade.
 • Získanie prehľadu o celej skupine objednávok a koľko je toho v sklade sumárne.
 • Spotreba materiálu za určité obdobie podľa faktúr, objednávok, plánov a skladových pohybov.
 • Materiálový rozpis pre došlé faktúry.
 • Report nákladov z došlých faktúr podľa firiem.
 • Z materiálových rozpisov možno vytvoriť vystavené objednávky.
 • Na dialógu Úloha a Spis sa dvojklikom do poľa obsah, komentár, popis a poznámka zobrazí editor s väčším písmom.
 • Oprava automatického uzatvárania dochádzky.
 • Na firmách sa sleduje história zmien.
 • Vo firmách možno vyhľadávať podľa názvu pobočky.
 • V prehľade firmy sa zobrazuje aj zoznam prijatej a odoslanej pošty.
 • Zjednotenie odosielania e-mailov z dialógov a hypertextov.
 • Pri vystavovaní dobropisov sa nekontroluje predajná cena.
 • Doplnenie nových reportov obratu a zisku podľa firmy na vystavených faktúrach.
 • Pri výbere skladovej karty možno používať snímač čiarového kódu.
 • Oprava chybného zobrazenia sumy neuhradených faktúr v informácií o firme.
 • Oprava potvrdzovania skladového pohybu typu príjemka.
 • Oprava tlače prijatej objednávky pre verziu programu Jet.
 • Osoby možno importovať so súkromnou adresou.
 • Možno definovať tabuľku prechodov medzi stavmi požiadaviek.
 • Stavy požiadaviek možno rozdeľovať na rozpracované a hotové.
 • Extra činnosti v plánovaní možno farbiť v termináli výroby.
 • Oprava reportu nesplnených úloh po termíne.
 • Oprava zobrazenia dokumentu, vloženého ako odkaz na Intranet, z dialógu Firma.
 • Na vystavenej objednávke si možno zapnúť stĺpec s poslednou cenou.
 • Na vystavenej objednávke si možno zapnúť stĺpec Na sklade
 • Na vystavených objednávkach si program pamätá pozíciu aj na zozname podrobností objednávky.
 • Na vystavenej objednávke pri tlači si možno zapnúť stĺpec kód, kód1 a kód2.
 • Na vystavenej objednávke si možno zapnúť stĺpec kód, kód1 a kód2.
 • V obchode si možno pomenovať faktúry, objednávky a ponuky.
 • Objednávku je možné napojiť aj na osobu.
 • Ponuku je možné napojiť aj na osobu.
 • Systém vernostných kariet a bodov.
 • Report Podklady pre účtovníctvo sa spúšťa iným spôsobom.
 • Upravenie zobrazovania odberateľa v zoznamoch faktúr, objednávok a ponúk, aby zobrazovali aj osobu.
 • Upravenie tlače PO a SP ak je pripojená osoba.
 • Uľahčenie nastavovania užívateľov v programe.
 • Funkcia na prehľadávanie histórie zmien.
 • Uloženie reportu do súboru vo formáte PDF.
 • Urýchlenie zobrazovania nastavenia programu.
 • Na osobách sa sleduje história.
 • Tlač čiarových kódov na štítky cez tlačiarne E Class Mark III.
 • Oprava presunu súboru do iného dokumentu na MS SQL.
 • V odovzdávacom protokole nad spisom možno používať všeobecné názvy skladových kariet.
 • Oprava hyperlinku prázdneho dokumentu.
 • V odovzdávacom protokole nad úlohou možno používať všeobecné názvy skladových kariet.
 • Oprava triedenia reportov nad úlohami.
 • Vyladenie komunikácie na novú verziu FT4000.
 • Na skladových pohyboch sa sleduje história.
 • Kontrola zadávania duplicitného kódu alebo EAN.
 • Vystavenú faktúru možno priamo napojiť aj na osobu.
 • Pri storno faktúre sa nekontroluje stav na sklade.
 • Upravenie exportu mobilného skladníka
 • Pri vytvorení faktúry z výdajky, ktorá má nastavenú osobu, nastaví táto osoba aj na faktúru.
 • Zmena distribúcie číselníkov.
