Modul POKLADŇA je určený na vedenie príručnej firemnej pokladne.

Modul umožňuje vytvoriť a pomenovať niekoľko firemných pokladní, v ktorých umožňuje sledovanie transakcií. Transakcie sú radené chronologicky, podľa dátumu transakcie a ku každej je počítaný momentálny zostatok peňazí v pokladni. Je možné vkladať aj staršie transakcie, vtedy sa upraví celý zostatok v pokladni, aby zodpovedal novému stavu.

Vkladanie záznamov podporuje transakcie s osobami z vlastnej firmy, alebo s firmami z evidencie firiem. Vhodným vyplnením údajov sa potom tlač príjmových dokladov redukuje na jedno kliknutie myškou.

Kvôli bezpečnosti je v module zabudované sledovanie každej transakcie. Transakcia má svoje poradové číslo v roku, kto ju zapísal a kedy.

Program vizuálne odlišuje príjmy a výdavky v tabuľke. Sú od seba navzájom farebne odlíšené.

Na základe vložených údajov je možný vytvárať niekoľko výstupov. Máte na výber medzi prehľadmi a príjmovými dokladmi ku každej transakcii. Príjmový doklad uľahčuje bežné operácie s peniazmi. Automaticky rozoznáva, či sa jedná o príjem alebo výdaj a podľa toho vytlačí výstup.

  • Farebné rozlišovanie príjmov a výdavkov – Vklady a výbery vidíte odlíšené farbou, takže na prvý pohľad rozoznáte, čo za transakcia sa udiala.
  • Nastavenie limitov pre príjem a výber – Transakcie nad určitý limit môžete kontrolovať. Zabraňujete tak možnému zápisu omylov do systému.
  • Evidencia viacerých pokladní – Vo firme si môžete zaviesť niekoľko pokladní.

Ďalšie vlastnosti modulu

  • Pridávanie transakcií do pokladne – Transakcie pridávate alebo priamo v module, alebo sú výsledkom operácie v niektorom inom module (napr. v obchode).
  • Transakcia obsahuje jej popis, kto ju schválil a komu boli peniaze vydané – Môžete si poznačiť aj podrobnejšie informácie.
  • Vkladanie starších transakcií – Nie je problém vložiť aj staršie, zabudnuté transakcie. Program automaticky prepočíta zostatky v pokladni.
  • Prepočítanie zostatkov po každej transakcii – Vždy máte prehľad o tom, koľko peňazí je v pokladni.
  • Filtrovanie transakcií podľa zvoleného obdobia – Môžete si vyhľadať iba tie transakcie, ktoré vás zaujímajú.
  • Výstupy – Program vám vytlačí štandardné doklady, ktoré obvykle pri pokladni potrebujete.