Firmy

Modul Firmy je základným stavebným kameňom systému. Umožňuje vedenie podrobnej evidencie partnerských firiem a vedenie prehľadnej sprievodnej agendy.

Osoby

Modul Osoby je doplňujúcim prvkom ku firmám. Sústreďuje sa na kontaktné osoby a hromadné operácie s nimi. Umožňuje viesť prehľadnú evidenciu osôb a rýchly prístup k nim. Umožňuje manažovať práva a povinnosti prevádzkovateľa voči dotknutým osobám, plynúce z GDPR.

Oznamy

Modul je určený na podporu práce viacerých užívateľov so systémom. Čím viac osôb s dátami manipuluje, tým je pre jedinca ťažšie zistiť, kedy došlo ku zmenám, ktoré sa týkajú jeho práce. Na riešenie týchto problémov je určený tento modul. Sleduje zmeny v údajoch a zasiela o tom oznamy konkrétnemu užívateľovi.

Úlohy

Modul Úlohy predstavuje plánovací kalendár v elektronickej podobe. Jeho prednosti a kvality sa prejavia hlavne pri sieťových aplikáciách a to najmä zefektívnením riadiacej činnosti na všetkých úrovniach.

Spisy

Modul Spisy predstavuje nástroj, pomocou ktorého je možné v elektronickej podobe vytvárať spisovú dokumentáciu a pomocou nej riešiť jednotlivé obchodné prípady. Spis je univerzálny nástroj na riadené spracovanie procesov podľa doporučení normy ISO 9001 a zákona o archívoch a registratúrach.

Registratúra

Modul Registratúra predstavuje riešenie kompletne elektronického spracovania a uloženia dokumentov (registratúrnych záznamov). Vychádza zo zákona 395/2002 Z.z. a príslušných vyhlášok.

Modul Dochádzka je určený pre vedenie podrobnej elektronickej evidencie individuálnej dochádzky, jej prehľadné sledovanie a plánovanie.

GDPR

Tento modul rieši problematiku ochrany osobných údajov. Do programu Optivus implementuje požiadavky GDPR na získavanie súhlasu dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov a ďalšie funkcie, ktoré sú nevyhnuté na spracovanie týchto osobných údajov

Podateľňa

Modul Podateľňa je určený na elektronickú evidenciu došlej a odoslanej pošty. Modul je úzko prepojený so spismi, registratúrou, firmami a oznamami.

Štatistika

Modul Štatistika zhromažďuje a vyhodnocuje informácie z celého systému. Je určený pre vedúcich a riadiacich pracovníkov, ktorí s jeho pomocou môžu sledovať všetky údaje potrebné pre svoju činnosť a rozhodovanie.

Jazdy

Modul Jazdy je určený na evidenciu a sledovanie prevádzky služobných motorových vozidiel, prevádzkovaných v rámci organizácie a jednoduché vytváranie cestovných príkazov.

Pokladňa

Modul Pokladňa je určený na vedenie príručnej firemnej pokladne.

Obchod

Obchod umožňuje vytvárať faktúry, objednávky, ponuky, skladové karty a skladové pohyby. Na jednej záložke sú sústredené činnosti, ktoré súvisia s predajom. Obchod je logickým pokračovaním práce so spismi a jednotlivými obchodnými prípadmi. V ňom sa všetky predchádzajúce práce premieňajú na výslednú komunikáciu so zákazníkom, fakturovanie vykonanej práce a dodaného tovaru a následne sledovanie platby.

Zariadenia

Zariadenia  slúžia na evidovanie rôznych zariadení vo firme. Napríklad hasiacich prístrojov, alebo drobného náradia. Ku každému zariadeniu je možné nastavovať a sledovať termíny.

Synchronizácia

Pomocou synchronizácie úloh je možné kopírovať úlohy medzi programom Optivus a službou Kalendár Google.  Synchronizácia s touto službou zabezpečí to, že sa úlohy z Optivusu môžu ďalej synchronizovať s mobilnými telefónmi.

API rozhranie pre e-shop

API rozhranie poskytuje prístup pre e-shop do databázy programu Optivus. Pomocou rozhrania možno do e-shopu importovať skladové karty s obrázkami a popismi užívateľských vlastností. E-shop môže cez API vkladať do databázy objednávky, vytvárať nové firmy a osoby. API poskytuje údaje vo formáte JSON.