 • Číselník sviatky 2013.
 • Oprava vymazania kategórií na dialógu Osoba.
 • Evidencia požiadaviek bola uvoľnená do predaja.
 • Oprava zobrazenia firmy na dialógu Úloha.
 • Oprava zobrazenia zoznamu dielov na dialógu Úloha.
 • Nový spis je možné na záložke Firmy založiť aj stlačením ikony.
 • Na záložke Firmy možno vytvoriť novú úlohu.
 • Stĺpec vlastný región si možno zapnúť na záložke Firmy.
 • Oprava filtra jázd pre MS SQL server.
 • Oprava reportu inventarizácie pohľadávok.
 • Oprava vystavenia dobropisu s inou DPH.
 • Oprava počítania zisku na storno faktúre.
 • Voľné receptúry.
 • Výdajky v pláne a receptoch majú vlastný druh, aby sa dali odlíšiť od ostatných výdajok.
 • Report Inventúra stavov a pohybov je kompatibilny s MS SQL.
 • Skladové pohyby možno filtrovať podľa kódu skladovej karty.
 • Funkcia konverzia skladu na euro bola zablokovaná.
 • Plán aktualizuje ceny zdrojov iba v stave plánovaný.
 • Vygenerovanie parametrického plánu z objednávky.
 • Upravenie terminálu výroby na úlohách, ktoré sú naviazané, aby sa nezobrazovali všetky naraz.
 • Prepracovanie stavov na požiadavkách.
 • Kontrola v podateľni, či má referent prístup ku vkladanému dokumentu.
 • Archivovať spisy môže aj povolená osoba okrem admina.
 • Odosielanie dokumentov cez zásobník umožňuje pomenovať dokument.
 • Zjednotenie prístupu k dokumentom, ktoré sú v spise.
 • Na dialógu Úloha sa firma priraďuje pohodlnejším spôsobom.
 • Doplnenie stĺpca Oddelenie v úlohách a na spise.
 • Report Podrobný zoznam úloh obsahuje hlavičku s podrobnosťami nastaveného filtra.
 • Na dialógu Úloha možno prepojiť úlohu s osobou.
 • Oprava vkladania nového kontaktu do firmy pre MS SQL.
 • Zmena názvu skladovej karty umožňuje zmeniť tento názov aj na položkách objednávok.
 • Faktúra z objednávky aktualizuje skladové pohyby aj na položkách objednávky.
 • Oprava chyby, ktorá nezapísala pri prvej príjemke pole poledný nákup.
 • Zostava Manko a prebytok zaokrúhľuje na 4 desatinne miesta.
 • Report Zoznam skladových kariet sumarizuje všetky relevantné stĺpce.
 • Reporty inventúry vypisujú množstvo podľa potreby až na 4 desatinné miesta.
 • Presun faktúry do iného spisu vyvolá aj presun skladového pohybu.
 • Synchronizácia firmy na skladovom pohybe podľa objednávky.
 • Zálohovanie databázy pre MS SQL server verziu programu.
 • Ukladanie filtrov v požiadavkách.
 • Požiadavky možno filtrovať podľa kategórie.
 • Spotreba materiálu v pláne obsahuje aj sumárny uzol s nákladmi.
 • Na požiadavke sa sleduje história zmien.
 • Pri práci s receptúrami sa v dialógoch a tlačiach zobrazuje aj kód skladovej karty.
 • Prepojenie objednávky a plánu.
 • Požiadavka má doplnený stav Na schválenie.
 • Dokument s vloženým hyperlinkom, ktorý sa po kliknutí otvorí v prehliadači.
 • Termín možno presúvať do iného spisu.
 • Na dialógu Spis možno robiť kópiu objednávky a rozdelenie.
 • Zaškrtávacie pole Uložiť ako dokument je použiteľné iba vtedy, ak sa používa na odoslanie SMTP.
 • Oprava vkladania viac súborov z plochy
 • Do spisu možno ako dokument vložiť aj viac súborov naraz.
 • Vyraďovanie dokumentov v registratúre aj pre verziu MS SQL server.
 • Pripomínanie úloh sa synchornizuje na všetkých otvorených Optivusoch.
