Optivus Kontrol

je nadstavba k modulu Dochádzka. Poskytuje rozšírené možnosti oproti štandardnému modulu a jeho hlavné výhody sú:

  • Sledovanie príchodov/odchodov zamestnancov – pohodlne cez snímač kariet. Je možné nastaviť zariadenie tak, že bude aktívny aj prístupový systém, teda automatické otváranie dverí
  • Definovanie prístupových zón , voliteľne nastaviteľných pre jednotlivých zamestnancov
  • Sledovanie dôvodov prerušenia 
  • Nastavenie každému prerušeniu rôzne parametre – možnosť nastavenia necitlivosti pri príchode-odchode a prerušení
  • Zadávanie žiadaniek o priepustky a dovolenky – zadávanie v module Dochádzka (lekár, obed, súkromne..)
  • Prehľad stavu schválenia žiadaniek o priepustku/dovolenku
  • Editácia dochádzkového listu – v prípade  straty karty a pod. zodpovedný pracovník doplní dáta manuálne
  • Denný/mesačný prehľad dochádzky všetkých zamestnancov
  • Štatistické údaje dochádzky
  • Prepojenie s modulom Úlohy – porovnáva splnené úlohy s odpracovaným časom

Implementačný postup
Príručka