GDPR sa nachádza na záložke Osoby. Tam je implementované v podobe detailov ku konkrétnej osobe. Evidencia vychádza zo zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Tento zákon je implementáciou Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov do nášho právneho poriadku.

Účelom modulu je uľahčenie a sprehľadnenie práce s osobnými údajmi a evidencii dôvodov, kvôli ktorým spracúvate údaje jednotlivých osob. Evidencia je vypracovaná podľa § 13 zákona.

§ 13 Zákonnosť spracúvania

  1. Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z týchto právnych základov:
  1. dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,
  2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
  3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
  4. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
  5. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo
  6. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh.

Umožňuje prehľadným spôsobom zaevidovať zákonnosť spracúvania údajov konkrétnej osoby. Pomocou predpripravených funkcií si vkladáte šablóny ku každej možnosti. Každá šablóna obsahuje zvýraznené polia, do ktorých môžete upresniť detaily. Napríklad vymenovať konkrétny zákon, ak spracúvate podľa osobitného predpisu. Alebo doplníte hypertext na konkrétnu faktúru, ak sa jedná o podklady na plnenie zmluvy.

Evidencia uľahčuje prácu s ďalšími požiadavkami podľa zákona. Napríklad paragrafy 22 a 23 umožňujú osobe požiadať o opravenie chybne evidovaných údajov a vymazanie osobných údajov. Všetky tieto typy žiadostí si môžete v evidencii zaevidovať.

Používaním evidencie získate nasledovné výhody:

  • Ak existuje zákonný dôvod na evidovanie údajov, môžete ho pomocou evidencie zistiť a zaznamenať.
  • Všetci ostatní užívatelia programu majú vďaka záznamom prehľad, prečo je konkrétna osoba evidovaná.