 • Nový report zoznam úloh s obsahom.
 • Doplnenie stĺpca Firma do prehľadu vlastnej práce.
 • Oprava odovzdávacieho protokolu pre MS SQL, kde zaokrúhľovalo na celé hodiny.
 • Oprava funkcie Dátová kocka v module Dochádzka pre MS SQL Server.
 • Na reporte Zoznam kontaktov je uvedený aj počet tlačených kontaktov.
 • Oprava zmazania kontaktnej osoby po vymazaní kontaktu.
 • Oprava chyby na dialógu Firma/Kontaktné osoby/Telefonát, kde sa objavovala chyba SQL pre MS SQL server.
 • Optimalizácia kasy na monitoroch s výškou 768px – 500px.
 • Oprava hypertextu zo skladového pohybu na objednávku.
 • Doplnenie stĺpcov s objednávka o položku splnené.
 • Na dialógu Skladová karta možno prevziať názov skladovej karty do poľa všeobecný názov.
 • Dialóg na manko a prebytok zobrazuje aj mínusové stavy.
 • Oprava reportu zoznamu skladových kariet, ktorý mal prázdny posledný riadok pre sumáre.
 • Parametrický plán.
 • Vylepšenie vzorov výrobných plánov.
 • Položky plánu, ktoré majú ako predchodcu inú položku plánu.
 • Ukladanie plánu s predchodcami úloh do databázy.
 • Report pre klientov z požiadaviek.
 • Spočítavanie vybraných stĺpcov na zoskupených položkách požiadaviek.
 • Spotreba materiálu v pláne zobrazuje aj jednotkové ceny a sumarizuje podľa skladovej karty
 • Kópia požiadavky, vnorená ako podriadené priamo pod ňu.
 • Nový plán možno rovno vytvoriť zo vzoru.
 • Oprava zobrazenia prehľadu rozpracovaných spisov pri novom pláne na MS SQL.
 • Vo vzorovom spise je možné nastaviť úlohy, aby sa neuvádzali na odovzdávacom protokole.
 • Filter podľa projektu na spisy.
 • V štatistike prehľadu práce sa zobrazuje stĺpec Firma.
 • Prehľad kontaktov vo firmách ukazuje počet aktuálne vyfiltrovaných kontaktov
 • Prispôsobenie filtra na záložke Kasa na menšie monitory.
 • Vytvorenie výdajky z plánu
 • Vytvorenie príjemky z plánu
 • Oprava detailu zobrazenia objednávok vystavených, kde sa nezobrazoval kód karty
 • Po ukončení Optivusu si program zapamätá záložku, na ktorej skončil a pri novom spustení sa otvorí na tejto záložke
 • Oprava zapisovania dátumu do filtra pre MS SQL
 • Zmena dĺžky hintu z 2500ms na užívateľský
 • Dialóg na výber osoby má implicitne fokus v poli priezvisko
 • Oprava odoslania dokumentu ako prílohy e-mailu, ktorý bol generovaný z oznamu pre MS SQL.
 • Hierarchické zobrazenie požiadaviek v gride
 • Zobrazenie súvisiacej firmy ku požiadavke
 • Zobrazenie súvisiacej osoby ku požiadavke
 • Zobrazenie súvisiaceho dokumentu ku požiadavke
 • Zobrazenie súvisiaceho spisu ku požiadavke
 • V zozname požiadaviek možno filtrovať podľa poľa zapísal
 • V zozname požiadaviek možno filtrovať podľa poľa firma
 • Zobrazenie spotreby materiálu v pláne
 • Aktualizovanie cien zdrojov pri otvorení plánu podľa priemerných skladových cien
 • Na dialógu Požiadavka možno tlačidlom Nadradená… zobraziť nadradenú požiadavku.
 • Odovzdávací protokol úlohy a diely je prístupný v menu pravého tlačidla myšky
 • Oprava chyby odosielania e-mailu zo spisu pre MS SQL (prázdny zoznam dokumentov).
 • Oprava Odovzdávacieho protokolu nad úlohou.
 • Zjednotenie stĺpcov na úlohách na záložke Úlohy a na dialógu Spis