Modul FIRMY je základným stavebným kameňom systému. Umožňuje vedenie podrobnej evidencie partnerských firiem, kontaktných osôb a prehľadnej sprievodnej agendy.

Prostredníctvom modulu je možné príslušnú firmu kategorizovať, evidovať kontaktné osoby  a viesť chronologicky prehľad o vzájomných kontaktoch. Ďalšie informácie sa ku firme priraďujú automaticky vtedy, keď je použitá v niektorom z ďalších modulov.

Výhodné je spojenie firiem so spismi a registratúrou. Je tak k dispozícii okamžitý prehľad o akciách, spojených s firmou za dané obdobie. Okamžite je možné zobraziť dokumenty, ktoré boli vypracované v súvislosti s danou firmou. Jednoduché je aj uzatváranie mesiacov s následnou fakturáciou vykonaných prác jednotlivým firmám.

Program automaticky sleduje všetky zmeny a ukladá ich s vyznačením dátumu, zmeny a osoby, ktorá ju vykonala.

Práca s filtrom zjednodušuje a urýchľuje vyhľadávanie subjektu podľa rôznych parametrov. Nastavené filtre si možno uložiť na neskoršie použitie. Filtrovanie sa prejavuje okamžite tak, ako sú vkladané jednotlivé parametre. Zoznam filtrovaných položiek je farebne odlíšený, takže máte neustály prehľad o tom, podľa čoho boli vybraté firmy.

Na konkrétnej firme je možné prednastaviť rôzne parametre, komunikujúce následne s modulom Obchod.

Program má bohaté tlačové možnosti. Zdrojom údajov sú filtrované firmy. Z nich sa dajú tlačiť individuálne zostavy ku konkrétnej firme a hromadné zostavy ku všetkým firmám na obrazovke. Dajú sa takto vytlačiť materiály pre obchodníkov, ktorí cestujú a nemajú k dispozícii permanentné pripojenie k programu. Súčasťou tlačových výstupov je aj tlač štítkov a obálok s možnosťou nastavenia parametrov tlače.

 V rámci výstupov je možné zasielať elektronickú poštu. Jednotlivo sa odosiela kliknutím na príslušné hypertexty s adresou. Hromadne sa odosiela špecializovanými funkciami.

Hromadným mailingom prevedie „sprievodca“. Taktiež je k dispozícii monitorovanie.  odosielania veľkého počtu mailov počas kampaní

 Program umožňuje okrem tlače aj uloženie alebo prevod údajov do MS-Word, MS-Excel, MS-Outlook a Outlook Express a taktiež export želaných výstupov do formátu HTML. Spolupráca s inými programami je zabezpečená exportom. Rovnako bezproblémový je aj opačný smer – import údajov.